Skapa mätvärden med Tableau Pulse (endast tillgänglig på engelska)

Tableau Pulse ger insikter om data baserat på mätvärden som du definierar. När du har skapat ett mätvärde kan du lägga till medlemmar i din organisation som följare, som då kommer att få regelbundna e-postmeddelanden eller en Slack-sammanfattningar om sina data. Denna sammanfattning visar trender, extremvärden och andra förändringar, och håller följare uppdaterade om data som är relevanta för deras arbete. För att lära sig mer om data kan dessa användare undersöka ett mätvärde i Tableau Cloud och se hur olika faktorer bidrar till förändringar i datan. Dessa insikter ger dem den information de behöver för att fatta datadrivna beslut utan att behöva göra någon komplex analys i Tableau.

Startsida för Pulse

Mätvärdesdefinitioner och mätvärden

Bakom varje mätvärde i Tableau Pulse finns en mätvärdesdefinition. Viewers interagerar med mätvärden. Mätvärdesdefinitioner anger kärnmetadata för dessa mätvärden.

Överordnad–underordnad-relation mellan definitioner och mätvärden

Mätvärdesdefinition: Uppsättningen metadata som fungerar som den enda källan till sanning för alla mätvärden som är baserade på den. Definierat av en användare med platsrollen Creator, Site Administrator Explorer eller Explorer (kan publicera). Följande tabell ger ett exempel på metadata som fångas upp av en mätvärdesdefinition.

Mätvärdesdefinition för Superstore Sales
DefinitionsfältExempelvärde
NamnSuperstore Sales
Mätvärde och aggregeringSumma av försäljning
TidsdimensionOrderdatum
Jämfört medföregående år
Justerbara mätvärdesfilterRegion, kategori
NummerformatValuta
Att värdet går upp ärGynnsamt

Mätvärde: De interaktiva objekten som står framför en definition. Skapas när användare justerar filter eller tidsalternativ, vilket innebär att det kan finnas många mätvärden baserade på en definition. Användare följer och utforskar mätvärden för att få insikter. Följande tabeller ger ett exempel på alternativ som konfigurerats för mätvärden. Dessa alternativ tillämpas ovanpå det kärnvärde som anges i mätvärdesdefinitionen.

Mätvärde för Superstore Sales – Teknik
MätvärdesalternativExempelvärde
TidsperiodKvartal hittills
FilterKategori: Teknik
Mätvärde för Superstore Sales – Kontorsmaterial
MätvärdesalternativExempelvärde
TidsperiodÅr hittills
FilterKategori: Kontorsmaterial

För att komma igång med Tableau Pulse skapar du en mätvärdesdefinition som omfattar det kärnvärde som du vill spåra. På den mest grundläggande nivån är detta värde ett aggregerat mätvärde som spåras baserat på en tidsdimension. Definitionen anger också alternativ som de dimensioner som tittare kan filtrera efter, hur värdet formateras och vilka typer av insikter som visas.

När du skapar den här definitionen skapar Tableau automatiskt ett initialt mätvärde och skickar dig till det mätvärdets sida. Det initiala mätvärde som skapas för en definition har inga filter tillämpade, men varje gång du eller någon annan medlem i organisationen justerar mätvärdesfiltren eller tidsalternativen på ett nytt sätt, skapar Tableau Pulse ytterligare ett mätvärde.

Människor inom organisationen följer mätvärden, inte mätvärdesdefinitioner. Genom att följa individuella mätvärden får de insikter som är specifika för de dimensioner som är viktiga för dem. Definitionen finns för att du ska kunna hantera data för mätvärden från ett enskilt överordnat objekt. Om ett fält i datakällan ändras kan du uppdatera definitionen så att den återspeglar denna ändring, och alla mätvärden som baseras på definitionen kommer också att återspegla ändringen.

Säg att du är medlem i en säljorganisation och att organisationen behöver spåra mätvärden över olika territorier och produktlinjer. I Tableau Pulse skulle du skapa en mätvärdesdefinition som omfattar kärnvärdet för summan av daglig försäljning med justerbara mätvärdesfilter för region och produktlinje. Sedan skulle du skapa mätvärden för varje region och produktlinje. Slutligen skulle du lägga till medlemmar i organisationen som följare av de mätvärden som omfattar var och vad de säljer.

Detta gör Tableau Pulse annorlunda

Tableau Pulse ger dig ett förenklat sätt att skapa mätvärdesdefinitioner, så att du med bara ett fåtal val kan skapa en definition som normalt sett skulle kräva komplexa beräkningar för att ta fram en traditionell Tableau-visualisering. Medlemmar i organisationen använder den mätvärdesdefinitionen som en startpunkt för att ta fram mätvärden som är relevanta för deras behov, genom att dela upp data baserat på olika dimensioner eller tidsalternativ. Eftersom insikter om dessa mätvärden skickas direkt till följare får dina kollegor de data de behöver i sitt arbetsflöde.

