Skapa uppsättningar

Du kan använda uppsättningar för att jämföra och ställa frågor om en delmängd data. Uppsättningar är anpassade fält som definierar en delmängd data baserat på vissa villkor.

Du kan göra uppsättningar mer dynamiska och interaktiva genom att använda dem i Uppsättningsåtgärder. Med uppsättningsåtgärder kan målgruppen interagera direkt med en visualisering eller instrumentpanel och styra aspekter av analysen. När någon väljer markeringar i vyn kan uppsättningsåtgärder ändra värdena i en uppsättning.

Utöver en uppsättningsåtgärd kan du även göra det möjligt för användare att ändra medlemskapet i en uppsättning med hjälp av ett filterliknande gränssnitt som kallas Uppsättningskontroll. Med detta gränssnitt är det lättare att utse indata för beräkningar som driver på den interaktiva analysen. Mer information finns i Visa en uppsättningskontroll i vyn.

Skapa en dynamisk uppsättning

Det finns två typer av uppsättningar: dynamiska och fasta. Medlemmarna i en dynamisk uppsättning ändras när de underliggande data ändras. Dynamiska uppsättningar kan endast grundas på en enskild dimension.

Skapa en dynamisk uppsättning:

 1. I rutan Data högerklickar du på en dimension och väljer Skapa > Uppsättning.

 2. I dialogrutan Skapa uppsättning konfigurerar du uppsättningen. Du kan konfigurera uppsättningen med hjälp av följande flikar:

  • Allmänt: Använd fliken Allmänt för att välja ett eller flera värden som ska tas i beaktande när uppsättningen beräknas.

   Du kan även välja alternativet Använd alla för att alltid ta alla medlemmar i beaktande, även när nya medlemmar har lagts till eller medlemmar har tagits bort.

  • Villkor: Använd fliken Villkor för att ange regler som avgör vilka medlemmar som ska ingå i uppsättningen.

   Till exempel kan du ange ett villkor som grundas på den totala försäljningen av produkter med en försäljning på över 100 000 dollar.

   Obs! Uppsättningsvillkor fungerar likadant som filtervillkor. Se Filtrera data från dina vyer(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att läsa mer.

  • Topp: Använd fliken Topp för att ange gränser för vilka medlemmar som ska ingå i uppsättningen.

   Till exempel kan du ange en gräns som grundas på den totala försäljningen av de fem främsta produkterna vad gäller försäljning.

   Obs! Uppsättningsgränser fungerar likadant som filtergränser. Se Filtrera data från dina vyer(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att läsa mer.

 3. Klicka på OK när du är klar.

  Den nya uppsättningen läggs till längst ner i rutan Data under avsnittet Uppsättningar. En uppsättningsikon indikerar att fältet är en uppsättning.

Skapa en fast uppsättning

Medlemmarna i en fast uppsättning ändras inte, även om de underliggande data ändras. En fast uppsättning kan grundas på en enskild dimension eller på flera dimensioner.

Skapa en fast uppsättning:

 1. I visualiseringen väljer du en eller flera markeringar (eller rubriker) i vyn.

 2. Högerklicka på markeringarna och välj Skapa uppsättning.

 3. Ange ett namn på uppsättningen i dialogrutan Skapa uppsättning.

 4. Alternativt kan du slutföra något av följande:

  • Som standard inkluderar uppsättningen de medlemmar som anges i dialogrutan. Du kan välja att utesluta dessa medlemmar i stället. När du utesluter inkluderar uppsättningen alla medlemmar som du inte har valt.

  • Ta bort eventuella dimensioner som du inte vill ska tas i beaktande genom att klicka på den röda ”x”-ikonen som visas när du hovrar över en kolumnrubrik .

  • Ta bort eventuella rader som du inte vill inkludera i uppsättningen genom att klicka på den röda ”x”-ikonen som visas när du hovrar över raden .

  • Om de markeringar du har valt representerar flera dimensioner är varje medlem i uppsättningen en kombination av dessa dimensioner. Du kan vilket tecken som ska avskilja dimensionsvärdena. Det gör du genom att ange ett valfritt tecken för Separera medlemmar med.

  • Välj Lägg till i hyllan Filter för att automatiskt flytta uppsättningen till hyllan Filter när den har skapats.

 5. Klicka på OK när du är klar.

  Den nya uppsättningen läggs till längst ner i rutan Data under avsnittet Uppsättningar. En uppsättningsikon indikerar att fältet är en uppsättning.

Lägga till eller ta bort datapunkter från uppsättningar

Om du skapade en uppsättning med specifika datapunkter kan du lägga till fler data till eller ta bort data från uppsättningen.

