Kontrollera utseendet på markeringar i vyn

Kontrollera färgen, storleken, formen, informationen, texten och verktygstipsen för markeringar i vyn med hjälp av kortet Markeringar. Koda markeringsinformationen genom att dra fält till knappar på kortet Markeringar. Öppna markeringsegenskaperna genom att klicka på knapparna på kortet Markeringar. Relaterad information om markeringar finns i Ändra typ av markering i vyn och Kortet Markeringar.

Obs! Dimensionsfälten på kortet Markeringar är hierarkiskt ordnade uppifrån och ned, och påverkar sorteringen i vyn. När markeringarna ordnas i vyn tittar Tableau först på det översta dimensionsfältet, och sedan på dimensionerna nedanför det på kortet Markeringar.

Tilldela markeringarna en färg

Om du vill tilldela markeringarna i vyn en färg gör du något av följande:

 • Klicka på Färg på kortet Markeringar och välj sedan en färg på menyn.

  När du gör det uppdateras alla markeringar i vyn till den färg du väljer. Alla markeringar har en standardfärg, även när det inte finns några fält i Färg på kortet Markeringar. Standardfärgen för de flesta markeringar är blå. Standardfärgen för text är svart.

 • Dra ett fält från rutan Data till Färg på kortet Markeringar.

  Tableau tillämpar olika färger på markeringar baserat på fältets värden och medlemmar. Om du till exempel drar ett diskret fält (ett blått fält), t.ex. Kategori, till Färg, så visas markeringarna i vyn efter kategori, och varje kategori tilldelas en färg.

  Om du drar ett kontinuerligt fält, t.ex. SUM(försäljning), till Färg, så visas markeringarna i vyn med en färg baserat på dess försäljningsvärde.

Redigera färger

Om du vill ändra färgpaletten eller anpassa hur färger tillämpas på markeringar gör du så här:

 • Klicka på Färg > Redigera färger på kortet Markeringar.

Mer information finns i Färgpaletter och effekter.

Ändra storlek på markeringar

Om du vill ändra storleken på markeringar i vyn gör du något av följande:

 • Klicka på Storlek på kortet Markeringar och dra reglaget åt vänster eller höger.

  Storleksreglaget påverkar olika markeringar på olika sätt, som du ser i följande tabell.

  MarkeringstypBeskrivning
  Cirkel, kvadrat, form, textGör markeringen större eller mindre.
  Stapel, Gantt-stapelGör staplarna bredare eller smalare.
  LinjeGör linjerna tjockare eller tunnare.
  PolygonDu kan inte ändra storleken på en polygon.
  CirkelGör hela cirkeln större eller mindre.

  Storleken på datavyn ändras inte om du ändrar markeringar med hjälp av storleksreglaget. Om du ändrar storlek på vyn kan dock markeringarnas storlek ändras och anpassas efter den nya formateringen. Om du till exempel gör tabellen större kan det hända att även markeringarna blir större.

 • Dra ett fält från rutan Data till Storlek på kortet Markeringar.

När du drar ett diskret fält till Storlek på kortet Markeringar avgränsar Tableau markeringarna baserat på medlemmarna i dimensionen, och tilldelar varje medlem en unik storlek. Eftersom storleken har en naturlig ordning (liten till stor) fungerar kategoriska storlekar bäst för ordnade data som till exempel år eller kvartal.

När data storlekskodas med ett diskret fält avgränsas markeringarna på samma sätt som med egenskapen Information, och ytterligare information (en storlek) läggs till för respektive markering. Mer information finns i Avgränsa markeringar i vyn efter dimensionsmedlemmar. Om du lägger till kategorisk storlekskodning i en vy visas en förklaring med de storlekar som tilldelats varje medlem i fältet på målet Storlek. Du kan ändra hur storlekarna fördelas med hjälp av dialogrutan Redigera storlekar.

När du placerar ett kontinuerligt fält på Storlek på kortet Markeringar ritas markeringarna med olika storlek baserat på ett kontinuerligt intervall. Det minsta värdet tilldelas markeringen med den minsta storleken och det största värdet representeras av den största markeringen.

