Sortera data i en visualisering

Det finns många sätt att sortera data på i Tableau. När du visar en visualisering kan data sorteras med ett enda klicka från en axel, en rubrik eller en fältetikett. I redigeringsmiljön finns ytterligare sorteringsalternativ, såsom manuell sortering i rubriker och förklaringar med sorteringsikonerna i verktygsfältet eller sortering från sorteringsmenyn.

Tips: Ladda ner arbetsboken som används i dessa exempel för att utforska dem på egen hand (Tableau Desktop krävs).

Sortera snabbt och lätt från en axel, rubrik eller fältetikett

Det finns flera sätt att sortera en visualisering på, med ett klick på en sorteringsknapp.

Ett klick sorterar i fallande ordning, två klick sorterar i stigande ordning och tre klick rensar sorteringen.

Sorteringsikoner visas på en axel (mätvärde A), rubrik (ljusgrön) eller fältetikett (nyans)

Sorteringen uppdateras om underliggande data ändras.

Sortera från en axel

 1. Hovra över en numerisk axel för att visa sorteringsikonen.
 2. Klicka på ikonen för att sortera.

Sortering: Färg sorteras inom varje Nyans i fallande ordning för Mätvärde A

I det här exemplet tillämpas sorteringen på Färg (sorterar raderna) utifrån värdena för Mätvärde A. Om det finns hierarkiska dimensioner likt ovan tillämpas sorteringen på den innersta dimensionen. I det här exemplet sorteras Färg inuti Nyans . Mörk magenta kan inte sorteras längst upp i visualiseringen eftersom den måste hållas inom ramen för nyansen Lila.

Sortera från en rubrik

 1. Hovra över en rubrik för att visa sorteringsikonen.
 2. Klicka på ikonen för att sortera.

Sortering: Material sorteras i fallande ordning för Mätvärde B för Grön.

I det här exemplet tillämpas sorteringen på Material (sorterar ordningen av kolumner – Färg, Tyg, och Papper) utifrån värdena för Grön, eftersom den rubriken användes för sorteringen.

Obs! Sorteringsalternativet är också tillgängligt från verktygstipset för en rubrik. Sorteringsalternativet i rubrikens verktygstips visas även när vyn innehåller en tabellberäkning (men inte i rubriksorteringsalternativet). Om vyn innehåller en tabellberäkning skapar det här alternativet en manuell sortering baserat på de data som visas i vyn just nu.

Sortera från en fältetikett

 1. Hovra över en fältetikett för att visa sorteringsikonen.

  Sorteringsikonen för en fältetikett skiljer sig något från en rubrik eller axel. Standardalternativet är att sortera i bokstavsordning, men det finns även en meny där du kan välja att sortera efter ett fält i vyn.

 2. Klicka på ikonen A–Ö för att sortera i bokstavsordning. Du kan också klicka på menyn för att välja ett fält att sortera efter. Ikonen växlar till fältikonen och du kan klicka för att sortera.

Sortering: Nyanser sorteras i fallande ordning efter Mätvärde B.

I det här exemplet tillämpas sorteringen på den yttersta dimensionen (Nyans) utifrån totalt Mätvärde B. (Mätvärde B aggregeras för alla färger inom varje nyans och Nyans sorteras. Därför är Lila först, sedan Grön, sedan Blå.)

Saknade sorteringsikoner

Om sorteringsikonerna inte visas kan det hända att den här funktionen har inaktiverats eller att det inte är möjligt att sortera vyn. Sorteringsikoner är inte tillgängliga på axlarna i punktdiagram eller för tabellberäkningar. Till exempel går det inte att sortera punktdiagram från en numerisk axel, då markeringarnas position bestäms av data.

Sorteringsalternativ under redigering

I redigeringsmiljöer finns det fler alternativ.

Sortera från verktygsfältet

 1. Välj den dimension som du vill sortera.

  Om du inte väljer ett fält innan du sorterar sorteras den djupaste dimensionen som standard.

 2. Tryck på önskad sorteringsknapp (stigande eller fallande) i verktygsfältet.

I det här exemplet sker sorteringen efter Nyans om inte fältet Material väljs innan sorteringen utförs. Sorteringen via verktygsfältet tillämpas även på mätvärdet längst till vänster, i det här fallet Mätvärde B. För att sortera Mätvärde A måste du placera dem i motsatt ordning på hyllan Kolumner eller använda en annan sorteringsmetod. Det här exemplet visar effekten av att sortera efter material. Nyans tas bort från vyn.

Sortera genom att dra och släppa

Du kan sortera manuellt genom att välja en rubrik i en visualisering eller en förklaring och dra den till rätt plats. En tjock svart linje anger var du ska släppa rubriken.

Obs! Sortering i en förklaring ändrar även ordningen på markeringarna, och inte bara på hur förklaringen visas. Det som ligger längst ner i förklaringen blir den lägsta markeringen i visualiseringen. Detta kan antingen innebära närmast axeln eller närmast rubriken, eller till och med under när det gäller punktdiagram och andra typer av visualiseringar som kan ha överlappande markeringar.

Sortera specifika fält i visualiseringen

Tableau använder det aktuella biblioteket International Components for Unicode (ICU) för att bestämma sorteringsordning. Du kan anpassa sortering genom att använda menyn Sortering för specifika fält. (menyn Sortering är inte tillgänglig för kontinuerliga mätvärden.)

