+Referens för hyllor och kort

Alla arbetsblad i Tableau innehåller hyllor och kort, till exempel kolumner, rader, markeringar, filter, sidor, förklaringar och mycket mer.

Genom att placera fält på hyllor eller kort kan du:

 • Skapa strukturen för din visualisering.

 • Öka detaljnivån och kontrollera antalet markeringar i vyn genom att inkludera eller utesluta data.

 • Lägga till sammanhang till visualiseringen genom att koda markeringar med färg, storlek, form, text och detalj.

Experimentera med att placera fält på olika hyllor och kort för att hitta ett optimalt sätt att titta på dina data.

Alternativ för att starta en vy

Om du inte är säker på var du ska placera ett fält kan du få hjälp av Tableau för att bestämma det bästa sättet att visa data.

 • Du kan dra fält från rutan Data och släppa dem på korten och hyllorna som ingår i alla Tableau-arbetsblad.

 • Du kan dubbelklicka på ett eller flera fält i rutan Data.

 • Du kan välja ett eller flera fält i rutan Data och väljer sedan en diagramtyp i Visa mig som identifierar de diagramtyper som lämpar sig för de valda fälten. Du hittar mer information i Använd Visa mig för att starta en vy.

 • Du kan släppa ett fält i rutnätet Släpp fältet här för att börja skapa en vy i tabellform.

Hyllorna Kolumner och Rader

Dra fält från rutan Data för att skapa strukturen för dina visualiseringar.

Hyllan Kolumner skapar kolumnerna i en tabell, medan hyllan Rader skapar raderna i en tabell. Du kan placera valfritt antal fält på dessa hyllor.

När du placerar en dimension på hyllorna Rader eller Kolumner skapas rubriker för medlemmarna i dimensionen. När du placerar ett mätvärde på Rader eller Kolumner skapas kvantitativa axlar för mätvärdet. När du lägger till fler fält i vyn inkluderas ytterligare rubriker och axlar i tabellen och du får en allt mer detaljerad bild av dina data.

I vyn som visas nedan visas medlemmarna i dimensionen Segment som kolumnrubriker, medan mätvärdet Vinst visas som en vertikal axel.

En bild som visar en kvantitativ axel och kolumnrubriker i en vy.

Tableau visar data med hjälp av markeringar, där varje markering motsvarar en rad (eller en grupp av rader) i datakällan. Standardmarkeringstypen bestäms av de inre fälten på hyllorna Rader och Kolumner. Om till exempel de inre fälten är ett mätvärde och en dimension är standardmarkeringstypen en stapel. Du kan välja en annan typ av markering manuellt med hjälp av listrutemenyn för kortet Markeringar. Du hittar mer information i Ändra typ av markering i vyn.

Om du lägger till fler fält i hyllorna Rader och Kolumner läggs fler rader, kolumner och rutor till i tabellen.

En bild som visar en kvantitativ axel och kolumnrubriker i en vy.

Dölj rader och kolumner

I allmänhet kommer du att lägga till dimensioner och mått för att skapa rader och kolumner i tabellen och antingen inkluderar du alla data eller lägger till filter för att endast visa en delmängd. Men när du filtrerar data utesluts den även från beräkningar och andra kalkyler som utförs för sammanställda data i tabellen. Istället för att filtrera data kan du dölja raden eller kolumnen så att den inte visas i vyn men ändå ingår i beräkningarna.

Tips: Det är särskilt användbart att dölja kolumner när du använder tabellberäkningar som jämför till ett föregående eller nästa datumvärde. I dessa fall finns en rad eller kolumn som inte visar data eftersom det inte finns några data att jämföra med. Dölj den tomma kolumnen för att hålla tabellberäkningen intakt. Mer information om tabellberäkningar finns i Olika sorters tabellberäkningar.

När du till exempel beräknar den årliga ökningen finns det inget tidigare år att jämföra det första året med och därför lämnas kolumnen tom. Om du tar bort det första året från vyn genom att filtrera det tas det även bort från beräkningen. Det innebär att det andra året inte längre har något tidigare år att jämföras med och lämnas därför tomt. Genom att dölja kolumnen i stället för att filtrera den undviker du att beräkningen påverkas.