Om du lägger till kvantitativ storlekskodning i vyn visas en förklaring som anger det värdeintervall som storlekarna tillämpas på. Du kan ändra hur storlekarna fördelas med hjälp av dialogrutan Redigera storlekar.

Redigera storleken på markeringar

Så här gör du om du vill ändra storleken på markeringar, eller ändra hur storleken tillämpas på markeringar i vyn:

 1. Gå till förklaringskortet för storlek (som visas när du lägger till ett fält till Storlek på kortet Markeringar), klicka på listrutepilen i det högra hörnet och välj Redigera storlekar.

  Mer information om förklaringar finns i Förklaringar.

 2. Gör dina ändringar i dialogrutan Redigera storlekar som visas och klicka på OK.

  Vilka alternativ som är tillgängliga beror på om fältet som tillämpas på Storlek är ett kontinuerligt eller diskret fält.

  För kontinuerliga fält kan du göra följande:

  • För Storlek varierar klickar du på listrutan och väljer något av följande:

   • Automatiskt – Väljer den mappning som passar dina data bäst. Om det handlar om numeriska data som inte korsar noll (alla positiva eller alla negativa) så används mappningen Från noll. Annars används mappningen Efter intervall.

   • Efter intervall – Använder det minsta och största värdet i datauppsättningen för att bestämma hur storlekarna ska fördelas. Om ett fält exempelvis innehåller värden från 14 till 25 så fördelas värdena inom detta intervall.

   • Från noll – Storlekarna interpoleras från noll och storleken för den största markeringen tilldelas det absoluta värdet för det datavärde som ligger längst ifrån noll.

  • Fördela storlekarna med hjälp av reglaget för intervall. Om du väljer mappningen Från noll på listrutemenyn Storlek varierar, så inaktiveras det nedre reglaget eftersom det alltid är noll.

  • Välj Omvänt om du vill använda den största markeringen för det minsta värdet och den minsta markeringen för det största värdet. Det här alternativet är inte tillgängligt om du mappar storlekar från noll eftersom den minsta markeringen alltid tilldelas noll.

  • Om du vill ändra storleksfördelningen markerar du kryssrutorna Startvärde i förklaringen och Slutvärde i förklaringen och skriver start- och slutvärdena för intervallet.

   För diskreta fält kan du göra följande:

   • Fördela storlekarna med hjälp av reglaget för intervall.

   • Välj Omvänt om du vill använda den största markeringen för det minsta värdet och den minsta markeringen för det största värdet.

Ändra storlek på markeringar på en kontinuerlig axel

I vyer där markeringstypen är Stapel och där det finns kontinuerliga (gröna) fält för både Rader och Kolumner kan du använda fler alternativ och standardinställningar för att ändra storlek på stapelmarkeringarna på den axel som staplarna fäster mot.

 • Stapelmarkeringarna i histogram är kontinuerliga som standard (utan avstånd mellan markeringarna) och deras storlek anpassas efter den på klasserna. Du hittar ett exempel i Skapa ett histogram.

 • Om Storlek innehåller ett fält kan du kontrollera bredden på stapelmarkeringarna på den axel som staplarna fäster mot med hjälp av fältet på Storlek. Det gör du genom att klicka på kortet Storlek och välja Fixerad.

 • Om Storlek inte innehåller något fält kan du ange bredden på stapelmarkeringarna på den axel som staplarna fäster mot i antal axelenheter. Det gör du genom att klicka på kortet Storlek, välja Fixerad och skriva ett nummer i fältet Bredd i axelenheter.

 • Om det finns ett kontinuerligt fält med datum på den axel som staplarna fäster mot, ställs bredden på markeringarna in baserat på datumfältets nivå. Om det kontinuerliga fältet är ett datumfält på månadsnivå är staplarna exakt en månad breda, d.v.s. något bredare för månader med 31 dagar än för månader med 30 dagar. Du kan konfigurera bredden på staplarna genom att klicka på kortet Storlek, välja Fixerad och sedan skriva ett nummer i fältet Bredd i dagar, men de resulterande stapelbredderna tar inte hänsyn till att olika tidsenheter, t.ex. månader och år, kan vara olika långa.

