Omvandla värden med tabellberäkningar

Denna artikel förklarar grunderna i tabellberäkningar och hur man skapar dem i Tableau.

Vad är en tabellberäkning?


En tabellberäkning är en omvandling som du tillämpar på värdena i en visualisering. Tabellberäkningar är en speciell typ av beräknat fält som utför beräkningar på lokala data i Tableau. Dessa beräknas utifrån vad som för närvarande finns i visualiseringen och tar inte hänsyn till några mätvärden eller dimensioner som filtreras bort från visualiseringen.

Du kan använda tabellberäkningar för en mängd olika ändamål, inklusive följande:

 • Transformera värden till rankningar
 • Transformera värden för att visa löpande summor
 • Transformera värden för att visa procent av summa

För alla Tableau-visualiseringar finns en virtuell tabell som bestäms av dimensionerna i vyn. Den här tabellen är inte densamma som tabellerna i datakällan. Specifikt bestäms den virtuella tabellen av dimensionerna inom ”detaljnivån”, vilket innebär dimensionerna på någon av följande hyllor eller kort i ett Tableau-arbetsblad:

Grunderna: adressering och partitionering

När du lägger till en tabellberäkning måste du använda alla dimensioner i detaljnivån antingen för partitionering (omfång) eller för adressering (riktning).

De dimensioner som definierar hur beräkningen ska grupperas (omfattningen av data som den utförs på) kallas för partitioneringsfält. Tabellberäkningen utförs separat inom respektive partition.

De återstående dimensionerna, på vilka tabellberäkningen utförs, kallas för adressringsfält och bestämmer beräkningsriktningen.

Partitionsfält delar upp vyn i flera undervyer (eller undertabeller), varefter tabellberäkningen tillämpas på markeringarna inom varje sådan partition. Den riktning som beräkningen rör sig i (till exempel vid beräkning av en löpande summa eller beräkning av skillnaden mellan värden) bestäms av adresseringsfälten. När du sorterar fälten i avsnittet Specifika mätvärden i dialogrutan Tabellberäkning uppifrån och ned anger du alltså i vilken riktning beräkningen går genom de olika markeringarna i partitionen.

När du lägger till en tabellberäkning med hjälp av alternativen för Beräkna med, identifierar Tableau automatiskt vissa dimensioner som adressering och andra som partitionering som ett resultat av dina val. När du använder Specifika dimensioner är det emellertid upp till dig att bestämma vilka dimensioner som ska adresseras och vilka som ska partitioneras.

Tabell (över)

Beräknar tvärs över hela tabellens längd och startar om efter varje partition.

I följande tabell sker till exempel beräkningen tvärs över kolumnerna (ÅR(orderdatum)) för varje rad (MÅNAD(orderdatum)).

Tabell (ned)

Beräknar nedför tabellens längd och startar om efter varje partition.

I följande tabell sker till exempel beräkningen nedåt längs med raderna (MÅNAD(orderdatum)) för varje kolumn (ÅR(orderdatum)).

Tabell (tvärs över och sedan nedför)

Beräknar tvärs över och därefter nedåt längs med tabellens längd.

I följande tabell sker beräkningen till exempel tvärs över kolumnerna (ÅR(orderdatum)), nedför en rad (MÅNAD(orderdatum)) och sedan tvärs över kolumnerna igen för hela tabellen.

Tabell (nedför och sedan tvärs över)

Beräknar nedför tabellens längd och därefter tvärs över tabellens längd.

I följande tabell sker beräkningen till exempel nedför rader (MÅNAD(orderdatum)), tvärs över en kolumn (ÅR(orderdatum) och sedan nedför rader igen.

Ruta (nedför)

Beräknar nedför en hel ruta.

I följande tabell beräknas till exempel beräkningen nedför rader (MÅNAD(orderdatum)) för en enda ruta.

Ruta (tvärs över och sedan nedför)

Beräknar tvärs över en hel ruta och sedan nedför rutan.

I följande tabell sker beräkningen till exempel tvärs över kolumnerna (ÅR(orderdatum)) för rutans längd, nedför en rad (MÅNAD(orderdatum)) och sedan tvärs över kolumnerna för rutans längd igen.

Ruta (nedför och sedan tvärs över)

Beräknar nedför en hel ruta och sedan tvärs över rutan.

I följande tabell sker till exempel beräkningen nedför rader (MÅNAD(orderdatum)) för rutans längd, tvärs över en kolumn (ÅR(orderdatum)), och sedan nedför längden på rutan igen.

Cell

Beräknar inom en enda cell.

