Redigera datakällor

Om du vill förbättra din arbetsboks funktion kan du ändra datakällan den är beroende av. Genom att redigera datakällan kan du utföra olika uppgifter, som att lägga till tabeller genom en kopplingsåtgärd. Hänvisa till följande resurser för en detaljerad förståelse av vanliga redigeringsuppgifter:

 • Lägg till tabeller till dina data med en koppling: Lär dig hur du kombinerar flera tabeller i din datakälla för att få omfattande insikter och göra mer välgrundade analyser. Klicka på följande länk för att utforska det här ämnet ytterligare: Koppla dina data.
 • Anslut till en anpassad SQL-fråga (Tableau Desktop): Upptäck hur du ansluter Tableau Desktop till en anpassad SQL-fråga, vilket gör att du kan dra nytta av kraften i SQL för att extrahera och ändra data i enlighet med dina specifika krav. Gå till följande sida för att få mer information om det här ämnet: Ansluta till en anpassad SQL-fråga.
 • Använd en lagrad procedur (Tableau Desktop): Få insikter om hur du använder lagrade procedurer i Tableau Desktop, vilket ger dig möjlighet att utföra fördefinierade uppsättningar av åtgärder eller beräkningar på dina data. Använd följande länk för att fördjupa dig i det här ämnet: Använda en lagrad procedur (Tableau Desktop).

Så redigeras datakällan

 1. Välj en datakälla i menyn Data.

 2. Välj Redigera datakälla.

 3. Gör ändringarna i datakällan på sidan Datakällan. Datatabellen uppdateras med data från den nya datakällan.


Alternativ för att analysera och visualisera dina data visas på sidan Datakälla. Ett av alternativen är sortering, vilket gör att du kan ordna dina data på ett strukturerat sätt. Genom att sortera kolumner och rader kan du enkelt organisera och förstå informationen till hands.

Sortera kolumner

Att sortera kolumner är ett enkelt och effektivt sätt att få ordning på dina data. Processen än enkel oavsett om du föredrar att sortera kolumnerna baserat på tabellen eller datakällan. I rutnätet kan du sortera kolumner genom att gå till listrutan Sortera fält och välja önskat sorteringsalternativ.

Obs! Ett modifierat sorteringstillstånd kan inträffa när vissa uppgifter gör att nya kolumner läggs till i rutnätet.

Sortera rader

Använd sorteringsknappen för att ordna rader i en specifik ordning. Klicka en gång för att sortera raderna i stigande ordning. Klicka på sorteringsknappen en gång till för att sortera i fallande ordning. Klicka på sorteringsknappen ytterligare en gång för att ta bort valet.

Ändra kolumnnamn och återställa fältnamn

I Tableau är det viktigt att ha tydliga och meningsfulla kolumnnamn för effektiv dataanalys och visualisering.

Byta namn på en kolumn

Följ de här stegen för att byta namn på en kolumn i Tableau:

 1. Hitta kolumnen vars namn du vill ändra.
 2. Dubbelklicka på det aktuella kolumnnamnet.
 3. Ange önskat nytt namn för fältet.
 4. Tryck på Retur eller klicka utanför fältet för att spara ändringarna.

Återställa namn

Tableau har ett återställningsalternativ ifall du vill återgå till det ursprungliga namnet efter att ha gjort ändringar i ett fältnamn. Slutför följande steg för att återställa namnet.

 1. Klicka på listrutan för kolumner.
 2. Välj Återställ namn.

Namnet kommer att återställas till det ursprungliga namnet i enlighet med underliggande data.

Återställa Tableaus automatiska namnbyten

Kommandot Återställ återställer alla fältnamn som har ändrats automatiskt av Tableaus namnoptimering. Mer information finns i Så här fungerar identifiering av fälttyper och namnoptimering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Skapa beräkningar

Med beräkningar kan du utföra komplexa dataändringar och få nya insikter från din befintliga datauppsättning. Tableau har tre primära typer av beräkningar:

 • Grundläggande uttryck
 • LOD-uttryck (detaljnivå)
 • Tabellberäkningar

Mer information om att välja rätt beräkning finns i Välja rätt beräkningstyp.

Du kan skapa beräkningar, grupper eller klasser baserat på befintliga fält i datakällan. Klicka på listrutepilen bredvid kolumnen och välj ett av alternativen för att starta.

Obs! Om du skapar en aggregerad beräkning är värdena som visas i rutnätet inte meningsfulla förrän beräkningen används i samband med vyns LOD (detaljnivå).

Visa extraherade data

När du använder webbdatakoppling kan du visa extraherade data i rutnätet. Det inkluderar beräkningar som endast kan extraheras, som MEDIAN. Det är viktigt att komma ihåg att ordningen på raderna i datakällan kan skilja sig mellan läget Extrakt och läget Live.

Kopiera värden

Följ de här stegen för att kopiera värden i rutnätet.