Lägga till etiketter eller text till markeringar

Så här lägger du till etiketter eller text till markeringar i en visualisering:

 • Dra ett fält från rutan Data till Etikett eller Text på kortet Markeringar.

När du arbetar med en texttabell ersätts hyllan Etikett med Text, som gör att du kan visa numren som är associerade med en datavy. Resultatet när du textkodar en datavy beror på om du använder en dimension eller ett mätvärde.

 • Dimension – När du lägger till en dimension till Etikett eller Text på kortet Markeringar avgränsas markeringarna baserat på medlemmarna i dimensionen. Textetiketterna baseras på dimensionsmedlemmarnas namn.

 • Mätvärde – När du lägger till ett mätvärde till Etikett eller Text på kortet Markeringar så baseras textetiketterna på mätvärdena. Mätvärdet kan antingen aggregeras eller delas upp. Dock är det sällan användbart att dela upp mätvärdet eftersom det ofta resulterar i överlappande text.

Text är standardmarkeringstypen för en texttabell, och kallas även för en korstabell eller pivottabell.

Avgränsa markeringar i vyn efter dimensionsmedlemmar

Så här avgränsar du markeringar i vyn (eller ökar detaljnivån):

 • Dra en dimension från rutan Data till Detalj på kortet Markeringar.

När du släpper en dimension på Information på kortet Markeringar avgränsas markeringarna i en datavy baserat på medlemmarna i den aktuella dimensionen. Genom att släppa en dimension på Information på kortet Markeringar kan du visa mer information utan att ändra tabellstrukturen, vilket inte är fallet om du släpper en dimension på hyllan Rader eller Kolumner.

Lägga till verktygstips till markeringar

Verktygstips är information som visas när du hovrar över en eller flera markeringar i vyn. Verktygstips är också ett bra sätt att snabbt filtrera eller ta bort en markering, eller att visa underliggande data. Du kan redigera ett verktygstips så att det innehåller både statisk och dynamisk text. Du kan också ändra vilka fält som ingår i ett verktygstips och om du vill kunna använda fälten för att välja markeringar i vyn.

Mer information om hur du visar en visualisering från ett arbetsblad i ett verktygstips (visualisering i verktygstips) finns i Skapa vyer i verktygstips (visualisering i verktygstips).

Lägga till ett verktygstips

 1. Dra ett fält till Verktygstips på kortet Markeringar.

 2. Öppna dialogrutan Redigera verktygstips genom att klicka på Verktygstips på kortet Markeringar, där du kan lägga till text, ordna om innehåll i verktygstipset och infoga fler fält.

Obs! Dimensioner läggs till i verktygstipset med hjälp av ATTR-aggregeringen, vilket betyder att verktygstipset ibland kan visas som en asterisk. Asterisken anger att markeringen som du pekar på har flera dimensionsmedlemmar. En markering kan till exempel representera den aggregerade försäljningen för alla regioner. En asterisk visas när fältet Region läggs till i verktygstipset eftersom markeringen representerar mer än en region. Du kan undvika att asterisken visas genom att lägga till dimensionen till Information på kortet Markeringar eller genom att använda den någon annanstans i vyn så att markeringarna är på samma informationsnivå.

Alternativ för verktygstips

När du har öppnat dialogrutan Redigera verktygstips kan du välja mellan flera alternativ för att formatera verktygstipset i vyn och konfigurera hur det fungerar. Du kan välja bland alternativen nedan.

 • Formatera verktygstips: Verktygstips anges per blad och kan formateras med hjälp av verktygen överst i dialogrutan Redigera verktygstips.

 • Lägga till dynamisk text: Använd menyn Infoga längst upp i dialogrutan om du vill lägga till dynamisk text, t.ex. fältvärden eller bladegenskaper. Kommandot Alla fält på menyn Infoga lägger till alla fältnamn och fältvärden som används i vyn i verktygstipset för alla markeringar i vyn.

