Om Bridge-klienten

I det här avsnittet beskrivs klienten Bridge samt kraven för att köra och använda den. I de flesta fall ansvarar platsadministratören för att installera och hantera klienten.

Klientöversikt för Linux och Windows

 • Bridge-klienten krävs för att upprätta en anslutning mellan Tableau Cloud och privata nätverksdata.
 • Alternativet Ansluten klient måste vara aktiverat för att platsen ska tillåta att Tableau Bridge-klienter körs oövervakade och om det är aktiverat måste det ha stöd för flerfaktorsautentisering med Tableau-autentisering.
 • Klientsessionerna hanteras av uppdateringstoken som genereras efter en lyckad inloggning till Tableau Cloud från Bridge-klienten. En uppdateringstoken som inte har använts på 14 dagar förfaller. Efter att uppdateringstoken har upphört att gälla krävs en ny inloggning till Tableau Cloud. Om en uppdateringstoken används regelbundet beror dess giltighetstid på när en plats aktiverades. Uppdateringstoken som genererats på platser som aktiverades i juni 2023 (Tableau 2023.2) eller senare löper ut efter 180 dagar. Uppdateringstoken som genererats på alla andra platser upphör att gälla efter ett år.
 • Endast en klient kan installeras per dator.
 • Lämpliga databasdrivrutiner måste vara installerade på datorn som klienten körs på.
 • För extraktanslutningar måste den användare som är inloggad på Tableau Cloud från klienten ha rollen Creator, Explorer (kan publicera) eller en av följande två platsadministratörsroller: Platsadministratör – Creator eller Platsadministratör – Explorer. Om användaren inte är platsadministratör måste han eller hon vara innehållsägare.
 • För liveanslutningar måste den användare som är inloggad på Tableau Cloud från klienten ha en av följande två platsadministratörsroller: Platsadministratör – Creator eller Platsadministratör – Explorer.
 • För att upprätthålla liveanslutningar får databaser som Tableau-innehåll ansluter till inte vara tillgängliga från det offentliga internet.

Om Linux Bridge-klienten

Du kan driftsätta Tableau Bridge-klienten i en behållare på Linux. Om du vill använda Bridge på Linux måste du skapa en anpassad Docker-avbildning, installera RPM-paketet och sedan köra Bridge inifrån behållaravbildningen. Mer information finns i Installera Bridge för Linux för behållare.

Om Windows Bridge-klienten

När klienten används är den tillgänglig från Windows-systemfältet på den dator där klienten är installerad.

Klienten består av följande delar:

 1. Klientnamn, som även är namnet på datorn där klienten är installerad.

 2. Anslutningsstatus, som indikerar om klienten är ansluten till Tableau Cloud.

 3. Plats: som är den Tableau Cloud-plats som klienten är registrerad på.

 4. Inställningsmeny, som innehåller alternativ för att inaktivera felrapporter och avlänka klitenten från en plats.

 5. Datakällor: Som standard visas i det här området en lista över livefrågor som belastningsutjämnas (eller grupperas) efter klienter på platsen. I den här listan kan det även finnas datakällor som har tilldelats en specifik klient med Bridge-scheman (äldre).

  Obs! I den här listan visas inte datakällor eller virtuella anslutningar som uppdateras med onlinescheman. Du kan se datakällor eller virtuella anslutningar som uppdateras med onlinescheman genom att gå till sidan Jobb och filtrera efter Bridge-uppdateringar.

 6. Grupperingsstatus: Här visas huruvida datakällan är del av klientpoolen eller inte.
  • Live: Statusen Live indikerar att datakällan har en liveanslutning och är del av klientpoolen. Obs! Virtuella anslutningar med liveanslutningar visas inte i den här listan.
  • Tom: En tom status indikerar att klienten inte är del av poolen. Detta beror på att datakällan används i Bridge-scheman (äldre).
 7. Äldre alternativ: De här alternativen visas när du hovrar för att redigera eller visa anslutningsinformationm gå till schemat och köra en manuellt uppdatering av datakällor som använder Bridge-scheman (äldre).

 8. Klientläge visar om klienten körs som ett Windows-program eller en Windows-tjänst. Mer information finns i nedanstående avsnitt.

Windows-krav för extraktanslutningar

 • För att uppdatera extrakt kan klienten köras som en Windows-tjänst eller ett Windows-program.
 • Om klienten har ställts in på att köras som ett program slutför den endast uppdateringar när datorn är på och Windows-användaren är inloggad på och kör Bridge.

  Om datorn är avstängd, om användaren loggar ut från Windows eller om användaren stänger klienten kan inte uppdateringar för de datakällor eller virtuella anslutningar som körs på klienten (antingen genom poolen eller manuellt) nå Tableau Cloud och datakällor eller virtuella anslutningar uppdateras inte förrän användaren loggar in igen. Under den här tiden får innehållsägaren meddelanden om uppdateringsfel från Tableau Cloud. Mer information finns i Upphör med att hålla data uppdaterad genom Bridge.

 • För att säkerställa att uppdateringar av filbaserade datakällor slutförs utan problem måste en klient som har konfigurerats till att köras som en tjänst referera hela UNC-sökvägen till källfilen och inte den mappade enhetssökvägen. Använd till exempel "\\ filesrv\Data\file.csv" istället för "C:\Data\file.csv".

  För en klient som har konfigurerats till att köras som ett program rekommenderar vi starkt att klienten även refererar hela UNC-sökvägen. Mer information finns i Ändra filsökvägen för en datakälla.

Windows-krav för liveanslutningar

 • För att köra livefrågor kan klienten köras som en Windows-tjänst eller som ett Windows-program.

