Skapa en instrumentpanel

När du har skapat ett eller flera blad kan du kombinera dem i en instrumentpanel, lägga till interaktivitet och mycket mer.

Tips: Läs Använd acceleratorer för att snabbt visualisera data för att komma igång snabbt.

Skapa en instrumentpanel och lägga till eller ersätta blad

Du skapar en instrumentpanel ungefär på samma sätt som du skapar ett nytt arbetsblad.

 1. Längst ner i arbetsboken klickar du på ikonen Ny instrumentpanel:

 2. Från listan Blad till vänster drar du vyer till instrumentpanelen till höger.

 3. Du ersätter ett blad genom att välja det i instrumentpanelen till höger. I listan Blad till vänster hovrar du över ersättningsbladet och klickar på knappen Växla blad.

  Obs! När du ersätter ett blad bevarar Tableau eventuella utfyllnader, kantlinjer och bakgrundsfärger. Det kan emellertid hända att du behöver justera bladstorleken om innehåller skiljer sig väsentligt åt. Det kan även hända att du behöver ta bort instrumentpanelsobjekt som är specifika för det föregående bladet, såsom filter. Dessa blir då tomma.

Lägga till interaktivitet

Du kan lägga till interaktivitet till instrumentpaneler för att förbättra användarnas datainsikter. Prova följande tekniker:

 • I det övre hörnet av bladet aktiverar du alternativet Använd som filter för att använda utvalda markeringar i bladet som filter för andra blad i instrumentpanelen.

 • När du redigerar i Tableau Desktop kan du lägga till åtgärder som att använda flera blad som filter, navigera från ett blad till ett annat, visa webbsidor och mycket annat. Mer information finns i Åtgärder och instrumentpaneler.

Lägga till instrumentpanelsobjekt och ange alternativ

Förutom blad kan du lägga till instrumentpanelsobjekt som ger ökad visuell dragningskraft och interaktivitet. Här följer vägledning för de olika typerna:

 • Vågräta och Lodräta objekt ger layoutbehållare som gör att du kan gruppera objekt som relaterar till varandra och finjustera sättet på vilket instrumentpanelen ändrar storlek när användare interagerar med den.
 • Textobjekt kan tillhandahålla rubriker, förklaringar och annan information.
 • Bildobjekt ger instrumentpanelen en visuell dragningskraft, och du kan länka dem till specifika URL:er. (Även om webbsideobjekt kan användas för bilder passar de bättre för hela webbsidor. Bildobjektet ger alternativ för bildspecifik inpassning, länkning och alt-text.)
 • Webbsideobjekt visar målsidor i instrumentpanelens sammanhang. Se till att gå igenom dessa webbsäkerhetsalternativ och tänk på att vissa webbsidor inte låter sig bäddas in – Google är ett exempel.

  Obs! Av säkerhetsskäl kan din Tableau-administratör förhindra att webbside- och bildobjekt visar mål-URL:er.

 • Tomma objekt gör att du kan justera avståndet mellan instrumentpanelsobjekt.
 • Navigeringsobjekt gör det möjligt för användarna att navigera från en instrumentpanel till en annan, eller till andra blad eller berättelser. Du kan visa text eller en bild för att indikera knappens destination för användarna, skapa anpassade kantlinjer och bakgrundsfärger samt tillhandahålla nyttiga verktygstips.
 • Nedladdningsobjekt gör att användarna snabbt kan skapa en PDF-fil, en PowerPoint-presentation eller en PNG-bild av en hel instrumentpanel, eller en korstabell av utvalda blad. Formateringsalternativen liknar de för navigeringsobjekt.

  Obs! Korstabellsnedladdning är endast möjlig efter publicering till Tableau Cloud eller Tableau Server.

 • Med Tilläggsobjekt kan du lägga till unika funktioner till instrumentpaneler eller integrera dem med program utanför Tableau.
 • Med Fråga data-objekt kan användare ställa frågor till specifika datakällsfält, som konstruktörer optimerar för specifika målgrupper, som till exempel försäljnings-, marknadsförings- och supportpersonal.

Lägga till ett objekt

Från avsnittet Objekt till vänster drar du ett objekt till instrumentpanelen till höger:

Kopiera objekt

Du kan kopiera och klistra in objekt antingen inom den aktuella instrumentpanelen eller från instrumentpaneler på andra blad och filer. Du kan till och med kopiera objekt mellan Tableau Desktop och Tableau i webbläsaren.

