Kom igång med mappning i Tableau

Den här handledningen går igenom några av de vanligaste uppgifterna du kan utföra när du skapar kartor i Tableau.

Du lär dig hur man ansluter till och sammanfogar geografiska data, formaterar dessa data i Tableau, skapar platshierarkier, bygger och presenterar en grundläggande kartvy och tillämpar viktiga kartfunktioner längs vägen.

Om du inte har byggt kartor i Tableau förut så är detta en bra plats att börja på.

Steg 1: Anslut till dina geografiska data

Geografiska data finns i många former och format. När du öppnar Tableau Desktop visar startsidan vilka anslutningar som finns tillgängliga i den vänstra Connect-rutan. Så här ansluter du till dina data.

Du kan arbeta med geografiska data genom att ansluta till spatiala filer, eller så kan du ansluta till platsdata som lagras i kalkylblad, textfiler eller på en server.

Spatiala filer, till exempel en shapefilsdata eller geoJSON-fil, innehåller faktiska geometrier (punkter, linjer eller polygoner), medan textfiler eller kalkylblad innehåller punktpositioner i latitud- och longitudkoordinater, eller namngivna platser som när de förs in i Tableau ansluter till Tableau-geokodningen (lagrade geometrier som dina data refererar till).

För en fullständig lista över anslutningar som Tableau stöder, se listan över dataanslutningar(Länken öppnas i ett nytt fönster) på Tableau-webbplatsen.

För denna handledning kommer du att ansluta till en Excel-fil som kommer med Tableau Desktop. Den innehåller platsnamn som Tableau kan geokoda. När du bygger en kartvy refererar platsnamnen till de geometrier som lagras i Tableau Map Service baserat på den geografiska roll du tilldelar fältet. Du kommer att lära dig mer om geografiska roller senare i den här handledningen.

 1. Öppna Tableau Desktop.

 2. Klicka på Exceli rutan Anslut.

 3. Navigera till Dokument > Min Tableau-lagringsplats > Datakällor och öppna sedan filen Exempel - Superstore.xls.

När du ansluter till datakällan ser skärmen ut så här:

Detta kallas Datakälla-sidan, och det är där som du kan förbereda din platsdata för användning i Tableau.

Några av de uppgifter som du kan utföra på sidan Datakälla inkluderar följande, men du behöver inte göra alla dessa saker för att skapa en kartvy:

 • Lägga till ytterligare anslutningar och sammanfoga dina data
 • Lägga till flera ark i datakällan
 • Tilldela eller ändra geografiska roller till dina fält
 • Ändra datatypen för dina kolumner (till exempel från siffror till strängar)
 • Byta namn på kolumner
 • Dela upp kolumner, dela, till exempel, upp en fullständig adress i flera kolumner för gata, stad, delstat och postnummer

Mer information om datakällan och några av de uppgifter du kan utföra medan du är på den finns i avsnittet Konfigurera datakällor(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Steg 2: Sammanfoga dina data

Dina data lagras ofta i flera datakällor eller datablad. Så länge dessa datakällor eller datablad har en kolumn gemensamt, kan du ansluta dem i Tableau. Koppling är ett sätt att kombinera relaterade data i de gemensamma fälten. Resultatet av att kombinera data genom en sammanfogning är en virtuell tabell som vanligtvis utvidgas horisontellt genom att lägga till datakolumner.

Sammanfogning är ofta nödvändig med geografiska data, särskilt spatiala data. Du kan till exempel koppla en KML-fil som innehåller anpassade geografiska data för skoldistrikt i Oregon, USA, med ett Excel-kalkylblad som innehåller demografisk information om samma distrikt.

I det här exemplet sammanfogar du två tabeller i datakällan Sample-Superstore.

 1. Dubbelklicka på Beställningartill vänster på sidan Datakälla under Kalkylark.

 2. Under Kalkylark dubbelklickar du på Personer.

  Tableau skapar en inre sammanfogning mellan de två kalkylbladen med kolumnen Region från båda kalkylbladen som sammanfogningsfält. Nu finns det en säljare tilldelad till varje plats i din datakälla, samt till regioner.

  Om du vill redigera den här sammanfogningen klickar du på sammanfogningsikonen (de två cirklarna). Du kan redigera sammanfogningen i dialogrutan Sammanfoga som öppnas. Mer information om hur du kan sammanfoga data finns i Koppla dina data(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Steg 3: Formatera dina geografiska data i Tableau

När du har ställt in din datakälla kan du behöva förbereda dina geografiska data för användning i Tableau. Alla dessa procedurer kommer inte alltid att behövas för att skapa en kartvy, men det är viktig information att känna till när det gäller att förbereda geografiska data för användning i Tableau.

