Optimera data för Fråga data

Viktiga ändringar på gång för Fråga data och Mätvärden

Tableau-funktionerna Fråga data och Mätvärden fasades ut från Tableau Cloud i februari 2024 och kommer inte att finnas i Tableau Server version 2024.2. Tack vare framsteg inom tekniken för naturligt språk kan vi utveckla ett förbättrat gränssnitt, där det är enklare att ställa frågor om data och hålla koll på förändringar. Mer information finns i blogginlägget How Tableau AI and Tableau Pulse are reimagining the data experience (på engelska).

Om du arbetar med och publicerar datakällor kan du dra nytta av några tips som vi har sammanställt för att underlätta användningen av Fråga data. Genom att lägga lite extra tid på den här processen kan du göra dataanalyser tillgängliga för fler personer i organisationen, så att de på egen hand kan få svar på frågor och få djupare insikter.

Optimera data i Fråga data

I rutan Data till vänster i Fråga data-gränssnittet kan ägare till datakällor lägga till synonymer för fält och utesluta irrelevanta värden.

Ändra inställningar på lins- eller datakällnivå

När du ändrar inställningar i rutan Data för Fråga data bör du vara uppmärksam på om du gör ändringarna på lins- eller datakällnivå. (Mer information finns i Skapa linser som riktar in Fråga data mot specifika målgrupper.)

 • På datakällnivån ser du den cylinderformade ikonen för datakällor längst upp till vänster i fönstret. På den här nivån tillämpas ändringar som du gör i rutan Data som standard på alla nya linser som skapas.

  Obs! För extrakt visas två cylindrar.

 • Om det rör sig om en enskild lins visas citatteckenikonen längst upp till vänster i fönstret. I detta fall tillämpas ändringar som du gör i rutan Data bara på just den här linsen.

Lägga till synonymer för fältnamn och fältvärden

Eftersom andra kan använda annan terminologi än den som används i din datakälla har ägare av datakällor och Tableau-administratörer möjlighet att lägga till synonymer för specifika namn och värden för datafält. De synonymer du anger är tillgängliga i hela organisationen, så att dataanalysen går snabbare och smidigare för alla.

Utesluta värden för specifika fält från sökresultat

För att göra resultaten i Fråga data mer användbara kan du utelämna värden för specifika fält från indexeringen. Även om Fråga data inte tar med icke-indexerade värden i sökresultatet, visas värdena fortfarande i visualiseringsresultatet då det är relevant. Om du till exempel inte indexerar värden från ett produktfält eftersom de inkluderar onödiga detaljer i sökresultatet, kan Fråga data fortfarande visa värden som till exempel ”iPhone 12” i resulterande datavisualiseringar. Användarna kan även manuellt lägga till icke-indexerade värden i frågor genom att omge dem med citattecken (t.ex. ”Försäljning för produkter som innehåller ’iPhone 12’”).

Obs! Den här inställningen på fältnivå ignoreras om värdeindexeringsinställningen för datakällan är inaktiverad. Fältnamn och relaterade synonymer indexeras alltid.

 1. Gå till fliken Fråga data för en datakälla eller enskild lins.
 2. Hovra över ett fält i datakällan till vänster och klicka på ikonen Redigera fältinformation (pennan).

 3. Avmarkera Indexera fältvärden.
 4. Klicka på textrutan som visas om du vill indexera om datakällan direkt, eller vänta tills den omindexeras enligt det vanliga indexeringsschemat.

Optimera datakällor

Genom att optimera den ursprungliga datakällan kan du skapa bästa möjliga upplevelse för användarna av Fråga data.

Obs! Fråga data stöder inte flerdimensionella kubdatakällor eller icke-relationella datakällor som Google Analytics, eller datakällor med en virtuell anslutning.

Optimera indexering för Fråga data

Ägare av datakällor kan optimera systemprestanda genom att ändra hur ofta fältvärden indexeras.

