Dimensioner och mätvärden, blått och grönt

Tableau identifierar varje fält som en dimension eller ett mätvärde i fönstret Data, beroende på vilken typ av data fältet innehåller. Du använder dessa fält för att skapa en analys.

Om datafältroller och -typer

Datafält skapas från kolumnerna i din datakälla. Varje fält tilldelas automatiskt en datatyp, som heltal, sträng eller datum, och en roll: en diskret dimension eller kontinuerligt mätvärde (eller mindre vanligt, en kontinuerlig dimension eller ett diskret mätvärde).

 • Dimensioner innehåller kvalitativa värden (som namn, datum eller geografiska data). Med dimensioner kan du kategorisera, segmentera och synliggöra detaljer i data. Dimensioner påverkar detaljnivån i vyn.
 • Mätvärden innehåller numeriska, kvantitativa värden som du kan mäta. Mätvärden är aggregerade som standard. När du drar ett mätvärde till vyn tillämpar Tableau en aggregering på fältet.

Blåa kontra gröna fält

Tableau representerar data på olika sätt i vyn beroende på om fältet är diskret eller kontinuerligt. Kontinuerlig och diskret är matematiska termer.

 • Kontinuerlig betyder att ”bilda en obruten helhet, utan avbrott”. Dessa fält är gröna. När ett kontinuerligt fält placeras på hyllan Rader eller Kolumner skapas en axel i vyn.
 • Diskret betyder ”individuellt separat och åtskilt”. Dessa fält är blåa. När ett diskret fält placeras på hyllan Rader eller Kolumner skapas en rubrik i vyn.

Möjliga kombinationer av fält i Tableau

Den här tabellen visar exempel på hur olika fält ser ut i vyn. Ett fält i vyn (till exempel på hyllan Rader) kallas ibland för ”pill”.

Diskreta dimensioner
Kontinuerliga dimensioner (dimensioner med datatypen Sträng eller Boolesk kan inte vara kontinuerliga)
Diskreta mätvärden
Kontinuerliga mätvärden

Obs! Med en kubdatakälla (flerdimensionell) är alternativen för att ändra dataroller begränsade. I Tableau Desktop stöds kuber endast på Windows.) Du kan ändra vissa mätvärden från kontinuerliga till diskreta, men generellt sett kan du inte ändra dataroller för fält i kubdatakällor. Du hittar relaterad information i Kubdatakällor.

Ett visuellt tecken på att ett fält är ett mätvärde är att fältet aggregeras med en funktion, vilket indikeras före fältnamnet såsom: . Du kan läsa mer om aggregering i Lista över fördefinierade aggregeringar i Tableau och Aggregera funktioner i Tableau.

Men det finns undantag:

 • Om hela vyn är uppdelad så är per definition inget fält i vyn aggregerat. Detaljer finns i Dela upp data.
 • Om du använder en flerdimensionell datakälla så aggregeras fält i datakällan och mätvärdesfält i vyn visar inte den aggregeringen.
 • Och dimensioner kan ibland aggregeras med specifika aggregeringar som MAX eller ATTR.

Obs! Du kan ange standardaggregering och andra egenskaper och inställningar för fält. Information om hur du kan anpassa fälten i rutan Data finns i Ordna och anpassa fält i rutan Data, Redigera standardinställningarna för fält och Arbeta med datafält i rutan Data.

Exempel på kontinuerliga och diskreta fält som används i en vy

I exemplet till vänster skapar Mängd-fältet en vågrät axel längst botten av vyn eftersom fältet är Kontinuerligt. Det gröna fältet och axeln hjälper dig att se att det är ett kontinuerligt fält.

I exemplet till höger är fältet Mängd Diskret. Det skapar vågräta rubriker i stället för en axel. Det blå fältet och de vågräta rubrikerna hjälper dig att se att det är diskret.

Kontinuerligt Diskret
 

I bägge exempel har fältet Försäljning angetts som Kontinuerligt. Det skapar en lodrät axel eftersom det är kontinuerligt och har lagts på hyllan Rader. Om det hade lagts på hyllan Kolumner så skulle axeln varit vågrät. SUM-aggregeringen indikerar att det är ett mätvärde.

Frånvaron av en aggregeringsfunktion i fältnamnet Mängd indikerar att det rör sig om en dimension.

Dimensionsfält i vyn

När du drar ett diskret dimensionsfält till Rader eller Kolumner skapar Tableau kolumn- eller radrubriker.

