Dataaggregering i Tableau

I Tableau kan du aggregera mätvärden eller dimensioner, även om det är vanligare att aggregera mätvärden. När du lägger till ett mätvärde i vyn används som standard en aggregering på värdet. Vilken typ av aggregering som tillämpas beror på vyns sammanhang.

Ändra aggregering av ett mätvärde i vyn

När du lägger till ett mätvärde till vyn aggregeras värdena automatiskt av Tableau. Summa, genomsnitt och median är vanliga aggregeringar. En fullständig lista finns i Lista över fördefinierade aggregeringar i Tableau.

Den aktuella aggregeringen visas som en del av mätvärdets namn i vyn. Till exempel blir Försäljning SUM(Försäljning). Alla mätvärden har en standardaggregering som ställs in av Tableau när du ansluter till en datakälla. Du kan visa eller ändra standardaggregeringen för ett mätvärde. Se Ange standardaggregering för ett mätvärde.

Du kan endast aggregera mätvärden med Tableau för relationella datakällor. Flerdimensionella datakällor innehåller data som redan har aggregerats. I Tableau stöds flerdimensionella datakällor bara i Windows.

Du kan ändra aggregeringen av ett mätvärde i vyn från dess snabbmeny:

En bild som visar hur du ändrar aggregeringen av ett mätvärde med hjälp av fältets snabbmeny.

Aggregera dimensioner

Du kan aggregera en dimension i vyn som Minst, Högst, Antal eller Antal (distinkt). När du aggregerar en dimension kan du skapa en ny tillfällig kolumn för mätvärden, så att dimensionen faktiskt får mätvärdets egenskaper.

En bild som visar hur du aggregerar en dimension med hjälp av alternativen i fältets snabbmeny.

Ett annat sätt att visa en dimension på är att behandla den som ett attribut genom att välja Attribut i snabbmenyn för dimensionen. Aggregeringen Attribut har flera användningsområden:

 • Den kan säkerställa en konsekvent detaljnivå när du kombinerar flera olika datakällor.
 • Den kan tillhandahålla en metod för att aggregera dimensioner vid tabellberäkningar, som kräver ett aggregeringsuttryck.
 • Den kan förbättra frågeprestandan, då den beräknas

Tableau beräknar Attribut med följande formel:

IF MIN([dimension]) = MAX([dimension]) THEN MIN([dimension]) ELSE "*" END

Formeln beräknas i Tableau efter att data har hämtats från den inledande frågan. Asterisken (*) är en visuell indikator för en särskild typ av null-värde som uppstår när det finns flera värden. Mer information om asterisken finns i Felsöka kombinerade data(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Här ges ett exempel på hur Attribut används i en tabellberäkning. I tabellen visas försäljning efter marknad, marknadsstorlek och delstat. Anta att du vill beräkna hur stor andel av den totala försäljningen som varje delstat bidrog med. När du lägger till en snabb tabellberäkning av procent av totalvärde (se Snabba tabellberäkningar(Länken öppnas i ett nytt fönster)), som gör en beräkning för Län, görs beräkningen inom det röda området. Detta beror på att dimensionen Marknadsstorlek partitionerar data.

När du aggregerar Marknadsstorlek som Attribut görs beräkningen inom Marknad (på följande bild i region Öst) och marknadsstorleken används enbart som en etikett.

Lista över fördefinierade aggregeringar i Tableau

Ibland är det en bra idé att titta på numeriska data i ett aggregerat format, som en summa eller ett genomsnitt. De matematiska funktionerna som genererar aggregerade data kallas aggregeringsfunktioner. Aggregeringsfunktioner utför en beräkning på en uppsättning värden och returnerar ett enskild värde. Exempel: Ett mätvärde som innehåller värdena 1, 2, 3, 3, 4 aggregerade som en summa returnerar ett enskilt värde: 13. Eller om du har 3 000 försäljningstransaktioner för 50 produkter kanske du vill visa den totala försäljningen per produkt, så att du kan avgöra vilka produkter som ger högst intäkter.

