tsm topology

Använd kommandot tsm topology för att förbereda fillagringsnoder för säker borttagning eller för att återföra dem till läs/skriv-läge. Du kan också initiera en reservomkoppling för lagringsplats, hämta en lista över noder eller portar, hämta konfigurationsstartfilen som krävs för att lägga till ytterligare noder till klustret, ta bort noder, konfigurera externa lagringsplatser och extern fillagring.

Viktig! När du gör ändringar i topologin måste du tillämpa de väntande ändringarna för att ändringarna ska träda i kraft. Du hittar mer information i tsm pending-changes.

tsm topology cleanup-coordination-service

Obs! Från och med version 2020.1.0 kräver alla ensemblekommandon för samordningstjänsten indata för en ”y/n”-kommandotolk för att bekräfta att en serveromstart kommer att göras. Om du vill köra de här kommandona utan indata inkluderar du alternativet --ignore-prompt.

Använd kommandot tsm topology cleanup-coordination-service för att ta bort samordningstjänstensemblen för Tableau Server utanför produktionsmiljön när du driftsätter en ny ensemble. Med det här kommandot tar du bort de gamla instanserna av samordningstjänsten på alla noder i samordningstjänstensemblen utanför produktionsmiljön. Detta är obligatoriskt när du driftsätter en ny samordningstjänstensemble. Om du vill veta mer om ensembler i samordningstjänsten läser du Driftsätta en ensemble för samordningstjänst.

I version 2020.1.0 och senare tar kommandot tsm topology deploy-coordination-service även bort den gamla ensemblen. Du behöver inte köra det här kommandot separat om inte driftsättningen misslyckas.

Synopsis

tsm topology cleanup-coordination-service [option] [global options]

Alternativ

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras. Standardvärdet är 2700 (45 minuter).

tsm topology deploy-coordination-service

Obs! Från och med version 2020.1.0 kräver alla ensemblekommandon för samordningstjänsten indata för en ”y/n”-kommandotolk för att bekräfta att en serveromstart kommer att göras. Om du vill köra de här kommandona utan indata inkluderar du alternativet --ignore-prompt.

Du kan använda kommandot tsm topology deploy-coordination-service för att driftsätta samordningstjänsten för Tableau Server. Med det här kommandot driftsätter du en samordningstjänstensemble, som är en uppsättning samordningstjänstinstanser som körs på specifika noder i serverklustret. Mer information om samordningstjänstensembler, inklusive hur många noder i klustret som ska ha en samordningstjänstinstans, finns i Driftsätta en ensemble för samordningstjänst.

I version 2020.1.0 och senare tar kommandot tsm topology deploy-coordination-service även bort den gamla ensemblen. Du behöver inte köra kommandot cleanup-coordination-service separat.

Synopsis

tsm topology deploy-coordination-service --nodes <nodeID,nodeID,...> [option] [global-options]

Alternativ

-n, --nodes <nodeID,nodeID,...>

Obligatoriskt.

Nod-ID för noder som ska inkluderas i den nya samordningstjänstensemblen, avgränsade med kommatecken. Du kan ange 1, 3 eller 5 samordningstjänstnoder, beroende på det totala antalet noder i klustret. Mer information finns i Kvorum för samordningstjänsten.

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras. Standardvärdet är 2700 (45 minuter).

tsm topology external-services gateway disable

Inaktivera alla instanser av Oberoende gateway på Tableau Server.

Synopsis

tsm topology external-services gateway disable [options] [global options]

Alternativ

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras. Standardvärdet är 2700 (45 minuter).

tsm topology external-services gateway enable

Aktivera instanser av Oberoende gateway på Tableau Server.