 • Varje Tableau Cloud-plats kan ha flera klienter som upprätthåller liveanslutningar. Dessa klienter kan även användas för att uppdatera extrakt.

 • Om klienten har ställts in på att köras som ett program kan livefrågor endast ske när datorn är på och Windows-användaren är inloggad på och kör Bridge.

  Om datorn är avstängd, om användaren loggar ut från Windows eller om användaren stänger klienten kan inte uppdateringar av datakällorna eller de virtuella anslutningarna nå Tableau Cloud och innehållet kan inte hållas aktuellt.

Programläge jämfört med tjänstläge

En klient kan användas i ett av följande två lägen: Program eller Tjänst.

Vilket läge klienten kan köra beror på det Windows-användarkonto som den körs under, inställningarna för den Tableau Cloud-plats som klienten är registrerad på samt de allmänna dataaktualitetsbehoven.

 • Program: När klienten har ställts in på att köra i Program-läge kör den som ett Windows-program.

  I det här läget kan klienten hantera livefrågor och schemalagda uppdateringar av innehåll som ansluter till privata nätverksdata när den dedikerade användaren är inloggad på Windows. Om den dedikerade användaren loggar ut från Windows kan inte klienten upprätthålla livefrågor och uppdatera extrakt enligt ett schema.

 • Tjänst: När klienten har ställts in på att köra i tjänstläge kör den som en Windows-tjänst.

  I det här läget körs klienten kontinuerligt, även om användaren loggar ut från Windows. Windows-användarkontot måste vara medlem i den lokala administratörsgruppen för att köra klienten i tjänstläge. Det här läget rekommenderas för grupperade klienter som belastningsutjämnar livefrågor och schemalagda uppdateringar. Tjänstläget är standardläge.

Lägesriktlinjer

 Extraktanslutning med schemalagd uppdateringLiveanslutning
Program-läge
 • Konfigurera klienten snabbt och bekräfta att den håller innehåll aktuellt.
 • Få mer kontroll över när klienten utför dataaktualitetsuppgifter.
 • Kräver inte att användaren är en lokal administratör på datorn.
 • Kräver att användaren är inloggad på Windows.
Tjänstläge
 • Konfigurera klienten en gång. Om datorn måste startas om återansluter klienten till Tableau Cloud automatiskt.
 • Kräver att Windows-användarkontot är medlem i den lokala administratörsgruppen på datorn. Dessutom måste kontot ha domänåtkomst till den delade enheten på nätverket där fildata finns, för att kunna uppdatera filbaserade datakällor.
 • Kräver inte att användaren är inloggad på Windows.

Rekommenderas för uppdateringar för belastningsutjämning. Mer information finns i Konfigurera Bridge-klientpoolen.

Rekommenderas för livefrågor för belastningsutjämning. Mer information finns i Konfigurera Bridge-klientpoolen.

 

Krav för Windows-klienten

För att köra och använda klienten måste ett antal specifika krav uppfyllas. Dessutom måste några ytterligare krav som är unika för dataaktualitetsuppgiften uppfyllas.

Grundkrav

 • Klienten kan endast köras på 64-bitarsversionen av Windows.

 • Tableau rekommenderar att Bridge-klienten installeras på en dedikerad dator bakom brandväggen.

 • Den dator som klienten körs på måste vara på samma Windows-domän och ha åtkomst till den underliggande databasen som anges i datakällan eller ven virtuella anslutningen.

 • Både datorn och Windows-användaren måste ha åtkomst till underliggande data som anges i datakällan eller den virtuella anslutningen.

 • Alternativet Anslutna klienter i Tableau Cloud måste förbli aktiverat för att klienten ska kunna köras oövervakad och om det är aktiverat måste det ha stöd för flerfaktorsautentisering med Tableau-autentisering. Mer information om alternativet Anslutna klienter finns i Krav för anslutna klienter i Tableau Bridge.

Mer information finns i Bridge är utformat för att kunna skalas upp och skalas ut. Tänk på följande när du konfigurerar din Bridge-driftsättning:.

Ytterligare krav för tjänstläge

 • För att köra klienten i tjänstläge måste det Windows-användarkonto som kör Bridge vara medlem i den lokala administratörsgruppen på datorn. Användaren behöver inte vara inloggad på Windows, men datorn måste vara påslagen med Windows aktiverat.

 • När du använder klienten i tjänstläge och ansluter till fildata som finns på en delad enhet på nätverket måste kontot ha domänåtkomst till den delade enheten på nätverket.

Reparera en klient som körs i tjänstläge

Ibland händer det att innehållsanslutningar slutar fungera som de ska. När detta händer visas en varning, som oftast innehåller information som leder dig i riktningen mot orsaken till problemet. Om Tableau Cloud inte kan tillhandahålla någon felsökningsinformation i varningen, och om du kör Tableau Bridge som en tjänst, kan du använda kommandot Reparera för att försöka återställa anslutningar.

Du kan hjälpa till att reparera en klient i tjänstläge genom att högerklicka på Bridge-ikonen i Windows-systemfältet och välja Reparera. Detta stoppar och startar om tjänsten, vilken kan vara nog för att åtgärda problemet.

Tillfälliga filer

Bridges temporära filer finns i mappen C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp.

Tillfälliga filer tas bort med jämna mellanrum vid anslutning till Tableau Cloud eller efter att du stänger klienten.

 • Efter en uppdatering tas TEMP_*-filerna bort.

 • hyper_-filerna tas bort efter att Bridge-klienten stängs.

 • På grund av systemkrav tas inte mappen TableauTemp bort.

Inställningen för cleanUpTempDirOnStartUp -klienten fastställer om de tillfälliga filerna ska tas bort när Bridge-klienten startar. Om detta är inställt till falskt tas de tillfälliga filerna inte bort.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!