Lägga till eller ta bort datapunkter från en uppsättning:

 1. I visualiseringen väljer du de datapunkter som du vill lägga till eller ta bort.

 2. I verktygstipset som visas klickar du på listrutemenyn Uppsättningar och väljer sedan Lägg till [set name] eller Ta bort från [set name] för att lägga till eller ta bort data från en specifik uppsättning.

Använda uppsättningar i visualiseringen

När du har skapat en uppsättning visas den längst ner i rutan Data i området Uppsättningar. Du kan dra den till visualiseringen precis som vilket annat fält som helst.

När du drar en uppsättning till visualiseringen i Tableau Desktop kan du välja att visa medlemmarna i uppsättningen eller aggregera medlemmarna till In/ut-kategorier.

I Tableau Server eller Tableau Cloud kan du endast aggregera medlemmar i en uppsättning till In/ut-kategorier.

Visa In/Ut-medlemmar i en uppsättning

I de flesta fall visar Tableau uppsättningen i In-/ut-läge när du drar en uppsättning till visualiseringen. I det här läget delas uppsättningen upp i två kategorier:

 • In – medlemmen är med i uppsättningen.

 • Ut – medlemmen är inte del av uppsättningen.

Till exempel skulle de främsta kunderna i en uppsättning av de 25 främsta kunderna vara en del av kategorin In och alla andra kunder vara en del av kategorin Ut.  

Med hjälp av In-/ut-läget blir det lätt att jämföra medlemmarna i uppsättningen med allt annat.

Visa In/ut-medlemmar i visualiseringen:

 • I Tableau Desktop högerklickar du på uppsättningen i visualiseringsarbetsytan och väljer Visa in/ut för uppsättning.

När en uppsättning är i In-/ut-läge föregås fältet på hyllan av texten ”IN/UT”, följd av uppsättningsnamnet.

Obs! In-/ut-läge är inte tillgängligt i arbetsböcker som skapats före version 8.2 och som använder Microsoft Excel- eller textfilsdatakällor, arbetsböcker som använder den äldre anslutningen samt arbetsböcker som använder Microsoft Access-datakällor.

Visa medlemmar i uppsättning

Som ett alternativ till att cisa uppsättningen med In-/ut-läge kan du ange medlemmarna i uppsättningen. Om du visar medlemmarna i uppsättningen läggs ett filter automatiskt till vyn, som endast inkluderar medlemmarna i uppsättningen.

Växla en uppsättning till att ange de enskilda medlemmarna:

 • I visualiseringsarbetsytan högerklickar du på uppsättningen och väljer Visa medlemmar i uppsättning.

Obs!Om du vill visa de fullständiga medlemsnamnen för kuber högerklickar du på uppsättningen i rutan Data och väljer Kvalificera medlemsnamn.

Låta användare ändra uppsättningsvärden

Lägga till en uppsättningsåtgärd

Du kan använda uppsättningsåtgärder för att ge målgruppen mer kontroll över analysen av visualiseringen.

Uppsättningsåtgärder tar en befintlig uppsättning och uppdaterar värdena i den utifrån en användares åtgärder i visualiseringen. Som skapare kan du använda en uppsättning eller flera uppsättningar som du redan har skapat för att definiera omfattningen av uppsättningsåtgärden.

Mer information om hur du skapar och använder uppsättningsåtgärder finns i Uppsättningsåtgärder.

Visa en uppsättningskontroll i vyn

Ge målgruppen möjligheten att snabbt ändra medlemmar i en uppsättning genom att visa en uppsättningskontroll. En uppsättningskontroll är ett arbetsbladskort som är ungefär som en parameterkontroll eller ett filterkort. Du kan lägga till uppsättningskontroller och instrumentpaneler så att de inkluderas när du publicerar till Tableau Server eller Tableau Cloud, eller när du sparar på webben med Tableau Public.

Du visar uppsättningskontrollen genom att högerklicka (kontroll-klicka) på uppsättningen i rutan Data och välja Visa uppsättning.

Precis som andra kort har uppsättningskontroller en meny som du kan öppna med listrutepilen längst upp till höger på kortet. Använd den här menyn för att anpassa visningen av kontrollen, som har stöd för både lägen med val av ett enskilt värde och val av flera värden. Till exempel kan du visa alternativknappar för enskilda val eller en listruta som har stöd för flera val.

Obs! Du kan endast visa en uppsättningskontroll för dynamiska uppsättningar, inte för fast uppsättningar. Detta är avsiktligt, då fasta uppsättningar inte ska kunna göra ändringar i medlemskap. Om den dynamiska uppsättningen inte används i vyn (det vill säga om den inte refereras till i en beräkning eller förekommer på bladet), inaktiveras snabbmenyalternativet och du påminns om att lägga till uppsättningen i vyn.

