Tillämpa avancerad analys på en vy (rutan Analys)

Dra referenslinjer, låddiagram, prognoser med trendlinjer och andra objekt till vyn från rutan Analys, som visas till vänster på arbetsytan. Växla mellan rutan Data och rutan Analys genom att klicka på flikarna längst upp i sidofältet.

Rutan Analys i Tableau Desktop

I Tableau Desktop kan du lägga till analysobjekt i vyn från menyn/rutan Analys eller i vyns kontext. Till exempel är referenslinjer och band tillgängliga när du redigerar en axel, och trendlinjer och prognoser är tillgängliga på menyn Analys.

Från rutan Analys kan du använda ”dra och släpp” för att komma åt de olika alternativen.

På webben är de flesta analysobjekten tillgängliga från rutan Analys.

Lägga till ett analysobjekt i vyn

Om du vill lägga till ett objekt från rutan Analys drar du det till vyn. När du drar ett objekt från rutan Analys visas de möjliga destinationerna för objektet i Tableau. Urvalet varierar beroende på typen av objekt och den aktuella vyn.

I ett enkelt fall skulle släppområdet erbjuda följande tre alternativ:

Termerna Tabell, Ruta och Cell definierar objektets omfattning:

Vid en mer komplicerad vy, till exempel om vyn innehåller ett linjediagram med flera eller dubbla axlar, skulle Tableau visa ett släppområde som ser ut så här:

Om du släpper objektet i en av de tre större rutorna i rubriken högst upp i släppområdet, till exempel rutan Tabell, skulle en separat median med kvartiler läggas till för varje axel:

Men om du släpper objektet i någon av de sex nedre rutorna som är i höjd med ett specifikt mätvärde läggs medianen med kvartiler bara till på motsvarande axel med den angivna omfattningen.

Ta bort ett analysobjekt från vyn

Du kan ta bort ett analysobjekt från vyn genom att klicka på Ångra eller dra objektet från vyn för att ta bort det.

Du kan också klicka på ett objekt och välja Ta bort från verktygstipset.

Obs! Vissa objekt i rutan Analys (Median med kvartiler och Genomsnitt med 95 % CI) lägger till både en referenslinje och en referensdistribution. Om du inte använder Ångra måste du ta bort de här objekten separat.

Redigera ett analysobjekt i vyn

Om du vill redigera ett objekt som du har lagt till från rutan Analys klickar du på objektet och väljer Redigera i verktygstipset. Ytterligare redigeringsalternativ finns i avsnittet för en viss objekttyp under Definitioner för analysobjekt nedan.

Definitioner för analysobjekt

Följande objekt kan dras från rutan Analys och släppas i vyn. Om ett analysobjekt inte kan tillämpas på den aktuella konfigurationen av fält i vyn är det inte tillgängligt.

Konstant linje

Lägger till en eller flera konstanta linjer i vyn. Du kan lägga till en konstant linje för ett specifikt mätvärde, för alla mätvärden eller för datumdimensioner. När du lägger till en konstant linje visas en uppmaning om värde i Tableau där du anger värdet för konstanten:

I Tableau Desktop är värdeuppmaningen för ett datumvärde en kalenderkontroll:

Du kan klicka på en resulterande konstant linje och välja Redigera eller Ta bort. I Tableau Desktop finns ett tredje alternativ: Formatera. Om du väljer Redigera öppnas dialogrutan Redigera referenslinje. Mer information finns i Redigera befintliga referenslinjer, band och distributioner i artikeln Referenslinjer, band, distributioner och rutor. Ett annat sätt att redigera en linje i Tableau Desktop är att högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på den aktuella axeln och välja Redigera referenslinje.

Genomsnittlig linje

Lägger till en eller flera genomsnittslinjer i vyn. Du kan lägga till en genomsnittslinje för ett specifikt mätvärde eller för alla mätvärden.

Du kan klicka på en resulterande genomsnittslinje och välja en annan aggregering, till exempel Totalsumma eller Summa. Du kan också välja Redigera eller Ta bort. I Tableau Desktop finns ett tredje alternativ: Formatera. Om du väljer Redigera öppnas dialogrutan Redigera referenslinje. Mer information finns i Redigera befintliga referenslinjer, band och distributioner i artikeln Referenslinjer, band, distributioner och rutor. Ett annat sätt att redigera en linje i Tableau Desktop är att högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på den aktuella axeln och välja Redigera referenslinje.

Median med kvartiler

Lägger till en eller flera uppsättningar medianlinjer och distributionsband i vyn. Du kan lägga till en median med kvantiler för ett specifikt mätvärde eller för alla mätvärden.

