Olika sorters tabellberäkningar

Den här artikeln beskriver de olika typer av tabellberäkningar som är tillgängliga i Tableau och när de kan användas. Enkla exempel används för att visa hur de olika beräkningarna modifierar data i en tabell. Mer information om hur du skapar och konfigurerar tabellberäkningar finns i Skapa en tabellberäkning.

Beräkning av typen Skillnad från

En tabellberäkning av typen Skillnad från beräknar skillnaden mellan det aktuella värdet och ett annat värde i tabellen för varje markering i visualiseringen.

Med en beräkning av Skillnad från, Procentuell skillnad från eller Procent från, finns det alltid två värden att ta hänsyn till: det aktuella värdet och värdet från vilket skillnaden ska beräknas. I de flesta fall bör du beräkna skillnaden mellan det aktuella värdet och det föregående värdet, såsom i proceduren ovan. I vissa fall kanske du dock vill ha en annan beräkning.

För att ange från vilket värde skillnaden ska beräknas:

 1. Högerklicka på ett mätvärde i vyn och välj Lägg till tabellberäkning.

 2. Välj ett av följande alternativ i dialogrutan Tabellberäkning för Relativ till:

  FöregåendeBeräknar skillnaden mellan det aktuella värdet och det föregående värdet i partitionen. Detta är standardvärdet.
  NästaBeräknar skillnaden mellan det aktuella värdet och det nästa värdet i partitionen.
  FörstaBeräknar skillnaden mellan det aktuella värdet och det första värdet i partitionen.
  SistaBeräknar skillnaden mellan det aktuella värdet och det sista värdet i partitionen.

Exempel

Titta på texttabellen nedan. Den visar den totala försäljningen per månad för 2011, 2012, 2013 och 2014 för en stor butikskedja.

Med hjälp av tabellberäkningen Skillnad från kan du beräkna hur försäljningen varierar (hur mycket den ökar eller minskar) per månad från ett år till nästa.

Om du tittar på januari ser du att skillnaden var 368 USD mellan försäljningen 2012 och 2013, och 26 161 USD mellan 2013 och 2014.

Tips: När du beräknar den årliga ökningen finns det inget tidigare år att jämföra det första året med, och därför lämnas kolumnen tom. Dölj den kolumn som du inte vill visa så att beräkningen inte påverkas. Mer information finns i Dölj rader och kolumner.

Varför? Om du tar bort det första året från vyn genom att filtrera bort det, så tas det även bort från beräkningen. Det innebär att det andra året inte längre har något tidigare år att jämföras med, och lämnas därför tomt. Genom att dölja kolumnen i stället för att filtrera den undviker du att beräkningen påverkas.

Rörlig beräkning

För varje markering i vyn beräknar en tabellberäkning av typen Rörlig beräkning (även kallad rullande beräkning) markeringens värde genom att aggregera (summa, medelvärde, minsta eller största värde) ett angivet antal värden före och/eller efter det aktuella värdet.

En rörlig beräkning används vanligtvis för att jämna ut kortsiktiga variationer i data så att du kan se trender på längre sikt. Värdepapper är ett exempel på data med så många variationer under en och samma dag att det blir svårt att se helheten bland alla upp- och nedgångar. Genom att använda en rörlig beräkning kan du definiera ett intervall med värden och summera det med hjälp av valfri aggregering.

Exempel

Titta på texttabellen nedan. Den visar den totala försäljningen per månad för 2011, 2012, 2013 och 2014 för en stor butikskedja.

Genom att använda en rörlig beräkning kan du se försäljningstrenden över tid. Du kan göra det genom att omvandla försäljningen för varje månad så att den visar genomsnittet av månadens försäljning och av de två föregående månaderna över en viss tidsperiod.

Du kan se den genomsnittliga försäljningen över tid. Till exempel motsvarar värdet som visas för december 2011 den genomsnittliga försäljningen för oktober, november och december 2011. Värdet som visas för januari 2012 är den genomsnittliga försäljningen för november och december 2011 och januari 2012.