Synopsis

tsm topology external-services gateway enable [options] [global options]

Alternativ

-c, --config <configuration-file>

Obligatoriskt

Anger namnet på den JSON-fil som innehåller konfigurationsinformation för alla instanser av den oberoende gatewayen.

tsm topology external-services gateway update

Använd det här kommandot för att uppdatera konfigurationen av Oberoende gateway i Tableau Server. Du måste göra detta om du lägger till eller tar bort ytterligare instanser av Oberoende gateway eller om du uppgraderar Oberoende gateway. Samla in alla eventuella ändringar på oberoende gateway-datorer och uppdatera konfigurationsfilen innan du kör det här kommandot.

Synopsis

tsm topology external-services gateway update [option] [global options]

Alternativ

-c, --config <configuration-file>

Obligatoriskt

Anger namnet på den JSON-fil som innehåller konfigurationsinformation för alla instanser av den oberoende gatewayen.

tsm topology external-services list

Använd kommandot tsm topology external-service-list för att hämta den tjänst som används för Tableau Servers externa lagringsplats. Om du till exempel har konfigurerat Tableau Server till att använda Amazon RDS får du följande meddelande:

De här externt konfigurerade tjänsterna används av Tableau Server:

- pgsql

Synopsis

tsm topology external-service list [global options]

Alternativ

Det finns inga alternativ för det här kommandot.

tsm topology external-services repository disable -n nodeN

Använd kommandot tsm topology external-services repository disable för att sluta använda den externa lagringsplatsen och omkonfigurera installationen för att använda den lokala lagringsplatsen. Då migreras data till en lokal lagringsplats och konfigureras Tableau Server till att använda den lokala lagringsplatsen.

Synopsis

tsm topology external-services repository disable -n nodeN

Alternativ

-n, --node-name <nodeID>

Obligatoriskt.

Anger nod-ID för noden som lagringsplatsen ska flyttas till.

Viktigt: Detta stoppar inte och tar inte bort RDS-instansen. Mer information om hur du tar bort en RDS-instans finns i Deleting a DB Instance(Länken öppnas i ett nytt fönster) (Ta bort en databasinstans) (på engelska) på AWS-webbplatsen.

tsm topology external-services repository enable

Använd kommandot tsm topology external-services repository enable för att konfigurera Tableau Server till att använda en extern lagringsplats. Det här kommandot kan du använda under installation av Tableau Server för att konfigurera den externa lagringsplatsen. Om det här kommandot körs på en redan befintlig och aktiv instans av Tableau Server migreras data från den lokala noden till den externa lagringsplatsen och Tableau Server konfigureras till att använda den externa lagringsplatsen när migreringen har slutförts.

Synopsis

tsm topology external-services repository enable -f <filename>.json -c <ssl certificate file>.pem

Alternativ

--f <file name>

Obligatoriskt.

Den fullständiga sökvägen och det fullständiga filnamnet för konfigurationsfilen. Du hittar mer information i Konfigurera om Tableau Server-lagringsplatsen.

--c <ssl certificate file>

Krävs för version 2021.2 och 2021.2.1. Valfritt för version 2021.2.2 och senare.

För SSL-konfigurationer laddar du ner certifikatfilen och anger den fil som ska användar med det här alternativet.

 1. Amazon RDS:Läs mer i Using SSL to Encrypt the Connection to a DB Instance(Länken öppnas i ett nytt fönster) (Använda SSL för att kryptera anslutningen till en databasinstans) (på engelska).

 2. Azure-databas: Läs mer i Configure TLS connectivity for Azure Database for PostgreSQL(Länken öppnas i ett nytt fönster) (Konfigurera TLS-anslutning för Azure Database för PostgreSQL) (på engelska).
 3. Fristående PostgreSQL-instans: Läs mer i Konfigurera SSL.

--no-ssl

Valfritt. Det här alternativet är tillgängligt i version 2021.2.2 och senare.

Det innebär att SSL inte krävs vid anslutning till den externa lagringsplatsen. Om du inte behöver använda krypterade anslutningar måste du också konfigurera den externa lagringsplatsen så att den tillåter okrypterade anslutningar. När du använder det här alternativet krypteras anslutningar om den externa lagringsplatsen konfigureras så att den har stöd för TLS/SSL-anslutningar. I annat fall använder Tableau Server okrypterade anslutningar.