Distributionsbanden beräknas som kvartiler – de två mittersta kvartilerna är skuggade.

Du kan klicka på en resulterande medianlinje eller distribution och välja Redigera eller Ta bort. I Tableau Desktop finns ett tredje alternativ: Formatera. Medianlinjer och distributioner måste redigeras, formateras eller tas bort separat. Om du väljer Redigera öppnas dialogrutan Redigera referenslinje. Du måste klicka på ytterkanten av ett distributionsband för att se alternativen. Om du klickar i mitten av bandet händer ingenting. Mer information finns i Redigera befintliga referenslinjer, band och distributioner i artikeln Referenslinjer, band, distributioner och rutor. Ett annat sätt att redigera en linje eller distribution i Tableau Desktop är att högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på den aktuella axeln och välja Redigera referenslinje. En undermeny ger dig två val: Kvartiler och Median.

Mer information om distributionstyper, inklusive kvartiler, finns i Lägga till referensdistributioner i artikeln Referenslinjer, band, distributioner och lådor.

Låda och morrhår

Lägger till en eller flera lådor och morrhår i vyn. Du kan lägga till lådor och morrhår för ett specifikt mätvärde eller för alla mätvärden. Uppdelningen av ett låddiagram är alltid Cell (och aldrig Tabell eller Ruta).

Klicka på eller håll muspekaren över någon av de vågräta linjerna i låddiagrammet för att se statistisk information om morrhår, kvartiler och median.

Du kan också välja Redigera eller Ta bort när du klickar på en linje. I Tableau Desktop finns ett tredje alternativ: Formatera. Om du väljer Redigera öppnas dialogrutan Redigera referenslinje. Ett annat sätt att redigera ett låddiagram i Tableau Desktop är att högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på den aktuella axeln och välja Redigera referenslinje.

Obs! I Tableau Desktop finns två objekt som heter Låda och morrhår i rutan Analys. För alternativet Låda och morrhår i sektionen Sammanfatta läggs ett låddiagram till automatiskt i Tableau för det angivna målet. För alternativet Låda och morrhår i sektionen Anpassat öppnas dialogrutan Redigera referenslinje, band eller låda i Tableau efter att du har angett ett mål.

Totalsummor

Lägger till totalsummor i vyn. När du lägger till totalsummor är släppalternativen Delsummor, Slutsummor för kolumner och Slutsummor för rader.

Mer information finns i Visa totalsummor i en visualisering.

Om du vill ta bort totalsummor klickar du på kolumn- eller radrubriken och väljer Ta bort.

I Tableau Desktop kan du också klicka på en kolumn- eller radrubrik för totalsummor efter att ha lagt till totalsummor och ställa in aggregeringen för den raden eller kolumnen från verktygstipset:

Genomsnitt med 95 % KI

Lägger till en eller flera uppsättningar av genomsnittslinjer med distributionsband. Distributionsbanden konfigureras med ett 95 % konfidensintervall. Du kan lägga till de här objekten för ett specifikt mätvärde eller för alla mätvärden.

Distributionsbanden för konfidensintervallet skuggar den region där befolkningsgenomsnittet kommer att sjunka 95 % av tiden.

Du kan klicka på en resulterande genomsnittslinje eller distribution och välja Redigera eller Ta bort. I Tableau Desktop finns ett tredje alternativ: Formatera. Om du väljer Redigera öppnas dialogrutan Redigera referenslinje. Genomsnittslinjer och distributioner måste redigeras, formateras eller tas bort separat. Du måste klicka på ytterkanten av ett distributionsband för att se alternativen. Om du klickar i mitten av bandet händer ingenting. Ett annat sätt att redigera en linje eller distribution i Tableau Desktop är att högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på den aktuella axeln och välja Redigera referenslinje. En undermeny ger dig två val: Genomsnitt och 95 % konfidensintervall.

Du kan även ta bort linjer och band genom att dra bort dem från vyn.

Median med 95 % KI

Lägger till en eller flera uppsättningar av medianlinjer med distributionsband. Distributionsbanden konfigureras med ett 95 % konfidensintervall. Du kan lägga till de här objekten för ett specifikt mätvärde eller för alla mätvärden.

Distributionsbanden för konfidensintervallet skuggar den region där befolkningsmedianen kommer att sjunka 95 % av tiden.

