Geokodplatser Tableau känner inte igen och ritar inte ut dem på en karta

Om du har platser som Tableau inte kan kartlägga, till exempel gatuadresser, kan du anpassa geokoden för dessa platser. Anpassad geokodning innebär att du tilldelar latitud- och longitudkoordinater till dina platser så att Tableau kan rita ut dem exakt. Det låter dig också skapa anpassade geografiska roller som du kan använda när du skapar kartvyer i Tableau.

Om dina data till exempel innehåller uppgifter om land, län/landskap och gatuadress, geokodar Tableau Desktop dessa data på nivån land och län/landskap, men känner inte igen gatuadressdata. I det här fallet kan du skapa en anpassad geografisk roll för gatuadressdata så att du kan rita in den i en kartvy i Tableau.

Följ de här stegen för att lära dig hur du själv geokodar data.

Innan du börjar: Att anpassa geokodning för dina data kan vara knepigt. Vi rekommenderar att du läser mer om ämnet Tilldela geografiska roller(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att lära dig mer om geografiska roller och vilka typer av data Tableau känner igen innan du börjar.

Steg 1: Skapa en CSV-fil som definierar dina geografiska data

Det första steget till anpassad geokodning av dina data är att skapa en CSV-fil att importera till Tableau. Innehållet i den här filen varierar beroende på om du utökar en befintlig geografisk hierarki, lägger till en ny geografisk roll eller lägger till en ny hierarki i Tableau.

Följande gäller dock för alla anpassade geokodningsfiler:

  • Själva .csv-filen måste innehålla latitud- och longitudkolumner.

  • De latitud- och longitudvärden du lägger till måste vara reella tal. Se till att inkludera minst en decimal när du anger dessa värden.

Utöka en befintlig roll

De inbyggda geografiska rollerna i Tableau innehåller hierarkier som kan utökas till att omfatta platser som är relevanta för dina data. Till exempel kanske den befintliga hierarkin Land > Län/Provins inte innehåller alla delstater eller provinser i dina data. Du kan utöka denna nivå till att omfatta saknade delstater eller provinser.

Importfilen för denna typ av geokodning bör innehålla alla nivåer i hierarkin över den nivå du utökar. Om du till exempel utökar (lägger till data i) den geografiska rollen för län/landskap har den befintliga hierarkin för län/landskap en kolumn för land och län/landskap, tillsammans med latitud och longitud.

I importfilen definierar namnen på kolumnerna de geografiska rollerna. När du utökar en befintlig roll måste kolumnnamnen matcha de befintliga geografiska rollerna i den hierarki du utökar. Detta säkerställer att de nya platserna läggs till i rätt roller och hierarkier.

Följande tabell innehåller information om hur du ordnar hierarkier i importfilen.

Inbyggd hierarkiKolumner att inkludera i .csv- filen (i ordning, från vänster till höger)
Land (namn)

Land (namn)

Latitud

Longitud

Land (namn), delstat/provins

Land (namn)

Län/landskap

Latitud

Longitud

Land (namn), delstat/provins, stad

Land (namn)

Län/landskap

Stad

Latitud

Longitud

Land (namn), delstat/provins, län

Land (namn)

Län/landskap

Kommun

Latitud

Longitud

Land (namn), postnummer/postkod

Land (namn)

Postnummer

Latitud

Longitud

Land (namn), riktnummer

Land (namn)

Riktnummer

Latitud

Longitud

Land (namn), CBSA

Land (namn)

CBSA

Latitud

Longitud

Utöver kolumnen Land (namn) kan du eventuellt inkludera följande kolumner: Land 2 tecken (ISO 3166-1), Land 3 tecken (ISO 3166-1) och Land (FIPS 10). Om du inkluderar dessa kolumner ska de vara precis till höger om kolumnen Land (namn) i valfri ordning.

Obs! Den högsta nivån i hierarkin är Land och den kan inte utökas till att omfatta högre nivåer som exempelvis Kontinent.

Lägga till nya roller

Om du vill lägga till nya geografiska roller till den befintliga geografiska hierarkin i Tableau ska du formatera importfilen så att den innehåller de nya rollerna tillsammans med deras överordnade roller.

När du lägger till nya roller i en befintlig hierarki måste importfilen för dessa roller innehålla kolumnerna för varje nivå i den befintliga hierarkin. Du hittar mer information om de kolumner som ska ingå i varje geografisk hierarki i den inbyggda hierarkitabellen i avsnittet Utöka en befintlig roll.