Beroende på vilken typ av karta du vill skapa måste du tilldela vissa datatyper, dataroller och geografiska roller till dina fält (eller kolumner).

I de flesta fall bör till exempel dina latitud- och longitudfält ha en datatyp för tal (decimal), en dataroll mätvärde och tilldelas geografiska roller för latitud- och longitud. Alla andra geografiska fält bör ha en datatyp för sträng, en dataroll för dimension och tilldelas lämpliga geografiska roller.

Obs! Om du ansluter till en spatial fil skapas ett fält för geometri. Det bör ha en dataroll för mätvärde.

Det här steget visar hur du formaterar dina geografiska data för att uppfylla dessa kriterier.

Ändra datatypen för en kolumn

När du först ansluter till geografiska data tilldelar Tableau datatyper till alla dina kolumner. Dessa datatyper inkluderar tal (decimal), tal (heltal), datum och tid, datum, sträng och booleskt. Ibland får Tableau inte dessa datatyper rätt, och du måste redigera dem. Till exempel kan Tableau tilldela en datatyp för tal (heltal) till en kolumn med postnummer. För att skapa kartvyer måste dina postnummerdata ha en datatyp för sträng.

Så här ändrar du datatypen för en kolumn:

 1. På sidan Datakälla klickar du på datatypikonen (globen) för postnummer och väljer Sträng.

  Mer information om datatyper finns i Datatyper(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tilldela geografiska roller till dina geografiska data

I Tableau associerar en geografisk roll varje värde i ett fält med ett latitud- och longitudvärde. När du tilldelar korrekt geografisk roll till ett fält så tilldelar Tableau latitud- och longitudvärden till varje dataplats genom att hitta en matchning som redan är integrerad i den installerade databasen för geokodning. Så här vet Tableau var du ska rita in dina platser på kartan.

När du tilldelar ett fält en geografisk roll, till exempel Län, skapar Tableau ett latitud- (genererat) och ett longitud (genererat)-fält.

Geografiska roller tilldelas ibland automatiskt till dina data, som i det här exemplet. Du kan se att en geografisk roll har tilldelats dina data eftersom kolumnen innehåller en globikon.

Om en geografisk roll inte tilldelas automatiskt kan du tilldela en till ditt fält manuellt. Du behöver inte göra det för detta exempel, men det är viktigt att veta hur så att du kan göra det för din egen data.

För att tilldela eller redigera en geografisk roll:

 1. Klicka på globikonen på sidan Datakälla.

 2. Välj Geografisk roll och välj sedan den roll som bäst matchar dina data.

  I det här fallet har kolumnen Land inte tilldelats någon geografisk roll, så den geografiska rollen Land/Region tilldelas.

Obs! Om du har problem med att tilldela geografiska roller till dina data, eller har data som inte är integrerade i Tableau-mappservern, finns det några saker du kan göra för att få in dessa data i Tableau. Se Tilldela geografiska roller(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Förändring från dimensioner till mätvärden

När du ansluter till geografiska data tilldelar Tableau också dataroller till alla dina kolumner. En kolumn kan vara en dimension eller ett mätvärde. I de flesta fall bör dina latitud- och longitudkolumner vara mätvärden. I speciella fall, till exempel om du vill rita ut varje plats i datakällan på en karta utan möjlighet att granska en detaljnivå upp eller ner (till exempel från stad till delstat), kan de vara dimensioner. Ett bra exempel på detta är en punktfördelningskarta(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Resten av dina geografiska data bör vara dimensioner.

Du behöver inte ändra datarollen för en kolumn för det här exemplet, men det är viktigt att veta hur så att du kan göra det för dina egna data. Öva gärna här. Du kan alltid ångra alla ändringar du gör.

Så här ändrar du datarollen för en kolumn:

 1. Klicka på Kalkylblad 1på sidan Datakälla.

  Din arbetsyta uppdateras till att se ut så här:

  Detta kallas ett arbetsblad, och det är där du kommer att bygga din karta. På skärmens vänstra sida finns rutan Data. Alla kolumnerna i datakällan listas som fält i den här rutan. Till exempel Land och Län. Dessa fält innehåller alla rådata i dina kolumner. Observera att Tableau har genererat ett latitud- och longitudfält (latitud (genererat) och longitud (genererat)). Detta beror på att du tilldelade geografiska roller till dina data.

  Fälten i rutan Data är indelade i mätvärden och dimensioner. De fält som placeras i avsnittet Dimensioner i rutan Data är ofta kategoriska data, till exempel Datum och Kund-ID, medan de fält som placeras i avsnittet Åtgärder i rutan Data ofta är kvantitativa data, till exempel Försäljning och Kvantitet.

