Visuella tecken och ikoner i Tableau Desktop

Tableau tillhandahåller många visuella ledtrådar som hjälper dig att utvärdera vilken typ av data som visas i rutan Data och statusen för en datavy.

Datakällor i rutan Data

Följande tabell förklarar var och en av de ikoner som används för att beskriva typen av datakällor i rutan Data. Varje ikon i tabellen kan ändras med en av två indikatorer.

  • En blå bock anger att datakällan är den primära datakällan i arbetsboken.
  • En orange bock anger att datakällan är den sekundära datakällan i arbetsboken.
Visuellt teckenBeskrivning
Arbetsboken är direkt kopplad till en relationsdatakälla eller -fil.
Arbetsboken är ansluten till en kubdatakälla (flerdimensionell datakälla). Tableau har endast stöd för kubdatakällor i Windows.
Arbetsboken är kopplad till ett extrakt som fortfarande refererar till underliggande data.
Arbetsboken är kopplad till en Excel-tabell, undertabell eller ett namngivet område.
Arbetsboken är ansluten till en datakälla som har publicerats till Tableau Server.

Fält i rutan Data

Följande tabell förklarar var och en av ikonerna som visas i rutan Data. Varje ikon i tabellen kan ändras med en av fyra indikatorer.

  • Blå ikoner indikerar att fältet är diskret.

  • Gröna ikoner indikerar att fältet är kontinuerligt.

  • Ikoner som föregås av likhetstecknet (=) anger att fältet är en användardefinierad beräkning eller en kopia av ett annat fält.

Visuellt teckenBeskrivning
Fältet innehåller textvärden.
Fältet innehåller numeriska värden.
Fältet är en beräkning som definieras på servern.
Fältet innehåller endast datumvärden.
Fältet innehåller både datum- och tidsvärden.
Fältet innehåller geografiska data och har tilldelats en geografisk roll. Använd dessa fält när du skapar kartvyer. Se Kartor och geografisk dataanalys i Tableau.
Fältet innehåller geografiska data från en aktiv anpassad geokodningsfil. Se Geokodplatser Tableau känner inte igen och ritar inte ut dem på en karta.
Fältet innehåller booleska värden (sant eller falskt).
Fältet är en beräkning som definieras i databasen av en administratör. Dessa fält är markerade med en cylinderikon och är inte tillgängliga för alla datakällor.
Fältet är en användardefinierad uppsättning. Se Skapa uppsättningar(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Fältet är en server med angivet namn.
Fältet är en uppsättning som skapades automatiskt som ett resultat av en åtgärd.
Fältet är ett användarfilter som används vid publicering på webben. Se Begränsa åtkomst på dataradsnivå.
Fältet är en numerisk klass. Se Skapa klasser från ett kontinuerligt mätvärde.
Fältet är en grupp. Läs mer i Korrigera datafel eller kombinera dimensionsmedlemmar genom att gruppera dina data.
Fältet är en klustergrupp. Se Hitta kluster i data.
Fältet är en relationshierarki. Se Skapa hierarkier(Länken öppnas i ett nytt fönster).
En mapp som innehåller ett eller flera fält. Mappar används för att organisera fält i rutan Data. Se Organisera rutan Data.
Fältet är ett attribut för en kubdatakälla (flerdimensionell datakälla). Tableau har endast stöd för kubdatakällor i Windows.
Fältet är ett varierande attribut för en kubdatakälla (flerdimensionell datakälla).
Fältet är en nivå i en flerdimensionell hierarki. Nivåer större än fem visas utan siffror.
Fältet kombineras med ett fält från en annan datakälla. Se Kombinera data
Fältet kombineras inte med ett fält från en annan datakälla. Se Kombinera data

Fält på hyllor

Fält placerade på hyllor använder en kombination av ikoner, färger och textstilar som visuella ledtrådar.

Visuellt teckenBeskrivning
Ett blått fält på en hylla indikerar ett diskret fält. I de flesta fall resulterar tillägg av en dimension till en hylla i ett blått fält. Blå fält är diskreta - de innehåller ett begränsat antal värden. Om du lägger till ett blått fält på en hylla skapas rubriker. Du hittar mer information i Rubriker.
Ett grönt fält på en hylla indikerar ett kontinuerligt fält. I de flesta fall resulterar ett mätvärde på en hylla i ett grönt fält. Gröna fält är kontinuerliga - de innehåller ett oändligt antal värden. Om du lägger till ett grönt fält på en hylla skapas en axel. Du hittar mer information i Axlar.
Ikonen Sortera anger ett fält som har antingen en beräknad eller manuell sorteringsordning tillämpad. Se Sortera data i en visualisering(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Sigma-ikonen indikerar ett skivningsfilter i en flerdimensionell datakälla (kubdatakälla). Se Skapa utsnittsfilter.
Ikonen för Venn-diagram indikerar en uppsättning. Se Skapa uppsättningar(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Ett fältnamn som visas i kursiv stil anger en filtrerad uppsättning.
Ett grått fält på hyllan Filter anger ett kontextfilter. Se Använda kontextfilter.
Deltaikonen indikerar att fältet är en tabellberäkning. Se Omvandla värden med tabellberäkningar.
Plus- och minuskontrollerna visas när fältet är en del av en hierarki som du kan korsa.
Pilikonen indikerar att en prognos visas för fältet. Denna ikon används också i fältet Prognosindikator, som är ett automatiskt fält som används för att skilja mellan faktiska och prognostiserade värden. Se Prognostisering.
Fältet kommer från en sekundär datakälla. Se Kombinera data.
Fältet tilldelas ett specifikt arbetsblad.
Gäller för alla arbetsblad med samma datakälla.
Fältet är inkompatibelt med ett eller flera andra fält i vyn.

Fält på kortet Markeringar

Fält som placeras på kortet Markeringar använder specifika ikoner för att beskriva hur de visas i vyn. För mer information, se Kontrollera utseendet på markeringar i vyn.

Visuellt teckenBeskrivning
Fältet appliceras på Färg på kortet Markeringar.
Fältet appliceras på Storlek på kortet Markeringar.
Fältet appliceras på Etikett på kortet Markeringar.
Fältet appliceras på Form på kortet Markeringar.
Fältet appliceras på Detalj på kortet Markeringar.
Fältet appliceras på verktygstipset på kortet Markeringar.
Fältet appliceras på sökvägen på kortet Markeringar. Sökvägen är endast tillgänglig när markeringstypen Linje eller Polygon är vald i listrutan Markeringar.

Kalkylark i rutan Instrumentpaneler och arbetsblad

Följande tabell förklarar var och en av de ikoner som används för att beskriva vilken typ av blad som kan placeras i en berättelse. En blå bock indikerar att ett blad används i en eller flera berättelsepunkter.

Visuellt teckenBeskrivning
Bladet är ett arbetsblad.
Bladet är en instrumentpanel.

Fält i beräkningsredigeraren

Fält i beräkningsredigeraren är färgkodade efter fälttyp.

Visuellt teckenBeskrivning
[ORANGE]Fältet är en dimension, en uppsättning eller ett mätvärde.
[Parametrar].[LILA]Fältet är en parameter. Tableau lägger till [Parametrar] för att undvika tvetydighet när en parameter har samma namn som ett annat fält
[ORANGE].[ORANGE]Fältet kommer från en sekundär datakälla.
BLÅ()Fältet är en beräkningsfunktion.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!