 1. Klicka på informationsikonen längst upp på sidan Datakälla:

 2. Klicka på Redigera i avsnittet Fråga data.

 3. Välj ett indexeringsalternativ för fältvärden:

  • Automatiskt söker efter ändringar en gång per dygn och analyserar datakällan om den är live, om ett av dess extrakt har uppdaterats eller om den har publicerats om. Välj det här alternativet för datakällor som ofta används med Fråga data, så att de är redo innan användarna kör frågor mot dem.

  • Manuellt analyserar bara datakällan om en Tableau Creator utlöser indexeringen manuellt på sidan för datakällan. Välj det här alternativet om datakällan ändras ofta men användarna relativt sällan kör frågor mot den med Fråga data.

   Du kan utlösa manuell indexering genom att gå till sidan för datakällan, klicka på symbolen med ett ”i” i en cirkel i rutan Data till vänster och sedan klicka på Återindexera datakälla.

  • Inaktiverat analyserar endast fältnamn, inte värden.

 4. Klicka på Spara

Använda dataextrakt för snabbare prestanda

Om du vill öka prestanda och ge stöd för stora datauppsättningar bör du använda Fråga data med publicerade extrakt i stället för livedatakällor. Du hittar mer information i Skapa ett extrakt(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Se till att användarna kan komma åt datakällan

För att kunna använda Fråga data måste användarna ha behörighet att ansluta till den enskilda datakällan. Om en datakälla har behörigheter på radnivå gäller behörigheterna även för Fråga data, som varken identifierar skyddade värden eller ger relaterade statistiska rekommendationer.

Ha i åtanke att vissa datakällfunktioner inte stöds

Fråga data stöder alla Tableaus funktioner för datakällor förutom följande: Om en datakälla innehåller dessa funktioner kan användarna av Fråga data inte köra frågor mot relaterade fält.

 • Uppsättningar
 • Kombinerade fält
 • Parametrar

Förutse användarnas frågor

Förutse vilken typ av frågor användarna kommer att ställa och optimera datakällan för dessa frågor med hjälp av följande tekniker:

Förenkla data

För att göra det enklare för både användarna och Fråga data att förstå data bör du förenkla datakällan så mycket som möjligt när du förbereder dina data.

 1. Förbättra prestanda genom att ta bort fält som inte behövs.
 2. Ge varje fält ett unikt och meningsfullt namn.
  • Om det till exempel finns fem fältnamn som börjar med ”Försäljning …” är det bättre att skilja dem åt så att det blir lättare för Fråga data att tolka termen ”försäljning”.
  • Byt namn på ”Antal poster” till något mer beskrivande. Använd till exempel ”Antal jordbävningar” i en datakälla där varje post representerar en jordbävning.
  • Undvik fältnamn som består av nummer, datum eller booleska värden (”sant” eller ”falskt”).
  • Undvik namn som påminner om analysuttryck som till exempel ”Försäljning under 2015” eller ”Genomsnittligt antal sålda produkter”.
 3. Skapa meningsfulla alias för fältvärden(Länken öppnas i ett nytt fönster) med termer som används i dagligt tal.

Ange lämpliga standardinställningar för fält

Se till att standardinställningarna för fält återspeglar innehållet i varje fält så att det blir lättare för Fråga data att analysera data.

Skapa hierarkier för fält med geografiska och kategoriska data

För tidsdata skapar Tableau automatiskt hierarkier, som gör att användarna snabbt kan gå uppåt och nedåt i visualiseringar (t.ex. från dag till vecka och sedan till månad). För geografiska och kategoriska data rekommenderar vi dock att du skapar anpassade hierarkier(Länken öppnas i ett nytt fönster), som gör det lättare för Fråga data att skapa visualiseringar som speglar relationerna mellan fält. Tänk på att Fråga data inte visar hierarkierna i rutan Data.

Fråga data indexerar inte hierarkinamn, utan endast namn på fält inuti hierarkier. Om du till exempel har en geografisk hierarki med namnet ”Plats” som innehåller fälten ”Land” och ”Stad” så behöver användarna ange ”Land” och ”Stad” i sina frågor i Fråga data.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!