 2. I rutan Data, under Dimensioner, markerar du ett fält, till exempel Rad-ID, och drar det ner till avsnittet Åtgärder.

  Fältet läggs till i avsnittet Åtgärder och ändras från blått till grönt. Du har just konverterat en dimension till ett mätvärde. Om du vill konvertera ett fält från ett mätvärde till en dimension drar du fältet från avsnittet Mätvärden upp till avsnittet Dimensioner.

  Du hittar mer information i Dimensioner och mätvärden, blått och grönt(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Steg 4: Skapa en geografisk hierarki

Nu när du är i arbetsbladsutrymmet kan du skapa geografiska hierarkier. Detta krävs inte för att skapa en kartvy, men att skapa en geografisk hierarki gör att du snabbt kan granska nivåerna av geografiska detaljer som dina data innehåller, i den ordning som du anger.

Så här skapar du en geografisk hierarki:

 1. Högerklicka på det geografiska fältet Landi rutan Data och välj sedan Hierarki > Skapa hierarki.
 2. I dialogrutan Skapa hierarki som öppnas ger du hierarkin ett namn, till exempel Kartläggningsobjekt, och klickar sedan på OK.

  Längst ner i avsnittet Dimensioner skapas hierarkin Kartläggningsobjekt med fältet Land.

 3. Dra fältet Län till hierarkin i rutan Data och placera det under fältet Land.

 4. Upprepa steg 3 för fälten Stad och Postnummer.

  När du är klar ska din hierarki vara i följande ordning:

  • Land
  • Län
  • Stad
  • Postnummer

Steg 5: Bygg en grundkarta

Nu när du har anslutit till och sammanfogat dina data, formaterat dina data och byggt en geografisk hierarki är du redo att börja bygga din karta. Du börjar med att bygga en grundläggande kartvy.

 1. Dubbelklicka på Landi rutan Data.

  Fältet Land läggs till i Detalj på kortet Markeringar och latitud (genererad) och longitud (genererad) läggs till i kolumnerna och radhyllorna. En kartvy med en datapunkt skapas. Eftersom en geografisk roll tilldelas till Land skapar Tableau en kartvy. Om du dubbelklickar på något annat fält, till exempel en dimension eller ett mätvärde, lägger Tableau till det fältet på hyllan Rader eller Kolumner eller på kortet Markeringar, beroende på vad du redan har i vyn. Geografiska fält placeras dock alltid under Detalj på kortet Markeringar.

  Eftersom denna datakälla endast innehåller ett land (USA) är detta den enda datapunkt som visas. Du måste lägga till fler detaljer för att se ytterligare datapunkter. Eftersom du skapade en geografisk hierarki är detta enkelt.

 2. Klicka på +-ikonen i fältet Land på kortet Markeringar.

  Fältet för Län läggs till under Detalj på kortet Markeringar och kartan uppdateras för att inkludera en datapunkt för varje delstat i datakällan.

  Om du inte har skapat en hierarki kommer +-ikonen i fältet Land inte att vara tillgänglig. Om du vill lägga till Län som en annan detaljnivå drar du Län manuellt från rutan Data till Detalj på kortet Markeringar.

Grattis! Du har nu en grundläggande kartvy som du kan anpassa och bygga vidare på i följande steg.

Steg 6: Ändra från punkter till polygoner

Standardkarttypen i Tableau är ofta en punktkarta. När du har geografiska roller tilldelade till dina geografiska data är det dock lätt att ändra dessa datapunkter till polygoner.

Obs! Ifyllda kartor är inte tillgängliga för städer eller flygplatser.

 1. Klicka på listrutan Markeringstyp på kortet Markeringar och välj Ifylld karta.

  Kartan uppdateras till en polygonkarta.

Steg 7: Lägg till visuell information

Du kan lägga till mätvärden och dimensioner till kortet Markeringar för att lägga till visuell information till din vy. I det här exemplet lägger du till färg och etiketter i vyn.

Lägga till färg

 • Från Mätvärde drar du Försäljning till Färg på kortet Markeringar.

  Varje delstat är färgad av summan av försäljningar. Eftersom försäljning är ett mätvärde används en kvalitativ färgpalett. Om du placerar en dimension på färg används en kategorisk färgpalett.

Lägga till etiketter

 1. Från Mätvärde drar du Försäljning till Etikett på kortet Markeringar.

  Varje delstat är etiketterad med summan av försäljningar. Siffrorna behöver dock lite formatering.

