Skapa parametrar

En parameter är en arbetsboksvariabel som till exempel ett nummer, ett datum eller en sträng som kan ersätta ett konstant värde i beräkningar, filter eller referenslinjer.

Du kan till exempel skapa ett beräknat fält som returnerar Sant om Försäljning är större än 500 000 USD, och som returnerar Falskt om den inte är det. Du kan ersätta det konstanta värdet ”500000” i formeln med en parameter. Sedan kan du använda parameterkontrollen och ändra tröskelvärdet i beräkningen dynamiskt.

Om du vill använda en parameter måste du:

 1. Ställa in den inledande parametern.
 2. Använda parametern i ett element som en beräkning, ett filter eller en referenslinje.
 3. Justera parametervärdet genom att:
  • Visa parameterkontrollen
  • Använda en parameteråtgärd
  • Ställa in en dynamisk parameter som uppdateras automatiskt

Skapa en parameter

Så här skapar du en parameter från rutan Data:

 1. Klicka på listrutan i det övre högra hörnet av rutan Data och välj Skapa parameter.

 2. Ge fältet ett namn i dialogrutan Skapa parameter.

 3. Ange datatypen för de värden som är giltiga:

 4. Valfritt: Ange ett aktuellt värde. Det här är parameterns standardvärde.
 5. Valfritt: Ange ett värde för när arbetsboken öppnas.
 6. Ange visningsformatet som ska användas i parameterkontrollen (endast Tableau Desktop).

 7. Ange hur värden kan användas med parametern. Du kan välja bland följande alternativ:
  • Alla: Parameterkontrollen är ett enkelt textfält.
  • Lista: Parameterkontrollen visar en lista med möjliga värden som du kan välja mellan.
   • Om du väljer Lista måste du ange listan med värden. Klicka i den vänstra kolumnen och skriv listan med värden. Du kan också lägga till medlemmar i ett fält eller klistra in från Urklipp genom att välja Lägg till värden från.

  • Intervall: Du kan välja värden inom ett bestämt intervall med parameterkontrollen.
   • Om du väljer Intervall måste du ange ett minsta värde, ett största värde och en stegstorlek. Stegstorleken styr hoppen mellan värdena, du kan till exempel välja varje siffra (5, 6, 7 ...) eller gå från 5 till 10 till 15.

  Vilka alternativ som är tillgängliga beror på datatypen. En strängparameter har till exempel inte stöd för Intervall.

  Om du vill uppdatera parameterns lista med värden (eller domän) när arbetsboken öppnas väljer du Lista eller Intervall följt av När arbetsboken öppnas. Tänk på att vissa alternativ är nedtonade, eftersom värdena hämtas dynamiskt från datakällan till arbetsboken.

 8. Klicka på OK när du är klar.

Nu visas parametern i avsnittet Parametrar längst ned i rutan Data.

Redigera en parameter

Du kan redigera parametrar i rutan Data eller med parameterkontrollen. Redigering är till för sådant som att ändra det tillåtna intervallet eller datatypen. Om du bara vill ändra värdet eller en parameter använder du parameterkontrollen. Läs mer i Visa en parameterkontroll i visualiseringen.

Så här redigerar du en parameter:

 1. Gör något av följande:
  • Högerklicka på parametern i rutan Data och välj Redigera.
  • Välj Redigera parameter på menyn för parameterkontrollen.
 2. Gör önskade ändringar i dialogrutan Redigera parameter.
 3. Klicka på OK. Parametern uppdateras liksom alla element som använder den.

Ta bort en parameter

Om du vill ta bort en parameter högerklickar du i rutan Data och väljer Ta bort. Alla beräknade fält som använder den borttagna parametern blir ogiltiga.

Använda en parameter

En parameter utför inget förrän den kopplas till ett element i en visualisering. Parametrar kan användas i beräkningar, filter och referenslinjer. Parametrar är globala i arbetsboken och kan användas i alla arbetsblad.

När ett element hänvisar till en parameter ska du se till att du Visa en parameterkontroll i visualiseringen (eller ställer in en parameteråtgärd eller en dynamisk parameter). Om det inte finns något sätt att ändra värdet på parametern har du ingen nytta av att konfigurera den överhuvudtaget.

Använda en parameter i en beräkning

Genom att använda en parameter kan du ändra värden i en beräkning på ett dynamiskt sätt. I stället för att manuellt redigera beräkningen (och alla beräkningar som använder den) kan du använda en parameter. När du sedan vill ändra värdet öppnar du parameterkontrollen och ändrar värdet, så uppdateras alla beräkningar som använder den parametern.

Om du vill använda en parameter i en beräkning skriver du namnet på parametern så visas den i de föreslagna alternativen, precis som när du skriver ett fältnamn. Du kan också dra parametern från rutan Data och släppa den i beräkningsredigeraren.

Använda en parameter i ett filter

Genom att använda en parameter kan du ändra värden i ett filter av typen ”översta n” på ett dynamiskt sätt. I stället för att manuellt ange antalet värden som ska visas i filtret kan du använda en parameter. Du hittar en lista över parametrar i listrutorna på fliken Övre i dialogrutan Filter. Välj den parameter som du vill använda i filtret.