Du kan klicka på en resulterande medianlinje eller distribution och välja Redigera, Formatera eller Ta bort. I Tableau Desktop finns ett tredje alternativ: Formatera. Om du väljer Redigera öppnas dialogrutan Redigera referenslinje. Medianlinjer och distributioner måste redigeras, formateras eller tas bort separat. Du måste klicka på ytterkanten av ett distributionsband för att se alternativen. Om du klickar i mitten av bandet händer ingenting. Ett annat sätt att redigera en linje eller distribution i Tableau Desktop är att högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på den aktuella axeln och välja Redigera referenslinje. En undermeny ger dig två val: Median och 95 % konfidensintervall.

Du kan även ta bort linjer och band genom att dra bort dem från vyn.

Trendlinje

Lägger till en eller flera trendlinjer i vyn. När du lägger till trendlinjer identifierar släppalternativen de modelltyper för trendlinjer som finns tillgängliga i Tableau: Linjär, Logaritmisk, Exponentiell och Polynom. För vissa vyer är endast en delmängd av de här alternativen tillgängliga.

Mer information finns i Typer av trendlinjemodeller

Klicka på en trendlinje för att ta bort eller redigera den eller för att se en statistisk definition. Du kan också ta bort en trendlinje genom att dra bort den från vyn.

Prognos

Lägger till en prognos i vyn. Det här alternativet är bara tillgängligt i Tableau Desktop, inte när du redigerar en vy på webben. Prognostisering är endast möjligt när det finns minst ett mätvärde i vyn.

Prognostisering stöds inte för vyer som är baserade på flerdimensionella datakällor. Dessutom kan vyn inte innehålla något av följande:

  • Tabellberäkningar

  • Uppdelade mätvärden

  • Procentberäkningar

  • Slutsummor eller delsummor

  • Datumvärden med aggregering inställd på Exakt datum

En tidsserie som innehåller null-värden medför också begränsningar.

Mer information finns i Prognostisering.

Om du vill ta bort, redigera eller läsa en beskrivning av den aktuella prognosen går du till menyn Analys och väljer Prognos.

Anpassad referenslinje

Du kan lägga till referenslinjer för ett specifikt mätvärde eller för alla mätvärden i vyn.

När du har dragit en referenslinje från rutan Analys och släppt den på ett mål öppnas automatiskt en redigeringsdialogruta i Tableau. Information om tillgängliga alternativ finns i Lägga till en referenslinje i artikeln Referenslinjer, band, distributioner och lådor. Klicka på linjen och välj Redigera för att återgå till den här dialogrutan senare.

Anpassat referensband

Du kan lägga till referensband för ett specifikt mätvärde eller för alla mätvärden i vyn.

När du har dragit ett referensband från rutan Analys och släppt det på ett mål öppnas automatiskt dialogrutan Redigera referenslinje, band eller låda i Tableau. Information om tillgängliga alternativ finns i Lägga till referensband i artikeln Referenslinjer, band, distributioner och lådor. Klicka på bandet och välj Redigera för att återgå till den här dialogrutan senare. Du måste klicka på ytterkanten av ett referensband för att se alternativen. Om du klickar i mitten av bandet händer ingenting.

Anpassat distributionsband

Du kan lägga till referensdistributioner för ett specifikt mätvärde eller för alla mätvärden i vyn.

När du har dragit en referensdistribution från rutan Analys och släppt den på ett mål öppnas automatiskt dialogrutan Redigera referenslinje, band eller låda i Tableau. Information om tillgängliga alternativ finns i Lägga till referensdistributioner i artikeln Referenslinjer, band, distributioner och lådor. Klicka på bandet och välj Redigera för att återgå till den här dialogrutan senare. Du måste klicka på ytterkanten av ett distributionsband för att se alternativen. Om du klickar i mitten av bandet händer ingenting.

Anpassat låddiagram

I Tableau Desktop – men inte när du redigerar en vy på webben – kan du dra ett låddiagram från sektionen Anpassat i rutan Analys och släppa det på ett mål. (Men kom ihåg att på webben kan du lägga till ett låddiagram från sektionen Sammanfatta i rutan Analys.) När du drar låddiagrammet från sektionen Anpassat öppnas dialogrutan Redigera referenslinje, band eller låda automatiskt i Tableau. Information om tillgängliga alternativ finns i Skapa låda och morrhår i artikeln Referenslinjer, band, distributioner och lådor. Uppdelningen av ett låddiagram är alltid Cell (och aldrig Tabell eller Ruta).

Klicka på någon av de vågräta linjerna i låddiagrammet för att se statistisk information om morrhår, kvartiler och median.

Klicka på bandet och välj Redigera för att återgå till den här dialogrutan senare.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!