Hoppa över kontrollen för att se om den externa lagringsplatsen redan är konfigurerad för att användas med Tableau Server. Det här alternativet rekommenderas vanligtvis inte då det kan leda till att samma lagringsplats används av flera Tableau Server-installationer, vilket kan orsaka fel. Det här alternativet kan vara användbart för tester eller katastrofåterställning.

--hoppa-över-tillståndskontroll

Valfritt. Det här alternativet är tillgängligt i version 2022.3.0 och senare.

Hoppa över kontrollen för att se om den externa lagringsplatsen redan är konfigurerad för att användas med Tableau Server. Det här alternativet kan vara användbart för tester eller katastrofåterställning men rekommenderas inte för normal användning då det kan leda till att samma lagringsplats används av flera Tableau Server-installationer.

tsm topology external-services repository replace-host

Med det här kommandot uppdaterar du Tableau Server-inställningarna så att den angivna externa lagringsplatsen används. Använd kommandot tsm topology external-services repository replace-host för att omkonfigurera Tableau Server så att det använder den nya externa lagringsplatsen omedelbart, utan att flytta data dit från den aktuella externa lagringsplatsen. Det kan hända att du måste migrera data manuellt. Du bör endast göra detta efter att du har utvärderat och förstått inverkan av den potentiella dataförlusten.

Det här kommandot kan användas i följande scenarier:

 • Planerat utgång av SSL-certifikat som används av RDS-instanser: RDS-instanser måste uppdateras med de nya certifikaten och Tableau Server måste konfigureras så att den nya certifikatfilen ansluter till RDS-instansen.

 • Katastrofåterställning: Använd detta för att ansluta till en ny RDS-instans i katastrofscenarier. Mer information finns i Skapa en PostgreSQL-databasinstans på AWS Relational Database Service (RDS).

 

Synopsis

tsm topology external-services repository replace-host -f <filename>.json -c <ssl certificate file>.pem

Alternativ

-f <file name>

Obligatoriskt.

Den fullständiga sökvägen och det fullständiga filnamnet för konfigurationsfilen. Du hittar mer information i Konfigurera om Tableau Server-lagringsplatsen.

-c <ssl certificate file>

Valfritt.

Certifikatfilen är det certifikat som ska importeras för att anslutningar till instansen ska tillåtas. För RDS är detta den CA-certifikatfil som används för att signera certifikatet för instansen. Vanligtvis är det den senaste rotcertifikatfilen rds-ca-XXXX-root.pem. Använd den här parametern för att uppdatera Tableau Server om certifikatet har ändrats på RDS-instansen.

Mer information finns i Using SSL/TLS to Encrypt a Connection to a DB Instance (Använda SSL/TLS för att kryptera en anslutning till en databasinstans).

Mer information om hur du hämtar .pem-filen finns i Using SSL to Encrypt a Connection to a DB Instance(Länken öppnas i ett nytt fönster) (Använda SSL för att kryptera en anslutning till en databasinstans) (på engelska).

--ignore-prompt

Valfritt.

Kör det här kommandot utan dialogrutor.

tsm topology external-services storage disable

Konfigurera Tableau Server till att köra fillagring lokalt. Använd det här kommandot för att inaktivera extern fillagring och flytta fillagringsdata till Tableau Server.

Synopsis

tsm topology external-services storage disable [options] [global options]

Alternativ

-fsn <nodeID, nodeID,...>

Obligatoriskt

Ange de noder du vill konfigurera fillagring för. Du kan ange flera noder. Data migreras till den första noden i listan och replikeras sedan till de andra noderna.

Du hittar mer information i Konfigurera om fillager.

tsm topology external-services storage enable

Konfigurera Tableau Server med extern fillagring. Extern fillagring använder SAN eller NAS för att lagra fillagringsdata.

Synopsis

tsm topology external-services storage enable [options] [global options]

Alternativ

--network-share <network share path>

Obligatoriskt

Ange namnet och sökvägen för nätverksresursen som du vill använda för den externa fillagringen.

