Krav för distribuerade installationer

Innan du börjar konfigurera ett Tableau Server-kluster ska du se till att du uppfyller följande krav.

Maskinvara

Även om datorerna du använder i ett kluster måste uppfylla de krav som beskrivs i Innan du installerar … måste de inte vara identiska.

Maskinvaruriktlinjer för hög tillgänglighet

Här är några riktlinjer för de system du använder för reservomkoppling och hög tillgänglighet:

 • Reservomkoppling – tre datorer: För att konfigurera ett kluster som tillhandahåller stöd för reservomkoppling för fillagring och lagringsplats behöver du minst tre datorer eller virtuella datorer: en för den första Tableau Server-noden och två för ytterligare noder.

 • Flera gateways – tre datorer och en belastningsutjämnare: Om du lägger till flera gateway-processer till Tableau Server-installationen och använder en belastningsutjämnare för att automatiskt distribuera förfrågningar till dessa gateways, ökas tillförlitligheten hos Tableau ytterligare. För att konfigurera ett kluster som tillhandahåller stöd för reservomkoppling och flera gateways måste du lägga till en belastningsutjämnare till ditt trenodskluster.

 • Stöd för reservomkoppling och flera gateways – tre datorer och en belastningsutjämnare: För att konfigurera ett kluster som tillhandahåller ovanstående plus stöd för flera gateways behöver du minst tre datorer eller virtuella datorer samt en belastningsutjämnare.

 • Hög tillgänglighet – tre datorer och en belastningsutjämnare: För att konfigurera för hög tillgänglighet behöver du resurser som beskrivs ovan.

 • Inledande datorer: Om du konfigurerar för hög tillgänglighet kan den första Tableau Server-noden köra några få Tableau Server-processer eller inga alls. Därför behöver inte den dator som fungerar som den första noden lika många kärnor som de datorer som kör de ytterligare noderna. Du kommer dock att behöva tillräckligt med diskutrymme för säkerhetskopiering, eftersom den inledande datorn används under säkerhetskopiering och återställning. Utöver det utrymme som krävs för säkerhetskopiering behöver du tillfälligt diskutrymme. Mer information om krav på diskutrymme finns i Användning av diskutrymme för säkerhetskopiering och återställning.

Program

 • Alla noder i en multinod-installation måste köra samma version av Tableau Server.

 • Alla noder i ett multinodkluster måste ha samma typ av operativsystem och samma huvudversion av det operativsystemet. Till exempel alla Windows Server 2022-noder .

  Du kan inte installera en instans av Tableau Server med flera noder på en kombination av Linux- och Windows-noder.

Installationsplats

Installationsplatsen för Tableau Server måste vara densamma på alla noder i ett kluster. Detta gäller oavsett om du installerar på standardplatsen eller inte.

Närverk och portar

 • Portar: Precis som i vilket annat distribuerat system som helst måste de datorer eller virtuella datorer du använder kunna kommunicera med varandra. Mer information om hur Tableau Services Manager hanterar portmappning finns i Tableau Services Manager-portar.

 • Samma domän: Om Tableau Server har installerats i en Windows Active Directory-miljö måste alla datorer i ett kluster vara medlemmar av samma domän.

 • Fördröjning: Nätverksfördröjning mellan servernoder kan ha en inverkan på Tableau Servers prestanda. Tänk på att det kan uppstå fördröjningar, särskilt om du stöter på problem med prestanda. Du kan minska nätverksfördröjningarna genom att till exempel placera gateways och datakällor i närheten av Tableau Server.

 • Tjänstkonto: Serverns Kör som tjänst-konto-konto, som specificeras på den inledande Tableau Server, måste vara samma på alla datorer i klustret.

  Om du använder en Active Directory-miljö rekommenderar vi att du använder ett domänanvändarkonto som Kör som tjänst-konto. Även om du kan låta standardkontot för NetworkService vara på varje nod i klustret rekommenderar vi av säkerhetsskäl inte att du gör det.

  Om du kör en distribuerad version i en Windows-arbetsgrupp måste du använda samma användarkonto och lösenord på alla noder i klustret. I det här scenariot specificerar du Kör som tjänst-kontot med hjälp av en punkt (.) i stället för ett datornamn i TSM. Om till exempel arbetsgruppens Kör som tjänst-konto är tableau-sa anger du .\tableau-sa i TSM. Windows tolkar syntaxen .\ som ”namn på lokal värddator”.

 • Statiska IP-adresser: Alla datorer som kör Tableau Server måste ha en statisk IP-adress, oavsett om det är en installation med en enda server eller om det är en dator som är del av ett kluster

 • Synlig: Alla noder i klustret måste vara synliga från andra noddatorer som använder DNS eller en lokal värd.

 • Tidszon och tid: Alla noder i klustret måste vara i samma tidszon, med systemklockorna synkroniserade. Det kan hända att detta sker automatiskt. Om alla noderna är i Active Directory-domänen hanterar oftast domänkontrollanten detta. Om du är osäker på om klustret uppfyller detta krav kontaktar du interna IT-experter.

Bästa praxis

Här är några saker att tänka på innan du börjar installera och konfigurera:

 • IP-adresser eller datornamn: Som nämnts ovan måste alla datorer i klustret använda en statisk IP-adress.

 • CNAME-post: Om du använder en belastningsutjämnare är det namnet på belastningsutjämnaren som användare kommer att använda som Tableau Server-URL, oavsett vilken gateway som faktiskt hanterar förfrågan.

 • Inloggningsuppgifter för användarkonto: För varje dator behöver du inloggningsuppgifter för ett användarkonto med lokala administratörsbehörigheter.

 • Säkerhetskopiering: Bästa praxis är att skapa en säkerhetskopia innan du gör några betydande systemändringar. Stegen förklaras i Säkerhetskopiera Tableau Server-data.

 • Distribuerad driftsättning övar datacenter: Vi rekommenderar inte att du installerar Tableau Server-noder på distribuerade datacenter. I följande exempel beskrivs några problem som är vanliga när noder distribueras över flera datacenter:

  • Störningar i nätverksanslutning mellan noder kan leda till att många uppgifter misslyckas eller till att Tableau Server-komponenter blir olicensierade.
  • Proxyservrar och brandväggar mellan datacenter kan försämra möjligheten för Tableau Server-noder att kommunicera med varandra.
  • Dirigering av trafik mellan geografiskt utspridda datacenter kan leda till fördröjningar eller flaskhalsar i överföringen av data, vilket i sin tur leder till dålig prestanda och bruten uppkoppling.

SSL

Om du planerar att konfigurera SSL för ett högst tillgängligt Tableau Server-kluster med flera gateways och en belastningsutjämnare (läs mer) ska du kontrollera att det SSL-certifikat du använder har utfärdats för belastningsutjämnarens värdnamn. Mer information finns i Konfigurera SSL för extern HTTP-trafik till och från Tableau Server.

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!