Arbeta med datafält i rutan Data

Tableau visar datakällans anslutningar och datafält för arbetsboken i rutan Data till vänster om arbetsytan.

Obs! Mer information om hur du kommer igång med att skapa visualiseringar finns i Komma igång. Information om hur du kan anpassa fälten i rutan Data finns i Ordna och anpassa fält i rutan Data och Redigera standardinställningarna för fält.

Områden i rutan Data

När du har anslutit till dina data och ställt in datakällan med Tableau visas datakällans anslutningar och fält till vänster i arbetsboken i rutan Data. Mer information om hur du ansluter till data finns i Ansluta till och förbereda data.

Aktuella datakällsanslutningar visas högst upp i rutan Data. När du har mer än en anslutning tillgänglig klickar du på en anslutning för att välja den och börjar arbeta med dessa data.

Du bygger visualiseringar genom att lägga till fält från rutan Data i vyn. Mer information finns i Börja bygga en visualisering genom att dra fält till vyn.

Fält kan organiseras efter tabell (Gruppera efter datakällstabell) eller mapp (Gruppera efter mapp). Dimensioner visas ovanför den grå linjen och mätvärden visas nedanför den grå linjen för varje tabell eller mapp. Ibland innehåller en tabell eller en mapp endast dimensioner, eller endast mätvärden att utgå från.

 • Beräknade fält visas med sina ursprungliga fält, förutsatt att alla deras indatafält kommer från samma tabell.
 • Uppsättningar listas med tabellen med sina ursprungliga fält.
 • Parametrar är globala för arbetsboken och visas i området Parametrar.
 • Fält som inte hör till en specifik tabell visas i det allmänna området nedanför tabellerna. Exempel på dessa är: aggregerade beräkningar, beräkningar som använder fält från flera tabeller, Mätvärdesnamn och Mätvärden.

Nedanför datakällsanslutningarna i rutan Data visas fälten som är tillgängliga i den nuvarande valda datakällan. Du kan växla mellan rutorna Data och Analys i ett arbetsblad. Mer information om rutan Analys finns i Tillämpa avancerad analys på en vy (rutan Analys).

Fält från en datakälla med en tabell i rutan Data

Rutan Data innehåller:

 • Dimensionsfält – Fält som innehåller kvalitativa värden (t.ex. namn, datum eller geografiska data). Med dimensioner kan du kategorisera, segmentera och synliggöra detaljer i data. Dimensioner påverkar detaljnivån i vyn. Exempel på dimensioner är datum, kundnamn och kundsegment.

 • Mätvärdesfält – Fält som innehåller numeriska, kvantitativa värden kan mätas. Du kan tillämpa beräkningar på dem och aggregera dem. När du drar ett mätvärde till vyn tillämpas en aggregering på värdet (som standard). Exempel på mätvärden: försäljning, vinst, antal anställda, temperatur, frekvens.

  Mer information om vilka dimensioner och mätvärden som finns hittar du i Dimensioner och mätvärden, blått och grönt.

 • Beräknade fält – Om dina underliggande data inte innehåller alla fält du behöver för att få svar på dina frågor kan du skapa nya fält i Tableau med hjälp av beräkningar och sedan spara dem som en del av datakällan. De här fälten kallas beräknade fält.

  Mer information om beräknade fält finns i Skapa anpassade fält med beräkningar.

 • Uppsättningar – Delmängder av data som du definierar. Uppsättningar är anpassade fält baserade på befintliga dimensioner och kriterier som du anger. Mer information finns i Skapa uppsättningar.

  Namngivna uppsättningar från en MS Analysis Services-server eller från en Teradata OLAP-koppling visas också i Tableau i det här området av rutan Data. Du kan interagera med dessa namngivna uppsättningar på samma sätt som du interagerar med andra anpassade uppsättningar i Tableau.

 • Parametrar – Värden som kan användas som platshållare i formler eller som kan ersätta konstanta värden i beräknade fält och filter. Du hittar mer information i Skapa parametrar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Obs! För kubdatakällor definieras fält uttryckligen som dimensioner eller mätvärden när databasen skapas. För relationsdatakällor organiseras fälten automatiskt i Tableau. Som standard är fält som innehåller text, datum eller booleska värden dimensioner medan fält som innehåller numeriska värden är mätvärden.

Som standard visas fältnamnen som definierats i datakällan i rutan Data. Du kan byta namn på fält och medlemsnamn, skapa hierarkier och organisera fälten i grupper och mappar. Mer information finns i Redigera standardinställningarna för fält, Ordna och anpassa fält i rutan Data och Skapa hierarkier

Kolumner blir mätvärdes- och dimensionsfält i vyn

Datakällor innehåller fält. För relationella datakällor som du ansluter till bestäms fälten av kolumnerna i en tabell eller vy. Varje fält innehåller ett unikt attribut för data som kundnamn, total försäljning, produkttyp och så vidare.

För kubdatakällor (flerdimensionella datakällor) bestäms fälten av en kubs dimensioner och mätvärden. Tableau har endast stöd för kubdatakällor i Windows.

Här är ett exempel på fält från ett Excel-arbetsblad.

När du börjar bygga en visualisering i ett arbetsblad är de här kolumnerna tillgängliga som fält i rutan Data. Mer information finns i Områden i rutan Data.

Varje fält har en datatyp (som du kan ändra om det behövs) och en roll: diskret dimension, kontinuerlig dimension, diskret mätvärde eller kontinuerligt mätvärde. Mer information finns i Datatyper och Dimensioner och mätvärden, blått och grönt.

Varje fält innehåller också vissa standardinställningar, till exempel en standardaggregering av SUM (summa) eller AVG (genomsnitt), beroende på den aktuella vyns struktur. Mer information finns i Redigera standardinställningarna för fält och Dataaggregering i Tableau.