Specifika dimensioner

Beräknar endast inom de dimensioner du anger.

I följande visualisering är till exempel dimensionerna Månad för orderdatum och Kvartal för orderdatum adressfälten (eftersom de är markerade) och År för orderdatum är uppdelningsfältet (eftersom det inte är markerat). Beräkningen omvandlar därför skillnaden från respektive månad över alla kvartal inom ett år. Beräkningen börjar om för varje år.

Observera att om alla dimensioner är markerade så omfattas hela tabellen.

På nivå

Alternativet På nivå är bara tillgängligt när du väljer Specifika dimensioner i dialogrutan Tabellberäkning och när mer än en dimension har valts i fältet direkt under alternativen för Beräkna med - det vill säga när mer än en dimension har definierats som ett adresseringsfält.

Det här alternativet är inte tillgängligt när du definierar en tabellberäkning med Beräkna med, eftersom de värdena fastställer partitioner efter position. Men med Specifika dimensioner är alternativet På nivå tillgängligt, eftersom den visuella strukturen och tabellberäkningen inte nödvändigtvis matchar, så att du kan finjustera beräkningen.

Använd den här inställningen för att ange en brytpunkt (en omstart av beräkningen) i vyn baserat på en viss dimension. På vilket sätt skiljer detta sig från att använda dimensionen för partitionering? Det är faktiskt partitionering, men det är partitionering efter position snarare än värde, vilket är hur partitionering definieras med alternativen Beräkna med.

I listrutan På nivå kan du välja följande alternativ:

DjupastAnger att beräkningen ska utföras på den mest detaljerade nivån. Detta är standardalternativet.
Kvartal för orderdatumAnger att beräkningen ska utföras på kvartalsnivå.
Månad för orderdatum

Anger att beräkningen ska utföras på månadsnivå.

 

Skapa en tabellberäkning

Följ stegen i exemplet nedan för att lära dig hur du skapar en tabellberäkning. För att lära dig hur du skapar snabba tabellberäkningar, se Snabba tabellberäkningar.

Steg 1: Skapa visualiseringen

 1. Öppna Tableau och anslut till den sparade datakällan Sample – Superstore.
 2. Navigera till ett nytt arbetsblad.
 3. Från rutan Data drar du Orderdatum till hyllan Rader. Dimensionen uppdateras till YEAR(Orderdatum).
 4. Högerklicka på ÅR(Orderdatum) på radhyllan och välj Kvartal.
 5. I hyllan Rader klickar du på ikonen +KVARTAL(orderdatum). MONTH(Orderdatum) läggs till på hyllan.
 6. I rutan Data, under Dimensioner, drar du Orderdatum till hyllan Kolumner. Dimensionen uppdateras till YEAR(Orderdatum) igen.
 7. Från rutan Data drar du Försäljning till Text på kortet Markeringar.

Steg 2: Lägg till tabellberäkningen

 1. På kortet Markeringar högerklickar du på SUMMA(Försäljning) och väljer Lägg till tabellberäkning.
 2. Gör följande i den dialogruta för tabellberäkning som visas:
  • För Beräkningstyp: välj Skillnad från.
   För mer information om vilka typer av tabellberäkningar du kan använda i Tableau och hur du kan konfigurera dem, se Olika sorters tabellberäkningar.
  • För Beräkna med, välj Tabell (tvärs över). Observera att när du väljer hur beräkningen ska genomföras uppdateras visualiseringen med visuella indikatorer för att vägleda dig.
   Mer information om dessa alternativ finns i avsnittet Grunderna: adressering och partitionering.
  • När du är klar klickar du på krysset i det övre hörnet av dialogrutan Tabellberäkning för att stänga den.

Beräkningen tillämpas på värdena i visualiseringen.

Granska ditt arbete!

Redigera en tabellberäkning

Så här redigerar du en tabellberäkning:

 1. Högerklicka på mätvärdet i vyn med tabellberäkningen och välj Redigera tabellberäkning.
 2. Gör dina ändringar i dialogrutan Tabellberäkning som visas.
 3. När du är klar klickar du på krysset i det övre hörnet av dialogrutan Tabellberäkning för att stänga den.

Ta bort en tabellberäkning

Så här tar du bort en tabellberäkning:

 • Högerklicka på mätvärdet i vyn med tabellberäkningen tillämpad och välj Rensa tabellberäkning. Tabellberäkningen tas bort från mätvärdet och visualiseringen uppdateras med de ursprungliga värdena.

Se även

Tabellberäkningar

Snabba tabellberäkningar

Olika sorters tabellberäkningar

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!