 2. Högerklicka på Försäljning i rutan Data och välj Standardegenskaper > Talformat.

 3. I dialogrutan Standardnummerformat som öppnas väljer du Tal (Anpassat)och gör sedan följande:

  • För Decimaleranger du 0.

  • För Måttenheter väljer du Tusental (K).

  • Klicka på OK.

  Etiketterna och färgförklaringen uppdateras med det angivna formatet.

Steg 8: Anpassa din bakgrundskarta

Bakgrundskartan är allt bakom dina markeringar (gränser, hav, platsnamn etc.) Du kan anpassa stilen på den här bakgrundskartan samt lägga till kartlager och datalager. Förutom att anpassa bakgrundskartorna kan du även ansluta till din egen WMS-server eller Mapbox-karta. Mer information finns i Använda WMS-servrar (Web Map Service)(Länken öppnas i ett nytt fönster) och Använda Mapbox-kartor(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Så här anpassar du din bakgrundskarta:

 1. Välj Karta > Kartlager.

  Rutan Kartlager visas till vänster om arbetsområdet. Här sker all anpassning av bakgrundskartan.

 2. Klicka på rullgardinsmenyn Stil i rutan Kartlager och välj Normal.

  Bakgrundskartan uppdateras och ser ut så här:

 3. I rutan Kartlager, under Kartlager, väljer du Kustlinjeroch rensar sedan Lands-/regiongränser, Lands-/regionnamn, Delstats-/provinsgränser och Delstats-/provinsnamn.

 4. Längst upp i rutan Kartlager klickar du på X för att återgå till rutan Data.

  Bakgrundskartan är nu förenklad för att uppmärksamma dina data.

Steg 9: Skapa anpassade områden

När du bygger din kartvy kanske du vill gruppera befintliga platser tillsammans för att skapa dina egna områden eller regioner, till exempel försäljningsområden för din organisation.

 1. Högerklicka på Län i rutan Data och välj Skapa > Grupp.

 2. I dialogrutan Skapa grupp som öppnas väljer du Kalifornien, Oregon och Washington och klickar sedan på Grupp. Varje grupp du skapar representerar ett område.

  Obs! Om du vill göra flera markeringar håller du ned Ctrl (Kommando på Mac) medan du markerar delstater.

 3. Högerklicka på den nya gruppen du nyss skapade och välj Byt namn.

 4. Byt namn på gruppen, Västkusten.

 5. För nästa område väljer du Alabama, Florida, Georgien, Louisiana, Mississippi, South Carolinaoch Texasoch klickar sedan på Grupp.

 6. Byt namn på gruppen, South.

 7. För det tredje området väljer du Connecticut, Delaware, District of Columbia, Main, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermontoch slutligen West Virginiaoch klickar sedan på Grupp.

 8. Byt namn på den här gruppen, Östkusten.

 9. Välj Inkludera annat för att gruppera de återstående delstaterna.

 10. Byt namn på gruppen Övrigt, Central.

 11. Klicka på OK.

  Ett fält för Län (grupp) visas i rutan Data under dina andra kartläggningsobjekt.

 12. Dra en Län (grupp) från rutan Data till Färg på kortet Markeringar.

  Vyn uppdateras och ser ut så här:

  Observera att varje grupp har olika färger.

 13. Klicka på ikonen Färg på kortet Markeringar och välj Redigera färger.

 14. I dialogrutan Redigera färger visas väljer du Tilldela palett och klickar sedan på OK.

  Kartvyn uppdateras med nya färger.

 15. Från Mätvärde drar du Försäljning till Verktygstips på kortet Markeringar.

  När du för muspekaren över en delstat visas bland annat ett verktygstips med försäljningen för den delstaten. Du lär dig hur du kan redigera det här verktygstipset senare.

 16. Klicka på ikonen minus (-) i fältet Land på kortet Markeringar för att ta bort Län från detaljnivån.

  Om du inte har skapat en hierarki kan du dra Län från vyn för att ta bort den. Du kan ta bort ett fält genom att dra det från vyn.

  Delstaterna visas inte längre på kartan. Märker du hur summan av försäljningen har uppdaterats för etiketterna och i verktygstipset? Detta beror på att anpassade områden aggregeras på gruppnivå, snarare än separat för varje plats inom gruppen. Så summan av försäljningen du ser i västkustgruppen, till exempel, är den totala försäljningen för Kalifornien, Oregon och Washington tillsammans.

Steg 10: Skapa en karta med två axlar

Hittills har du skapat två kartvyer: en som visar försäljningen per delstat och en som visar försäljningen per region. Kan man lägga kartorna ovanpå varandra? Ja! I Tableau kan du skapa en karta med två lager av markeringar. Detta kallas en tvåaxlig karta i Tableau och används ofta för att lagra punkter över polygoner. I det här exemplet kommer du att lagra två polygonkartor.

