Platskapacitet för Tableau Cloud

Din Tableau Cloud-plats har kapacitet att stödja alla dina användares analysbehov. En plats inkluderar kapacitet för lagring och uppgifter som måste utföras på platsen för extrakt, mätvärden, prenumerationer och flöden.

Sammanfattning

I följande tabell sammanfattas kapacitetsgränsen per funktion för platsen. Mer information om kapaciteten per funktion finns nedan.

 KapacitetstypKapacitetsgräns
   
LagringPlats

1 TB

5 TB med Advanced Management-licens. Mer information finns i Advanced Management-kapacitet.

Storlek på enskild arbetsbok, publicerad datakälla eller flöde

15 GB

25 GB med Advanced Management-licens. Se Advanced Management-kapacitet.

   
ExtraktuppdateringarDagliga uppdateringarUpp till 8 bakgrundsprocessortimmar per Creator-licens
Samtidiga uppdateringar

Upp till 10 jobb*

Upp till 25 jobb* med Advanced Management-licens. Se Advanced Management-kapacitet.

Körtid för enskild uppdatering2 timmar
   
MätvärdenDagliga uppdateringarUpp till 8 bakgrundsprocessortimmar per Creator-licens
Samtidiga uppdateringarUpp till 10 jobb
Enskild körtid2 timmar

Utfasning av gammal mätvärdesfunktion

Tableaus gamla mätvärdesfunktion togs bort från Tableau Cloud i februari 2024 och kommer inte att finnas i Tableau Server version 2024.2. I oktober 2023 tog Tableau bort möjligheten att bädda in mätvärden i Tableau Cloud och Tableau Server version 2023.3. Med Tableau Pulse har vi utvecklat en förbättrad upplevelse i vilken du kan spåra mätvärden och ställa frågor om data. Mer information finns i Skapa mätvärden med Tableau Pulse. Där kan du lära dig mer om den nya upplevelsen och Skapa och felsöka mätvärden (utfasad) för den utfasade funktionen.

   
PrenumerationerSamtidiga prenumerationerUpp till 10 jobb
Körtid för enskild prenumeration2 timmar
Storlek på enskild e-post2 MB
   
FlödenSamtidiga flöden1 per resursblock
Körtid för enskilt flödeSe Körtidskapacitet för jobb.
Storlek för användning av flödesminne19,5 GB
   
VisualiseringarInläsningstidUpp till 5 minuter
Timeout efter inaktivitet30 minuter
Frekvens för användarförfrågningarUpp till 600 förfrågningar per timme per användare
Storlek för användning av fråga20 GB
   
VyaccelerationAccelererade vyerMinst 30 accelererade vyer per plats med ytterligare 20 vyer per Creator-licens. Maximalt 750 accelererade vyer.
Uppdateringar av accelererad vyUpp till 12 jobb per dag per vy
Storlek för minnesanvändning20 GB
Individuell accelerationskörtidUpp till 30 minuter
   

*Obs! För att säkerställa att systemresurserna är rättvist fördelade över Tableau Cloud har varje plats en övre gräns för antalet jobb som kan köras vid en given tidpunkt. Denna gräns är dock ingen garanti för kapacitet. Tableau Cloud allokerar systemresurser för att optimera jobb, och resurser justeras för att starta ett jobb inom högst 15 minuter från den schemalagda starttiden.

Lagringskapacitet

En Tableau Cloud-plats levereras med en viss kapacitet för lagring av platsinnehåll och individuellt innehåll.

 • Platslagring: En plats levereras med 1 TB lagringskapacitet. Arbetsböcker, publicerade datakällor och flöden räknas in i denna lagringskapacitet.

 • Storlek på arbetsbok, publicerad datakälla och flöde: En enskild arbetsbok, en datakälla (live eller extrakt) eller flöden som publiceras på platsen kan ha en maximal storlek på 15 GB.

  Obs! Om extraktionsdatakällan överstiger 10 GB rekommenderar vi att du överväger att antingen använda liveanslutning till databasen eller att aggregera data i extraktet för att minska storleken. Att ofta publicera om eller uppdatera stora extrakt kan vara tidskrävande och är vanligtvis en indikator på att en effektivare dataaktualitetsmetod bör övervägas.

Visualiseringskapacitet

Varje plats levereras med en viss kapacitet att läsa in och fråga enskilda visualiseringar, även kallade vyer. Mer information om varje kapacitetstyp finns nedan.