Så här döljer du en rad eller en kolumn:

Högerklicka (kontrollklicka på Mac) på den rad eller kolumn du vill dölja och välj Dölj.

Så här visar du dolda data:

Öppna fältmenyn för ett fält som har dolda kolumner eller rader och välj Visa dolda data.

Kortet Markeringar

Kortet Markeringar är ett viktigt element för visuell analys i Tableau. När du drar fält till olika egenskaper i kortet Markeringar lägger du till sammanhang och detaljer till markeringarna i vyn.

Du använder kortet Markeringar för att ställa in markeringstypen (se Ändra typ av markering i vyn) och för att koda dina data med färg, storlek, form, text och detaljer. Om du vill ändra markeringsinställningarna, se Kontrollera utseendet på markeringar i vyn.

I det här exemplet har tre olika fält dragits till olika egenskaper på kortet Markeringar. Segment är på Färg, Region är på Form och Kvantitet är på Storlek.

När du har lagt till ett fält på kortet Markeringar kan du klicka på ikonen bredvid fältet för att ändra den egenskap som används. Du kan också klicka på egenskapsknappen på kortet Markeringar för att ändra de inställningarna.

Många egenskaper kan ha flera fält. Du kan till exempel lägga till flera fält för Etikett, Detalj, Verktygstips och Färg. Storlek och Form kan bara ha ett fält i taget. Mer information finns i Kontrollera utseendet på markeringar i vyn.

Obs! Som standard ersätts de befintliga fälten genom att dra ett nytt fält till Färg. Om du vill lägga till ett nytt fält i färg utan att byta ut det befintliga fältet håller du ned Skift-tangenten på tangentbordet medan du drar ett nytt fält till Färg på kortet Markeringar.

Hyllan Filter

På hyllan Filter kan du ange vilka data som ska inkluderas och exkluderas. Du kanske till exempel vill analysera vinsten för varje kundsegment, men bara för vissa fraktbehållare och leveranstider. Du skapar en sådan vy genom att placera fält på hyllan Filter.

Obs! Detta avsnitt ger en kort översikt över filtrering. Mer information om filtrering finns i Filtrera data från dina vyer.

Du kan filtrera data med hjälp av mått, dimensioner eller båda samtidigt. Dessutom kan du filtrera data baserat på de fält som utgör tabellens kolumner och rader. Detta kallas ett internt filter. Du kan även filtrera data med fält som inte bidrar med rubriker eller axlar till tabellen. Detta kallas ett externt filter. Alla filtrerade fält visas på hyllan Filter.

Överväg följande vy om du vill illustrera de grundläggande begreppen för filtrering.

Antag att du inte är intresserad av hemmakontorets data. Du kan ta bort den här kolumnen från vyn genom att filtrera dimensionen Segment. För att göra detta väljer du Filtrera på fältmenyn eller drar dimensionen Segment till hyllan Filter. Dialogrutan Filter öppnas. Som standard är alla medlemmar valda. Avmarkera kryssrutan för Hemmakontor för att utesluta den från vyn. Alla valda medlemmar kommer att inkluderas.

Ett grafiskt objekt som visar dialogrutan Filter.

Som det visas nedan tas vyuppdateringarna och kolumnen Hemmakontor bort. Filtret indikeras av fältet Segment på hyllan Filter.

Ett grafiskt objekt som visar ett filter som används i fältet Marknadssegment.

Antag att du bara vill visa vinst för en produktkategori. Även om fältet Kategori inte används på hyllorna Rader och Kolumner eller på kortet Markeringar kan du ändå lägga till ett filter. Dra dimensionen Kategori till hyllan Filter. Detta är ett exempel på ett externt filter eftersom Kategori inte ingår i vyn.

Dialogrutan Filter öppnas automatiskt. Som standard är ingen av medlemmarna vald. Välj de medlemmar du vill behålla som en del av vyn. Alla rensade medlemmar utesluts. I det här exemplet är kontorsmaterial valt.

