Uppdatera extrakt

När de ursprungliga data ändras kan du uppdatera extraktet med Desktop genom att välja en datakälla på menyn Data och sedan välja Extrakt och Uppdatera. Extrakt kan konfigureras på två sätt: med fullständig uppdatering eller inkrementell uppdatering.

Med en fullständig uppdatering ersätts alla data i extraktet med den senaste informationen från den ursprungliga datakällan. En inkrementell uppdatering lägger bara till de rader som är nya jämfört med den senaste uppdateringen. Om du vill veta mer om hur du extraherar data kan du läsa sidan Extrahera data.

Obs! Du kan också automatisera extraktuppdateringarna med Tableau Data Extract Command-Line Utility. Mer information finns i Tableau Data Extract Command-Line Utility.

Innan du uppdaterar extrakt

Om du vill uppdatera ett extrakt måste du anteckna extraktets filformat innan du utför en extraktuppdatering. Om du genomför en uppdatering av ett .tde-extrakt med version 2022,4, uppgraderas extraktet automatiskt till ett .hyper-extrakt. Även om det finns många fördelar med att uppgradera till ett .hyper-extrakt kan du inte öppna extraktet med tidigare versioner av Tableau Desktop. Mer information finns i Extraktuppgradering till .hyper-format.

Konfigurera fullständig extraktuppdatering

Som standard konfigureras extrakten för fullständig uppdatering. Detta innebär att varje gång du uppdaterar extrakten ersätts alla rader med de data som finns i den ursprungliga datakällan. Medan denna typ av uppdatering säkerställer att du har en exakt kopia av alla ursprungliga data, beroende på extraktets storlek, kan en fullständig uppdatering ibland ta lång tid och vara väldigt resurskrävande för databasen. Om ett extrakt inte är konfigurerat för inkrementell uppdatering utförs en fullständig extraktuppdatering när man väljer extraktuppdatering.

Publicera på Tableau Server

Om du planerar att publicera extraktet som en datakälla för Tableau Server kan du ange ett schema för extraktuppdateringen under publiceringen.

På samma sätt kan du, om du planerar att publicera extraktet i en arbetsbok för Tableau Server, ange ett schema för extraktuppdateringen under publiceringen. Mer information finns i Schemalägg extraktuppdatering när du publicerar en arbetsbok.

Publicera på Tableau Cloud

Om du planerar att publicera extraktet som en datakälla för Tableau Cloud, beror alternativen för datauppdatering på egenskaperna hos datakällorna. Mer information om datauppdatering från specifika datakällor finns i Alternativ för extraktuppdatering efter datakälla.

Konfigurera en inkrementell extraktuppdatering

De flesta datakällorna stöder inkrementell uppdatering. Istället för att uppdatera hela extraktet kan du konfigurera en uppdatering som bara lägger till de rader som är nya sedan den senaste dataextraktionen.

Du kan till exempel ha en datakälla som uppdateras dagligen med nya försäljningstransaktioner. Istället för att bygga om hela extraktet varje dag lägger du bara till de nya transaktioner som inträffat under dagen. Sedan kanske du vill göra en fullständig uppdatering en gång i veckan, bara för att vara säker på att dina data är de mest aktuella.

Från och med version 2024.1 introducerar Tableau en funktion med vilken användare kan utföra inkrementella uppdateringar av extrakt med hjälp av en icke-unik nyckelkolumn. Den här uppdateringen introducerar ett extra steg i processen. En inkrementell uppdatering börjar med att de rader, som matchar det tidigare registrerade högsta värdet, tas bort från extraktet. Tableau frågar sedan efter alla rader som har ett värde som är högre än eller lika med det tidigare högsta värdet. Detta säkerställer att alla borttagna rader beaktas liksom alla nyligen tillagda.