Obs! Om du använder flyttalsvärden med aggregeringar kan det ibland uppstå oväntade resultat. Mer information finns i Förstå datatyper i beräkningar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tableau tillhandahåller en uppsättning fördefinierade aggregeringar, som visas i tabellen. Du kan ange standardaggregering för alla mätvärden som inte är beräknade fält som i sin tur innehåller en aggregering, som AVG([Discount]). Se Ange standardaggregering för ett mätvärde. Du kan även ange aggregeringen för ett fält som redan finns i vyn. Mer information finns i Ändra aggregering av ett mätvärde i vyn.

AggregeringBeskrivningResultat för mätvärde som innehåller 1, 2, 2, 3
Attribut

Returnerar värdet för det givna uttrycket om det endast har ett enskilt värde för alla rader i gruppen. I annat fall visas en asterisk (*). Null-värden ignoreras. Den här aggregeringen är användbar vid aggregering av en dimension. Du ställer in ett mätvärde i vyn på den här aggregeringen genom att högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på mätvärdet och välja Attribut. Fältet ändras då så att texten ATTR visas:

DimensionReturnerar alla unika värden i ett mätvärde eller en dimension.3 värden (1, 2, 3)
SummaReturnerar summan av siffrorna i ett mätvärde. Null-värden ignoreras.1 värde (8)
GenomsnittReturnerar det aritmetiska medelvärdet för siffrorna i ett mätvärde. Null-värden ignoreras.1 värde (2)
Antal (distinkt)

Returnerar antalet unika värden i ett mätvärde eller en dimension. Vid tillämpning på en dimension skapar Tableau en ny tillfällig kolumn som är ett mätvärde eftersom resultatet av ett antal är ett nummer. Du kan räkna nummer, datum, booleska värden och strängar. Null-värden ignoreras alltid.

Den här aggregeringen är inte tillgänglig för följande typer av arbetsböcker:

 • Arbetsböcker som skapats före Tableau Desktop 8.2 och som använder Microsoft Excel- eller textfilsdatakällor.
 • Arbetsböcker som använder äldre anslutningar.
 • Arbetsböcker som använder Microsoft Access-datakällor.

Om du är ansluten till en arbetsbok som använder någon av dessa typer blir Antal (distinkt) otillgängligt och meddelandet ”Kräver extrakt” visas. Extrahera dina data för att använda den här aggregeringen. Läs mer i Extrahera data.

1 värde (3)
MinstReturnerar det minsta numret i ett mätvärde eller en kontinuerlig dimension. Null-värden ignoreras.1 värde (1)
MaximaltReturnerar det största numret i ett mätvärde eller i det givna uttrycket baserat på en provgrupp. Null-värden ignoreras. Returnerar null om det finns färre än 2 medlemmar i urvalet som inte är null. Använd den här funktionen om data representerar ett urval av populationen.1 värde (3)
Standard- avvikelse (pop.)Returnerar standardavvikelsen för alla värden i det givna uttrycket, utifrån en ensidig population. Antar att dess argument består av hela populationen. Använd den här funktionen för stora urvalsstorlekar.1 värde (0,7071)
VariansReturnerar variansen för alla värden i det givna uttrycket baserat på ett urval. Null-värden ignoreras. Returnerar null om det finns färre än 2 medlemmar i urvalet som inte är null. Använd den här funktionen om data representerar ett urval av populationen.1 värde (0,6667)
Varians (pop.)Returnerar variansen för alla värden i det givna uttrycket baserat på ett partiskt urval. Antar att dess argument består av hela populationen. Använd den här funktionen för stora urvalsstorlekar.1 värde (0,5000)
Dela upp

Returnerar alla poster i den underliggande datakällan. Du kan dela upp alla mätvärden i vyn genom att välja Aggregera mätvärden på menyn Analys (så att kryssmarkeringen rensas).

Med Tableau kan du visa data i uppdelat format (endast relationella databaser). När data delas upp kan du visa de enskilda raderna för datakällan. Exempel: Du upptäcker att den totala försäljningen av gummiband uppgår till 14 600 dollar och vill se resultatet fördelat på enskilda försäljningstransaktioner. För att kunna svara på den här frågan måste du skapa en vy där enskilda datarader visas. Med andra ord måste du dela upp data (se Dela upp data). Ett annat sätt att se uppdelade data på är att visa underliggande data för hela eller delar av vyn. Mer information finns i Visa underliggande data.