Mer information finns i Konfigurera om fillager.

tsm topology external-services storage switch-share

Använd det här kommandot för att flytta de externa tjänsterna till en annan nätverksresurs. Ett exempel på detta kan vara när din nuvarande nätverksanslutna lagring är i slutet av sin livscykel och du behöver använda en ny nätverksansluten lagring med ny maskinvara. Mer information finns i Konfigurera om fillager.

Synopsis

tsm topology external-services storage switch-share [option] [global options]

Alternativ

--network-share <network share path>

Obligatoriskt

Ange sökvägen till den nya nätverksresursen som du vill växla till.

tsm topology failover-repository

Du kan använda tsm topology failover-repository för att manuellt initiera en reservomkoppling av lagringsplats från den aktuella, aktiva lagringsplatsen till den sekundära, passiva lagringsplatsen.

Kommandot tsm topology failover-repository är beständigt. Lagringsplatsens reservomkoppling förblir den aktiva lagringsplatsen till du utfärdar kommandot igen eller – om Tableau Server är så konfigurerat – till automatisk reservomkoppling sker. Om du har en föredragen aktiv lagringsplats konfigurerad kan du använda alternativet --preferred för att byta tillbaka till den lagringsplatsen. Se Tableau Server-lagringsplats för mer information om att konfigurera en föredragen aktiv lagringsplats.Om Tableau Server är konfigurerad för hög tillgänglighet sker reservomkopplingen av lagringsplatsen automatiskt vid behov. Använd kommandot failover-repository för att manuellt reservomkoppla lagringsplatsen.

Synopsis

tsm topology failover-repository --preferred | --target <node_id> [global options]

Alternativ

-r, --preferred

Krävs om if -t eller --target inte används.

Använd den konfigurerade föredragna noden som mål för reservomkoppling av lagringsplats.

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras. Standardvärdet är 1800 (30 minuter).

-t, --target <node_id>

Krävs om -r eller --preferred inte används.

Nod-ID för målnoden som reservomkoppling ska genomföras på. Du hittar nod-ID med hjälp av kommandot tsm topology list-nodes.

tsm topology filestore decommission

Du måste använda kommandot tsm topology filestore decommission för att förbereda en eller flera fillagringsnoder för säker borttagning. Med det här kommandot placeras de angivna noderna i skrivskyddat läge och det säkerställs att det inte finns något unikt innehåll på de angivna noderna.

Om du stänger resultat i en enskild fillagringsnod måste du använda alternativet --override, annars misslyckas nedstängningen.

Synopsis

tsm topology filestore decommission --nodes <nodeID,nodeID,...> [options] [global options]

Alternativ

-n, --nodes <nodeID,nodeID,...>

Obligatoriskt.

Ange en eller flera noder som ska stängas ned genom att ange nod-ID, avgränsade med kommatecken.

--delete-filestore

Valfritt.

Framtvingar borttagning av fillagringen, även om den inte har stängts ned. Du bör endast använda det här alternativet om noden som fillagringen befinner sig på är i ett feltillstånd och den inte går att stänga ned. Alla unika filer på noden tas bort permanent.

-o, --override

Valfritt.

Åsidosätter varningar eller fel som vanligtvis skulle uppstå om borttagning av målnoden för fillagring skulle minska antalet kvarvarande fillagringsnoder till en. Det går inte att använda det här alternativet med alternativet --delete-filestore.

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras. Standardvärdet är 1800 (30 minuter).

tsm topology filestore recommission

Använd kommandot tsm topology filestore recommission för att återställa nedstängda noder till läs/skriv-läge.

Synopsis

tsm topology filestore recommission --nodes <nodeID,nodeID,...> [global options]

Alternativ

-n, --nodes <nodeID,nodeID,...>

Obligatoriskt.

Ange en eller flera noder som ska öppnas upp på nytt genom att ange nod-ID, avgränsade med kommatecken.

tsm topology list-nodes

Visa noderna i klustret och (valfritt) tjänsterna på varje nod.