 • Visa verktygstips: Verktygstips visas som standard. Om du föredrar att dölja automatiska verktygstips avmarkerar du kryssrutan Visa verktygstips.

 • Konfigurera hur verktygstipsen fungerar: Konfigurera hur verktygstipsen fungerar genom att välja något av följande alternativ i listrutan bredvid kryssrutan Visa verktygstips:

  • Responsiv – Visa verktygstips direkt: Välj det här alternativet om du vill att verktygstipset ska visas så fort du för markören över markeringarna i vyn. Det här är standardinställningen för alla vyer.

   Med det här alternativet visas verktygstipset utan kommandoknappar. Du måste klicka på en markering i vyn för att kommandoknapparna ska visas.

  • Vid hovra – Visa verktygstips vid hovring: Välj det här alternativet om du vill att verktygstipset ska visas när du placerar markören över en markering. Med det här alternativet visas kommandoknapparna i verktygstipset utan att du gör något (såvida du inte anger något annat i dialogrutan Redigera verktygstips).

 • Visa kommandon: Markera kryssrutan Inkludera kommandoknappar om du vill lägga till knapparna Behåll endast, Uteslut, Gruppera medlemmar, Skapa uppsättning och Visa data överst i verktygstipset. Dessa knappar visas både i Tableau Desktop och när vyn publiceras på webben eller visas på en mobil enhet.

  Mer information om hur du grupperar medlemmar finns i Korrigera datafel eller kombinera dimensionsmedlemmar genom att gruppera dina data. Mer information om hur du skapar uppsättningar finns i Skapa uppsättningar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 • Välj markeringar i en vy från verktygstipset. Markera kryssrutan Tillåt val efter kategori om du vill kunna välja markeringar i en vy som har samma värde genom att klicka på ett diskret fält i ett verktygstips. Om den här kryssrutan är markerad kan du använda den här funktionen för att välja markeringar i en vy i Tableau Desktop när vyn har publicerats på webben eller visas på en mobil enhet.

 • Lägga till eller ta bort fält: Om du vill lägga till och ta bort fält när du använder det automatiska verktygstipset högerklickar du (Ctrl-klickar på Mac) på fältet på någon av hyllorna i vyn och väljer Inkludera i verktygstips.

Obs! Alternativet Inkludera i verktygstips är bara tillgängligt om du inte har anpassat verktygstipset. Om du har anpassat verktygstipset kan du återställa det automatiska verktygstipset genom att klicka på Verktygstips på kortet Markeringar och sedan klicka på Återställ i dialogrutan Redigera verktygstips.

Ändra form på markeringar

Så här ändrar du form på markeringar:

 • Dra ett fält från rutan Data till Form på kortet Markeringar.

När du drar en dimension till Form på kortet Markeringar avgränsas markeringarna baserat på medlemmarna i dimensionen och varje medlem tilldelas en unik form. En formförklaring visas också, med varje medlems namn och medlemmens associerade form. När du lägger till ett mätvärde till Form på kortet Markeringar konverteras mätvärdet till ett diskret mätvärde.

När data storlekskodas avgränsas markeringarna på samma sätt som med egenskapen Information, och ytterligare information (en form) läggs till för respektive markering. Form är standardmarkeringstypen när mätvärden är de innersta fälten för både hyllan Rader och hyllan Kolumner.

I vyn nedan är markeringarna uppdelade i olika former baserat på medlemmarna i dimensionen Customer Segment (Kundsegment). Varje form återspeglar i hur hög grad kundsegmentet bidrar till vinsten och försäljningen.

Redigera former

Som standard används tio unika former för att koda dimensioner. Om det finns fler än tio medlemmar upprepas formerna. Förutom standardpaletten kan du välja bland flera olika formpaletter, inklusive fyllda former, pilar och till och med vädersymboler.

 1. Klicka på Form på kortet Markeringar eller välj Redigera form på menyn för förklaringens kort.

 2. Välj en medlem till vänster i dialogrutan Redigera form och välj sedan den nya formen på paletten till höger. Du kan också klicka på Tilldela palett för att snabbt tilldela medlemmarna i fältet olika former.

