Skapa ett punktdiagram

Använd punktdiagram för att visualisera relationerna mellan numeriska variabler.

Skapa punktdiagram i Tableau genom att placera minst ett mätvärde på hyllan Kolumner och minst ett på hyllan Rader. Om de här hyllorna innehåller både dimensioner och mätvärden placerar Tableau mätvärden på de innersta fälten. Detta innebär att mätvärdena alltid visas till höger om de dimensioner som placerats på hyllorna. ”Innersta” hänvisar i det här fallet till tabellstrukturen.

Skapar enklare punktdiagramSkapar en punktdiagramsmatris

Det går att använda flera markeringstyper i punktdiagrammen. Formmarkeringen används som standard i Tableau. Du kan behöva använda andra markeringstyper som cirklar eller fyrkanter, beroende på vilka data du använder. Du hittar mer information i Ändra typ av markering i vyn.

Följ de här stegen för att jämföra försäljning med vinst med hjälp av punktdiagram och trendlinjer:

 1. Öppna datakällan Urval - Superstore.
 2. Dra mätvärdet Vinst till Kolumner.

  I Tableau aggregeras mätvärdet som en summa och en vågrät axel skapas.

 3. Dra mätvärdet Försäljning till Rader.

  I Tableau aggregeras mätvärdet som en summa och en lodrät axel skapas.

  Mätvärden kan innehålla kontinuerliga numeriska data. Vid punktjämförelsen jämförs två siffror och resultattabellen är analog med kartesiska tabeller med x- och y-koordinater.

  Du har nu skapat ett punktdiagram med en markering.

 4. Dra dimensionen Kategori till Färg på kortet Markeringar.

  Detta delar upp data i tre markeringar (en för varje dimensionsmedlem) som sedan kodas med färg.

 5. Dra dimensionen Region till Detalj på kortet Markeringar.

  Nu visas betydligt fler markeringar i vyn. Antalet markeringar är likvärdigt antalet distinkta regioner i datakällan gånger antalet avdelningar. (Klicka på knappen Ångra i verktygsfältet för att se vad som händer om du släpper dimensionen RegionForm i stället för Detalj.)

 6. Dra modellen Trendlinje till vyn och släpp på modelltypen för att lägga till trendlinjer från rutan Analys.

  Trendlinjerna innehåller statistiska definitioner för relationen mellan två numeriska värden. Båda axlar måste innehålla fält som motsvarar ett antal för att trendlinjer ska kunna läggas till i vyn. Det är alltid fallet med punktdiagram.

  Tre linjära trendlinjer läggs till i Tableau: en för varje färg som används för att skilja de tre kategorierna åt.

 7. Placera markören över trendlinjen för att visa statistisk information om den modell som används för att skapa linjen.

  Du hittar mer information i Bedöma signifikans hos trendlinje. Det går även att anpassa trendlinjen för användning av olika modelltyper eller för att inkludera konfidensband. Mer information finns i Lägga till trendlinjer i en visualisering.

  Granska ditt arbete! Se steg 1–7 nedan:

  Se även

  Exempel: Punktdiagram, aggregering och detaljnivå

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!