Kombinera uppsättningar

Du kan kombinera två uppsättningar för att jämföra medlemmarna. När du kombinerar uppsättningar skapar du en ny uppsättning innehållande antingen kombinationen av alla medlemmar, endast de medlemmar som finns i de båda uppsättningarna eller medlemmar som finns i den ena men inte den andra uppsättningen.

Genom att kombinera uppsättningar kan du svara på komplicerade frågor och jämföra kohorter av data. För att till exempel fastställa vilken andel kunder som har genomfört kör både under förra året och detta året kan du kombinera två uppsättningar innehållande kunderna från varje åt och endast returnera kunderna som finns i båda uppsättningarna.

För att kombinera två uppsättningar måste de grundas på samma dimensioner. Med andra ord kan du kombinera en uppsättning innehållande de främsta kunderna med en annan uppsättning som innehåller de kunder som genomförde köp förra året. Du kan emellertid inte kombinera uppsättningen med de främsta kunderna med en uppsättningen med de främsta produkterna.

Kombinera uppsättningar:

 1. I rutan Data, under Uppsättningar, väljer du de två uppsättningar som du vill kombinera.

 2. Högerklicka på uppsättningarna och välj Skapa kombinerad uppsättning.

 3. Gör följande i dialogrutan Skapa uppsättning:

  • Ange ett namn på den nya kombinerade uppsättningen.

  • Bekräfta att de två uppsättningarna du vill kombinera har valts i de två listrutemenyerna.

  • Välj något av följande alternativ för hur uppsättningarna ska kombineras:

   • Alla medlemmar i båda uppsättningar – den kombinerade uppsättningen innehåller alla medlemmar i båda uppsättningarna.

   • Delade medlemmar i båda uppsättningar – den kombinerade uppsättningen innehåller endast medlemmar som finns i båda uppsättningarna.

   • Förutom delade medlemmar – den kombinerade uppsättningen innehåller alla medlemmar i den angivna uppsättningen som inte finns i den andra uppsättningen. De här alternativen motsvarar subtraheringen av en uppsättning från en annan. Om till exempel den första uppsättningen innehåller Äpplen, Apelsiner och Päron och den andra uppsättningen innehåller Päron och Nötter, skulle en kombination av den första uppsättningen förutom delade medlemmar endast innehålla Äpplen och Apelsiner. Päron tas bort eftersom det finns i den andra uppsättningen.

  • Du kan ange ett tecken som avskiljer medlemmarna om uppsättningen representerar flera dimensioner.

 4. Klicka på OK när du är klar.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i arbetsböcker som skapats före version 8.2 och som använder Microsoft Excel- eller textfilsdatakällor, arbetsböcker som använder den äldre anslutningen samt arbetsböcker som använder Microsoft Access-datakällor.

Exempel på uppsättningar

Det finns många sätt att använda uppsättningar på för att svara på komplicerade frågor och jämföra kohorter av data. Nedan ges några exempel på sätt som du kan använda uppsättningar på för att definiera och jämföra delmängder data.

Hur bidrar medlemmar i en uppsättning till totalsumman?

Du kan ha alla möjliga frågor om hur medlemmar i en uppsättning bidrar till totalsumman. Till exempel vilken procent av den totala försäljningen kommer från återkommande kunder? Du kan svara på den här typen av frågor med IN/UT-läget.

I exemplet nedan används försäljningsdata för att skapa en uppsättning för kunder som har genomfört köp av produkter för 5 000 dollar eller mer.

Skapa uppsättningen

 1. Högerklicka (kontrollklicka på Mac) på dimensionen Kundnamn i rutan Data och välj Skapa > Uppsättning.

 2. Ange ett namn på uppsättningen i dialogrutan Skapa uppsättning. I det här exemplet kallas uppsättningen ”Kunder”.

 3. Välj alternativet Använd alla så att villkoret alltid tillämpas på alla värden, även när nya kunder läggs till.

 4. På fliken Villkor klickar du på Efter fält och anger sedan ett villkor som endast inkluderar kunder när Summa för Försäljning är större än eller lika med 5 000.

 5. Klicka på OK.

Skapa visualiseringen

 1. Dra den nya uppsättningen från området Uppsättningar längst ner i rutan Data till hyllan Rader.

 2. Dra Försäljning till hyllan Kolumner . I vyn visas nu den totala försäljningen för kunder som har köpt produkter för mer än 5 000 dollar samt den totala försäljningen för alla andra kunder.

 3. Slutligen klickar du på listrutepilen på fältet Summa (Försäljning) på hyllan Kolumner och väljer Snabb tabellberäkning > Procent av totalvärde på snabbmenyn.