Den modifierade datavyn visas nedan. Markeringsetiketten visar att summan av vinsten för konsumentsegmentet har minskat till 56 330 USD. Denna siffra härleds genom att summera alla rader i datakällan som är kopplade till företagsmarknaden och som ingår i kategorin Kontorsmaterial.

Ett grafiskt objekt som visar ett stapeldiagram med hjälp av ett filter i fälten Marknadssegment och Transportcontainer.

Eftersom filtren är oberoende påverkas inte ordningen på fält som placeras på hyllan Filter. Med andra ord är resultatet av filtrering efter kundsegment, och sedan efter container, detsamma som filtrering efter container och sedan efter kundsegment. Mer information om filtrering av åtgärdsordning finns i Filtrera data från dina vyer(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Hyllan Sidor

Med hyllan Sidor kan du dela upp en vy i en serie sidor som låter dig bättre analysera hur ett specifikt fält påverkar resten av data i en vy. När du placerar en dimension på hyllan Sidor lägger du till en ny rad för varje medlem i dimensionen. När du placerar ett mätvärde på hyllan Sidor konverterar Tableau automatiskt måttet till ett diskret mätvärde.

På hyllan Sidor skapas en uppsättning sidor med olika vyer på varje sida. Varje vy baseras på en medlem i fältet du placerade hyllan Sidor. Du bläddrar enkelt igenom vyerna och jämför dem på en gemensam axel med kontrollerna som läggs till i vyn när du flyttar ett fält till hyllan Sidor. I vyn nedan visas till exempel Vinst jämfört med Försäljning per Region för varje dag under månaden. Bilden nedan visar dag 1, 2, 3 och 4. Du måste bläddra nedåt om du vill se andra dagar i månaden.

För att den här vyn ska bli mer användarvänlig flyttar du DAG(beställningsdatum) till hyllan Sidor och använder den tillhörande kontrollen för att bläddra igenom sidorna (en för varje dag). Du kan snabbt upptäcka dolda insikter. I det här exemplet är det intressant att den 19:e är en särskilt bra dag när det gäller försäljning och vinst i den västra regionen.

När du lägger till ett fält på hyllan Sidor läggs en sidkontroll till automatiskt till höger om vyn.

Använd den här kontrollen för att navigera genom sidorna. Det finns tre sätt att navigera bland sidor i en vy:

 • Gå till en viss sida

 • Gå framåt manuellt bland sidorna

 • Gå framåt automatiskt bland sidorna

Gå till en viss sida

Välj den medlem eller det värde du vill visa i listrutan för att visa en specifik sida.

Gå framåt manuellt bland sidorna

Du kan avancera manuellt genom sekvensen av sidor genom att göra något av följande:

 • Använd framåt- och bakåtknapparna på vardera sidan av listrutan för att navigera genom sidorna en i taget.

 • Använd sidreglaget för att snabbt bläddra framåt och bakåt i sidsekvensen.

 • Använd någon av följande kortkommandon för att bläddra framåt och bakåt i sekvensen av sidor.

  F4Startar och stoppar uppspelning framåt
  SHIFT + F4Startar och stoppar uppspelning bakåt
  CTRL + .Gå en sida framåt
  CTRL + ,Gå en sida bakåt

  På en Mac är dessa motsvarande kortkommandon.

  F4Startar och stoppar uppspelning framåt
  Shift-F4Startar och stoppar uppspelning bakåt
  Kommando-punktGå en sida framåt
  Kommando-kommaGå en sida bakåt

Gå framåt automatiskt bland sidorna

Använd uppspelningskontrollerna för att titta på ett bildspel på sidorna i vyn. Du kan spela framåt eller bakåt och du kan när som helst stoppa uppspelningen. Du kan kontrollera uppspelningshastigheten med hastighetskontrollerna i det nedre högra hörnet av kontrollen. Den minsta stapeln visar den långsammaste uppspelningshastigheten.

Visa sidhistorik

Visa sidhistorik med kryssrutan Visa historik. Med sidhistorik visas markeringar från tidigare sidor på den aktuella sidan.

Endast i Tableau Desktop: Öppna listrutan för historik för att ange vilka markeringar som ska visas och när de ska visas.