Synopsis

tsm topology list-nodes [options] [global options]

Alternativ

-v, --verbose

Valfritt.

Visar varje nod-ID, nodrollen (mer information finns i set-node-role nedan), nodadressen och processerna på varje nod.

 

tsm topology list-ports

Visa portarna i klustret.

Synopsis

tsm topology list-ports [options] [global options]

Alternativ

--node-name <nodeID>

Valfritt.

Ange noden som portar ska anges för.

--service-name

Valfritt.

Ange tjänsten som portar ska anges för.

 

tsm topology node-nickname list

Visa nod-smeknamn för noder i klustret.

Synopsis

tsm topology node-nickname list [options] [global options]

Alternativ

--nodes <nodeID,nodeID,...>

Valfritt.

Ange nod-ID för de noder som ska listas med smeknamn.

tsm topology node-nickname remove

Ta bort smeknamnet från de angivna noderna.

Synopsis

tsm topology node-nickname remove [options] [global options]

Alternativ

--all

Krävs om --nodes inte har angetts.

Ta bort smeknamnen från alla noder i klustret.

--nodes <nodeID,nodeID,...>

Krävs om --all inte har angetts.

Ange nod-ID för de noder vars smeknamn ska tas bort.

tsm topology node-nickname set

Ange smeknamn för den angivna noden.

Synopsis

tsm topology node-nickname set [options] [global options]

Alternativ

-id, --node <nodeID>

Obligatoriskt.

Ange noden som smeknamn ska anges för.

-nn, --nickname <name>

Obligatoriskt.

Smeknamnet för den angivna noden.

tsm topology nodes get-bootstrap-file

Du kan använda kommandot tsm topology nodes get-bootstrap-file för att hämta startfilen som krävs för att lägga till en ny nod till klustret.

Viktigt: Startfilen innehåller en kopia av huvudnyckelarkivfilen som används för att kryptera konfigurationshemligheterna. Filen kan också innehålla inbäddade inloggningsuppgifter som är giltiga under en viss tid (läs mer i tabadmincontroller.auth.expiration.minutes) och fungerar som en sessionscookie. Du bör vidta ytterligare åtgärder för att skydda startfilen.

Synopsis

tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\file>.json [global options]

Alternativ

-f,--file <file>

Obligatoriskt.

Den fullständiga sökvägen och det fullständiga filnamnet där konfigurationsfilen ska sparas. Om det finns en dubblettfil skrivs den över.

-nec,--no-embedded-credential

Valfritt.

Tillagt i version 2019.3.

Som standard inkluderas inbäddade inloggningsuppgifter i startfilen. Använd det här alternativet om inloggningsuppgifter inte ska inkluderas i startfilen. Inbäddade inloggningsuppgifter är tillfälliga och upphör att gälla baserat på värdet för konfigurationsnyckeln tabadmincontroller.auth.expiration.minutes. Som standard är detta 120 minuter.

Obs! Du kan inaktivera möjligheten att inkludera inbäddade inloggningsuppgifter på servernivå med hjälp av ett konfigurationsalternativ. Mer information finns i features.PasswordlessBootstrapInit.

 

tsm topology remove-nodes

Ta bort noder från klustret.

För att slutföra borttagningen av en nod måste du också köra kommandot tsm pending-changes apply. I vissa scenarier måste du ta bort eller starta om processer innan du tar bort noder. Läs mer i Ta bort en nod.

Om du tar bort en nod och du vill lägga till den igen till ett kluster måste du först köra obliterate-skriptet för att rensa bort Tableau och sedan installera noden på nytt genom den normala processen för tillägg av en ny nod. Mer information finns i Ta bort Tableau Server från datorn och Installera och konfigurera ytterligare noder.

Obs! Om du vill ta bort en nod från ett kluster måste den ha konfigurerats med en process någon gång tidigare. Om du tar bort en nod som du inte har konfigurerat några processer på måste du lägga till en process på den, köra tsm pending-changes apply och sedan ta bort noden.

