Visa underliggande data

När du ser en Tableau-visualisering undrar du då vilka data de olika markeringarna eller hela visualiseringen består av? En vanlig visualisering består av aggregerade mätvärden baserat på strukturen för den dimension som finns i vyn. Varje markering du ser i visualiseringen har underliggande kolumn- och raddata. I fönstret Visa data visas dessa data i tabellformat och begränsas till det aktuella urvalet eller den aktuella vyn.

Om du har de behörigheter som krävs kan du visa underliggande data i arbetsbladet, blad på en instrumentpanel eller på sidan Datakälla. I arbetsbladet kan du anpassa fönstret Visa data och ladda ner den anpassade vyn i CSV-format.

Obs! Anpassade sorteringsresultat ingår inte i nedladdade data.

Som standard visar fönstret Visa data upp till 10 000 rader med data i Tableau Desktop och upp till 200 rader med data i Tableau Cloud och Tableau Server.

Obs! Från och med Tableau version 2020.2 kan kolumnordningen vara annorlunda när du öppnar en datakälla från Tableau version 2020.1 eller tidigare. Kolumner kanske inte visas på samma sätt i fönstret Visa data och kolumnordningen kan vara en annan när du exporterar den till CSV-format. I Tableau version 2022.1 och senare kan du anpassa kolumnordningen manuellt innan du exporterar data.

Den här ändringen i hur kolumnordningen hanteras i fönstret Visa data är nödvändig för att ge stöd för relationer och logiska tabeller. Om du har skript som använder en anpassad kolumnordning rekommenderar vi att du laddar ned underliggande data till CSV-format med hjälp av API:et för Tableau-tillägg för Visa data.

Öppna fönstret Visa data från olika ställen

Vilka data som visas i fönstret Visa data varierar beroende på i vilket sammanhang du öppnar det.

SammanhangOmfattningHur

Arbetsblad: vald markering eller valda markeringar

Tableau Cloud, Tableau Server, Tableau Desktop

Om du väljer en eller flera markeringar i ett arbetsblad och sedan väljer Visa data på verktygstipsmenyn visas underliggande data begränsade till den enskilda markeringen eller gruppen med markeringar.

Obs! Alternativet Inkludera kommandoknappar måste vara markerat för verktygstips om knappen Visa data ska vara tillgänglig.

Den här vyn kan anpassas och laddas ned.

Välj en eller flera markeringar i vyn och välj sedan Visa data på verktygstipsmenyn.

Sidan Datakälla: per tabell

Tableau Cloud, Tableau Server, Tableau Desktop

På sidan Datakälla kan du öppna Visa data för varje tabell i datakällan (vänster ruta).

Du kan flytta och sortera kolumnerna i den här vyn, men du kan inte ladda ner data.

Välj Visa data bredvid en tabell i den vänstra rutan på sidan Datakälla.

Du kan också visa fönstret Visa data för anpassad SQL genom att klicka på Förhandsgranska resultat i dialogrutan Anpassad SQL.

Arbetsblad: nedladdningsknapp i verktygsfältet

Tableau Cloud och Tableau Server

Om du i ett arbetsblad (visnings- eller redigeringsläge) väljer Data på menyn för nedladdningsknappen visas alla underliggande data som används i en visualisering.

På en instrumentpanel kan du visa underliggande data baserat på det valda arbetsbladet. Välj ett blad på instrumentpanelen innan du klickar på knappen Ladda ned för att göra alternativet Data tillgängligt.

Den här vyn kan anpassas och laddas ned.

Välj Data på menyn för nedladdningsknappen.

Arbetsblad: rutan Data

Endast Tableau Desktop

Om du i ett arbetsblad väljer Visa data längst upp i rutan Data visas data i tabellformat för alla fält i datakällan, ordnade efter tabell.

Den här vyn kan anpassas och laddas ned.

Klicka på knappen Visa data bredvid sökfältet i rutan Data.

Arbetsblad: menyn Analys

Endast Tableau Desktop

Om du i ett arbetsblad väljer Visa data på menyn Analys visas alla underliggande data som används i en visualisering. Motsvarande tabell eller tabeller för mätvärden som används i visualiseringen listas i rutan Flikar.

Den här vyn kan anpassas och laddas ned.

Välj Visa data på menyn Analys.