Listrutan för historik har följande alternativ:

 • Markeringar att visa historik för – välj om du vill endast visa historik för valda markeringar, markerade markeringar, markeringar som du har valt manuellt att visa historik för eller alla markeringar. Om du vill visa historik för markeringar manuellt högerklickar du på markeringen i vyn (kontrollklicka på Mac) och väljer ett alternativ i menyn Sidhistorik.

 • Längd – välj antalet sidor som ska visas i historiken.

 • Visa – ange om historiska markeringar, en linje som spårar genom de tidigare värdena (spåren) eller båda ska visas.

 • Markeringar – formatera de historiska markeringarna inklusive färgen och hur mycket de ska tonas ut om färgen är inställd på automatisk. Markeringarna kommer antingen använda standardfärgen för markeringar eller färgkodningen på hyllan Färg.

 • Spår – formatera linjerna som dras genom de historiska markeringarna. Det här alternativet är bara tillgängligt om Spår är valt i alternativen Visa.

Sidspår kanske inte visas om det finns flera markeringar per färg på en sida. Se till att detaljnivån för vyn är mindre än eller lika med detaljnivån på hyllan Sidor och på färgmålet. Spår stöds endast för diskreta markeringstyper som rutor, cirklar eller former. De stöds inte när markeringstypen är Automatisk.

Sidor på instrumentpaneler (endast Tableau Desktop)

När en instrumentpanel innehåller flera vyer som använder samma fält på hyllan Sidor kan du styra alla vyer med en enda sidkontroll genom att välja alternativet Synkroniserad. Det här alternativet är endast tillgängligt på sidkontrollen som visas på en instrumentpanel.

 

Ytterligare hyllor, förklaringar, kort och kontroller

Vissa hyllor, förklaringar, kort eller kontroller visas bara som ett resultat av saker du gör när du arbetar med vyer. Färgförklaringen visas till exempel bara när det finns ett fält på Färg.

Tableau tillhandahåller kontroller för att flytta eller på annat sätt anpassa dessa element i vyn.

Följande lista beskriver varje sådan hylla, förklaring, kort eller kontroll.

 • Hyllan Mätvärden – Mätvärden är ett specialfält som alltid visas i rutan Data och innehåller alla mått på dina data som samlats in i ett fält. Tableau lägger automatiskt till mätvärden i vyn när flera mätvärden delar samma axel. När Mätvärden är i vyn visar Tableau hyllan Mätvärden som visar vilka mätvärden som ingår. Du kan lägga till eller ta bort åtgärder från detta kort. Du hittar mer information i Mätvärden och Mätvärdesnamn.

 • Färgförklaring – Visar hur färger fördelas när det finns ett fält på Färg. Mer information finns i Tilldela markeringarna en färg.

 • Formförklaring – Visar hur former fördelas när det finns ett fält på Form. Mer information finns i Ändra form på markeringar.

 • Storleksförklaring – Visar hur storlekar fördelas när det finns ett fält på Storlek. Mer information finns i Ändra storlek på markeringar.

 • Kartförklaring – Visar förklaringen för symboler och mönster på en karta. Kartförklaringen är inte tillgänglig för alla kartleverantörer.

 • Parameterkontroller – En separat parameterkontroll är tillgänglig för varje parameter i arbetsboken. Du hittar mer information i Skapa parametrar.

 • Rubrik – En rubrik visas som standard för varje vy. Standardrubriken är bladnamnet. Dubbelklicka på en rubrik (kontrollklicka på en Mac) för att redigera den. Du hittar mer information i Formatera titlar, bildtexter, verktygstips och förklaringar.

 • Bildtext – Välj Visa bildtext i menyn Arbetsblad för att visa en bildtext för vyn.

 • Sammanfattningskort – Välj Visa sammanfattning i menyn Arbetsblad för att visa ett sammanfattningskort för vyn. Mer information finns i Sammanfattningskort.

 • Sidkontroll – Ger alternativ för att navigera genom sidor när det finns ett fält på hyllan Sidor. Mer information finns på Hyllan Sidor.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!