Välj en annan formpalett med hjälp av listrutemenyn längst upp till höger.

Obs! Formkodningar delas mellan flera arbetsblad som använder samma datakälla. Om du till exempel använder en kvadrat för att representera möbelprodukter så används kvadrater automatiskt i alla andra vyer i arbetsboken. Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på ett fält i rutan Data och välj Standardegenskaper > Form för att ställa in standardfärgkodningen för fältet.

Använda anpassade former

Du kan lägga till anpassade former i en arbetsbok genom att kopiera bildfiler för former till mappen Former i mappen för din Tableau-lagringsplats, som finns i mappen Dokument. När du använder anpassade former sparas de med arbetsboken. På så vis kan arbetsboken delas med andra.

 1. Skapa bildfilerna för dina former. Spara varje form som en egen fil. Flera format stöds, t.ex. bitmap (.bmp), Portable Network Graphic (.png), .jpg och Graphics Interchange Format (.gif).

 2. Kopiera formfilerna till en ny mapp i Min Tableau-lagringsplats\Former i mappen Dokument. Namnet på mappen används som namn på paletten i Tableau. I exemplet nedan skapas två nya paletter: Maps (Kartor) och My Custom Shapes (Mina anpassade former).

 3. Klicka på listrutepilen vid formförklaringen i Tableau och välj Redigera form.

 4. Välj den nya anpassade paletten i listrutan. Om du ändrade formerna när Tableau kördes kan du behöva klicka på Ladda om former.

 5. Du kan antingen tilldela medlemmarna en form i taget eller klicka på Tilldela palett om du vill tilldela formerna automatiskt.

Obs! Du kan återställa standardpaletten genom att klicka på knappen Återställ. Om du öppnar en arbetsbok som använder anpassade former som du inte har visas de anpassade formerna i arbetsboken eftersom formerna sparats som en del av arbetsboken. Men om du vill kan du klicka på Ladda om former i dialogrutan Redigera former och använda de som finns på din lagringsplats i stället.

Nedan ser du exempel på vyer där både standardpaletten och en palett med anpassade former används.

Tips för att skapa anpassade former

När du skapar anpassade former finns det några saker som du kan göra för att förbättra hur formerna ser ut och fungerar i vyn. Om du skapar egna former rekommenderar vi att du följer de allmänna riktlinjerna nedan när du skapar ikoner eller urklippsbilder (clipart).

 • Rekommenderad storlek – Såvida du inte planerar att använda Storlek för att göra formerna riktigt stora bör den ursprungliga formstorleken ligga runt 32 × 32 pixlar. Den ursprungliga storleken beror dock på hur brett storleksintervall du behöver i Tableau. Du kan ändra storlek på formerna i Tableau genom att klicka på Storlek på kortet Markeringar eller med hjälp av alternativen för cellstorlek på menyn Formatera.

 • Lägga till färgkodning – Om du planerar att även använda Färg för att koda formerna bör du använda en transparent bakgrund. Annars tillämpas färgen på hela bildrutan i stället för bara symbolen. Både GIF- och PNG-filer stöder transparens. GIF-filer stöder transparens för en enskild färg som är 100 % transparent, medan PNG-filer stöder alfakanaler med flera transparensnivåer för varje pixel i bilden. Kanterna förblir mjuka när en symbol färgkodas i Tableau eftersom mängden transparens för de enskilda pixlarna inte ändras.

  Obs! Undvik att lägga till för mycket transparens runt en bild. Använd en storlek för den anpassade formen som är så nära storleken på bilden som möjligt. Fler transparenta pixlar runt bildens kanter kan ha en negativ effekt när användaren hovrar eller klickar nära bilden, särskilt om anpassade former överlappar varandra. När själva formområdet är större än vad som visas kan det vara svårare att hovra över och klicka på formen, och svårare att förutse effekten.

 • Filformat – Tableau stöder inte symboler i EMF-format (Enhanced Meta File). Bildfilerna för formerna kan ha följande format: .png, .gif, .jpg, .bmp och .tiff.