Lägg till sekundär beräkning

Med tabellberäkningar för Löpande totalsumma och Rörlig beräkning har du möjligheten att transformera värden två gånger för att få resultatet du vill ha – det innebär att du kan lägga till en sekundär tabellberäkning ovanpå den primära tabellberäkningen. Du kan till exempel lägga till en initial tabellberäkning för att beräkna den löpande totalsumman för försäljningen per månad inom varje enskilt år, och sedan en sekundär beräkning för att beräkna den procentuella skillnaden från år till år för, varje månad från ett år till nästa.

Ett exempel som visar hur du skapar en sekundär beräkning finns i Beräkning av typen Löpande totalsumma.

Beräkning av typen Procentuell skillnad från

En tabellberäkning av typen Procentuell skillnad från beräknar skillnaden mellan det aktuella värdet och ett annat värde i tabellen uttryckt i procent för varje markering i visualiseringen.

Med en beräkning av Skillnad från, Procentuell skillnad från eller Procent från, finns det alltid två värden att ta hänsyn till: det aktuella värdet och värdet från vilket skillnaden ska beräknas. I de flesta fall bör du beräkna skillnaden mellan det aktuella värdet och det föregående värdet, såsom i proceduren ovan. I vissa fall kanske du dock vill ha en annan beräkning.

För att ange från vilket värde skillnaden ska beräknas:

 1. Högerklicka på ett mätvärde i vyn och välj Lägg till tabellberäkning.

 2. Välj ett av följande alternativ i dialogrutan Tabellberäkning för Relativ till:

  FöregåendeBeräknar skillnaden mellan det aktuella värdet och det föregående värdet i partitionen. Detta är standardvärdet.
  NästaBeräknar skillnaden mellan det aktuella värdet och det nästa värdet i partitionen.
  FörstaBeräknar skillnaden mellan det aktuella värdet och det första värdet i partitionen.
  SistaBeräknar skillnaden mellan det aktuella värdet och det sista värdet i partitionen.


Exempel

Titta på texttabellen nedan. Den visar den totala försäljningen per månad för 2011, 2012, 2013 och 2014 för en stor butikskedja.

Du kan använda tabellberäkningen Procentuell skillnad från om du vill beräkna hur försäljningen varierar (hur mycket den ökar eller minskar) per månad från ett år till nästa. Värdena beräknas i procent.

Som du ser var skillnaden i försäljningen -66 % mellan januari och februari 2011, men mellan februari och mars 2011 sågs en enorm ökning i försäljningen motsvarande 1 058 %.

Beräkning av typen Procent från

En tabellberäkning av typen Procent från beräknar ett värde som en procentandel av ett annat värde – vanligtvis som en procent av det föregående värdet i tabellen – för varje markering i visualiseringen.

Med en beräkning av Skillnad från, Procentuell skillnad från eller Procent från, finns det alltid två värden att ta hänsyn till: det aktuella värdet och värdet från vilket skillnaden ska beräknas. I de flesta fall bör du beräkna skillnaden mellan det aktuella värdet och det föregående värdet, såsom i proceduren ovan. I vissa fall kanske du dock vill ha en annan beräkning.

För att ange från vilket värde skillnaden ska beräknas:

 1. Högerklicka på ett mätvärde i vyn och välj Lägg till tabellberäkning.

 2. Välj ett av följande alternativ i dialogrutan Tabellberäkning för Relativ till:

  FöregåendeBeräknar skillnaden mellan det aktuella värdet och det föregående värdet i partitionen. Detta är standardvärdet.
  NästaBeräknar skillnaden mellan det aktuella värdet och det nästa värdet i partitionen.
  FörstaBeräknar skillnaden mellan det aktuella värdet och det första värdet i partitionen.
  SistaBeräknar skillnaden mellan det aktuella värdet och det sista värdet i partitionen.


Exempel

Titta på texttabellen nedan. Den visar den totala försäljningen per månad för 2011, 2012, 2013 och 2014 för en stor butikskedja.

