Konfigurera ett uppdateringsschema för Bridge

Det här avsnittet beskriver hur ägaren av en Tableau-datakälla kan konfigurera och justera uppdateringsscheman för datakällor som ansluter till data i ett privat nätverk. Uppdateringsscheman för datakällor som ansluter till data i privata nätverk använder Tableau Bridge. De uppgifter som beskrivs i det här avsnittet förutsätter att Bridge redan har konfigurerats och underhålls av platsadministratören. Kommentarer finns för eventuella undantag.

Konfigurationen av uppdateringsscheman för virtuella anslutningar tas inte upp i det här avsnittet. Mer information om virtuella anslutningar finns i Schemalägg extraktuppdateringar för en virtuell anslutning.

Obs!

Onlinescheman jämfört med Bridge-scheman (äldre)

För datakällor som konfigurerats att använda extraktanslutningar använder Bridge uppdateringsscheman för att hålla data uppdaterade.

Det finns två typer av uppdateringsscheman som du kan konfigurera för Bridge: 

 • Uppdateringsscheman i Online.
 • Bridge (äldre)
  Obs! Bridge-scheman (äldre version) har inte stöd för uppdateringar av virtuella anslutningar.

Vilket schema du använder kan bero på olika faktorer, t.ex. vilken version det ursprungliga schemat skapades i och vilken typ av underliggande data som datakällan ansluter till. Sammanfattningsvis handlar onlinescheman om att överlåta arbetet med klienthanteringen till platsadministratören och att låta dig arbeta med datakällorna direkt i Tableau Cloud.

Version

Från och med Bridge 2021.4.3 kan extraktuppdateringar för filbaserade datakällor använda onlinescheman. Onlinescheman för filbaserade datakällor kräver att minst en Bridge-klient med version 2021.4.3 (eller senare) konfigureras och läggs till i klientpoolen av platsadministratören.

Scheman som skapats för filbaserade datakällor som skapades före Bridge 2021.4.3 använder Bridge-scheman (äldre) som standard. Bridge-scheman (äldre) kan omvandlas till onlinescheman.

Jämföra scheman

I följande tabell beskrivs de primära skillnaderna mellan onlinescheman och (äldre) Bridge-scheman för att hålla data i privata nätverk uppdaterade.

 OnlineschemaBridge-schema (äldre)
Datatyper som stöds

Relationsdata

Fildata

Privata molndata

Relationsdata

Fildata

Innehållshantering

Sidan Datakälla

Sidan för virtuella anslutningar

Sidan Datakälla + utvald klient
SchemaläggningIntegrerad med Tableau Cloud-schemanKan konfigureras att uppdatera datakällor i intervall med en frekvens på 15 och 30 minuter
REST API

Alternativet Kör extraktuppdatering nu(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Alternativet Uppdatera datakällan nu(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Stöds inte

Hantera scheman

Även om schemaläggningsuppgifterna är exakt likadana kan du konfigurera ett onlineschema för en datakälla som ansluter till data i ett privat nätverk från någon av två inmatningskontexter: i samband med publiceringen av datakällan från Tableau Desktop eller när som helst efter publiceringen.

Obs! Du kan använda samma alternativ för schemaläggningsfrekvens för onlinescheman som använder Bridge som för sådana som inte använder Bridge.

Konfigurera ett schema

I de flesta fall skapar du ett schema när du publicerar datakällan från Tableau Desktop.

Obs! Schemalagda extrakt av publicerade datakällor har inte stöd för flera pooler. Flera pooler kan krävas när du har en anslutning i en datakälla till flera datakällor som finns på två eller flera nätverksplatser.

 1. Skapa din datakälla i Tableau Desktop.

 2. Välj Server > Publicera datakälla för att påbörja publiceringsprocessen. Om du inte redan har loggat in på Tableau Cloud uppmanas du att göra det.

 3. I dialogrutan Publicera datakällan till Tableau Cloud konfigurerar du de olika alternativen för datakällan och klickar på knappen Publicera. Detta öppnar ett webbläsarfönster till Tableau Cloud.