4 värden (1, 2, 2, 3)

Du kan även definiera anpassade aggregeringar enligt beskrivningen i Aggregera funktioner i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster). Beroende på vilken typ av data du skapar tillämpar Tableau dessa aggregeringar på lämplig detaljnivå. Till exempel tillämpar Tableau aggregeringen på enskilda dimensionsmedlemmar (den genomsnittliga leveranstiden i region Öst) på alla medlemmar i en given dimension (den genomsnittliga leveranstiden i region Öst, Väst och Central) eller på dimensionsgrupper (den totala försäljningen för alla regioner och för alla marknader).

Ange standardaggregering för ett mätvärde

Du kan ange standardaggregering för alla mätvärden som inte är beräknade fält som i sin tur innehåller en aggregering, som AVG([Discount]). En standardaggregering är en föredragen beräkning för summering av ett kontinuerligt eller diskret fält. Standardaggregeringen används automatiskt när du drar ett mätvärde till en vy.

Ändra standardaggregering:

Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på ett mätvärde i rutan Data och välj Standardegenskaper > Aggregering och välj sedan ett av aggregeringsalternativen.

Obs! Du kan använda Tableau till att endast aggregera mätvärden med relationella datakällor. Flerdimensionella datakällor innehåller bara aggregerade data.

Det går inte att ange standardaggregeringar för publicerade datakällor. Standardaggregeringen ställs in när datakällan först publiceras. Skapa en lokal kopia(Länken öppnas i ett nytt fönster) av den publicerade datakällan för att justera standardaggregeringen.

Dela upp data

När du lägger till ett mätvärde i vyn används som standard en aggregering på värdet. Denna standard styrs av inställningen Aggregera mätvärden på menyn Analys.

Om du bestämmer dig för att du vill se alla markeringar i vyn på högsta möjliga detaljnivå kan du dela upp menyn. Att dela upp data innebär att Tableau visar en separat markering för varje datavärde i varje rad för datakällan.

Dela upp alla mätvärden i vyn:

 • Avmarkera alternativet Analys > Lägg till användare på en plats. Om det redan är markerat klickar du på Aggregera mätvärden en gång för att avmarkera det.

När Aggregera mätvärden har markerats försöker Tableau som standard att aggregera mätvärden i vyn. Individuella radvärden från din datakälla aggregeras till ett enda värde (en enda markering) på detaljnivån i vyn.

De olika tillgängliga aggregeringarna för ett mätvärde avgör hur de enskilda värdena samlas in. De kan adderas (SUM), räknas som ett genomsnitt (AVG) eller ställas in till ett högsta (MAX) eller lägsta (MIN) värde från de enskilda radvärdena.

En fullständig lista över tillgängliga aggregeringar finns i Lista över fördefinierade aggregeringar i Tableau.

Detaljnivån avgörs av dimensionerna i vyn. Mer information om detaljnivå finns i Så här påverkar dimensioner detaljnivån i vyn.

Det kan vara en bra idé att dela upp data för att analysera mätvärden som du vill använda både enskilt och beroende i vyn. Till exempel kanske du analyserar resultaten från en undersökning om produktnöjdhet med deltagarna ålder längs en axel. Du kan aggregera fältet Ålder för att avgöra deltagarnas genomsnittliga ålder eller dela upp data för att avgöra vilken åldersgrupp som var mest nöjd med produkten.

Det kan vara användbart att dela upp data när du visar data som ett punktdiagram. Se Exempel: Punktdiagram, aggregering och detaljnivå.

Obs! Om datakällan är mycket stor kan uppdelning av data leda till betydligt sämre prestanda.