I visualiseringar som inte är texttabeller kan du också högerklicka i vyn och välja Visa data.

Öppna Visa data i ett arbetsblad

När du öppnar Visa data i ett arbetsblad kan du anpassa hur fönstret ser ut och ladda ner den anpassade vyn.

Fönstret Visa data har flera flikar i den vänstra delen. Vilken typ av flikar som visas och hur många beror på den aktuella omfattningen.

 • På fliken Sammanfattning visas de dimensioner som definierar vyn och det eller de aggregerade mätvärden som markeringen består av.
  När fler än ett kontinuerligt datumfält används i en vy slås raderna för fältvärden inte samman i sammanfattningsdata. Det här beteendet gäller kontinuerliga dimensioner i allmänhet, men inträffar oftast med datumfält.
 • En flik för varje tabell som har ett mätvärde med i vyn, som visar alla fält från den tabellen. Fliken Fullständiga data visas för datakällor med en enda tabell.
  Om du vill visa alla fält väljer du (Alla) under Visa fält. När (Alla) är valt visar varje flik alla dimensioner som definierar vyn, oavsett vilken tabell de kommer från.
 • Fältnamn visas som kolumnrubriker. Hovra nära toppen av en kolumn för att visa listrutemenyn och sorteringsknappen. Du kan också klicka var som helst i en kolumnrubrik för att visa dess listrutemeny.
 • Vissa beräkningar som används i vyn kan också visas på flikar:
  • Beräkningar som inte hör till någon tabell i rutan Data, som aggregerade beräkningar eller beräkningar som sträcker sig över flera tabeller.
  • LOD-beräkningar (endast FIXED eller INCLUDE), även om de finns i en tabell i rutan Data. LOD-beräkningar av ad hoc-typ visas inte i Visa data.
  • Alla relevanta fält som används i beräkningen visas, oavsett ursprunglig tabell, liksom värdet på själva beräkningen.

Öppna Visa data i en visualisering för en eller flera markeringar

Klicka på en markering för att visa dess verktygstips. Klicka på ikonen för Visa data på verktygstipsmenyn. Du kan också välja flera markeringar samtidigt och sedan klicka på Visa data på verktygstipsmenyn för att visa det kombinerade resultatet för Visa data.

Obs! Alternativet Inkludera kommandoknappar måste vara markerat för verktygstips i visualiseringen om knappen Visa data ska vara tillgänglig.

Öppna Visa data för hela vyn

Tableau Cloud och Tableau Server

Om du vill visa underliggande data för hela vyn, i visnings- eller redigeringsläge, klickar du på knappen Ladda ner i verktygsfältet och väljer Data. Se till att inga markeringar har valts i vyn, eftersom data i så fall begränsas till urvalet.

På en instrumentpanel kan du visa underliggande data baserat på det valda arbetsbladet. Välj ett blad på instrumentpanelen innan du klickar på knappen Ladda ned för att göra alternativet Data tillgängligt.

Tableau Desktop

Om du vill visa underliggande data för hela vyn väljer du Visa data på menyn Analys. Fönstret Visa data visas med liknande resultat som när du visar data för en markering, men i stället visas alla data som används i vyn.

Öppna Visa data för rutan Data

Om du vill visa underliggande data för alla fält i datakällan, listade efter tabell, klickar du på ikonen Visa data längst upp i rutan Data, bredvid sökfältet.

Du kan bara öppna Visa data för rutan Data i Tableau Desktop.

Öppna Visa data på sidan Datakälla

Du kan öppna fönstret Visa data per tabell för datakällan. Det kan vara bra att visa data för datakällan före eller under analys för att få en uppfattning om omfattningen för varje tabell, dess fält och värden samt en allmän bild av data.

När du öppnar Visa data på sidan Datakälla kan du flytta och sortera fältkolumnerna i fönstret Visa data, men du kan inte ladda ner data.

Hovra över en tabell eller ett blad i den vänstra rutan på sidan Datakälla för att visa ikonen Visa data och klicka sedan på ikonen.

Fönstret Visa data visar data för den tabellen.

Anpassa fönstret Visa data

Alla anpassningsalternativ är tillgängliga när du öppnar Visa data i ett arbetsblad och används för nedladdade data.

De anpassningar du gör finns kvar tills du stänger fönstret Visa data. När du stänger fönstret Visa data kastas alla anpassningar.