  Obs! Dialogrutans beteende varierar beroende på vilka data som datakällan är ansluten till och hur du har konfigurerat datakällan. Antingen publiceras ett extrakt direkt eller så visas alternativ som låter dig välja om du vill göra det. Om alternativ visas väljer du att publicera ett extrakt.

 4. Klicka på knappen Schemalägg extraktuppdatering i dialogrutan Publicering slutförd.

 5. Konfigurera ett schema för uppdateringen i dialogrutan Skapa extraktuppdatering. Mer information om hur du konfigurerar schemat finns i Schemalägga uppdateringar på Tableau Cloud

 6. Klicka på knappen Skapa.

Lägga till eller uppdatera ett befintligt schema

Om du av någon anledning inte kan schemalägga en uppdatering när datakällan publiceras kan du lägga till ett nytt schema eller uppdatera ett befintligt när du vill i efterhand.

 1. Logga in på Tableau Cloud och gå till datakällan.

 2. Klicka på fliken Extraktuppdateringar på sidan Datakälla.

 3. Gör något av följande:

  1. Om du vill skapa ett nytt schema klickar du på Ny extraktuppdatering och konfigurerar ett schema för uppdateringen.

  2. Om du vill uppdatera ett befintligt schema markerar du kryssrutan bredvid schemat, klickar på menyn Åtgärder och väljer Ändra frekvens för att konfigurera om schemat.

 4. Klicka på knappen Skapa.

Ändra typ av nätverksanslutning för en uppdatering av onlinescheman

Som standard används Bridge av Tableau Cloud när en publicerad datakälla har minst ett offentligt moln och en lokal anslutning.

Se Ändra anslutningstypen för en uppdatering för att använda Tableau Cloud för mer information om hur anslutningstypen redigeras.

Alternativ: Hantera Bridge-scheman (äldre)

Om du vill kan du använda Bridge-schemat (äldre) för att hålla data uppdaterade.

Obs!

 • Viktigt: Stöd för Bridge-scheman (äldre version) tas bort i en framtida version. För att garantera en smidig övergång rekommenderar vi att du använder uppdateringsscheman online.

 • För att Bridge-scheman (äldre) ska fungera måste du bädda in dina inloggningsuppgifter för databasen i anslutningen via Bridge-klienten. Mer information finns i Bädda in eller uppdatera inloggningsuppgifter för databasen.
 • Tiden som visas i klienten och i Tableau Cloud när du använder ett Bridge-schema (äldre) är tiden i tidszonen för den dator som klienten körs på.

Migrera från Bridge-scheman (äldre) till onlinescheman

Uppdateringsscheman för filbaserade datakällor som skapats före Bridge 2021.4.3 använder Bridge-scheman (äldre) som standard. Du kan migrera Bridge-scheman (äldre) om du vill använda onlinescheman för att hålla data uppdaterade. Onlinescheman körs på Bridge-klienter som hanteras av platsadministratören och använder pooler med tillgängliga klienter för att köra uppdateringarna.

 1. Se till att du har en namngiven pool, som tilldelats minst 1 klient och som har en specificerad domän. Mer information finns i Konfigurera pooler.
 2. Gå till den publicerade datakällan och klicka på fliken Extraktuppdateringar. Där visas Bridge-schema (äldre).

 3. Använd åtgärdsmenyn för att ta bort alla äldre scheman.

 4. Gå till fliken Anslutningar och redigera anslutningen. Ange användarnamnet och lösenordet för anslutningen.

  För äldre scheman finns värdena kvar på den server där Bridge-klienten körs. För onlinescheman finns de kvar i Tableau Cloud. Mer information finns i Konfigurera scheman för privata molnbaserade datakällor.

 5. Se till du har angett Privat nätverk som nätverkstyp innan du schemalägger uppdateringen på nytt.

 6. Gå till fliken Extraktuppdateringar och klicka på Ny extraktuppdatering för att schemalägga en uppdatering av den namngivna poolen.