 • Inläsningstid: En plats har kapacitet för upp till 5 minuter för att läsa in en vy.

 • Timeout efter inaktivitet: Om användaren inte har interagerat med eller redigerat en vy på 30 minuter i följd måste användaren läsa in (uppdatera sidan eller klicka på knappen Återanslut om en banner visas) vyn eller det sparade utkastet på nytt för att kunna interagera med det igen.

 • Frekvens för användarförfrågningar: Varje användare på en plats har kapacitet att göra upp till 600 förfrågningar per timme för att läsa in och uppdatera vyer. När denna kapacitet har uppnåtts kan användaren inte interagera med, redigera eller spara vyn. Efter en timme kan vyn uppdateras och nya vyer läsas in.

  Obs! Om det kumulativa antalet användarförfrågningar överstiger begärandefrekvensen på platsnivå kan användarna inte interagera med, redigera eller spara vyer.

 • Storlek för användning av fråga: En plats har möjlighet att använda upp till 20 GB minne för att fråga en vy som använder en extraktionsdatakälla. Mängden minne som krävs för att fråga en vy kan variera beroende på hur komplicerade datamanipulationerna är som Tableau behöver utföra för att generera markeringarna i vyn.

  Obs! Endast frågor mot extraktionsdatakällor räknas in i frågeanvändningen. Frågor mot datakällor som använder liveanslutningar till underliggande data räknas inte in. Frågor mot datakällor som använder liveanslutningar kan dock omfattas av annan frågeanvändning som tillämpas av underliggande databaser.

Vyer som överstiger dessa kapacitetstyper kan stängas för att säkerställa att tillräckliga systemresurser finns tillgängliga, så att andra vyer på platsen kan läsas in.

Tips för optimering av visualiseringskapacitet

Vyer som överstiger visualiseringskapaciteten kan ge en indikation på att de frågor som Tableau måste köra för att generera vyn är för komplicerade. I sådant fall kan du använda följande tips för att optimera frågor och därmed minimera den tid det tar att läsa in vyer på Tableau Cloud. De flesta tips kräver att du redigerar datakällan eller arbetsboken och publicerar Tableau Cloud på nytt för att ändringarna ska tillämpas.

Fler tips finns i avsnittet Arbetsbokens prestanda(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau-hjälpen.

 • Använda datakällsfilter: När du lägger till ett filter på en datakälla minskar du mängden data som behöver genereras i vyn. Om du minskar mängden data kan det hjälpa att minska inläsningstider för vyer. Läs mer i Filtrera data från datakällor(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau-hjälpen.

 • Använda kontextfilter: Ungefär som med datakällsfilter minskar kontextfilter mängden data i datakällan, men på bladnivå. Kontextfilter fungerar oberoende av andra filter och kan minska mängden data som behöver genereras i vyn betydligt. Om du minskar mängden data kan det hjälpa att minska inläsningstider för vyer. Mer information finns i Förbättra vyprestanda med kontextfilter i Tableau-hjälpen.

 • Korta datumintervall: I regel kräver datum mer beräkningskraft än andra typer av data, som nummer och booleska värden. Om vyn innehåller datumfilter kan du korta datumintervallen eller antalet datum som ska genereras, för att minska inläsningstiden för vyerna.

 • Minska antalet markeringar: Eftersom Tableau måste beräkna markeringarna för att generera vyn kan antalet markeringar ha en inverkan på hur snabbt vyn kan läsas in. Du kan minska antalet markeringar på ett antal olika sätt, bland annat genom att använda något av filtren som anges ovan eller genom att filtrera med hjälp av uppsättningar eller aggregera data med hjälp av anpassad SQL. Mer information finns i Minska antalet markeringar i vyn(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Vyaccelerationens kapacitet

Varje Tableau-plats har följande kapacitet för vyacceleration:

 • Accelererade vyer: Standardantalet accelererade vyer per plats är 30. För varje ytterligare Creator-licens kan ytterligare 20 vyer accelereras. Det maximala antalet accelererade visningar är 750.

 • Accelererade uppdateringar: Accelererade vyer återskapas i linje med följande fyra datauppdateringshändelser:

  • Policy för dataaktualitet: Accelerationens tidsstämpel synkroniseraras inte med policyn för dataaktualitet.
  • Extraktuppdateringar: En extraktuppdatering slutförs, vilket signalerar uppdaterad data.
  • Accelererad vyuppdatering: En accelererad vy uppdateras av ägaren.
  • Vy som ingår: En vy valdes ursprungligen för acceleration.