Funktionen Avancerade inställningar har två alternativ för att hantera datauppdateringar. Du kan välja att ersätta de senaste raderna som lagts till genom att uppdatera värden som är lika med eller större än det senast registrerade värdet. Du kan också välja att behålla de senaste raderna som lagts till genom att bara uppdatera extraktet med värden som är större än det senast registrerade värdet. Mer information finns i Konfigurera en inkrementell extraktuppdatering.

Obs! Om datastrukturen för källdata ändras (till exempel om en ny kolumn läggs till), måste du göra en fullständig extraktuppdatering innan du kan börja göra inkrementella uppdateringar igen.

Du kan följa stegen nedan för att ställa in inkrementell uppdatering för ett extrakt.

 1. Välj en datakälla på menyn Data och välj sedan Extrahera data.

 2. I dialogrutan Extrahera data väljer du Alla rader som det antal rader som ska extraheras. Inkrementell uppdatering kan endast definieras när du extraherar alla rader i databasen.

  Obs! Du kan inte göra detta på ett provextrakt.

 3. Välj Inkrementell uppdatering.

 4. Obs! Inkrementell uppdatering är inte tillgängligt om du aktiverar Aggregering.

 5. Ange en kolumn i databasen som ska användas för att identifiera nya rader.

  Du kan till exempel välja ett datumfält eller en ID-kolumn som växer monotont efterhand som rader läggs till i databasen.

 6. Utöka Avancerade inställningar för att fastställa hur nya rader hämtas. Du kan välja att ersätta de senaste raderna som lagts till genom att uppdatera värden som är lika med eller större än det senast registrerade värdet. Du kan också välja att behålla de senaste raderna som lagts till genom att bara uppdatera extraktet med värden som är större än det senast registrerade värdet.

 7. Omvänt kan du fortfarande välja att inte ersätta de senast tillagda raderna och bara lägga till rader med värden som är större än det senast registrerade värdet.

  Obs! När filter läggs till tonas de avancerade inställningarna för inkrementell uppdatering ned och standardinställningen ”Ersätt inte de senast tillagda raderna” används. Syftet med detta är att undvika eventuella konflikter som kan uppstå mellan vissa filtervillkor och den avancerade logiken för inkrementell uppdatering som utför åtgärden ”Ersätt de senast tillagda raderna”.

 8. Slutför genom att välja Spara inställningar.

Stegen ovan kan användas för att definiera ett nytt extrakt eller redigera ett befintligt extrakt för en inkrementell uppdatering.

Att tänka på med inkrementella uppdateringar

Redigera ett extrakt

Om du redigerar ett befintligt extrakt visas den senaste uppdateringen, så att du kan vara säker på att du uppdaterar extraktet med rätt data.

Fullständig uppdatering

En fullständig uppdatering ersätter alla rader med data som finns i den ursprungliga datakällan varje gång du uppdaterar extraktet. En fullständig uppdatering kan ta längre tid och vara väldigt resurskrävande för databasen.

Datamotor

Datamotorn, som är den underliggande mekanism som Tableau använder för att skapa extrakt, lagrar tidsvärden med en precision på upp till 3 decimaler. Om du anger en datum/tid- eller tidsstämpelkolumn för att identifiera nya rader med kolumnen, och databasen använder en högre precision än Tableau, kan det hända att du får duplicerade rader efter en inkrementell uppdatering. Om databasen till exempel har två rader, en med ett datum-/tidvärde på 2015-03-13 17:30:56.502352 och en med ett datum-/tidvärde på 2015-03-13 17:30:56.502852, lagrar Tableau båda raderna med hjälp av ett datum-/tidvärde på 2015-03-13 17:30:56.502 och skapar därigenom duplicerade rader.

Visa extrakthistorik (Tableau Desktop)

Du kan se historik över extraktets uppdateringar genom att välja en datakälla på menyn Data och sedan välja Extrakt > Historik.

Dialogrutan Extrakthistorik visar datum och tid för varje uppdatering, om den var fullständig eller inkrementell, och antalet rader som har lagts till. Om uppdateringen gjordes från en fil visas även källfilens namn.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!