Distribuerade och högtillgängliga Tableau Server-installationer

Det här avsnittet beskriver olika driftsättningstyper för Tableau Server.

Validera driftsättningsplanen för servern

Innan du ger dig in på att installera en ny Tableau Server-driftsättning i organisationen bör du överväga alternativen noga. I de flesta organisationer är Tableau Cloud en mer tillförlitlig och kostnadseffektiv analyslösning jämfört med en lokal installation av Tableau Server. Om du vill veta mer om hur väl Tableau Cloud passar er organisation kan du läsa det här blogginlägget, Should I move my analytics to the cloud?(Länken öppnas i ett nytt fönster) (på engelska).

Kör du redan Tableau Server och vill migrera till Tableau Cloud? Se Guide till manuell migrering för Tableau Cloud(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Om du har kommit till slutsatsen att ni måste installera Tableau Server lokalt bör du använda följande föreskrivna Tableau-driftsättning i Driftsättningsguide för Tableau Server för företag(Länken öppnas i ett nytt fönster). Den innehåller en skalbar och säker referensarkitektur som bygger på ett datanätverk med flera nivåer och har testats utförligt och stöds. Framöver satsar vi fullt ut på denna referensarkitektur för att underlätta funktionslanseringar och förbättra uppgraderingsscenarierna.

Installationstyper

Det enklaste sättet att köra Tableau Server är att installera en enda nod. Denna typ av installation ger en fullt fungerande version av Tableau Server, med alla Tableau Services Manager (TSM) och Tableau Server-processer som körs på den enda noden, men detta kanske inte är det optimala sättet att använda Tableau Server. Du kan bestämma hur du installerar Tableau baserat på din organisations behov och dina resurser genom att lägga till ytterligare noder och konfigurera Tableau för hög tillgänglighet. Alternativen för installation inkluderar:

 • Installation med en nod – Denna typ av installation är lämplig för testning, körning av provversioner och för miljöer som kan hantera tillfälliga driftstopp och problem med systemtillgänglighet på grund av bristande redundans. Alla serverprocesser körs på en enda dator. Om det uppstår ett problem med en av serverprocesserna blir det mindre redundans och färre säkerhetsåtgärder krävs. Du måste även se till att datorn du installerar Tableau Server på har tillräckliga resurser för att hantera processer samt användar- och databehov.

 • Distribuerad installation – Den här typen av installation kallas även för en installation med flera noder och kräver flera datorer så att du kan installera och köra serverprocesser på dessa distribuerade noder. Att sprida ut serverprocesserna över flera noder kan öka tillförlitligheten och effektiviteten hos Tableau Server genom att ge redundans och ytterligare datorkraft. Med rätt konfiguration kan en distribuerad installation även ge automatisk reservomkoppling för lagringsplatsen. Mer information om reservomkoppling finns i Reservomkoppling av lagringsplats.

 • Installation med hög tillgänglighet (HT) – En HT-installation av Tableau Server är en speciell typ av installation med flera noder med minst tre noder och nyckelprocessinstanser (lagringsplats, fillagring/datamotor (Hyper), samordningstjänst, och klientfilstjänst) på olika datorer. Med en HT-installation finns det inbyggd redundans för dessa nyckelprocesser, inklusive flera fillagringar och automatisk reservomkoppling för lagringsplatser. Målet är att minimera systemets stilleståndstid genom att eliminera felkritiska systemdelar och möjliggöra feldetektering med reservomkoppling där så är möjligt.

  Stillestånd kan fortfarande förekomma i händelse av fel i den ursprungliga noden, eller när en nod som kör programservern (VizPortal) återställs efter ett fel. Instrumentpaneler och vyer kan laddas långsammare än förväntat och timeouter kan inträffa, beroende på hur systemet är konfigurerat och används. Mer information om fel i den ursprungliga noden finns i Om den ursprungliga noden får problem nedan.

Den första datorn som du installerar Tableau på, den ”ursprungliga noden”, har vissa unika egenskaper. Det finns tre processer som bara körs på den ursprungliga noden och som inte kan flyttas till en annan nod förutom i händelse av ett fel: Licenstjänst (Licenshanteraren), Aktiveringstjänst och TSM-styrenhet (Administrationsstyrenhet). Tableau Server innehåller ett skript som automatiserar flytten av de här processerna till en av de andra noderna, så att du kan få fullkomlig tillgång till TSM igen och hålla Tableau Server igång.

Två andra processer ingår inledningsvis på den initiala noden, men kan läggas till på eller flyttas till andra noder: klientfiltjänsten (CFS) och samordningstjänsten. Beroende på hur installationen har konfigurerats med klientfiltjänsten och samordningstjänsten kan du behöva distribuera dessa igen.