I vyn visas nu även att kunder som genomfört köp för 5 000 eller mer står för 39 % av den totala försäljningen.

Hur många medlemmar i en uppsättning finns en annan uppsättning?

En annan vanlig användning av uppsättningar är att jämföra delmängder data eller kohorter. Till exempel kanske du undrar hur många kunder som genomförde köp förra året också genomförde kör det här året. Eller om en kund har köpt en viss produkt, vilka andra produkter den kunden har köpt. Du kan svara på den här typen av frågor genom att skapa flera uppsättningar och kombinera dem. I exemplet nedan används försäljningsdata för att fastställa hur många kunder som genomförde köp år 2012 också genomförde köp år 2013.

Skapa en kombinerad uppsättning

 1. Dra fältet Kundnamn till hyllan Rader.

 2. Dra fältet Orderdatum till hyllan Filter.

 3. I dialogrutan Filterfält väljer du År och klickar på Nästa:

 4. I dialogrutan Filter väljer du 2012 och klickar på OK:

 5. Tillbaka i vyn trycker du på CTRL + A (kommando-A på Mac) på tangentbordet för att välja alla kunder.

 6. Högerklicka (kontrollklicka på Mac) på valet och välj Skapa uppsättning.

 7. Ange ett namn på uppsättningen i dialogrutan Skapa uppsättning. I det här exemplet kallas uppsättningen ”Kunder (2012)”.

 8. Klicka på OK.

 9. På hyllan Filter högerklickar (kontroll-klickar på Mac) du på Orderdatum och väljer Redigera filter.

 10. I dialogrutan Filter ändrar du filtret så att endast 2013 inkluderas i stället för 2012 och klickar sedan på OK.

 11. Tryck på CTRL + A (kommando-A på Mac) på tangentbordet för att välja alla kunder.

 12. I vyn högerklickar (kontroll-klickar på Mac) du på valet och väljer Skapa uppsättning.

 13. Ange ett namn på uppsättningen i dialogrutan Skapa uppsättning. Den här uppsättningen kallas ”Kunder (2013)”-

 14. Klicka på OK.

 15. I rutan Data väljer du både Kunder 2012 och Kunder 2013 genom att hålla inne Ctrl-tangenten (kommando-tangenten på Mac) på tangentbordet när du väljer.

 16. Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på valet och välj Skapa kombinerad uppsättning.

 17. Ange ett namn på uppsättningen i dialogrutan Skapa uppsättning. I det här exemplet kallas uppsättningen ”Kunder (2012 & 2013)”.

 18. Kontrollera att rätt uppsättningar har valts i listrutemenyerna.

 19. Välj alternativet att inkludera Delade medlemmar i båda uppsättningar.

 20. Klicka på OK.

Skapa visualiseringen

 1. Längst ner i arbetsboken klickar du på ikonen Nytt arbetsblad .

 2. I arbetsbladet drar du dimensionen Kundnamn till hyllan Rader .

 3. Klicka på listrutepilen på fältet Kundnamn på hyllan Rader och välj Mätvärde > Antal (distinkt) på snabbmenyn.

 4. Slutligen går du till området Uppsättningar i rutan Data och drar fältet Kunder (2012 & 2013) till hyllan Filter . Du ser att 437 kunder genomförde produktköp både år 2012 och år 2013.

Hierarkiska uppsättningar och underordnade objekt

I en hierarkisk uppsättning filtreras data till de valda medlemmarna och alla underordnade objekt. Dessa är unika flerdimensionella datakällor som definieras inom datakällan före anslutningen till Tableau Desktop.

När du skapar uppsättningar i Tableau från en flerdimensionell datakälla inkuderas underordnade objekt och eventuella hierarkiska strukturer automatiskt tillsammans med de valda medlemmarna.

Till exempel skapas en uppsättning som kallas Mejerivaror från hierarkin Produkt. Som visas nedan inkluderas endast avdelningen för mejerivaror.

Titta på följande vy. Dimensionen Produktavdelning har placerats på hyllan Rader och mätvärdet Butiksförsäljning har placerats på hyllan Kolumner.

Om du placerar uppsättningen Mejerivaror på hyllan Filter kan du se att vyn filtrerar så att endast produktkategorin Mejerivaror inkluderas.

Som visas nedan kan du gå nedåt i Produktavdelning för att visa nivåerna Produktkategori, Underkategori för produkt och Varumärkesnamn. När dessa underordnade objekt visas läggs radrubriker till i vyn. Detta beror på att ett uppsättningsfilter gör att du kan visa detaljnivån hos de filtrerade medlemmarna.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!