Skapa linjediagram

Linjediagram används för att ansluta individuella datapunkter i vyerna. Detta är ett enkelt sätt att visualisera värdesekvenser och ger dig översikt över trender över tid och möjlighet att förutspå framtida värden. Mer information om linjemarkeringstyper finns i Linjemarkering.

Obs! I vyer där markeringstypen Linje används kan du använda egenskapen Bana på kortet Markeringar för att ändra typen av linjemarkering (linjär, steg eller hopp) eller för att koda data genom att sammankoppla markeringar i en viss ritordning. Du hittar mer information i avsnittet om egenskapen Bana i Kontrollera utseendet på markeringar i vyn.

Följ de här stegen för att skapa en vy med försäljningssumman och vinstsumman genom åren och för att förutspå trender:

 1. Anslut till datakällan Urval - Superstore.
 2. Dra dimensionen Orderdatum till Kolumner.

  Tableau aggregerar datumet årsvis och skapar kolumnrubriker.

 3. Dra mätvärdet Försäljning till Rader.

  I Tableau aggregeras Försäljning som SUMMA och ett enkelt linjediagram visas.

 4. Dra mätvärdet Vinst till Rader och släpp det till höger om mätvärdet Försäljning.

  I Tableau skapas axlar tillsammans med den vänstra marginalen för Försäljning och Vinst.

  Lägg märke till skillnaden i skala mellan de två axlarna. Axeln Försäljning har ett intervall mellan 0 och 700 000 USD medan Vinst har ett intervall mellan 0 och 100 000 USD. Detta kan göra det svårt att avgöra hur mycket större försäljningsvärdena är gentemot vinstvärdena.

  Det går att justera eller slå samman axlarna för att underlätta värdejämförelsen om du använder flera mätvärden i linjediagrammet.

  Mer information om axeljustering finns i Jämföra två mätvärden med hjälp av dubbla axlar.

  Mer information om framtvingande av enkla axlar för flera mätvärden finns i Kombinera axlar för flera mätvärden på samma axel.

  I båda alternativen går det att skapa kombinationsdiagram för att ändra markeringstyp för ett av mätvärdena.

  Mer information finns i Skapa ett kombinationsdiagram (tilldela mätvärden olika markeringstyper).

 5. Skapa en blandad axel genom att dra fältet SUMMA (Vinst) från Rader till axeln Försäljning. De två ljusgröna parallella staplarna indikerar att en blandad axel kommer att användas för Vinst och Försäljning när du släpper musknappen.

  Vyn uppdateras och ser ut så här:

  Den här vyn innehåller inte så mycket information eftersom vi tittar på en värdesummering på årsbasis.

 6. Klicka på pilen i listrutan i fältet År (Orderdatum) på hyllan Kolumner och välj Månad längst ned i kontextmenyn för att visa ett kontinuerligt värdeintervall under en fyraårsperiod.

  Information i resultatvyn är betydligt mer utförlig än i den ursprungliga vyn.

  Lägg märke till hur värdena verkar stiga avsevärt i slutet av varje år. Detta mönster kallas för säsongbundenhet. Genom att aktivera prognostiseringsfunktionen kan du se om den säsongsbundna trenden kommer att hålla i sig.

 7. Dra modellen Prognos till vyn och släpp den på Prognos för att lägga till prognoser i rutan Analys.

  Enligt Tableau-prognostiseringen kan vi se att den säsongsbundna trenden kommer att hålla i sig.

Granska ditt arbete! Titta på steg 1–7 nedan:

Obs! I Tableau 2020.2 och senare versioner visar rutan Data inte längre Dimensioner och Mätvärden som etiketter. Fälten visas efter tabell eller mapp.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!