Information om att flytta licenstjänsten och TSM-styrenheten från den ursprungliga noden till en annan nod finns i Återställa efter ett fel på den ursprungliga noden nedan.

Extern lagringsplats

För optimal prestanda för Tableau Server rekommenderar vi att du isolerar arkivet på en dedikerad nod i din distribution. Om du har Advanced Management-licens kan du överväga att köra arkivet som en extern databas.

Om din organisation har belastningstoppar på mer än 1000 VizQL-sessioner per timme rekommenderar vi också att köra Tableau Server på Linux. I ett sådant scenario hänvisar VizQL-sessioner till alla användaråtgärder som visar eller genererar visualiseringar från Tableau Server.

Mer information finns i Extern Tableau Server-lagringsplats(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Förutsättning

Dessa instruktioner förutsätter att klustret uppfyller Krav för distribuerade installationer.

Alla noder i ett multinodkluster måste ha samma typ av operativsystem och samma huvudversion av det operativsystemet. Till exempel alla Windows Server 2022-noder .

Du kan inte installera en instans av Tableau Server med flera noder på en kombination av Linux- och Windows-noder.

Licensiering

Du måste ha en giltig produktnyckel för Tableau Server. Licenstypen kan avgöra hur många noder du kan installera Tableau på. Mer information om licensiering finns i Licensieringsöversikt.

Skapa en distribuerad Tableau Server-installation

Det här är de allmänna stegen att följa för att skapa en distribuerad installation av Tableau Server:

 1. Börja med att installera Tableau Server på den ursprungliga noden.

  Mer information finns i Installera och konfigurera Tableau Server.

 2. Generera en nodkonfigurationsfil (startfil) på den ursprungliga noden.

  Mer information finns i Generera nodstartfilen.

 3. Installera Tableau Server på ytterligare en nod med hjälp av nodens startfil.

 4. Konfigurera den ytterligare noden med de processer du vill köra på den.

 5. Upprepa steg 3 och 4 för eventuella ytterligare noder som du vill installera.

 6. Driftsätt en ny ensemble för samordningstjänst.

  Mer information finns i Driftsätta en ensemble för samordningstjänst.

 7. Lägg till klientfiltjänsten på alla noder där samordningstjänsten körs.

  Mer information finns i Konfigurera klientfiltjänsten.

Skapa en Tableau Server-installation med hög tillgänglighet (HT)

En Tableau Server-installation med hög tillgänglighet är en speciell typ av distribuerad installation, utformad för att hantera fel i viktiga serverkomponenter utan att förlora full serverfunktionalitet. För att skapa en HT-installation följer du samma steg som för att skapa en distribuerad driftsättning, men inkluderar ytterligare steg för att ge distributionen hög tillgänglighet. Dessa ytterligare steg inkluderar att lägga till minst två ytterligare noder (för minst tre noder i klustret), att lägga till en andra instans av lagringsplatsen och en andra instans av datamotorn/fillagringen, att lägga till ytterligare gatewayprocesser samt att distribuera en ensemble för samordningstjänst. Det går även att lägga till en belastningsutjämnare för att fördela förfrågningar mellan gateways.

På hög nivå följer du dessa steg för att skapa en installation av Tableau Server med hög tillgänglighet:

 1. Börja med att installera Tableau Server på den ursprungliga noden.

  Mer information finns i Installera och konfigurera Tableau Server.

 2. Generera en nodkonfigurationsfil (startfil) på den ursprungliga noden.

  Mer information finns i Generera nodstartfilen.

 3. Installera Tableau Server på minst två ytterligare noder med hjälp av nodens startfil.

  Mer information finns i Installera och initiera en ytterligare nod.

 4. Konfigurera varje ytterligare nod med de processer som du vill köra på den. Dessa måste innehålla en andra kopia av Tableau Server-lagringsplatsen och en andra kopia av datamotorn och fillagringen, samt ytterligare instanser av gatewayen.

  Mer information finns i Konfigurera den ytterligare noden.

 5. Driftsätt en ensamble för samordningstjänst.

  Mer information finns i Driftsätta en ensemble för samordningstjänst.

 6. Lägg till klientfiltjänsten på alla noder där samordningstjänsten körs.

  Mer information finns i Konfigurera klientfiltjänsten.

 7. (Valfritt) Konfigurera en belastningsutjämnare.

  Mer information finns i Lägga till en belastningsutjämnare.

