Välja rätt diagramtyp för dina data

Vilket diagram eller vilken graf fungerar bäst för dina data? I Tableau följer formen funktionen. Visualiseringen du skapar beror på:

 • Frågorna du försöker ställa
 • Egenskaperna hos dina data
 • Hur du vill att dina insikter presenteras och kommuniceras till andra

Att till exempel visa årlig försäljningstillväxt kräver en annan visualisering än att visa sambandet mellan rabatterade artiklar och deras lönsamhet. Att veta vad du behöver visa är avgörande för hur du vill visa det.

Detta ämne presenterar nio olika typer av information som du kan visa med en visualisering. Detta är inte en komplett lista och det finns undantag från dessa kategorier. Med erfarenhet kommer du snabbare att kunna bedöma vilken diagramtyp du vill skapa. Eftersom Tableau är flexibelt uppmuntrar vi dig att tänka utanför ramarna. Innan du tänker utanför ramarna är det dock bra att börja med några vanliga diagramtyper.

Förändringar över tid

Relaterade ämnen

 

 

 

Att visa en förändring över tid för ett mätvärde är en av de grundläggande kategorierna av visualiseringar. Det finns många alternativ för att visa förändringar över tid, inklusive linje, lutnings- och stapeldiagram.

För att visa förändring över tid måste du veta vilket värde du förväntar dig att ändra och hur du arbetar med datumfält i Tableau.

Vilka typer av frågor svarar det här diagrammet på?

 • Hur har detta mätvärde förändrats under det gångna året?
 • När ändrades detta mätvärde?
 • Hur snabbt har detta mätvärde ändrats?

Korrelation

Relaterade ämnen

 

 

 

Du kan ha två variabler och leta efter relationen mellan dem. Till exempel kan du leta efter relationen mellan antal elever i en klass och antal elever som tar examen, eller hur mycket lungkapacitet relaterar till uthållighet. (Kom dock ihåg att korrelation inte alltid är detsamma som orsakssamband.)

Korrelation kan visas med punktdiagram eller stapeldiagram, och du kan använda Tableaus analysobjekt(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att visa styrkan i korrelationen.

Vilka typer av frågor kan det här diagrammet svara på?

 • Är dessa två mätvärden kopplade till varandra? Hur starkt?
 • Är vissa mätvärden mer relaterade än andra?
 • Hur starkt sammanhängande är dessa mätvärden?

Magnitud

Relaterade ämnen

 

 

 

Magnituden visar den relativa storleken eller värdet för två eller flera diskreta objekt. Om man jämför försäljningen av olika områden måste man titta på magnituden.

Magnituddiagram inkluderar stapeldiagram, paketerade bubbeldiagram och linjediagram.

Vilka typer av frågor kan det här diagrammet svara på?

 • Vilken av denna dimensionsmedlemmar har det högsta mätvärdet?
 • Finns det några exceptionella dimensioner?
 • Hur stort är avståndet mellan det lägsta och det högsta mätvärdet mellan dessa dimensioner?

Avvikelse

Relaterade ämnen

 

 

 

Avvikelsediagram visar förändringen i ett värde från en viss baslinje, såsom medelvärde eller medianvärde. Du kan använda ett avvikelsediagram för att ta reda på vilka objekt som har ovanligt höga eller låga vinstmarginaler.

Du kan använda punktdiagram, stapeldiagram och kombinationsdiagram för att visa avvikelse. Du kan även hitta avvikelsens statistiska signifikans med hjälp av en z-poäng.

Vilka typer av frågor kan det här diagrammet svara på?

 • Hur långt från normen avviker detta mätvärde?
 • Hur viktiga är avvikelserna i detta mätvärde?
 • Finns det ett mönster för avvikelserna?

Fördelning

Relaterade ämnen

 

 

 

När du försöker hitta frekvensen för händelser inom en befolkning tittar du på fördelningen. Om du visar antalet respondenter i en enkät per ålder, eller frekvensen av inkommande samtal per dag, kan ett fördelningsdiagram vara det bästa valet.

Fördelningsdiagram inkluderar histogram, befolkningspyramider, paretodiagram och låddiagram.

Vilka typer av frågor kan det här diagrammet svara på?

 • Är händelser grupperade kring en viss sannolikhet?
 • Vilken befolkningsgrupp köper flest artiklar?
 • När är de mest hektiska tiderna under vår arbetsdag?

Rankning

Relaterade ämnen

 

 

 

Det kan hända att du inte bara vill illustrera storleken på vissa värden utan även den relativa rankningen av alla dimensionens medlemmar. Använd ett rankningsdiagram för att visa de tio bästa säljarna eller demonstrera underpresterande län.

Rankningsdiagram är vanligtvis stapeldiagram som integrerar rankningsberäkningar, övre n-uppsättningar eller viktiga resultatindikatorer.

Vilka typer av frågor kan det här diagrammet svara på?

 • Hur många presterar lägre än förväntat inom företaget?
 • Hur mycket intäkter genererar våra tio största kunder?
 • Vad är värdet på våra tio lägsta inkomstegenskaper?

Del av helhet

Relaterade ämnen

 

 

 

Del-av-helhetsdiagram visar hur mycket av en helhet en enskild del utgör. Om du till exempel vill visa hur mycket varje region bidrar till den totala försäljningen, eller hur dyrt varje olika fraktsätt är för en enskild produkt, använder du ett del-av-helhetsdiagram.

Del-till-helhets-diagram kan vara cirkeldiagram, områdesdiagram, stapeldiagram eller trädkartor.

Vilka typer av frågor kan det här diagrammet svara på?

 • Hur mycket bidrar detta värde till totalsumman?
 • Hur förändras kostnadsfördelningen varje år?
 • Bidrar olika artiklar olika mycket till försäljningen per region?

Rum

Relaterade ämnen

 

 

 

Rumsdiagram kan precisera platser och geografiska mönster i dina data. Exempel på rumsliga kartor är att visa de flygplatsterminaler som har mest gångtrafik eller en karta över all försäljning över hela landet.

Rumsliga kartor inkluderar koropletkartor, punktdistributionskartor, symbolkartor och värmekartor.

Vilka typer av frågor kan det här diagrammet svara på?

 • Vilken stad har den högsta försäljningen?
 • Hur långt från distributionscentren finns våra kunder?
 • Hur många personer anländer till vilken gate?

Flöde

Relaterade ämnen

 

 

 

Flödesdiagram kan vara kartor som visar rörelse över tid, till exempel Sankey-diagram. Flödeskartor inkluderar väg över tid och väg mellan ursprungs- och destinationsdiagram.

Vilka typer av frågor kan det här diagrammet svara på?

 • Vilken är den längsta transportvägen?
 • Hur länge väntar folk vid gaterna på en flygplats?
 • Vilka är flaskhalsarna för trafiken i staden?

Relaterade resurser

Relaterat innehåll och exempel på olika typer av visualiseringar som kan skapas med Tableau finns i:

Se även dessa kostnadsfria videor och presentationer:

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!