Du kan använda tabellberäkningen Procent från om du vill beräkna procentandelen av ett tidigare värde. Du kan till exempel beräkna försäljningen i februari 2011 som en procent av försäljningen i januari 2011.

Som du ser utgjorde försäljningen i februari 2011 34 % av försäljningen i januari 2011, försäljningen i mars 2011 1 158 % av försäljningen i februari och så vidare.

Beräkning av typen Procent av totalvärde

För varje markering i vyn beräknar en tabellberäkning av typen Procent av totalvärde ett värde som en procentandel av alla värden i den aktuella partitionen.

Exempel

Titta på texttabellen nedan. Den visar den totala försäljningen per månad för 2011, 2012, 2013 och 2014 för en stor butikskedja.

Du kan använda en tabellberäkning av typen Procent av totalvärde för att beräkna procentandelen av den totala försäljningen för varje månad under ett kvartal. Du kan till exempel se att januari 2011 står för 18,73 % av försäljningen under det första kvartalet.

Du kan också beräkna procentandelen av den totala försäljningen för varje månad under ett år. Du kan till exempel se att januari 2011 står för 2,88 % av försäljningen under 2011.

Beräkning av typen Percentil

För varje markering i vyn rankar en tabellberäkning av typen Percentil varje värde i en partition utifrån percentilen.

Exempel

Titta på texttabellen nedan. Den visar den totala försäljningen per månad för 2011, 2012, 2013 och 2014 för en stor butikskedja.

Med en beräkning av typen Percentil kan du ranka den totala försäljningen för varje månad under ett år som en procentandel, i stället för som ett heltal (t.ex. 1 till och med 10).

Eftersom försäljningen i februari 2012 var väldigt låg jämfört med den sammantagna totalsumman rankas februari som 0,0 % (eller som nummer 1 av 12 eftersom stigande ordning – från minsta till största värde – används i exemplet). Försäljningen under januari 2012 var något högre och januari rankas därför som 9,1 % (eller som nummer 2 av 12 månader). Eftersom försäljningen 2012 var högst i november rankas november som 100 % (eller som nummer 12 av 12).

Fallande jämfört med stigande

Stigande ordning listar värdena från lägsta till högsta. Fallande ordning listar värdena från högsta till lägsta.

Beräkning av typen Rankning

För varje markering i vyn rankar en tabellberäkning av typen Rankning varje värde i en partition.

Exempel

Titta på texttabellen nedan. Den visar den totala försäljningen per månad för 2011, 2012, 2013 och 2014 för en stor butikskedja.

Med en tabellberäkning av typen Rankning kan du ranka varje månad under ett år.

Som du ser var försäljningen störst i november 2012, och därför rankas november som nummer 1 (eftersom fallande ordning – från högsta till lägsta värde – används). Eftersom försäljningen var minst i februari 2012 rankas februari som nummer 12.

Fallande jämfört med stigande

Stigande ordning listar värdena från lägsta till högsta. Fallande ordning listar värdena från högsta till lägsta. Fallande ordning används som standard med en tabellberäkningar av typen Rankning.

Beräkningstypen Rankning

Ett problem med beräkningar av typen Rankning är att flera markeringar kan ha samma värde. Vad skulle till exempel hända om försäljningen av Tables (Bord) i regionen Central (Centrala) och Appliances (Hushållsapparater) i regionen South (Södra) var exakt samma, t.ex. 36 729 USD? I Tableau kan du ange hur detta ska hanteras genom att lägga till ett till fält i dialogrutan Tabellberäkning när du väljer Rankning som Beräkningstyp.