  Varje unik händelse utlöser ett förbearbetningsjobb som ska sättas i kö. Bakgrundsprocessorjobb plockar sedan upp och slutför förberäkningen och lagrar sedan frågeresultat som en materialiserad vy. Vyer som tillhör samma arbetsbok uppdateras i ett jobb. För att minska resursförbrukningen begränsas det maximala antalet förberäkningsjobb som kan köras till 12 jobb per dag. Mer information finns i Skapa en dataaktualitetspolicy.

 • Användningsstorlek för accelerationsminne: En plats har kapacitet att använda högst 20 GB minne för förbearbetning och hämtning av arbetsbokens data i ett bakgrundsprocessorjobb. Mängden minne som behövs varierar beroende på komplexiteten hos frågorna som är associerade med vyn som accelereras.

Körtidskapacitet för jobb

Körtidskapacitet för jobb är den tidsperiod som ett jobb eller en instans av en uppgiftstyp kan köra innan det/den avbryts för att skydda tillgängliga systemresurser. Varje plats levereras med körtidskapacitet för jobb för följande jobbtyper:

 • Extraktuppdateringar
 • Prenumerationer
 • Flöden
 • Mätvärden
 • Vyacceleration

Varje extraktuppdatering, prenumeration och mätvärdesjobb har en maximala körtid på två timmar (120 minuter eller 7 200 sekunder). Vyacceleration har en maximal körtid på 30 minuter (1 800 sekunder).

Anmärkning om flöden: För platser som inte har Datahantering är den maximala körtiden för flödesjobb för en plats 60 minuter multiplicerat med antalet Creator-licenser, upp till högst 24 timmar. Om platsen har hög arbetsbelastning i form av flöden bör du överväga att köpa Datahantering för att utöka kapaciteten. För platser med Datahantering kan du köra flöden i upp till 24 timmar om dagen per resursblock. Om du överskrider tidsgränsen kan inga nya jobb startas förrän nästa dag. Ytterligare kapacitet för samtidigt flödande jobb kan köpas. Mer information finns i Resursblock.

Anmärkning om extraktuppdateringar: Om ett uppdateringsjobb når den maximala körtiden uppstår ett timeout-fel. Mer information om felet och om hur du kan ändra extrakt så att uppdateringsjobb håller sig inom körtidskapaciteten finns i Tidsgräns för extraktuppdateringar.

Kapacitet för samtidiga jobb

Kapaciteten för samtidiga jobb är antalet jobb eller instanser av en uppgiftstyp som kan köras samtidigt. Varje plats levereras med kapacitet för samtidiga jobb för följande jobbtyper:

 • Extraktuppdateringar
 • Prenumerationer
 • Flöden
 • Mätvärden

Mer information om kapaciteten för samtidiga jobb finns nedan.

 • Extraktuppdateringar: En plats har en övre gräns på 10 extrakt som den kan uppdatera vid en given tidpunkt. Beroende på tillgängliga systemresurser justeras väntetiden (d.v.s. tiden innan ett jobb startar) så att ett jobb startas inom högst 15 minuter från den schemalagda starttiden. Jobb som räknas in i uppdateringskapaciteten är bland andra schemalagda uppdateringar, manuella uppdateringar, extraktskapande och kommandorader eller API-anrop som utlöser uppdateringar, inklusive inkrementella tillägg av data.

 • Prenumerationer: En plats har en övre gräns på 10 prenumerationer som den kan köra vid en given tidpunkt. Beroende på tillgängliga systemresurser justeras väntetiden (d.v.s. tiden innan ett jobb startar) så att ett jobb startas inom högst 15 minuter från den schemalagda starttiden. Jobb som räknas in i prenumerationskapaciteten inkluderar generering av e-postmeddelanden från prenumerationer skapade via Tableau Cloud direkt eller API-anrop som genererar e-postprenumerationerna.

