Färgpaletter och effekter

Alla markeringar har en standardfärg, även när det inte finns några fält i Färg på kortet Markeringar. Standardfärgen för de flesta markeringar är blå. Standardfärgen för text är svart. Se även Tilldela markeringarna en färg och Exempel – flera fält i färg.

Kategoriska paletter

När du släpper ett fält med diskreta värden (vanligtvis en dimension) på Färg på kortet Markeringar använder Tableau en kategorisk palett och tilldelar varje värde i fältet en färg. Kategoriska paletter innehåller olika färger som är lämpliga för fält med värden som inte har någon inneboende ordning, till exempel avdelningar eller fraktmetoder.

Om du vill ändra färger för värden i ett fält klickar du i det övre högra hörnet av färgförklaringen. I Tableau Desktop väljer du Redigera färger från snabbmenyn. I Tableau Server eller Tableau Cloud öppnas dialogrutan Redigera färger automatiskt.

Tableau Desktop-versionWebbversion

Ändra färgen på ett värde

 1. Klicka på ett objekt till vänster under Välj dataobjekt.

 2. Klicka på en ny färg i paletten till höger. I Tableau Desktop kan du hålla muspekaren över en färgkarta för att identifiera färgen.

 3. Upprepa detta för alla värden som du vill ändra.

 4. Klicka på OK i Tableau Desktop för att avsluta dialogrutan Redigera färger. I Tableau Server eller Tableau Cloud stänger du bara dialogrutan.

Välj en annan palett

I listrutan Välj färgpalett i dialogrutan Redigera färger finns färgpaletter som du kan använda för diskreta fält. Listan innehåller både kategoriska och ordningspaletter.

Längst upp i listan finns kategoriska paletter, till exempel Tableau 10. Som nämnts ovan är kategoriska paletter lämpliga för diskreta fält utan inneboende ordning.

Längst ner i listan finns ordningspaletter som Orange. Ordiningspaletter innehåller en rad relaterade färger och är lämpliga för fält som har en tillhörande ordning, till exempel datum eller nummer.

När du har valt en palett klickar du på Tilldela palett för att automatiskt tilldela de nya palettfärgerna till medlemmarna i fältet.

Återgå till den automatiska paletten och standardfärgtilldelningar genom att klicka på Återställ i dialogrutan Redigera färger.

Kvantitativa paletter

När du släpper ett fält med kontinuerliga värden på kortet Markeringar (vanligtvis ett mätvärde), visar Tableau en kvantitativ förklaring med ett kontinuerligt färgintervall.

Du kan ändra färgerna som används i intervallet, färgfördelningen och andra egenskaper. Om du vill redigera färger klickar du längst upp till höger i färgförklaringen. I Tableau Desktop väljer du Redigera färger från snabbmenyn. I Tableau Server eller Tableau Cloud öppnas dialogrutan Redigera färger automatiskt.

När det finns både negativa och positiva värden för fältet kommer standardintervallet av värden att använda två färgintervall och dialogrutan Redigera färger för fältet har en fyrkantig färgruta i vardera änden av intervallet. Detta kallas en divergerande palett.

Tableau Desktop-versionWebbversion

Dialogrutan Redigera färger för en divergerande palett

När alla värden är antingen positiva eller negativa använder standardvärdet ett enda färgintervall och dialogrutan Redigera färger för fältet har en fyrkantig färgruta endast i den högra änden av intervallet. Detta kallas en sekventiell palett.

Tableau Desktop-versionWebbversion

Dialogrutan Redigera färger för en sekventiell palett

Du kan ange om Tableau använder en divergerande palett eller en sekventiell palett för ett kontinuerligt fält i Färg, och även ställa in färgintervallet för fältets värden.

I listrutan Palett finns en rad färgpaletter som du kan välja mellan. Det finns två typer av kvantitativa paletter tillgängliga för kontinuerliga fält:

 • Alla paletter med Divergerande i namnet är divergerande kvantitativa paletter - till exempel Orange-Blå divergering. Du kan välja en divergerande palett för alla kontinuerliga fält – det är inte nödvändigt för värdeintervallet att innehålla både positiva och negativa tal.

  Om du vill ändra färgerna för en divergerande palett klickar du på en av de fyrkantiga färgrutorna i vardera änden av palettspektrumet. Beroende på om du skriver i Tableau Desktop eller på webben, gör något av följande:

  • I Tableau Desktop, i dialogrutan för färgkonfiguration (som är en del av datorns operativsystem), väljer du en färg från färgväljaren eller ange anpassade värden.

  • I Tableau Server eller Tableau Cloud anger du ett anpassat hexvärde i fältet Anpassad färg. Om värdet inte är giltigt görs inga ändringar.

 • Alla andra paletter är sekventiella kvantitativa paletter. Om du vill ändra färgerna för en sekventiell palett klickar du på den fyrkantiga färgrutan till höger om palettspektrumet för att antingen öppna dialogrutan för färgkonfiguration (Tableau Desktop) eller ange ett anpassat hexvärde i fältet Anpassad färg (Tableau Server eller Tableau Cloud).