Synopsis

tsm topology remove-nodes --nodes <nodeID,nodeID,...> [global options]

Alternativ

-n, --nodes <nodeID,nodeID,...>

Obligatoriskt.

Ange den eller de noder som ska tas bort. Om du anger flera noder ska du avgränsa nod-ID med kommatecken.

 

tsm topology set-node-role

Ställ in nodrollerna för Bakgrundsprocessor och Extraktfrågor. Detta fastställer typen av uppgifter som utförs på noderna. Följande nodroller kan vara användbara om du har ett kluster med flera noder. Olika nodroller kan kräva licenser för Advanced Management eller Datahantering, eller för båda. Mer information om licenskrav finns i Hantera arbetsbelastning via nodroller.

Obs! Konfiguration av nodroller kräver att servern startas om och medför visst driftstopp. Du hittar mer information i tsm pending-changes.

Synopsis

tsm topology set-node-role [options] [global options]

Alternativ

-n, --nodes <nodeID,nodeID,...>

Obligatoriskt.

Ange en eller flera noder som du vill ställa in nodroller för, specificerade med nod-ID som är avgränsade med kommatecken, utan mellanrum mellan noderna.

-r --role <all-jobs,flows,no-flows,extract-refreshes,subscriptions,extract-refreshes-and-subscriptions,no-extract-refreshes,no-subscriptions,no-extract-refreshes-and-subscriptions,extract-queries,extract-queries-interactive>

Obligatoriskt

Ställer in rollen för de angivna noderna. Giltiga värden för det här alternativet:

 • all-jObs! Bakgrundsprocessor kör alla typer av jobb.

 • flows: Bakgrundsprocessor kör endast flödesjobb.

 • no-flows: Bakgrundsprocessor kör inte flödesjobb.

 • extract-refreshes: Bakgrundsprocessor kör endast extraktuppdateringar. Detta inkluderar inkrementella uppdateringar, fullständiga uppdateringar, kryptering och dekryptering av alla extrakt, inklusive extrakt som genereras av flödesutdata.

 • subscriptions: Bakgrundsprocessor kör endast prenumerationsjobb.

 • extract-refreshes-and-subscriptions: Bakgrundsprocessor kör extraktuppdateringar, kryptering och dekryptering av alla extrakt, inklusive extrakt som skapas av flödesutdata, samt prenumerationsjobb.

 • no-extract-refreshes: Bakgrundsprocessor kör alla jobb utom extraktuppdateringar, extraktkryptering och extraktdekryptering, inklusive extrakt som skapas från flödesutdata.

 • no-subscriptions: Bakgrundsprocessor kör alla jobb utom prenumerationer.

 • no-extract-refreshes-and-subscriptions: Bakgrundsprocessor kör alla jobb utom extraktuppdateringar, extraktkryptering och extraktdekryptering, inklusive extrakt som skapas från flödesutdata, samt prenumerationer.

 • extract-queries: De valda noderna körs som all-jobs och prioriterar bearbetningen av extraktfrågor.

 • extract-queries-interactive: De valda noderna körs som all-jobs och prioriterar bearbetningen av interaktiva extraktfrågor, som dem som körs när en användare tittar på skärmen och väntar på att en extraktbaserad instrumentpanel ska läsas in. Det här är en avancerad inställning som bara ska användas om klustret har hög belastning med prenumerations- och aviseringsjobb, som försämrar prestanda för användarna vid inläsning av visualiseringar som körs ungefär samtidigt med schemalagda belastningar.

 • system: Bakgrundsprocessorn kör bara systemunderhållsjobb som interagerar med andra Tableau Server-processer, som att rensa kraschade jobb, skörda databashändelser och synkronisera Active Directory.

 • no-system: Bakgrundsprocessorn kör alla jobb utom systemunderhållsjobb.

tsm topology set-ports

Ställ in portarna för en tjänstinstans.