 1. Högerklicka (Windows) eller kontroll-klicka (Mac) på det fält du vill sortera och välj Sortera.
 2. Välj ett alternativ för Sortera efter och konfigurera beteendet:
  • Ordning på datakälla sorterar baserat på hur data sortersa i datakällan. För relationella datakällor brukar detta oftast vara naturlig sorteringsordning. Naturlig sorteringsordning är en bokstavsordning där nummer som innehåller flera siffror behandlas som ett enda tecken. Till exempel placerar naturlig sorteringsordning 2 före 19 eftersom 2 är mindre än 19, medan bokstavsordning placerar 19 före 2 eftersom 1 är mindre än 2.

   Om du använder en flerdimensionell kubdatakälla definieras ordningen på datakällan hierarkiskt efter medlemmarna inom en dimension.

  • Bokstavsordning sorterar data enligt alfabetet. Den här typen av sortering är skiftlägeskänslig, sorterar [A–Ö] före [a–ö] och behandlar siffror enskilt (det vill säga 19 kommer före 2).

   Du skapar en icke skiftlägeskänslig sortering genom att skapa ett beräknat fält med hjälp av funktionerna UPPER() eller LOWER() för att avlägsna variationer i användandet av versaler och gemener. Mer information finns i Strängfunktioner(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  • Med Fält kan du ange det fältvärde som ska användas för att fastställa sorteringsordningen. Fältet behöver inte användas i visualiseringen. Du kan också välja en aggregering för sorteringsfältet. Aggregeringsalternativen varierar beroende på fälttyp.

  • Med Manuell kan du välja ett värde och flytta det till önskad plats, antingen genom att dra det i listan eller genom att använda pilarna till höger.

  • Med Kapslad kan du välja det fältvärde som ska användas för att fastställa sorteringsordningen. Fältet behöver inte användas i visualiseringen. Du kan också välja en aggregering för sorteringsfältet. Aggregeringsalternativen varierar beroende på fälttyp.

Kapslade sorteringar

När värdena som ska sorteras är i flera rutor finns det två olika sätt att sortera på: kapslad och icke-kapslad sortering. På bilden nedan finns alla tre värden för Nyans för alla tre Material. Kapslad sortering behandlar värden enskilt per ruta i stället för att aggregera flera rutor.

KapsladIcke-kapslad

En kapslad sortering behandlar varje ruta enskilt och sorterar rader per ruta.

Lila sorteras ovanför Grön för Tyg och Papper, men under Grön för Färg.

En icke-kapslad sortering behandlar värden från flera rutor och har samma värdeordning i varje ruta.

Lila är ovanför Grön för alla material eftersom Lila sammanlagt är högre än Grön.

Kapslade sorteringar ser korrekta ut inom ramen för rutan, men förmedlar inte den aggregerade informationen om det sammantagna förhållandet mellan värdena.Icke-kapslade sorteringar kan se felaktiga ut i en enskild ruta, men förmedlar det sammantagna förhållandet mellan värdena.
Sortering från en axel ger som standard en kapslad sortering.Sortering från en fältetikett ger som standard en icke-kapslad sortering.

Obs! När du skapar en kapslad sortering ärvs sorteringen när du går nedåt genom dimensionerna. Till exempel tillämpas en kapslad sortering på Nyans även på Färg.

Om en dimension har placerats på samma hylla som ett mätvärde får mätvärdet en axel i vyn för varje värde i dimensionen. Om du använder sorteringsikonen för axel skapas en kapslad sortering för just det värdet.

I det här scenariot läggs ett ytterligare fält till i menydialogrutan för den sorterade dimensionen. Avmarkera rutan för Filtrera efter för att sluta dela upp sorteringen efter det här värdet.

Förstå ”felaktiga” sorteringar

Det är lätt att tro att en vy har sorterats felaktigt när det i själva verket är sorteringslogiken som inte är helt tydlig. En vy med en kapslad sortering kan uppfattas som felaktig när man förväntar sig en icke-kapslad sortering (och vice versa). Om du sorterar när det finns flera rutor kan du också få ett resultat som verkar osorterat.

Till exempel kan den här vyn se osorterad ut när den i själva verket har sorterats på Nyans efter Mätvärde A.

Sorteringen blir tydligare om du förenklar vyn.

Du kan tydliggöra sorteringen genom att hovra över sorteringsikonerna för att se en beskrivning av sorteringen eller genom att tillfälligt förenkla vyn.

Rensa sorteringar

Du kan sortera data från flera områden i en vy. Ibland kan det vara praktiskt att rensa alla sorteringar på en gång.

Du tar bort sorteringen på ett specifikt fält genom att högerklicka och öppna menyn, där du väljer Rensa sortering.

Du tar bort alla sorteringar i vyn genom att öppna menyn bredvid ikonen Rensa blad i verktygsfältet och välja Rensa sorteringar. Du kan också klicka på Rensa > Sorteringar på menyn Arbetsblad.

Ta bort möjligheten att sortera

Som en skapare kan du inaktivera sorteringsikonerna i publicerat innehåll. Detta kan vara bra om du vill bevara den aktuella sorteringen så som du skapade den. Navigera till menyn Arbetsblad och avmarkera alternativet Visa sorteringskontroller. Detta gör att sorteringsikonerna inte visas när en användare av vyn hovrar över en axel, rubrik eller fältetikett.

Om du döljer fältetiketter, rubriker och axlar tar du även bort sorteringsikonerna.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!