De tillgängliga alternativen visas nedan. Nummerföljden i början av respektive alternativ indikerar hur en hypotetisk uppsättning med fyra värden, varav två är identiska, rankas:

AlternativResultat
Konkurrens (1, 2, 2, 4)Identiska värden tilldelas identisk rankning. Det högsta värdet rankas som 1 och de efterföljande två identiska värdena rankas båda som 2. Nästa värde rankas som 4.
Ändrad konkurrens (1, 3, 3, 4)Identiska värden tilldelas identisk rankning. Det högsta värdet rankas som 1 och de efterföljande två identiska värdena rankas båda som 3. Nästa värde rankas som 4.
Tät (1, 2, 2, 3)Duplicerade värden får samma rankning, som är nästa nummer i rankningsföljden. Värdet som kommer efter de duplicerade värdena beräknas som om de duplicerade värdena var ett enda värde.
Unik (1, 2, 3, 4)Duplicerade värden får unika rankningar, baserat på den riktning som används för att beräkna rankningen.

Beräkning av typen Löpande totalsumma

För varje markering i vyn aggregerar en tabellberäkning av typen Löpande totalsumma värdena i en partition kumulativt. Tabellberäkningen kan göra detta genom att summera värden, beräkna ett medelvärde eller ersätta alla värden med antingen det minsta eller största faktiska värdet.

Anta att du börjar med följande textvy, som visar försäljningens totalsummor uppdelade per år (från vänster till höger) samt per kvartal och månad (uppifrån och ned):

I stället för absoluta försäljningsvärden vill du visa en löpande totalsumma av försäljningen för varje år, så att varje månads försäljning adderas till försäljningen för alla föregående månader.

Skapa den grundläggande vyn

 1. Anslut till datakällan Urval - Superstore.

 2. Klicka och dra fältet Orderdatum i Datumfältet och dra det till hyllan Kolumner.

  Standarddatumnivå är ÅR(Beställningsdatum).

 3. Klicka och dra Beställningsdatum igen och släpp det nu på hyllan Rader.

 4. Klicka på höger sida av fältet för att öppna snabbmenyn. Välj därefter Kvartal.

  Du får upp två alternativ med namnet Kvartal. Se till att du väljer den första.

  Fältet bör nu visa QUARTER (Beställningsdatum).

  Obs! Om du skapar vyn på webben ser menyn lite annorlunda ut.

 5. Klicka och dra Beställningsdatum en tredje gång och släpp den på hyllan Rader till höger om KVARTAL(Beställningsdatum).

 6. Klicka på höger sida av fältet för att öppna snabbmenyn och den här gången väljer du Månad (återigen väljer du det första av två alternativ som heter Månad). Fältet bör nu visa MÅNAD(Beställningsdatum).

 7. Dra Försäljning från Datumfältet och släpp det på kortet Markeringar.

Nu har du den grundläggande vyn som visar Försäljning efter beställningsdatum för en fyraårsperiod efter månad, kvartal och år.

Lägga till en tabellberäkning av typen Löpande totalsumma i basvyn

 1. Klicka på fältet SUM(Försäljning) på kortet Markeringar och välj Lägg till tabellberäkning.

 2. Välj Löpande totalsumma som Beräkningstyp i dialogrutan i Tabellberäkning.

 3. Välj Tabell (ned) i listan Bearbeta med.

  Den markerade delen i vyn visar hur värdet för Bearbeta med definierar omfattningen av beräkningen i vyn:

  När värdena i den ursprungliga textvyn jämförs med värdena i den här vyn ser vi att resultatet stämmer. De månatliga värdena stiger stadigt och värdet för december (484 247) är samma värde som du ser om du visar slutsummorna för kolumnen (öppna menyn Analys, välj Totalsummor > Visa slutsummor för kolumn).

 4. Klicka på krysset i det övre högra hörnet av dialogrutan Tabellberäkning för att stänga den.

Den löpande totalsumman behöver inte vara en summa

Värdena i en tabellberäkning av typen Löpande totalsumma kan uppdateras kumulativt på andra sätt än genom summering. Välj något av följande alternativ i listrutan strax under fältet Beräkningstyp:

AlternativBetydelse
SummaVarje värde adderas till det föregående värdet.
GenomsnittDen löpande totalsumman är ett genomsnitt av det aktuella och alla föregående värden.
MinimumAlla värden ersätts med det lägsta värdet i den ursprungliga partitionen.
MaxAlla värden ersätts med det högsta värdet i den ursprungliga partitionen.