Med Tableau Pulse kan användarna på ett enkelt sätt ta del av guidad datautforskning. De kan ställa frågor för att se hur olika dimensioner påverkar data. Den här guidade utforskningen kompletterar den mer fria analysen som är möjlig med den traditionella Tableau-upplevelsen och låter användare som inte är bekanta med Tableau-analyser att förstå sina data.

Frågor och svar om mätvärdesdata

Observera att även om vissa delar av Tableau Pulse liknar andra Tableau-funktioner, kombinerar Tableau Pulse mätvärden och insikter i en helt ny upplevelse. I februari 2024, med lanseringen av Tableau Pulse, togs Fråga data och Tableaus äldre mätvärdesfunktion bort. Precis som med Fråga data kan du med Tableau Pulse ställa frågor om data, så att du kan få svar angående siffrorna du ser. Med Tableau Pulse kan du också skapa och spåra mätvärden, precis som med den gamla mätvärdesfunktionen, men mätvärden i Tableau Pulse står inte ensamma. Dessa mätvärden är källan till insikter om dina data.

Krav på datakälla för mätvärdesdefinitioner

Du skapar en mätvärdesdefinition genom att ansluta till en publicerad datakälla. Se till att datakällan du arbetar med uppfyller följande kriterier.

 • Det är en enda publicerad datakälla. Du kan inte ansluta till en datakälla som är inbäddad i en arbetsbok, och du kan inte ansluta till flera datakällor eller använda datablandning om du inte kombinerar data innan du publicerar datakällan. Datakällan kan vara ett extrakt eller en live-anslutning, och den kan använda en virtuell anslutning eller ansluta direkt till datan.
 • Du har behörigheten Ansluta för datakällan.
 • Datakällan innehåller:
  • Ett mätvärde som ska aggregeras som en summa, ett medelvärde, median, maximum eller minimum eller en dimension som ska aggregeras som antal eller antal (distinkt).
  • En tidsdimension för mätvärdets tidsserie. Tableau Pulse övervakar data över tid, så enstaka tidpunktsvärden ger inte ett giltigt mätvärde. De detaljnivåer som stöds för tidsserien är dag, vecka, månad, kvartal och år. Data som kräver en högre detaljnivå (timme eller minut) passar inte bra för Tableau Pulse.
  • Minst en dimension som kan användas för att filtrera data och insikter.

Skapa en mätvärdesdefinition

När du har kontrollerat att datakällan fungerar med Tableau Pulse är du redo att börja skapa din definition. Definitionsredigeraren är optimerad för större skärmar, så du bör skapa definitionen med en stationär eller bärbar dator istället för en mobil enhet.

För att skapa mätvärdesdefinitioner behöver du ha platsrollen Creator, Site Administrator Explorer eller Explorer (kan publicera) i Tableau Cloud. Om du har platsrollen Viewer kan du följa mätvärden och utforska insikter, men du kan inte skapa mätvärdesdefinitioner.

 1. Från startsidan i Tableau Pulse väljer du Ny mätvärdesdefinition.
 2. Välj en datakälla att ansluta till och välj sedan Anslut.
 3. Som Namn anger du ett namn som inte används av andra mätvärdesdefinitioner. Det här namnet visas på alla mätvärden baserade på definitionen, så välj ett namn som är lätt för andra att förstå.
 4. Som Beskrivning (valfritt) ger du korta detaljer för att hjälpa andra att förstå informationen. Beskrivningen visas på definitionssidan. På insiktsutforskningssidan för varje mätvärde visas beskrivningen när användare trycker på infoikonen.