Fält som skapas automatiskt i Tableau

Rutan Data kan också innehålla ett antal fält som inte kommer från dina ursprungliga data: mätvärdesnamn och mätvärden, antal poster, latitud och longitud.

Mätvärdesnamn och mätvärden

 • Fältet Mätvärden innehåller alla mätvärden från dina data, samlade i ett enda fält med kontinuerliga värden. Dra enskilda mätvärdesfält ut från korten Mätvärden om du vill ta bort dem från vyn.

 • Fältet Mätvärdesnamn innehåller namnen på alla mätvärden i dina data, samlade i ett enda fält med diskreta värden.

Mer information om hur du använder mätvärden och mätvärdesnamn i visualiseringar finns i Mätvärden och Mätvärdesnamn.

Tabellers antal

Från och med Tableau 2020.2 har varje tabell i en datakälla ett Antal-fält i form av NameofTable(antal). Fältet tabellantal är ett beräknat fält som genereras automatiskt.

Tabellernas antal (COUNT) = summan (SUM) av antalet poster per tabell

Om du vill visa antalet för en tabell drar du fältet Antal till vyn. Om du vill visa antalet för alla tabeller markerar du fältet Antal för varje tabell i rutan Data och klickar sedan på Texttabell i Visa mig.

Du kan inte skapa beräkningar med fältet Antal för en tabell och det kan bara aggregeras.

Antal poster (före version 2020.2)

Du ser kanske fältet Antal poster om det används i en visualisering från en tidigare version av Tableau.

I Tableau-versioner före 2020.2 är fältet Antal poster ett beräknat fält som genereras automatiskt och som är inställt på 1. Siffran kopplas till varje rad i datakällan. Om du lägger till fältet Antal poster i vyn ser du det summerade antalet rader i en datakälla (antalet poster). Du kan använda fältet Antal poster för att snabbt beräkna antalet olika dimensionsvärden. Genom att visa Antal poster kan du få hjälp att se om dina datakopplingar fungerar som du förväntar dig.

Latitud och longitud (genererad)

När Tableau tolkar fält som geografiska fält som kan användas med kartor geokodar programmet automatiskt dessa data och inkluderar fält för Latitud (genererad) och Longitud (genererad). Du kan använda de här fälten för att lägga över dina data på livekartor. Mer information om hur du använder de här fälten och bästa praxis för att skapa kartor i Tableau finns i Kartor och geografisk dataanalys i Tableau Tilldela geografiska roller, Platsdata som Tableau stöder för att skapa kartvyer.

Utföra vanliga uppgifter i rutan Data

För att välja en datakällsanslutning för analys klickar du på namnet på datakällsanslutningen i rutan Data. Mer information finns i Navigera datakällor i rutan Data.

För att visa en kontextmeny för datakällan klickar du på Data i den övre menyn och sedan på datakällan i menylistan. Mer information finns i Redigera datakällor.

För att söka efter fält i rutan Data klickar du på ikonen med förstoringsglas och skriver något i textrutan. Mer information finns i Hitta fält.

För att visa underliggande data klickar du på ikonen Visa data högst upp i rutan Data.

Mer information finns i Visa underliggande data.

I de fall då Tableau felaktigt har klassificerat ett fält som en dimension eller ett mätvärde, oftast på grund av datatypen, kan du konvertera det och ändra dess roll.

Om du vill konvertera ett mätvärde till en dimension drar du mätvärdet och släpper det i området Dimensioner i rutan Data. Mer information finns i Konvertera ett mätvärde till en dimension.

Ändra datafält efter dina behov

När du drar ett fält till vyn kommer det att ha vissa standardinställningar och standardegenskaper. Du kan anpassa ett fält som redan finns i vyn bara för den fältinstansen. Du kan också ändra inställningarna i rutan Data så att fältet använder de inställningarna i fortsättningen.

Du kan styra definitionen av ett fält i vyn beroende på hur du vill arbeta med dessa fältdata.

Obs! För att ändra standardinställningarna för ett fält innan du drar det till vyn högerklickar du på det (kontroll-klickar på en Mac). Du kan sedan redigera dess inställningar och standardegenskaper från dess kontextmeny.

Information om hur du kan anpassa fälten i rutan Data finns i Ordna och anpassa fält i rutan Data och Redigera standardinställningarna för fält.

Relationsdata kontra kubdata

Rutan Data för en relationell datakälla och en kubdatakälla visas nedan. Observera att rutorna ser i stort sett likadana ut för båda datakällorna eftersom fälten är organiserade i dimensioner och mätvärden. Däremot innehåller kubdatakällan hierarkier för dimensioner. Lägg till exempel märke till att dimensionen Anställda i rutan för kubdata innehåller hierarkiska medlemmar som Chefsnamn och Personalavdelning.

Relationella datakällor har inte inbyggda hierarkier. Relationella datakällor har dock ofta relaterade dimensioner som har en inneboende hierarki. En datakälla kan till exempel ha fält för Land, Län och Stad. De här fälten kan grupperas i en hierarki som kallas Plats. Du kan sammanställa relationshierarkier genom att dra och släppa dem i rutan Data. Mer information finns i Skapa hierarkier(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Obs! I Tableau stöds kubdatakällor (flerdimensionella datakällor) bara i Windows.

Rutan Data med relationsdata (vänster bild) kontra kubdata (höger bild)

Du kan expandera eller dölja hierarkier i både relations- och kubdatarutor genom att klicka på pilen. Du kan dölja rutan Data helt genom att klicka på minimeringsknappen i det övre högra hörnet av rutan Data.

Mer information om kubdatakällor finns i Kubdatakällor.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!