Starta om alla alternativ

Alternativet Starta om alla är bara tillgängligt när du väljer Specifika dimensioner i dialogrutan Tabellberäkningar och när fler än en dimension har valts i fältet direkt under alternativen Beräkna med – det vill säga när fler än en dimension har definierats som ett adresseringsfält.

Det här alternativet är inte tillgängligt när du definierar en tabellberäkning med Beräkna med.

Du kan använda den här inställningen för att ange en brytpunkt (en omstart av beräkningen) i vyn baserat på en viss dimension.

Starta om alla kan vara användbart i följande situationer:

 • Med datum eller andra hierarkier, om du startar om varje månad, när du tar in år eller kvartal, kan Tableau att partitionera automatiskt.

 • Med icke-hierarkier påverkas sorteringen av Starta om alla. Om du vill ha adressen på Produkter och partitionera per Län, men även vill att produkterna sorteras efter SUM(Sales) inom varje län, måste du inkludera Län som ett adresseringsfält under Specifika dimensioner, men sedan starta om alla län. Annars skulle sorteringen per SUM(Sales) baseras på varje produkts summa av försäljning i alla län.

Om du till exempel använder resultatet från beräkningen av Löpande totalsumma som du lade till ovan kan du se effekten av Starta om varje genom att göra följande:

 1. Klicka på fältet SUM(Försäljning) på kortet Markeringar och välj Redigera tabellberäkning.

 2. Välj Specifika dimensioner i dialogrutan Tabellberäkning.

  Observera att de två dimensionerna nu är markerade i listrutan för dimensioner: Kvartal för orderdatum och Månad för orderdatum. Dessa fält är adresseringsfälten, och eftersom mer än ett fält används för adressering så är Starta om varje tillgängligt.

  I listrutan På nivå kan du välja följande värden:

  IngetAnger att beräkningen ska utföras på den mest detaljerade nivån. Det här är standardalternativet. Vyn ändras inte när det här alternativet används.
  Kvartal för orderdatumAnger att beräkningen ska utföras på kvartalsnivå.
 3. Om du väljer Kvartal för orderdatum uppdateras vyn så att du ser effekten av ändringen.

  Nu startar beräkningen om varje kvartal. Klicka bort dialogrutan Tabellberäkning (så att färgmarkeringen försvinner), så ser du allt tydligare.

 4. Klicka på krysset i det övre högra hörnet av dialogrutan Tabellberäkning för att stänga den.

Lägg till sekundär beräkning

Med tabellberäkningar för Löpande totalsumma och Rörlig beräkning har du möjligheten att transformera värden två gånger för att få resultatet du vill ha – det innebär att du kan lägga till en sekundär tabellberäkning ovanpå den primära tabellberäkningen. Du kan till exempel lägga till en initial tabellberäkning för att beräkna den löpande totalsumman för försäljningen per månad inom varje enskilt år, och sedan en sekundär beräkning för att beräkna den procentuella skillnaden från år till år för, varje månad från ett år till nästa.

Du kan göra det genom att först lägga till den primära tabellberäkningen, på det sätt som beskrivs ovan. Gör sedan följande:

 1. Klicka på fältet SUM(Försäljning) på kortet Markeringar och välj Redigera tabellberäkning.

 2. Klicka på Lägg till sekundär beräkning i dialogrutan Tabellberäkning.

  Dialogrutan Tabellberäkning expanderas och en andra panel visas:

 3. I den andra panelen väljer du Procentuell skillnad från som Sekundär beräkningstyp.

 4. Du behöver inte ändra något under Bearbeta med: Tabell (över) är rätt alternativ.

 5. Stäng dialogrutan Tabellberäkning genom att klicka på krysset i det övre högra hörnet.

  Nu visar vyn det du behöver – den årliga procentuella skillnaden av en löpande totalsumma:

  Se även

  Skapa en tabellberäkning

  Grunderna: adressering och partitionering

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!