Rita banor mellan markeringar

Banegenskapen Sökväg är tillgänglig när markeringstypen Linje eller Polygon har valts på listrutemenyn för kortet Markeringar. Mer information om hur du ändrar typen av markering som visas i en visualisering finns i Ändra typ av markering i vyn.

Du kan använda banegenskapen Sökväg på kortet Markeringar om du vill ändra typen av linjemarkering (linjär, steg eller hopp) eller för att koda data genom att koppla markeringar i en specifik ritordning. Du kan bankoda data baserat på en dimension eller ett mätvärde.

 • Dimension – När du lägger till en dimension till Sökväg på kortet Markeringar kopplas markeringarna baserat på medlemmarna i dimensionen. Om dimensionen är ett datum baseras ritordningen på datumordningen. Om dimensionen innehåller ord som till exempel kundnamn eller produkttyper baseras ritordningen på medlemmarnas ordning i datakällan. Du kan ändra i vilken ordning datapunkterna är kopplade till varandra genom att ändra medlemmarnas sorteringsordning. Mer information finns i Sortera data i en visualisering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

 • Mätvärde – När du lägger till ett mätvärde till Sökväg på kortet Markeringar kopplas markeringarna baserat på värdena för mätvärdet. Mätvärdet kan aggregeras eller delas upp.

Ändra linjetypen (linjär, steg eller hopp)

När markeringstypen är konfigurerad som en linje (Automatiskt eller Linje) kan du klicka på banegenskapen Sökväg på kortet Markeringar om du vill ändra linjetypen.

Använd dessa linjetyper för numeriska data som håller sig konstanta för tidsperioder med märkbara ändringar eller delta – exempelvis kontobalans, lagernivåer eller räntenivåer. Steglinjer fungerar bra om du vill betona storleken på en förändring. Hopplinjer framhäver varaktigheten i förändringen mellan datapunkter.

 1. Klicka på banegenskapen Sökväg på kortet Markeringar.
 2. Ändra linjetypen genom att välja Linjär, Steg eller Hopp.

Ändra linjemönstret (heldragna, streckade, prickade)

Från och med Tableau 23.2 kan du, när markeringstypen är konfigurerad som en linje (Automatiskt eller Linje), klicka på egenskapen Bana på kortet Markeringar för att ändra linjemönstret.

Använd olika linjemönster för att skilja sekundära mätvärden åt. Till exempel när du vill lyfta fram faktiska värden kontra baslinjemätvärden. Linjemönster är till hjälp när man indikerar att specifika linjer är trösklar (som mål och gränser) och andra mätvärden är mindre säkra (som en prognos eller modellerade data). Linjemönster mjukar upp den visuella tyngden av en linje och kan hjälpa vissa trender att vara primärt fokus när man jämför flera trender mot varandra.

 1. Klicka på banegenskapen Sökväg på kortet Markeringar.
 2. Välj Heldragen linje, Streckad linje eller Prickad linje för att ändra linjemönstret.

  Kortet Markeringar med egenskapen Bana som visar alternativ för att ändra linjemönster till heldragen, streckad eller prickad

Obs! Mönster med streckade och prickade linjer är inte kompatibla med kontinuerlig storlekskodning. Om du har en markering inställd på att ändra storlek eller tjocklek baserat på ett kvantitativt värde, måste du använda en heldragen linje.

Skapa en bankodad vy

För att skapa en användbar bankodad vy måste datatabellen innehålla minst ett mätvärde. Du kan inte skapa en bana som bara kopplar kategoriska data (dimensioner).

Vyn nedan bygger på stormdata för Atlanten från 2010. I vyn används linjemarkeringar där banan baseras på datumet för stormen. Du kan enkelt följa stormens bana i vyn. Genom att lägga till det kontinuerliga datumet till banegenskapen Sökväg på kortet Markeringar anger du att linjerna ska ritas ut i kronologisk ordning. Mer information finns i Skapa kartor som visar en väg över tid i Tableau och Skapa kartor som visar sökvägar mellan ursprung och destinationer i Tableau.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!