Definiera mätvärdet

 1. I Mätvärde väljer du fältet som ska spåras. Du kan välja ett mätvärde eller en dimension, men dimensioner måste aggregeras som antal eller antal (distinkt) så att de resulterar i ett mätvärde som kan spåras.
 2. Under Aggregering väljer du hur Tableau Pulse ska aggregera fältet du spårar. Om du behöver en mer komplex aggregering, se Skapa en avancerad definition (valfritt).
 3. Under Visa värden hittills i ett miniatyrdiagram som väljer du om du vill att punkterna i mätvärdesdiagrammet ska visas som en löpande totalsumma eller som icke-kumulativa värden. Det aktuella värdet som visas högst upp i mätvärdet är alltid en löpande totalsumma för perioden du spårar. Den här inställningen gäller för miniatyrdiagram, översiktslinjediagram och tillämpliga insikter.
 4. Som Definitionsfilter (valfritt) väljer du värden som begränsar mätvärdesdata. Definitionsfilter påverkar data för alla mätvärden baserade på definitionen och kan inte justeras av tittaren. Fält som läggs till som definitionsfilter ändrar innebörden av definitionen. Till exempel kan ett definitionsfilter utesluta returnerade beställningar för att definiera nettoomsättningen. Om du bara vill använda ett fält för att segmentera data, lägg till ett justerbart mätvärdesfilter som finns under avsnittet Alternativ. Mer information finns i Definiera mätvärdesalternativ.
 5. Som Tidsdimension väljer du fältet som definierar tidsserien.
 6. För Jämfört med, dra den tidsjämförelse som du vill ska vara den primära jämförelsen till toppen av listan. Den primära tidsjämförelsen visas i sammanfattningar och insikter samt på kortet med mätvärdesöversikten. Den sekundära jämförelsen visas utöver den primära när en användare öppnar ett mätvärde i Tableau Cloud för att se sidan med insikter. Om du inte vill ha en sekundär jämförelse väljer du x för att ta bort den.

Så fungerar räkenskapskalendrar med mätvärden

Om tidsdimensionen har konfigurerats till att använda en räkenskapskalender använder Tableau Pulse den kalendern. Mätvärden baserade på en definition med en räkenskapskalender visar räkenskapsår och räkenskapskvartal i diagram och insikter. När du skapar en definition listas räkenskapsstartmånaden under tidsdimensionsfältet, om ett sådant har ställts in. Det går inte att justera räkenskapskalendern i Tableau Pulse. För att ändra den redigerar du datakällan som används av definitionen. Mer information finns i Räkenskapsdatum.

Stöd för räkenskapskalendrar lades till i februari 2024. Betaversionen av Tableau Pulse hade inte stöd för räkenskapskalendrar. Om du skapade mätvärden under betaperioden och datan använder en räkenskapskalender, kommer dessa mätvärden inte automatiskt att uppdateras för att återspegla räkenskapskalendern. Du måste justera datumintervallet för att skapa nya mätvärden som använder räkenskapsåret. Ta sedan bort följare från mätvärdena som använde den gamla kalendern och lägg till dem i de nyskapade mätvärdena.

Skapa en avancerad definition (valfritt)

Om du föredrar flexibiliteten i att arbeta i den traditionella Tableau-miljön, eller om du behöver skapa beräknade fält, använder du den avancerade analysredigeraren.

 1. På definitionspanelen väljer du Skapa avancerad definition.
 2. Lägg till fält till mätvärdet, tidsdimensionen och filterhyllorna. Endast de fält eller beräkningar som du lägger till i dessa hyllor sparas av redigeraren.
 3. Välj Tillämpa. Fälten du lade till i redigeraren ersätter motsvarande fält i definitionspanelen. Om du vill redigera dessa fält öppnar du redigeraren igen. Du kan inte redigera fält som konfigurerats i den avancerade analysredigeraren i definitionspanelen.

Definiera mätvärdesalternativ

 1. För Justerbara mätvärdesfilter lägger du till minst ett alternativ. Dessa filteralternativ visas på mätvärden och möjliggör för användare att avgränsa data så att de tillgodoser deras behov. Om du justerar dessa filter skapas ytterligare mätvärden från en definition. Fälten du lägger till som justerbara mätvärdesfilter avgör också de dimensioner som används för att generera insikter om data.
 2. Som Nummerformat kan du ange anpassade enheter som ska visas för värdet, eller så kan du ställa in värdet så att det visas som valuta eller som en procentsats.

Konfigurera insikter

 1. Välj fliken Insikter.
 2. Fälten under Insiktsdimensioner är samma fält som du lade till som justerbara mätvärdesfilter. Tableau Pulse använder dessa dimensioner vid övervakning av data för att få fram relevanta insikter, som visas i förhandsgranskningen av insikter.
 3. För Att värdet går upp är väljer du om ändringen är neutral, gynnsam eller ogynnsam. Det här alternativet styr färgen för ändringsvärdet: blått för neutralt, grönt för gynnsamt och rött för ogynnsamt. Det påverkar också språket som används i insikter som refererar till ändringen.
 4. Under Insiktstyper väljer du menyn och sedan Stäng av för att justera de typer av insikter som visas. Håll muspekaren över infoikonen för en beskrivning av vardera typ.
 5. Kontrollera att förhandsgranskningen av mätvärden och insikter ser ut som förväntat och välj sedan Spara definition. Tableau Pulse skapar definitionen tillsammans med det initiala mätvärdet, som inte har några justerbara mätvärdesfilter tillämpade. Du hittar definitionen under fliken Bläddra bland mätvärden på Tableau Pulse-startsidan.