Så här skapar du en dubbelaxlad karta:

 1. Dra fältet Longitud (genererat) rutan Data till hyllan Kolumner och placera det till höger om det första longitudfältet.

  Vyn uppdateras med två identiska kartor.

  Det finns nu tre flikar på kortet Markeringar, en för varje kartvy och en för båda vyerna (alla). Du kan använda dessa för att styra de visuella elementen i kartvyerna. Den övre fliken Longitud motsvarar kartan till vänster i vyn, och den nedre fliken Longitud motsvarar kartan till höger i vyn.

 2. Välj den övre fliken Longitud (genererad) på kortet Markeringar.

 3. Från Mätvärde drar du Försäljning till Färgpå det översta kortet Markeringar för longitud (genererat).

  Kartvyn till vänster uppdateras.

 4. Klicka på +-ikonen i fältet Land högst upp på markerigskortet för Longitud (genererad) för att gå tillbaka till detaljnivån för Län.

 5. Klicka på Färg på kortet Markeringar och välj sedan Redigera färger.

 6. Dialogrutan Redigera färger öppnas. Klicka på listrutan Palett, välj Grå och klicka sedan på OK.

  Nu ser dina kartor ut så här:

 7. I hyllan Kolumner högerklickar du på fältet Longitud (genererad) till höger och väljer Dubbel axel.

 8. Välj den nedre fliken Longitud (genererad) på kortet Markeringar.

 9. På det nedre kortet Markeringar för Longitud (genererad) drar du båda fälten för SUMMA (Försäljning) från vyn för att ta bort dem.

  Etiketterna för varje karta överlappar inte längre varandra.

 10. Klicka på Färglängst ned på kortet Markeringar för Longitud (genererad) och ange sedan 50%för opacitet.

  Detta är ett viktigt steg om du vill kunna se kartan på det nedre lagret.

  Kartvyn uppdateras och ser ut så här:

  Du kan nu se hur varje delstat presterade inom varje grupp.

 11. Klicka på Verktygstipslängst ned på kortet Markeringar för Longitud (genererad).

  Dialogrutan Redigera verktygstips öppnas.

 12. Kopiera följande text och klistra in den i dialogrutan Redigera verktygstips och klicka sedan på OK:

  Total <Län (grupp)> regionförsäljning: <SUMMA(Försäljning)>

  Verktygstipset ser likadant ut:

  Grattis! Du har skapat en karta med dubbla axlar! Det finns bara en sak kvar att göra.

  För mer information om kartor med dubbla axlar, se Dubbelaxlad mappning - många olika sätt(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Community.

Steg 11: Anpassa hur andra kan interagera med din karta

Nu när du har skapat din kartvy kan du anpassa hur människor kommer att interagera med den. Du kanske till exempel vill att vem som helst ska kunna zooma in eller ut ur din karta eller panorera. Eller kanske du vill visa en kartskala? Du kan anpassa dessa två alternativ och fler i dialogrutan Kartalternativ.

Så här anpassar du hur andra kan interagera med din karta:

 1. Välj Karta > Kartalternativ.

 2. I dialogrutan Kartalternativ gör du följande:

  • Markera Visa kartans skala.

  • Rensa Visa kartsökning.

  • Rensa Visa verktygsfält.

  En skala visas i det nedre högra hörnet av kartan, och ikonen för kartsökning och verktygsfältet i det övre vänstra hörnet av kartan försvinner. Du kan fortfarande panorera och zooma med hjälp av kortkommandon. Du hittar mer information i Vyerna Zooma och panorera, och Välj markeringar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  Och det var allt! Din kartvy är nu redo att presenteras eller kombineras med en annan vy i en kontrollpanel. Mer information om kontrollpaneler finns i Skapa en instrumentpanel(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Vill du kontrollera ditt arbete? Ladda exempel på arbetsbok(Länken öppnas i ett nytt fönster) från Tableau Public.

Vad är nästa steg?

Lär dig grunderna för visualisering av kartor.(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Lär dig mer om vilka typer av kartor du kan bygga i Tableau och hur du skapar dem.(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Letar du efter mer avancerat innehåll? Se kartläggningsserien om Tableau Community(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Utforska annat hjälpinnehåll(Länken öppnas i ett nytt fönster) om mappning .

Har du en specifik fråga eller ett problem? Ta en titt på kartläggningsforumet(Länken öppnas i ett nytt fönster) i Tableau Community eller sök i kunskapsbasen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!