 7. Klicka på Skapa för att lägga till den nya schemalagda uppdateringen. Det nya schemat visas som Schema i stället för Bridge-schema (äldre).

Konfigurera ett Bridge-schema (äldre)

Precis som med arbetsflöden för onlinescheman konfigurerar du vanligtvis ett Bridge-schema (äldre) när du publicerar datakällan från Tableau Desktop.

 1. Skapa din datakälla i Tableau Desktop.

 2. Välj Server > Publicera datakälla för att påbörja publiceringsprocessen. Om du inte redan har loggat in på Tableau Cloud uppmanas du att göra det.
 3. I dialogrutan Publicera datakällan till Tableau Cloud konfigurerar du de olika alternativen för datakällan och klickar på knappen Publicera. Detta öppnar ett webbläsarfönster till Tableau Cloud.

 4. Klicka på knappen Schemalägg extraktuppdatering i dialogrutan Publicering slutförd. Dialogrutan Skapa extraktuppdatering, där du konfigurerar Bridge-schemat (äldre), visas.

 5. Konfigurera schemat genom att följa stegen i dialogrutan Skapa extraktuppdatering.

  Obs! 

  • För att uppdatera under en specifik tidsperiod på valda dagar: Välj Varje timme, ange tidsintervallet under dagen med hjälp av listmenyerna Från och Till och välj sedan veckodagar.

   För att optimera prestanda på servern distribueras uppdateringsuppgifter inom ett intervall på upp till fem minuter från den tid på dygnet du anger. Om du till exempel anger ett timschema kan en händelse som ställs in till 1:00 köras när som helst mellan 1:00 och 1:05.

  • Fullständig eller inkrementell uppdatering: Om möjligt anger du om du vill ha en fullständig eller inkrementell uppdatering. Som standard kör Tableau Cloud en fullständig uppdatering. Inkrementell uppdatering är tillgänglig endast om du konfigurerade datakällan för en inkrementell uppdatering i Tableau Desktop före publicering. Mer information finns i Uppdatera extrakt(Länken öppnas i ett nytt fönster) i hjälpen för Tableau Server.

 6. Klicka på knappen Skapa.

Lägga till ett nytt eller uppdatera ett befintligt Bridge-schema (äldre)

Om du inte kan schemalägga en uppdatering när du publicerar datakällan kan du lägga till ett nytt eller uppdatera ett befintligt Bridge-schema (äldre) när du vill i efterhand. Ny (för platser som inte har migrerats)

 1. Logga in på Tableau Cloud och gå till datakällan.

 2. Klicka på fliken Extraktuppdateringar på sidan Datakälla.

 3. Gör något av följande:

  1. Om du vill konfigurera ett nytt Bridge-schema (äldre) öppnar du åtgärdsmenyn för datakällan, väljer Schemalägg med Bridge (äldre), konfigurerar schemat och klickar sedan på knappen Schemalägg uppdatering.

  2. Om du vill uppdatera ett befintligt Bridge-schema (äldre) markerar du kryssrutan bredvid det befintliga schemat, klickar på åtgärdsmenyn för datakällan och väljer Ändra schema. I det här arbetsflödet kan du inte välja att köra uppdateringen på en annan klient. Om du behöver göra det läser du Uppdatera ett Bridge-schema (äldre) från en annan klient. Klicka på knappen Ändra schema när du är klar.

Andra hanteringsåtgärder för ett Bridge-schema (äldre)

Lägga till ett nytt eller uppdatera ett befintligt schema från klienten

Om du, inte platsadministratören, hanterar de ”namngivna” klienterna, kan du lägga till ett nytt eller uppdatera ett befintligt Bridge-schema (äldre) direkt från Bridge-klienten.

 1. Öppna Windows systemfält och klicka på Bridge-ikonen för att öppna klienten.

 2. Hovra över datakällan och klicka på schemaikonen. När du gör det öppnas ett webbläsarfönster med sidan Datakälla i Tableau Cloud.