 1. Välj önskade värden.
 2. Högerklicka på de valda värdena.
 3. Välja Kopiera i menyn.

Analysera dina metadata

Använd metadatarutnätet i Tableau för att analysera och ändra organiseringen av din datakälla på ett effektivt sätt. Metadatarutnätet är ett sätt att bedöma kolumnerna i dina data och deras respektive datatyper. Du kan utföra rutinmässiga hanteringsuppgifter som att byta namn på kolumner, dölja kolumner, ändra datatyper och ändra den geografiska rollen för en kolumn.

Obs! När du hanterar flerdimensionella datakällor kan de specifika metadatahanteringsuppgifterna variera.

Standardvy för metadata

Informationen kommer att visas i rutnätet efter att du har konfigurerat din datakälla. Vid anslutning till en kubdatakälla (flerdimensionell) kommer data att presenteras automatiskt. Standardvyn kan vara annorlunda för alternativa datakälltyper som Salesforce eller Tableau-dataextrakt.

Granska metadata

Metadatarutnätet visar kolumnerna från din datakälla som rader, vilket ger viktig information om varje kolumn. För varje rad kan du hitta information som kolumnens datatyp, fältnamnet i Tableau-datakällan, namnet på den fysiska tabellen i den underliggande datakällan och fjärrfältnamnet.

Hantera metadata

Beroende på typen av data du är ansluten till kan du utföra rutinmässiga hanteringsuppgifter såsom att dölja flera kolumner samtidigt eller snabbt byta namn på dem.

Ändra platsen för din datakälla i en arbetsbok

Det kan hända att du behöver ändra platsen för din datakälla när du arbetar med data i din arbetsbok. Oavsett om det är namnet eller platsen för datakällan som har ändrats eller om du vill tillämpa din analys på en liknande datakälla, kommer det här avsnittet att leda dig genom processen att omdirigera din arbetsbok till rätt plats utan att förlora något av ditt arbete.

Ändra platsen för en datakälla

 1. Högerklicka (Ctrl-klicka på en Mac) på datakällan som du vill redigera i rutan Data.
 2. Välj Redigera anslutning i menyn.
 3. Det finns två alternativ i dialogrutan Redigera anslutning:
  • Navigera till datakällans nya plats genom att bläddra i din dators filsystem.
  • Välj en helt ny datakälla genom att klicka på knappen Bläddra och välj en annan fil.
 4. Välj OK när du har valt den nya platsen eller datakällan för att spara ändringarna.

Ersätta fältreferenser

När du upprättar en anslutning med en ny datakälla kommer alla arbetsblad i arbetsboken som tidigare använde den ursprungliga datakällan istället att länkas till den nya datakällan. Om den nya datakällan inte har samma fältnamn som den ursprungliga arbetsboken kommer däremot fälten att bli ogiltiga och markeras med ett utropstecken. Du kan enkelt ersätta referenserna för de här fälten för att lösa problemet.

Säg till exempel att du har en arbetsbok som är ansluten till en datakälla som innehåller ett fält med namnet ”Kundnamn”. Senare redigerar du datakällan för att ansluta till en ny datakälla med samma data, men där fältnamnet har ändrats till ”Namn”. I det här fallet kommer fältet ”Kundnamn” fortfarande att visas i rutan Data, men det kommer att markeras som ogiltigt.

Om du vill göra fältet giltigt igen kan du ersätta dess referenser. Det innebär att du kan mappa det ogiltiga fältet till ett giltigt fält i den nya datakällan. Du kan till exempel mappa ”Kundnamn” till ”Namn”.

Ersätta fältreferenser

 1. Högerklicka (eller Ctrl-klicka på en Mac) på det ogiltiga fältet i rutan Data.
 2. Välj Ersätt referenser.
 3. I dialogrutan Ersätt referenser väljer du ett fält från den nya datakällan som motsvarar det ogiltiga fältet.

Byta namn på datakällan

När du upprättar en anslutning till en datakälla i Tableau Desktop kommer du att uppmanas att ge datakällan ett namn. Namnet kommer att användas för att identifiera datakällan i Tableau och kan vara till hjälp när du har flera olika datakällor anslutna till en och samma arbetsbok. Det låter dig hålla reda på de specifika detaljerna för varje anslutning.

Byta namn på en datakälla

 1. Gå till menyn Data.
 2. Välj Byt namn.

Genom att namnge dina anslutningar kan du enkelt skilja mellan olika datakällor och hantera dem på ett effektivt sätt. Du kan även granska anslutningsegenskaperna genom att välja datakällan i menyn Data och välja Egenskaper.

Duplicera datakällan (Tableau Desktop)

Ibland kan du vilja göra ändringar i en datakälla, som att lägga till fler tabeller, dölja och visa fält eller ange fältstandarder. När du utför dessa ändringar påverkar det alla blad som använder datakällan. Du kan duplicera datakällan för att göra ändringarna utan att det påverkar de befintliga bladen. Följ de här stegen för att duplicera en datakälla i Tableau Desktop:

 1. Öppna arbetsboken i Tableau Desktop.
 2. Gå till menyn Data högst upp på sidan.
 3. Välj datakällan som du vill duplicera.
 4. Välj Duplicera i listrutan.

Obs! När du duplicerar en datakälla kommer ”kopia” att läggas till i dubblettens namn. Det säkerställer att du kan skilja mellan originalkällan och dubbletten.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!