Ofta är fält från området Dimension diskreta när du lägger till dem i en vy, med blå bakgrund. Datumdimensioner och numeriska dimensioner kan vara diskreta eller kontinuerliga och alla mätvärden kan vara diskreta eller kontinuerliga.

Efter att du drar en dimension till Rader eller Kolumner så kan du ändra fältet till ett mätvärde genom att klicka på fältet och välja Mätvärde. Nu innehåller vyn en kontinuerlig axel i stället för kolumn- eller radrubriker och fältet är grönt:

Datumdimensioner kan vara diskreta eller kontinuerliga. Dimensioner som innehåller strängar eller booleska värden kan inte vara kontinuerliga.

Tableau aggregerar inte dimensioner. En diskussion om de olika typer av aggregering som Tableau kan utföra finns i Lista över fördefinierade aggregeringar i Tableau.

I Tableau-frågor uttrycks dimensioner i vyn i SQL som ”Gruppera efter”-satser.

Information om hur du konverterar kontinuerliga och diskreta fält finns i Konvertera diskreta fält till kontinuerliga och tvärtom.

Så här påverkar dimensioner detaljnivån i vyn

Detaljnivån i en vy refererar till hur detaljerad data är givet dimensions- och mätvärdesdata i vyn.

Allteftersom du lägger till dimensioner till Rader eller Kolumner så ökar antalet markeringar i vyn.

Gör följande för att förstå varför fler dimensioner ökar antalet markeringar i vyn:

 1. Dra Segment till Kolumner.

  Statusfältet längst ned på Tableau-fönstret visar att det nu finns tre markeringar i vyn:

  Dessa markeringar innehåller platshållartext, Abc, eftersom du bara skapar vyns struktur för tillfället.

 2. Dra Region till Kolumner.

  Nu finns det 12 markeringar. Tre värden i Segment multiplicerat med fyra värden i Region blir 12.

 3. Dra [Leveransdatum] till Rader.

  Totalt är nu 57 markeringar (tre segment över fyra regioner över fem år är 60, men tre möjliga kombinationer saknar data).

  Vi skulle kunna fortsätta att lägga till dimensioner till Rader och Kolumner för att se hur antalet totala markeringar fortsätter att öka. Om du kodar en dimension med en egenskap på kortet Markeringar (som Färg eller Storlek) ökar antalet markeringar utan att rubriker läggs till. Den här användningen av dimensioner för att få detaljer om markeringarna kallas för att ange detaljnivån.

  Om du lägger till en dimension till någon av följande platser i Tableau så påverkar det detaljnivån:

 4. Vyn innehåller nu 57 separata instanser av Abc – vyn är bara struktur och inget innehåll. Dra Försäljning till Text för att se värdena. Vyn kan nu anses vara slutförd:

Observationer

 • Ibland kan antalet markeringar i vyn öka när du lägger till ett mätvärde till vyn. Till exempel med FörsäljningRader är antalet markeringar 57. Men om Vinstockså placeras på Rader ökar antalet markeringar till 114. Det är dock inte detsamma som att öka vyns detaljnivå.
 • Antalet markeringar i vyn är inte alltid detsamma som att multiplicera antalet medlemmar i varje dimension. Det finns flera orsaker till varför antalet markeringar skulle kunna vara lägre. Om du vill att en markeringen visas för alla möjliga kombinationer kan du Visa saknade värden. Mer information om hur du visar saknade värden finns i Visa eller dölj saknade värden eller tomma rader och kolumner.

Mätvärdesfält i vyn

När du drar ett mätvärde till vyn så aggregeras det som standard. Aggregeringstypen varierar beroende på typ av vy. Kontrollera alltid aggregeringen och ändra den vid behov. Information finns i Ändra standardaggregering i Redigera standardinställningarna för fält. Mer information om aggregering finns i Dataaggregering i Tableau.

När du drar ett kontinuerligt fält från rutan Data till Rader eller Kolumner skapar Tableau en kontinuerlig axel för det fältet.

Om du klickar på fältet och ändrar det till Diskret så blir värdena kolumnrubriker.

Tableau fortsätter att aggregera värden för fältet eftersom även om fältet nu är diskret så är det fortfarande ett mätvärde och Tableau aggregerar mätvärden som standard.

I de fall då Tableau felaktigt har klassificerat ett fält som en dimension eller ett mätvärde, oftast på grund av datatypen, kan du konvertera det och ändra dess roll. Om ett mätvärde inte behöver aggregeras (som numeriska ID), konverterar du fältet till en dimension.