 3. Konfigurera schemat genom att upprepa steg 2–3 i avsnittet Lägga till ett nytt eller uppdatera ett befintligt Bridge-schema (äldre) ovan.

Lägga till en ny dator (klient) för att utföra en schemalagd uppdatering

Du måste ange en dator i dialogrutan för schemaläggning när du schemalägger en uppdatering. Den dator som du anger är Bridge-klienten som uppdateringen körs på.

I Bridge-schemat (äldre) visas de klienter som du är inloggad på.

Om den klient som du vill välja inte är tillgänglig i listrutan kan det bero på något av följande: 

 • Du är inte inloggad på klienten.
 • Klienten är inte rätt registrerad eller ansluten till platsen. Gå till och öppna klienten och kontrollera att den visas med en grön statusindikator eller med statusen ”Ansluten”.
 • Platsadministratören hanterar alla klienter i organisationen. När Bridge-scheman (äldre) används måste datakällans ägare och användaren som är inloggad på klienten vara samma. Om platsadministratören är inloggad på klienten måste han eller hon omtilldela ägarskapet för datakällan till sig själv för att kunna schemalägga en uppdatering.

Avbryta en pågående uppdatering

Ibland kan du behöva avbryta en pågående uppdatering. Du kan bara avbryta en uppdatering för en datakälla som använder Bridge-schemat (äldre).

 1. Öppna Windows systemfält och klicka på Bridge-ikonen för att öppna klienten.
 2. Klicka på knappen Avbryt uppdatering. När du gör det avbryts den pågående uppdateringen.

Obs! En klient kan köra en Bridge-uppdatering (äldre) i taget. Om du behöver köra fler än en Bridge-uppdatering (äldre) samtidigt hör du med platsadministratören om det finns möjlighet att konfigurera fler klienter på olika datorer för att köra extraktuppdateringarna.

Uppdatera ett Bridge-schema (äldre) från en annan klient

Om du arbetar med ett Bridge-schema (äldre) och vill köra uppdateringen från en annan plats eller dator måste du konfigurera ett nytt uppdateringsschema. Du kan bara schemalägga en uppdatering från en klient som du är inloggad på.

Om du vill konfigurera ett nytt Bridge-schema (äldre) läser du Konfigurera ett Bridge-schema (äldre). När du har konfigurerat ett nytt uppdateringsschema tar du bort det tidigare schemat som är identiskt med det nya.

Viktigt: Om datakällan kräver databasinloggningsuppgifter för att komma åt underliggande data måste du bädda in inloggningsuppgifterna igen genom att gå tillbaka till klienten och redigera anslutningsinformationen. Du kan använda alternativet Testa anslutning på klienten för att kontrollera om datakällan kan komma åt underliggande data.

Ta bort en klient från en plats

När du har bytt klient för hanteringen av Bridge-schemat (äldre) kan det vara en bra idé att ta bort klienten permanent från platsen om den inte längre används för andra uppdateringsrelaterade aktiviteter.

 1. Logga in till Tableau Cloud.

 2. Klicka på din profilbild eller dina initialer längst upp till höger och välj Mina kontoinställningar.

 3. Klicka på Ta bort under Anslutna klienter bredvid den klient som du vill ta bort från platsen.

Verifiera en tidigare eller kommande uppdatering

Du kan kontrollera när en tidigare uppdatering kördes eller ta reda på när nästa uppdatering sker.

 1. Logga in på Tableau Cloud och gå till datakällan.

 2. Klicka på fliken Extraktuppdateringar på sidan Datakälla.

 3. Titta i kolumnerna Senast uppdaterad och Nästa uppdatering bredvid schemat.

Ta bort ett uppdateringsschema

 1. Logga in till Tableau Cloud och gå till den datakälla vars uppdateringsschema du vill ta bort.

 2. Klicka på fliken Extraktuppdateringar på sidan Datakälla.

 3. Markera kryssrutan bredvid det schema som du vill ta bort och välj Åtgärder > Ta bort.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!