För en översikt över insiktstyper och insiktsplattformen, se Skapa mätvärden med Tableau Pulse (endast tillgänglig på engelska) i detta ämne.

Skapa mätvärden

När du har skapat definitionen skickas du till det initiala mätvärdet för den definitionen. Den här sidan är insiktssidan för det mätvärdet. På den kan du se insikter baserade på dimensioner som du väljer, och du kan skapa fler mätvärden genom att justera filter.

 1. För ett mätvärde för definitionen väljer du Justera. Filteretiketterna blir interaktiva.
 2. Tryck på knapparna för att ändra tids- och filteralternativ.
 3. Välj bockknappen. Om det inte finns ett mätvärde med den kombinationen av filter ännu, skapar Tableau Pulse ett.

Om du vill veta hur tittarna interagerar med dessa mätvärden, se Utforska mätvärden med Tableau Pulse (endast tillgänglig på engelska).

Redigera en mätvärdesdefinition

Om datakällan ändras och mätvärdena som är baserade på den bryts, redigerar du mätvärdesdefinitionen för att ta hänsyn till dessa ändringar. Alla ändringar du gör i definitionen påverkar alla mätvärden baserade på den.

 1. Öppna ett mätvärde för definitionen du vill redigera.
 2. I Åtgärdsmenyn väljer du Redigera definition.

  Knappen Redigera definition

Så påverkas mätvärden av redigeringen av filter för en definition

När du redigerar en definition, om du tar bort ett justerbart mätvärdesfilter eller lägger till ett definitionsfilter som exkluderar värdet som används i ett mätvärdesfilter, kommer mätvärden som använder det filtret inte att tas bort. Följare av dessa mätvärden kan justera det berörda filtret och lägga till andra följare, men användare som inte redan är följare kan inte själva följa dessa mätvärden.

Om du vill att användare inte längre ska kunna se mätvärden som är baserade på eliminerade filter, tar du bort följare från dessa mätvärden. Alternativt, om du vill bli av med alla mätvärden för en definition, tar du bort definitionen.

Ta bort en mätvärdesdefinition

Om du tar bort en mätvärdesdefinition raderas också alla mätvärden baserade på den.

 1. Från startsidan i Tableau Pulse väljer du fliken Bläddra bland mätvärden.
 2. På den mätvärdesdefinition som du vill ta bort väljer du åtgärdsmenyn () och sedan Ta bort.

Hantera följare

Följare är specifika för varje mätvärde, inte för mätvärdesdefinitionen som helhet. På så sätt får individer inom organisationen insikter om endast de mätvärden som är viktiga för dem. Varje gång du skapar ett nytt mätvärde måste du lägga till följare. Följare överförs inte från det mätvärde du senast tittade på.

Lägg till följare

 1. Öppna mätvärdet som du vill lägga till följare till.
 2. Tryck på knappen Följare.
 3. I sökrutan anger du namnet på användaren eller gruppen som du vill lägga till.
 4. Välj Lägg till.

Om användare läggs till i ett mätvärde som en del av en grupp kommer de inte att kunna ta bort sig själva individuellt. Om du vill att användarna ska ha kontroll över de mätvärden de följer lägger du till dem som individer.

Ta bort följare

 1. Öppna mätvärdet som du vill ta bort följare från.
 2. Tryck på knappen Följare.
 3. Bredvid följarens namn väljer du Ta bort.

Se rekommenderade mätvärden för en instrumentpanel

För att få ett försprång när du skapar en mätvärdesdefinition kan du skapa en från listan över rekommenderade mätvärden som visas för instrumentpaneler.

 1. Medan du tittar på instrumentpanelen som du vill skapa en mätvärdesdefinition från trycker du på knappen Dataguide i verktygsfältet.
 2. På instrumentpanelen väljer du visualiseringen med de data du vill använda. Dataguide visar rekommenderade mätvärden för denna visualisering. Beroende på hur väl data i visualiseringen passar kraven för ett mätvärde kan det hända att du inte ser rekommenderade mätvärden. Om dataguiden inte kan rekommendera ett komplett mätvärde kan det hända att den visar rekommenderade mätvärden eller dimensioner eller den primära datakälla som du ansluter till.

  I fönstret Dataguide visas rekommenderade mätvärden
 3. Välj en rekommendation för att konfigurera den i Tableau Pulse.
 4. Rekommendationen är förifylld i definitionsredigeraren för Tableau Pulse. För att avsluta inställningen av definitionen, se Skapa en mätvärdesdefinition.

Bädda in mätvärden

Du kan använda inbäddnings-API för att bädda in Tableau Pulse-mätvärden på webbsidor. Mer information finns i Bädda in Tableau Pulse.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!