Synopsis

tsm topology set-ports --node-name <nodeID> --port-name <port_name> --port-value <port_value> [options] [global options]

Alternativ

-i, --instance <instance_id>

Valfritt.

Anger instans-ID för tjänsten. Blir 0 (noll) om inget anges.

-n, --node-name <nodeID>

Obligatoriskt.

Anger nod-ID för noden.

-pn, --port-name <port_name>

Obligatoriskt.

Namn på porten som ska ställas in, i följande format: service_name:port_type. Om ingen port anges används den primära porten. För portnamnets syntax, se Dynamiskt mappade portar.

-pv, --port-value <port_value>

Obligatoriskt.

Porten att ange.

-r, --restart

Valfritt.

Visa inte uppmaning att starta om och starta om Tableau Server vid behov.

 

tsm topology set-process

Ange antalet instanser av en process på en nod. Om en nod redan har den angivna processen uppdateras antalet så att det stämmer överens med det angivna antalet.

 • Du kan endast ställa in en process åt gången. Om du anger fler än en process ignoreras alla processer efter den första.
 • Du måste ställa in en process på en nod åt gången. Om du anger fler än en nod visas felmeddelandet ”Ogiltigt nodnamn” av kommandot.

När du uppdaterar antalet processer på noderna måste du också tillämpa väntande ändringar. I de flesta fall kräver detta också att servern startas om (du uppmanas till detta), men i vissa fall kan du genomföra dynamiska topologiändringar utan att behöva starta om servern. Mer information finns i Dynamiska topologiförändringar för Tableau Server.

Obs! För en fullständig lista över processnamn, se Tableau Server-processer.

Synopsis

tsm topology set-process --count <process_count> --node <nodeID> --process <process_name> [global options]

Alternativ

-c, --count <process_count>

Obligatoriskt.

Processantalet (antalet instanser) som ska ställas in.

-n, --node <nodeID>

Obligatoriskt.

Anger nod-ID för noden som processen ska ställas in på.

-pr, --process <process_name>

Obligatoriskt.

Namnet på processen som ska ställas in.

 

tsm topology toggle-coordination-service

Obs! Från och med version 2020.1.0 kräver alla ensemblekommandon för samordningstjänsten indata för en ”y/n”-kommandotolk för att bekräfta att en serveromstart kommer att göras. Om du vill köra de här kommandona utan indata inkluderar du alternativet --ignore-prompt.

Du kan använda kommandot tsm topology toggle-coordination-service för att växla mellan samordningstjänstensembler. Om du vill veta mer om ensembler i samordningstjänsten läser du Driftsätta en ensemble för samordningstjänst.

I version 2020.1.0 och senare växlar kommandot tsm topology deploy-coordination-service till den nya ensemblen. Du behöver inte köra det här kommandot separat.

Synopsis

tsm topology toggle-coordination-service [option] [global options]

Alternativ

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras. Standardvärdet är 1800 (30 minuter).

Globala alternativ

-h, --help

Valfritt.

Visa hjälp för kommandot.

-p, --password <lösenord>

Krävs tillsammans med -u eller --username om ingen session är aktiv.

Ange lösenordet för användaren som anges i -u eller --username.

Ange lösenordet inom citattecken om det innehåller mellanslag eller specialtecken.

--password "my password"

-s, --server https://<värdnamn>:8850

Valfritt.

Använd den angivna adressen för Tableau Services Manager. Webbadressen måste börja med https, inkludera port 8850 och använda servernamnet inte IP-adressen. Till exempel https://<tsm_hostname>:8850. Om ingen server finns angiven antas https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Valfritt.

Använd den här flaggan för att lita på det självsignerade certifikatet på TSM-styrenheten. Mer information om certifikatförtroende och CLI-anslutningar finns i Ansluta TSM-klienter.

-u, --username <användare>

Krävs tillsammans med -p eller --password om ingen session är aktiv.

Ange ett användarkonto. Om du inte inkluderar det här alternativet körs kommandot med de autentiseringsuppgifter du loggat in med.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!