Du kan däremot inte kopiera följande:

 • Blad i en instrumentpanel
 • Objekt som är beroende av ett specifikt blad, till exempel filter, parametrar och förklaringar
 • Layoutbehållare som innehåller något som inte går att kopiera, som ett blad eller filter
 • Objekt i en enhetsanpassad layout
 • Titlar för instrumentpaneler

Tips: Förutom de menykommandon som beskrivs nedan kan du även använda de vanliga tangentbordsgenvägarna för att kopiera och klistra in i operativsystemet.

 1. Välj ett instrumentpanelsobjekt och välj Kopiera objekt i instrumentpanelen på objektmenyn. Eller öppna huvudmenyn och välj Instrumentpanel > Kopiera markerat instrumentpanelsobjekt.

 2. Gå till instrumentpanelen där du vill klistra in objektet. Sedan väljer du antingen ingenting för att klistra in i det övre vänstra hörnet av instrumentpanelen eller ett befintligt objekt att klistra in bredvid.
 3. I Tableau Desktop väljer du Fil > Klistra in. I en webbläsare väljer du antingen Redigera > Klistra in eller så använder du tangentbordsgenvägarna för att klistra in.
 4. Objektet klistras in 10 pixlar nedanför och till höger om det övre vänstra hörnet av instrumentpanelen eller det markerade objektet. Du flyttar det inklistrade objektet genom att dra handtaget längst upp.

Obs! Kopierade Dölj/visa-knappar kan rikta sig mot det ursprungliga objektet eller inaktiveras. Mer information om hur du åtgärdar detta finns i Visa och dölja objekt genom att klicka på en knapp.

Ange alternativ för objekt

Klicka på objektet för att välja det. Klicka sedan på pilen i det övre hörnet för att öppna genvägsmenyn. (Menyalternativen varierar beroende på objektet.)

Detaljerade alternativ för bildobjekt

Med bildobjekt kan du antingen infoga bildfiler i instrumentpaneler eller länka till bilder som är publicerade på webben. I båda fallen kan du ange en URL som öppnas när man klickar på bilden. Detta ger instrumentpanelen ökad interaktivitet.

Obs! URL:er för webbaserade bilder kräver prefixet HTTPS för ökad säkerhet. För bild-URL:er med andra prefix använder du webbsideobjektet.

 1. Från avsnittet Objekt till vänster drar du en bild till instrumentpanelen till höger. Eller så klickar du på popup-menyn i det övre hörnet av ett befintligt bildobjekt i en instrumentpanel och väljer Redigera bild.
 2. Klicka antingen på Infoga bildfil för att bädda in en bildfil i arbetsboken eller på Länka till bild för att länka till en webbaserad bild.

  Överväg att länka till en webbaserad bild i följande fall:

  • Bilden är mycket stor och instrumentpanelens målgrupp visar den i en webbläsare. (Till skillnad från webbaserade bilder måste infogade bilder laddas ner varje gång ett blad öppnas, vilket gör upplevelsen långsammare.)
  • Bilden är en animerad GIF-fil. (Infogade bilder har inte stöd för animerade GIF-filer.)
 3. Om du infogar en bild klickar du på Välj för att välja filen. Om du länkar till en bild anger du dess URL.
 4. Ställ in återstående bildinpassning, URL-länkning och alt-text. (Alt-text beskriver bilden i skärmläsningsprogram för förbättrad tillgänglighet.)

Detaljerade alternativ för navigerings- och nedladdningsobjekt

Navigerings- och nedladdningsobjekt har flera unika alternativ som gör att du visuellt kan indikera ett navigeringsmål eller filformat.

En navigeringsknapp med text för knappstilen

 1. I det övre högra hörnet av objektet klickar du på objektmenyn och väljer Redigera knapp.

 2. Gör något av följande:
  • Från menyn Navigera till väljer du ett blad utanför den aktuella instrumentpanelen.
  • Från menyn Exportera till väljer du ett filformat.
 3. Välj bild eller text för Knappstil, ange bild eller text som ska visas och ställ in relaterade formateringsalternativ.
 4. För Verktygstipstext lägger du till en förklaring som visas när användare hovrar över knappen. Denna text är valfri men är bra att använda med bildknappar. (Till exempel kan du skriva ”Öppna visualiseringen Försäljning” för att tydliggöra destinationen för en navigeringsknapp som visas som ett litet försäljningsdiagram.)