Obs! På sidan Datakälla kan du bara sortera och flytta fält för Visa data.

 

AlternativHurVar

Visa eller dölja fältkolumner

Klicka på Visa fält och markera eller avmarkera ett fältnamn. Om du vill visa alla fält väljer du (Alla).

Fälten läggs till till höger om de fält som redan visas.

Flytta fältkolumner

Välj en eller flera fältkolumner och klicka sedan på höger- eller vänsterpilarna längst upp i fönstret. Du kan också välja listrutemenyn och klicka på Flytta åt höger och Flytta åt vänster.

Tips: Om du vill gruppera diskontinuerliga kolumner trycker du på Ctrl-tangenten när du markerar dem och flyttar sedan de valda kolumnerna till vänster eller höger.

Ta bort fältkolumner

Välj en fältkolumn och välj sedan Ta bort på listrutemenyn. Du kan också klicka på Visa fält och avmarkera fältet för att ta bort dess kolumn.

Sortera data

Hovra nära toppen av en kolumn för att visa sorteringsknappen. Klicka på sorteringsknappen för att ändra sorteringen.

Du kan också klicka på listrutemenyn och välja Sortera stigande eller Sortera fallande

Obs! Anpassade sorteringsresultat ingår inte i nedladdade data.

Redigera maximalt antal rader som visas

Som standard visar fönstret Visa data upp till de första 10 000 raderna med data i Tableau Desktop och upp till de första 200 raderna med data i Tableau Cloud och Tableau Server.

Du kan öka eller minska det maximala antalet rader som visas i fönstret Visa data. Den här inställningen har ingen effekt på det antal rader som exporteras när du klickar på knappen Ladda ner.

Klicka i fältet för antal rader för att redigera det. Klicka på pilknappen eller tryck på returtangenten för att använda ändringen.

Visa alias

Klicka på knappen Inställningar för att visa eller dölja alias för alla fältnamn.

Ladda ner data från fönstret Visa data

Om du vill exportera alla data för den valda fliken klickar du på knappen Ladda ner.

Data exporteras till en CSV-fil med den aktuella konfigurationen för fönstret Visa data och begränsas inte till det antal rader som för tillfället visas i fönstret Visa data.

Obs! Anpassade sorteringsresultat ingår inte i nedladdade data.

Null-värden laddas ner som tomma strängar.

Obs! Om du är arbetsboksutvecklare och vill försäkra dig om att målgruppen inte kan kopiera eller ladda ner underliggande data kan du stänga av kommandoknapparna i verktygstipsen(Länken öppnas i ett nytt fönster) eller neka dem behörighet(Länken öppnas i ett nytt fönster) att ladda ner både sammanfattningsdata och fullständiga data.

Kopiera data från fönstret Visa data

Du kan kopiera delar av data från fönstret Visa data och använda dem i ett kalkylblad eller en annan Tableau-arbetsbok (i princip överallt där du kan klistra in text). Null-värden kopieras som tomma strängar.

 • Välj de celler du är intresserad av och tryck på Ctrl+C (Windows) eller Kommando+C (Mac) och klistra sedan in data i ett kalkylblad, i en annan Tableau-arbetsbok eller på något annat ställe.

Obs! Om du vill ladda ner alla värden i underliggande data klickar du på knappen Ladda ner. När du markerar och kopierar en kolumn är det bara de värden som för tillfället lästs in i fönstret Visa data som kopieras, och det är inte säkert att alla värden i underliggande data ingår.

Varför ser jag inte ikonen Visa data? 

Om du inte hittar ikonen Visa data för en markering kontrollerar du att verktygstips och kommandoknappar för verktygstipsmenyn är aktiverade. Närmare bestämt så måste alternativen Visa verktygstips och Inkludera kommandoknappar vara markerade för verktygstipsen i visualiseringen om knappen Visa data ska vara tillgänglig i ett verktygstips. Du kan också högerklicka på en markering och välja Visa data på listrutemenyn. Detta fungerar när verktygstips och kommandoknappar inte har aktiverats.

Det finns flera orsaker till att ikonen Visa data för en markering kanske inte visas i en publicerad visualisering:

 • Verktygstips är inte aktiverade.
 • Verktygstipsens kommandoknappar har stängts av.
 • Du kanske inte har de behörigheter som krävs för att visa data.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!