Använda en parameter i en referenslinje

Genom att använda en parameter kan du ändra referenslinjer, band eller rutor på ett dynamiskt sätt. Till exempel kan du referera till en parameter i stället för att visa en referenslinje på en fast plats på axeln. Sedan kan du använda parameterkontrollen för att flytta referenslinjen.

Du hittar en lista över parametrar i listrutan Värde i dialogrutan Lägg till referenslinje, band eller ruta. Välj den parameter som du vill använda. Referenslinjen dras vid det aktuella värdet som angetts av parametern.

Visa en parameterkontroll i visualiseringen

Parameterkontrollen är ett arbetsbladskort där du kan ändra parametervärdet. Precis som filterkort har parameterkontroller kontroller som ändrar vyn. Du kan öppna parameterkontroller i arbetsblad och på instrumentpaneler, och de tas med när du sparar innehåll till webben eller när du publicerar till Tableau Server.

Öppna parameterkontrollen genom att högerklicka (Ctrl-klicka på Mac) på parametern i rutan Data och sedan välja Visa parameter.

Precis som andra kort har parameterkontroller en meny som du kan öppna från listrutan längst upp till höger på kortet. På den här menyn kan du anpassa hur kontrollen visas. Du kan till exempel visa en lista med värden som alternativknappar, en kompakt lista, ett reglage eller ett fält av typen Fyll i.

Vilka alternativ som är tillgängliga på den här menyn beror på parameterns datatyp och på vilka värden den har stöd för: alla, en lista eller ett intervall med värden.

Skapa en dynamisk parameter

Parameteråtgärder

Du kan göra parametrar mer dynamiska och interaktiva genom att använda dem i Parameteråtgärder. Om du gör det kan användarna ändra ett parametervärde genom att interagera direkt med en visualisering, till exempel genom att klicka på eller välja en markering.

Dynamiskt aktuellt värde

Du kan skapa en parameter som kan uppdatera sitt aktuella värde automatiskt till resultatet av en beräkning, en lista med värden (baserat på ett fält) eller ett intervall med värden. Den här uppdateringen utförs varje gång arbetsboken öppnas eller när du väljer Uppdatera på datakällans snabbmeny.

Använda en beräkning som aktuellt värde för en parameter

Om det aktuella värdet är resultatet av en beräkning måste det vara en vyoberoende beräkning med ett värde. Om beräkningens resultat kan vara mer än ett värde kan arbetsboken inte välja ett standardvärde. Beräkningen måste också vara vyoberoende så att värdet inte ändras när visualiseringen ändras.

För att åstadkomma det kan du använda ett uttryck med en fast detaljnivå (FIXED LOD) som inte är beroende av visualiseringens struktur. Alla delar av beräkningen måste finnas inuti FIXED LOD-uttrycket. Om du använder ett FIXED LOD-uttryck som standardvärde och använder kontextfilter, så återges inte kontextfiltren med den dynamiska parametern.

Mer information om LOD-uttryck finns i Skapa LOD-uttryck i Tableau.

Obs! Vi rekommenderar att du inte använder en dynamisk parameter i ett dataextraktionsfilter eftersom det påverkar prestandan. Om du använder en dynamisk parameter för ett dataextraktionsfilter måste Tableau först bearbeta alla data för att bestämma parameterns värde och därmed vilka data som ska filtreras. Om du till exempel använder ett dynamiskt parameterfilter för att returnera de senaste 30 dagarnas data, utvärderar Tableau hela datakällan för att hitta och filtrera de senaste 30 dagarnas data. Detta resulterar i sämre prestanda och längre inläsningstid.

Felsöka parametrar

Nedan beskrivs några scenarier då ett förvalt parametervärde eller en uppdaterbar lista med parametervärden (domän) inte uppdateras som väntat:

 • Standardfältet returnerar ett värde vars data är inkompatibla med parameterns datatyp.
 • Standardfältet för parameterns aktuella värde returnerar inte ett enskilt värde.
 • Standardfältet returnerar null.
 • Standardfältet finns i en datakälla som inte är ansluten.
 • Standardfältet har tagits bort.
 • Användaren avbryter frågan till datakällan när Tableau försöker ansluta.

I Tableau Desktop utvärderas dessa frågor när arbetsboken öppnas och Tableau ansluter till fältens datakällor för första gången. Du kan också utvärdera frågorna genom att uppdatera datakällan. Det gör du genom att trycka på F5 eller genom att öppna datakällans snabbmeny och välja Uppdatera. I Tableau Server och Tableau Cloud kan du uppdatera datakällan genom att klicka på knappen Uppdatera datakälla i verktygsfältet. Glöm inte att i detta fall så beror värdet som returneras på serverns cachelagringsprinciper.

Om standardfälten inte returnerar några värden beter sig parametern så här:

 • Det aktuella värdet behåller det senaste giltiga värdet.
 • Listan med värden är tom, eftersom Tableau inte serialiserar värdena som returneras från frågan i arbetsboken.

För att parametern ska tilldelas det aktuella värdet måste det finnas i listan med värden. Om listan med värden är tom tilldelas parametern ett reservvärde baserat på datatypen: 1 för integer (heltal), 1,0 för float (flyttal), ”” för string (sträng) och det aktuella datumet för date (datum) och datetime (datum/tid).

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!