Mer information om hur du skapar en HT-installation med tre noder finns i Exempel: Installera och konfigurera ett HT-kluster med tre noder.

Om den ursprungliga noden får problem

Om det uppstår ett problem med den ursprungliga noden och du har redundanta processer på dina övriga noder så finns det inga garantier att Tableau Server kommer att fortsätta fungera.

 • Tableau Server kan fortsätta att fungera i upp till 72 timmar efter ett fel på en ursprunglig nod innan bristen på licensieringstjänst påverkar andra processer. I sådant fall kan det hända att användarna kan fortsätta att logga in samt se och använda sitt innehåll efter det att den ursprungliga noden misslyckas, men du kommer inte att kunna omkonfigurera Tableau Server eftersom du inte kommer att ha åtkomst till administrationsstyrenheten.
 • Om en version av Tableau Server 2021.4.2 (eller äldre) körs och den är konfigurerad för ATR gör problem med den första noden att all serverfunktionalitet blir otillgänglig. Detta gäller vare sig noden har ett problem eller du avsiktligen stoppar den (till exempel för att utföra en korrigering på systemnivå).

Även när Tableau Server har konfigurerats med redundanta processer är det möjligt att den inte fortsätter att fungera efter att den ursprungliga noden misslyckas. Det gäller även när en installation konfigurerats för hög tillgänglighet. Det innebär att du bör flytta de två unika processerna till en annan av dina noder som körs så snart som möjligt. Om din ursprungliga nod skulle misslyckas av skäl som går att återhämta sig från på en relativt kort tid (till exempel ett maskinvarufel som du kan korrigera) så bör du först försöka få igång noden igen utan att använda proceduren nedan.

Återställa efter ett fel på den ursprungliga noden

Med en installation av Tableau Server innehåller den ursprungliga noden två tjänster som endast är installerade på den noden: licenstjänsten och TSM-styrenheten. Vid problem med den ursprungliga noden kan det hända att Tableau Server inte fortsätter att fungera, inte ens när den konfigurerats för hög tillgänglighet. För att återställa efter en situation där ett fel inträffat i den ursprungliga noden kan du flytta TSM-styrenheten och licenstjänsten till en av dina noder som redan är konfigurerade. På så sätt kan du återställa efter felet medan du använder resurser som du redan har i klustret. Du behöver inte konfigurera en ursprunglig nod som är i vänteläge om ett fel inträffar i den ursprungliga noden.

Information om återställning efter ett fel på den ursprungliga noden finns i Återställa från ett fel på den ursprungliga noden.

Konfigurera en ensamble för samordningstjänster på ytterligare noder

Konfigurering av en samordningstjänst på flera noder ger ytterligare duplicering av processer och minskar därmed risken för serverstillestånd på grund av ett problem med en av noderna för samordningstjänster. Mer information om hur du driftsätter en ensamble för samordningstjänster i klustret finns i Driftsätta en ensemble för samordningstjänst.

Lägga till klientfiltjänsten (CFS) på ytterligare noder

Minst en instans av klientfiltjänsten (CFS) krävs i Tableau Server. Att lägga till ytterligare instanser av CFS på andra noder ger ytterligare duplicering av processer och minskar därmed risken för serverstillestånd på grund av ett problem med en av CFS-noderna. Vi rekommenderar att du konfigurerar en instans av CFS på var och en av de noder där du driftsätter samordningstjänsten. Mer information om hur du konfigurerar CFS på andra noder finns i Konfigurera klientfiltjänsten.

Kontroll av licensen för Tableau Server-tjänsten

Ett antal processer installeras när du installerar Tableau Server. Vissa av dessa processer är beroende av att det finns en giltig Tableau Server-licens, medan andra installerade processer inte är det. Den deluppsättning av Tableau Server som kräver en giltig Tableau Server-licens anses vara ”licensierade processer”.

När en licensierad process startas eller startas om kontrollerar processen med licenshanteraren för Tableau Server på den primära noden om det finns en giltig licens. När licenshanteraren validerar licensen fungerar processen som den ska och kan svara på förfrågningar från andra Tableau Server-processer. När en licensierad process har fått bekräftelse från licenshanteraren behöver processen inte bekräfta licensen på nytt på 72 timmar, eller förrän processen startas om. Om processen inte kan verifiera att licensen är giltig (om den primära noden är otillgänglig till exempel) kan den inte köras, men den fortsätter att söka efter en giltig licens till licensen bekräftas. Du kan se när den senaste licenskontrollen genomfördes genom att titta på loggfilerna i mappen ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\logs\licenseservice i katalogen . Mer information om licensierade processer finns i Licensierade processer.

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!