Obs! När du visar en publicerad instrumentpanel leder ett enkelt klick på en knapp till navigering eller export. När du redigerar en instrumentpanel måste du dock Alt-klicka (Windows och macOS).

Visa och dölja objekt genom att klicka på en knapp

Med Visa/Dölj-knappar kan användare växla synligheten för instrumentpanelsobjekt och endast visa dem när det behövs.

Så påverkar dolda objekt layouten

När ett flytande objekt är dolt visas eventuella objekt undertill. Visa/Dölj-knappar kan vara särskilt användbara när du tillfälligt vill dölja en flytande grupp av filter för att få mer information om en visualisering.

När ett sektionerat objekt är dolt beror resultaten på objektets nivå i layoutens hierarki.

 • I de flesta fall är det bäst att placera objekt som du planerar att dölja i en vågrät eller lodrät layoutbehållare, då platsen för dolda objekt fylls av andra objekt i behållaren.
 • Tvärtom lämnar ett dolt objekt ett tomrum bakom sig i den sektionerade layoutbehållaren längst upp i layoutens hierarki.

Lägga till och konfigurera knappen Visa/dölj

 1. Välj ett instrumentpanelsobjekt.
 2. Från popup-menyn i det övre hörnet av objektet väljer du Lägg till knappen Visa/dölj.

 3. På knappmenyn väljer du Redigera knapp.

 4. Ställ in följande alternativ:
  • Instrumentpanelsobjekt som ska visas/döljas anger målobjektet. (Ett objekt kan vara mål för endast en Visa/dölj-knapp åt gången. Välj Inget om du vill rikta en annan Visa/dölj-knapp mot objektet.
  • Knappstil anger om bild eller text visas för knappen.
  • Knappens utseende anger hur knappen ser ut, både när objektet är synligt och dolt. Klicka på Objekt visas och Objekt dolt för att välja olika bilder eller text för de olika tillstånden.
  • Verktygstipstext ger en förklaring som visas när användare hovrar över knappen. (Till exempel kan du skriva ”Visa eller dölj filter” för en behållare med filtermenyer.)
 5. Om så krävs drar du knappen till en annan plats eller ändrar storlek på den så att den passar layouten bättre.

Obs! När du visar en publicerad instrumentpanel leder ett enkelt klick på en Visa/dölj-knapp att synligheten för objektet ändras. När du redigerar en instrumentpanel måste du dock Alt-klicka (Windows och macOS).

Säkerhet för webbsideobjekt

Om du använder webbsideobjekt i instrumentpanelen kan du optimera säkerheten genom att göra följande:

Använd HTTPS-protokoll när så är möjligt

Bästa praxis är att använda HTTPS (https://) i dina URL:er. Detta säkerställer att anslutningen från instrumentpanelen till webbsidan krypteras. Om Tableau Server kör HTTPS och du använder HTTP i URL:en kan inte användarens webbläsare visa webbsidan som URL:en pekar mot. Om du inte anger ett protokoll antas HTTP.

Säkerhetsalternativ för webbsideobjekt (endast Tableau Desktop)

Välj Hjälp > Inställningar och prestanda > Ange säkerhet för webbvisning av instrumentpanelen och ställ in alternativen nedan. (I vissa organisationer styrs dessa alternativ över alla datorer av en Tableau-administratör.)

Obs! Alla ändringar du gör av dessa säkerhetsalternativ tillämpas på både befintliga och nyskapade webbsideobjekt.

 • Aktivera JavaScript möjliggör stöd för JavaScript i webbvyn. Om du rensar det här alternativet kan det hända att vissa webbsidor som kräver JavaScript inte fungerar som de ska i instrumentpanelen.
 • Aktivera plugin-program aktiverar eventuella plugin-program som används av webbsidan, som till exempel Adobe Flash eller QuickTime.
 • Blockera popup-fönster blockerar popup-fönster.
 • Aktivera URL-hovringsåtgärder möjliggör URL-hovringsåtgärder. Mer information finns i URL-åtgärder.
 • Aktivera webbsideobjekt och webbilder möjliggör visning av mål-URL:er i webbsideobjekt och bildobjekt. Om du avmarkerar det här alternativet förblir webbsideobjekt och bildobjekt som länkar till webben i instrumentpanel, men de visar inget innehåll.
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!