Följande tabell är ett exempel på en importfil som innehåller platser för nedslagskratrar i Nordamerika. Om du importerar följande fil läggs den geografiska rollen Kraternamn till i den befintliga hierarkin för Land (namn), Delstat. Observera att kolumnnamnet för land matchar den befintliga geografiska rollen för Land (namn).

datatabell med kraternamn, delstat, landsnamn, latitud och longitud

När du har skapat importfilen sparar du den som en kommaavgränsad fil (.csv) (Windows-kommaavgränsad om du använder en Mac) i en mapp på datorn.

Steg 2 (valfritt): Skapa en schema.ini-fil

Ibland när du försöker att importera anpassad geografisk information i Tableau med hjälp av en .csv-fil kan du se följande felmeddelande”.csv could not be used because it does not contain a unique column”.

Det beror på att CSV-filen kan innehålla numeriska data, t.ex. postnummer som består av siffror. Tableau accepterar endast textfält för nya geografiska roller. Du kan dock skapa en INI-schemafil för att säga till Tableau att det numeriska fält som du vill importera ska hanteras som ett textfält.

Om du vill veta hur du skapar en schema.ini-fil, se Skapa en schema.ini-fil(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Steg 3: Importera anpassade geokodningsfiler till Tableau Desktop

När du har skapat en .csv-fil med anpassad geokodning kan du importera den filen till Tableau.

  1. Öppna Tableau Desktop och navigera till ett nytt eller befintligt arbetsblad.

  2. Välj Karta > Geokodning > Importera anpassad geokodning.

  3. I dialogrutan Importera anpassad geokodning klickar du på knappen till höger om textfältet för att bläddra till den mapp som importfilen sparas i. Alla filer i mappen importeras till Tableau.

  4. Klicka på Importera.

Den anpassade geokodningsdatan importeras till arbetsboken och de nya geografiska rollerna blir tillgängliga.

Var lagrar Tableau min anpassade geokodningsdata?

När du importerar anpassad geokodning lagras data i mappen Lokal data i din Tableau-lagringsplats. För att importera anpassad geokodning måste din Tableau-lagringsplats finnas på en lokal hårddisk. Den anpassade geokodningen är då tillgänglig för alla arbetsböcker.

Spara anpassade geokodningsfiler i en separat mapp på din lokala dator. Om du har flera olika uppsättningar av anpassade geokodningsfiler ska var och en av dem sparas under sina egna mappnamn.

Du kan ta bort den anpassade geokodningen som finns lagrad i din Tableau-lagringsplats genom att klicka på Karta > Geokodning > Ta bort anpassad geokodning. Detta tar inte bort geokodningen från en paketerad arbetsbok, däremot tas geokodningen bort från mappen Lokala data i Min Tableau-lagringsplats.

Vad händer med mina anpassade geokodningsdata när jag sparar min arbetsbok?

När du sparar din arbetsbok som en paketerad arbetsbok, paketeras den anpassade geokodningsdatan med arbetsboken. När du öppnar en paketerad arbetsbok kan du importera den anpassade geokodningen från den arbetsboken till din egen Tableau-lagringsplats.

Obs! Att importera en ny anpassad geokodningsfil kommer att ersätta alla anpassade geografiska roller som tidigare importerats till Tableau.

Steg 4: Tilldela geografiska roller till dina fält

När du har importerat anpassad geokodning till arbetsboken blir de anpassade geografiska rollerna tillgängliga. Nästa steg är att tilldela dessa geografiska roller till fält i datakällan.

Om du till exempel bestämde dig för att lägga till en ny geografisk roll som listar latitud- och longitudkoordinaterna för kraterpåverkan i Nordamerika, kan du tilldela den geografiska rollen till ett fält i datakällan som listar namnen på kratrar så när du skapar en kartvy med det fältet, ritas kraternedslag på rätt platser i kartvyn.

Om du vill tilldela ett fält en anpassad geografisk roll klickar du på datatypikonen bredvid fältet i rutan Data och väljer Geografisk roll. Välj sedan en anpassad geografisk roll i listan.

Du är nu redo att börja bygga en kartvy med dina anpassade geografiska roller. Mer information om hur du bygger en kartvy finns i Kartläggningskoncept i Tableau(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Se även

Kombinerade data kontra anpassad geokodning(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Blanda geografiska data(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!