 • Flöden: Om en plats har licensierats med Datahantering har den en standardkapacitet på 1 flödesjobb åt gången per resursblock. Resursblock har stöd för flödesjobb. Om en plats inte har licensierats med Datahantering har den en standardkapacitet på 1 flödesjobb åt gången, vilket motsvarar ett resursblock. Om det inte finns några resursblock tillgängliga när ett flödesjobb startar läggs jobbet i en kö, där det väntar på att ett resursblock ska bli tillgängligt. Ett flödesjobb kan också hamna i en kö under hektiska timmar även när det finns tillgängliga resursblock för att säkerställa att systemresurser förblir tillgängliga för att stödja flödesjobb över hela Tableau Cloud. Ytterligare kapacitet för samtidigt flödande jobb kan köpas. Mer information finns i Resursblock. Varje användare kan ha högst 4 aktiva flödeswebbredigeringssessioner åt gången. Om fler sessioner öppnas stängs den äldsta sessionen.

 • Mätvärden: Varje plats har kapacitet att uppdatera upp till 10 mätvärden samtidigt. Mer information om hur mätvärden uppdateras finns i Skapa och felsöka mätvärden (utfasad).

Obs! Om en plats använder all kapacitet för samtidiga jobb förblir de jobb som befinner sig i kö i ett väntande tillstånd tills ett eller flera jobb har slutförts.

Daglig jobbkapacitet

Den dagliga jobbkapaciteten är antalet delade timmar som varje plats kan spendera per Creator-licens och dag för att utföra alla jobb på platsen. En serverprocess, kallad bakgrundsprocessor, initierar och utför dessa jobb. En plats med fler Creator-licenser får högre daglig jobbkapacitet (bakgrundsprocessor) för att kunna tillgodose behoven för en större platspopulation.

Varje plats levereras med daglig jobbkapacitet (bakgrundsprocessor) för att utföra både extraktuppdateringar och mätvärdesuppdateringar.

Exempel:

Om platsen har …multiplicerat med standardtidenDaglig jobbkapacitet
10 Creator-licenser8 timmarUpp till 80 timmar/dag
50 Creator-licenser8 timmarUpp till 400 timmar/dag

Den dagliga jobbkapaciteten återställs varje dag kl. 24:00:00 (koordinerad universal tid).

Om extraktuppdateringar

Uppdateringsjobb som räknas in i den dagliga jobbkapaciteten är bland andra fullständiga och inkrementella uppdateringar och extraktskapande, som kan initieras av schemalagda uppdateringar, manuella uppdateringar och vissa kommandorader eller API-anrop.

Obs!

 • Så länge platsen har tid kvar i sin dagliga uppdateringskapacitet körs ett uppdateringsjobb oavsett hur lång tid det tar för jobbet att slutföras.
 • Platsadministratörer får e-postaviseringar när en plats når 70 %, 90 % och 100 % av den dagliga uppdateringskapaciteten.
 • Om en plats använder hela den dagliga uppdateringskapaciteten avbryts alla eventuella framtida extraktuppdateringar och e-postaviseringar om de avbrutna uppdateringarna skickas till innehållsägare.

Tips för optimering av kapaciteten för extraktuppdateringar

Om du hanterar en extraktintensiv miljö rekommenderar Tableau att du följer bästa praxis för att utnyttja platskapaciteten på bästa sätt.

 • Sluta uppdatera oanvända extrakt Ett av de bästa sätten att utöka kapaciteten för platsen är att stoppa automatiska uppdateringar, antingen genom scheman på Tableau Cloud eller genom skript av extrakt som inte används. Mer information om hur du tar bort ett uppdateringsschema finns i Hantera uppdateringsuppgifter.

 • Minska frekvensen för uppdateringar. En annan metod för att utöka kapaciteten för platsen är att minska frekvensen för extraktuppdateringar. Exempel: I stället för att uppdatera ett extrakt varje timme kan du överväga att uppdatera ett extrakt varje dag eller endast under arbetstid, då nya data är mest användbara. Mer information om hur du ändrar ett uppdateringsschema finns i Hantera uppdateringsuppgifter.

 • Använd inkrementella uppdateringar i stället för fullständiga uppdateringar Om du vill minska den tid det tar att uppdatera ett extrakt kan du överväga att utföra en inkrementell uppdatering av extraktet i stället för en fullständig uppdatering. Mer information finns i Schemalägga uppdateringar på Tableau Cloud.

  Obs! Du kan ändra från en fullständig till en inkrementell uppdatering från Tableau Cloud, men endast om extraktet konfigurerades för inkrementell uppdatering i Tableau Desktop innan extraktet publicerades. Mer information om inkrementella uppdateringar finns i Konfigurera inkrementell extraktuppdatering(Länken öppnas i ett nytt fönster) i användarhjälpen för Tableau.