 

Exempel: Punktdiagram, aggregering och detaljnivå

Om du placerar ett mätvärde på hyllan Rader och ett annat mätvärde på hyllan Kolumner ber du Tableau att jämföra två numeriska värden. I sådana fall väljer Tableau vanligtvis ett punktdiagram som standardvisualisering. Den inledande vyn är sannolikt en enskild markering som visar summan av alla värden för de två mätvärdena. Det beror på att du måste öka detaljnivån i vyn.

Börja bygga punktdiagrammet

Det finns ett antal olika sätt att lägga till detaljer på i ett vanligt punktdiagram. Du kan använda dimensioner för att lägga till detaljer, du kan lägga till fler fält till hyllorna Rader och Kolumner eller så kan du dela upp data. Du kan även använda en kombination av de här alternativen. I det här avsnittet tittar vi på de här alternativen med datakällan Sample – Superstore.

Följ de här stegen för att skapa den inledande vyn:

 1. Placera mätvärdet Försäljning på hyllan Kolumner.

 2. Placera mätvärdet Vinst på hyllan Rader.

Mätvärdena aggregeras automatiskt som summor. Standardaggregeringen (SUM) indikeras i fältnamnen. De värden som visas i verktygstipset visar summan av försäljning och vinst över alla rader i datakällan.

Följ dessa steg för att använda dimensioner för att lägga till detaljer i vyn och dela upp data.

Använda dimensioner för att lägga till detaljer

Följ dessa steg för att utveckla punktdiagramsvyn du skapade genom att lägga till dimensioner som visar fler detaljnivåer.

 1. Dra dimensionen Kategori till Färg på kortet Markeringar.

  Detta delar upp data i tre markeringar (en för varje dimensionsmedlem) som sedan kodas med färg.

 2. Dra dimensionen Län till Detalj på kortet Markeringar.

  Nu visas betydligt fler markeringar i vyn. Antalet markeringar är likvärdigt antalet distinkta delstater i datakällan multiplicerat med antalet kategorier.

Även om fler markeringar visas nu är mätvärdena fortfarande aggregerade. Så oavsett om det finns en rad i datakällan där Delstat = North Dakota och Kategori = Möbler eller om det finns 100 sådana rader är resultatet alltid en markering.

Kanske utvecklar den här processen vyn i en riktning som du tycker är användbar, eller kanske föredrar du att gå i en annan riktning. Du bestämmer vilka frågor som ska ställas.

Prova att lägga till fler fält till hyllan Rader och hyllan Kolumner

Återgå till den ursprungliga enmarkeringsvyn och följ de här stegen för att utveckla punktdiagramsvyn genom att lägga till fält till hyllorna Rader och Kolumner.

 1. Dra dimensionen Län till hyllan Kolumner.

  Även om du släpper Kontinent till höger om SUM(Försäljning) flyttar Tableau det till vänster om SUM(Försäljning). Detta beror på att det inte går att infoga en dimension på en kontinuerlig axel. I stället visas en separat axel för varje dimensionsmedlem i vyn.

 2. Dra dimensionen Segment till hyllan Rader.

  Du har nu en vy som ger en översikt över Försäljning och Vinst över delstater och kundsegment. Det kan vara intressant att hovra över markeringarna i vyn för att se verktygstips för olika segment:

Prova att dela upp data

Ett annat sätt att ändra det ursprungliga punktdiagrammet med en markering på så att fler markeringar visas är att dela upp data.

Avmarkera alternativet Analys > Lägg till användare på en plats. Om det redan är markerat klickar du på Aggregera mätvärden en gång för att avmarkera det.

Det du gör är att dela upp data, då detta kommando är ett reglage som ursprungligen var aktivt (kryssrutan markerad). Tableau aggregerar data i vyn som standard.

Nu ser du många markeringar, en för varje rad i den ursprungliga datakällan:

När du delar upp mätvärden ser du inte längre genomsnittet eller summan av värdena i raderna i datakällan. I stället visas en markering för varje rad i datakällan. Att dela upp data är ett sätt att titta på hela dataytan. Det är ett sätt som gör att du förstår formen på dina data och kan identifiera utstickare. I det här fallet visar vyn att det finns en konsekvent relation mellan försäljning och vinst, vilket indikeras av markeringslinjen som går i en 45-gradig vinkel.

 

 

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!