Du hittar relaterad information i Konvertera ett mätvärde till en dimension.

Information om hur du konverterar kontinuerliga och diskreta fält finns i Konvertera diskreta fält till kontinuerliga och tvärtom.

Så här ändrar kontinuerliga och diskreta fält vyn

Kontinuerlig och diskret är matematiska termer. Kontinuerlig syftar på ”att bilda en obruten helhet, utan avbrott” och diskret betyder ”individuellt distinkt och separat”.

I Tableau kan fält vara antingen kontinuerliga eller diskreta. När du drar ett fält från rutan Data till Kolumner eller Rader så är värdena kontinuerliga som standard och Tableau skapar en axel. När du drar ett fält från rutan Data till Kolumner eller Rader så är värdena diskreta som standard och Tableau skapar kolumn- eller radrubriker.

Kontinuerliga fält skapa axlar

Om ett fält innehåller värden som är siffror som kan läggas till, tas genomsnittet av eller på annat sätt aggregeras så läggs det till som ett mätvärdesfält i rutan Data när du först ansluter till en datakälla. Tableau antar att värdena är kontinuerliga.

Tableau visar en axel när du drar ett kontinuerligt fält till Rader eller Kolumner. En axel är en mätvärdeslinje som visar värden mellan ett minimum och maximum. Linjaler och analoga termometrar är exempel på fysiska objekt som visar axlar.

Även om det finns värdeetiketter på en kontinuerlig axel (0, 0,5, ... 3,0 i följande bild) behöver faktiska markeringar inte vara i linje med dessa skalstreck. I följande bild sträcker sig det blå fältet faktiskt till värdet 6,940 på den vågräta axeln, inte till exakt 7,0.

 

Antalet potentiella värden för kontinuerliga fält är omöjligt att förutsäga. Om du till exempel har ett fält med namnet Betyg och de inledande värdena är 1, 3, 3,5, 3,6 och 4 så är det fem distinkta värden. Men om du tar med Betyg till Rader är det aggregerade värdet ett sjätte värde (3,02) som inte fanns förrän du lade till fältet i vyn. Om du därefter tillämpade ett filter som eliminerade två av de inledande värdena ändras genomsnittet till ett annat värde. Och om du därefter ändrade aggregeringen ... Ja du förstår. Antalet potentiella värden är, om inte obegränsat, så åtminstone enormt.

Det faktum att ett fält innehåller siffror indikerar inte automatiskt att värdena är kontinuerliga. Postnummer är ett klassiskt exempel: även om de ofta består helt av siffror så är de faktiskt strängvärden som inte ska läggas ihop eller tas genomsnittet av. Om Tableau tilldelar ett sådant fält som ett mätvärde till rutan Data så ska du dra det till ett dimensioner-område för att ändra det till ett dimensionsfält.

Diskreta fält skapar rubriker

Om ett fält innehåller värden som inte är siffror, identifieras det som en dimension i rutan Data. Tableau behandlar värdet som diskret.

Tableau skapar rubriker när du drar ett diskret fält till Kolumner eller Rader. De enskilda värdena för ett diskret fält blir rad- eller kolumnrubrikerna.

Diskreta kontra kontinuerliga fält på filter

 • När du släpper ett diskret dimensionsfält på hyllan Filter så ber Tableau dig välja vilka medlemmar av det diskreta fältet som ska inkluderas i vyn.

 • När du släpper ett datumfält på Filter så kan resultatet vara ett diskret filter eller ett kontinuerligt filter. Mer information finns i Filtrera datum(Länken öppnas i ett nytt fönster).
 • När du släpper ett kontinuerligt mätvärde på Filter, uppmanar Tableau dig först att välja en aggregering för filtret.
 • När du släpper en kontinuerlig dimension på Filter (förutom ett datum) ber Tableau dig ange hur det kontinuerliga intervallet med värden ska filtreras.

Mer om filtrering av olika typer av fält finns i Dra dimensioner, mätvärden och datumfält till hyllan Filter(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Diskreta kontra kontinuerliga fält på färg

När du släpper ett diskret fält på Färg i kortet Markeringar så visar Tableau en kategorisk palett och tilldelar en färg till varje värde i fältet.

När du släpper ett kontinuerligt fält på Färg så visar Tableau en kvantitativ förklaring med ett kontinuerligt intervall av färger.

Mer information om färgpaletter finns i Färgpaletter och effekter.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!