 • Använd liveanslutningar i stället för extraktanslutningar För vyer, instrumentpaneler och arbetsböcker vars data måste uppdateras ofta bör du överväga att konfigurera datakällan till att använda en liveanslutning i stället för en extraktanslutning.

 • Optimera data i extraktet Att förbättra prestandan för ett extrakt kan även bidra till att ett extrakt uppdateras snabbare. Det finns ett antal ändringar du kan göra av extraktets data för att förbättra den övergripande prestandan. Till exempel kan du ta bort oanvända fält, använda filter för att ta bort oanvända rader och ändra datumintervall.

Om mätvärdesuppdateringar

Mätvärden som förlitar sig på uppdatering av extraktionsdatakälla när extraktmotparten uppdateras och därför räknas in i den dagliga jobbkapaciteten.

Obs! Mätvärden som förlitar sig på uppdatering av livedatakällor var 60:e minut och inte räknas in i den dagliga jobbkapaciteten.

Jobb som initieras av kommandorader och API-anrop

Utöver den kapacitet som beskrivs ovan levereras platser med en viss kapacitet för kommandorads- och API-anrop.

Obs! Om antalet anrop överskrider den kapacitet för kommandorader och API-anrop som beskrivs ovan visas ett av följande felmeddelanden: Okänt 429- eller API-anropsfel: 429000: För många förfrågningar – För många förfrågningar för <job type> ‘api.rest.refresh_extracts’. Försök på nytt om 146 sekund(er).

Övervaka kapacitet

Det finns ett antal verktyg du kan använda för att övervaka platsens kapacitet: Jobbsidan och Administratörsvyer.

Jobbsidan

På sidan Jobb finns information om de unika instanserna i bakgrundsprocessorn, kallade jobb, som utförts under de senaste 24 timmarna. Du kan använda jobbsidan till att övervaka extraktuppdateringar, prenumerationer och flöden.

 1. Logga in på Tableau Cloud med dina inloggningsuppgifter som platsadministratör.

 2. Klicka på Jobb i den vänstra navigeringsrutan.

 3. Från filterlistrutan under Uppgiftstyp väljer du den jobbtyp du vill övervaka.

Mer information om sidan Jobb finns i avsnittet Hantera bakgrundsjobb i Tableau Cloud.

Administratörsvyer

I administratörsvyer kan du övervaka olika typer av aktiviteter på platsen. Mer information om kapacitetsförbrukning av funktionerna finns nedan.

 • Lagring: Du kan övervaka platsens lagringskapacitet och kontrollera vilka arbetsböcker, datakällor och flöden som tar upp mest plats med hjälp av Admin Insights-instrumentpanelen ”Statistik för utrymmesanvändning”. Välj Utforska > Admin Insights > Admin Insights Starter > Statistik för utrymmesanvändning.

  Mer information om Admin Insights finns i Använda Admin Insights för att skapa anpassade vyer.

 • Flöden: Du kan övervaka prestandan hos flödeskörningar. Välj Platsstatus > Historik över flödesprestanda. Under Flödeshistorik på instrumentpanelen klickar du på en markering för att se mer information om flödesjobbet.

  Mer information om den här administratörsvyn finns i Administratörsvyer för flöden.

 • Mätvärden: Du kan övervaka platsens mätvärdesjobb med hjälp av administratörsvyn ”Bakgrundsaktiviteter för icke-extrakt”. Välj Platsstatus > Bakgrundsaktiviteter för icke-extrakt, och markera sedan kryssrutan Uppdatera alla mätvärden i en vy i filterlistrutan Uppgifter.

  Mer information om den här administratörsvyn finns i Bakgrundsaktiviteter för icke-extrakt.

Advanced Management-kapacitet

Med Advanced Management får du följande kapacitetsökningar för platsen:

 • Lagringsutrymme på 5 terabyte (TB)
 • Maximal filstorlek på 25 gigabyte (GB)
 • Upp till 25 extraktuppdateringsjobb samtidigt*

Mer information om Advanced Management finns i Om Tableau Advanced Management på Tableau Cloud.

*Obs! För att säkerställa att systemresurserna är rättvist fördelade över Tableau Cloud har varje plats en övre gräns för antalet jobb som kan köras vid en given tidpunkt. Denna gräns är dock ingen garanti för kapacitet. Tableau Cloud allokerar systemresurser för att optimera jobb, och resurser justeras för att starta ett jobb inom högst 15 minuter från den schemalagda starttiden.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!