Alternativ för kvantitativa paletter

Följande alternativ är tillgängliga i dialogrutan Redigera färger för ett kontinuerligt fält.

Obs! Alternativ skiljer sig där de är noterade för Tableau Server och Tableau Cloud.

Graderad färg

Välj Graderad färg för att gruppera värden i enhetliga fack, där varje klass är associerat med en färg. Använd snurreglaget för att ange hur många steg (fack) som ska skapas. För ett värdeintervall från 0 till 100 kan du till exempel ange fem steg för att sortera värden i fem fack (0-20, 20-40, osv.).

Tableau Desktop-versionWebbversion

Om en divergerande färgpalett är markerad, visas den punkt där paletten övergår mellan färger på färgrampen med en liten svart bockmarkering. När antalet steg är udda placeras märket mitt i övergångssteget. När antalet steg är jämnt placeras markeringen vid gränsen mellan stegen där färgen ändras.

Omvänd

Välj Omvänd för att invertera färgordningen i området. Om du till exempel vill att lägre värden ska ha en mörkare intensitet i en sekventiell palett, ska du invertera paletten. För en divergerande palett innebär omvänd färgpalett att byta de två färgerna i paletten, förutom att invertera nyanserna inom varje färgintervall.

Använd fullständigt färgintervall

Med en divergerande (tvåfärgad) palett kan du välja Använd fullständigt färgintervall. Tableau tilldelar både startnumret och slutnumret en fullständig intensitet för båda färgintervallen. Så om intervallet är från -10 till 100, kommer färgen som representerar negativa tal att justeras för att förändras i nyans mycket snabbare än färgen som representerar positiva tal. Om du inte väljer Använd fullständigt färgintervall, tilldelar Tableau färgintensiteten som om värdeintervallet var från -100 till 100, så att ändringen i nyans är densamma på båda sidor av noll. Detta innebär att det kommer att bli mycket mindre förändring på den negativa sidan, där faktiska värden endast varierar från -10 till 0, än på den positiva sidan, där värdena varierar från 0 till 100.

Bilden till vänster nedan visar en röd-grön divergerande färgpalett för värden från -858 till 72 986. Utan att använda hela färgintervallet, visas -858 (associerat med den lilla rutan längst ner till höger i diagrammet) som grå, eftersom -858 är bara ca 1 % så långt till den negativa sidan som 72 986 är till den positiva sidan. När hela färgintervallet används, som i bilden till höger, visas -858 som mörkrött, lika med det maximala positiva värdet i intensitet.

Inkludera totalsummor

Välj Inkludera totalsummor för att inkludera totalsummor, delsummor och slutsummor i färgkodningen. Detta alternativ gäller endast när totala värden ingår i vyn.

Begränsa färgintervallet

I Tableau Desktop, när du klickar på Avancerat i dialogrutan Redigera färger, kan du välja att ange värdena för start, slut och mitten för intervallet genom att markera kryssrutan och skriva in ett nytt värde i fältet och färgrampen justeras därefter.

Startvärdet är den undre gränsen i intervallet, Slutvärdet är den övre gränsen och Mittvärdet är där neutralfärgen finns på en divergerande färgpalett.

Obs! Det här alternativet finns inte tillgängligt i Tableau Server eller Tableau Cloud för närvarande.

Återställ färgintervallet

Återgå till den automatiska paletten och standardfärgtilldelningar genom att klicka på Återställ i dialogrutan Redigera färger.

Obs! Om du är i webbredigeringsläge och klickar på Återställ återgår färgpaletten till standardinställningarna. Alla alternativ som ställts in i alternativet Avancerat kommer också att återställas. Om du vill ångra den här åtgärden kan du klicka på Ångra i den övre menyn. Om dina ändringar redan har sparats, måste du ändra Avancerade alternativ i Tableau Desktop och publicera vyn igen.

Konfigurera färgeffekter

Klicka på listrutan Färg på kortet Markeringar för att konfigurera ytterligare inställningar för Färg som inte är relaterade till de faktiska färgerna som visas.

Tableau Desktop-versionWebbversion

Genomskinlighet

Ändra markeringarnas genomskinlighet genom att flytta reglaget.

Justering av genomskinlighet är särskilt användbart i täta punktdiagram eller när du tittar på data som ligger över en karta eller bakgrundsbild. När du skjuter reglaget åt vänster blir markeringarna mer genomskinliga.

Markeringskanter

Som standard visar Tableau alla markeringar utan kant. Du kan aktivera markeringskanter för alla markeringstyper förutom text, linje och form. Välj en färg för markeringskant i listrutan Färg.

Tableau Desktop-versionWebbversion

Kanter kan vara användbara för att visuellt separera markeringar som är nära varandra. Till exempel visar vyerna nedan en punktdiagram med markeringskanter aktiverade (vänster) och inaktiverade (höger). När kanterna är aktiverade är det lättare att skilja på markeringarna i områden där de är tätt sammanflätade.

Obs! Du kan också använda genomskinlighetsinställningen för att visa tätheten av markeringar.

När du tittar på ett stort antal färgkodade små markeringar är det oftast bättre att låta markeringskanterna vara avstängda. Annars kan kanter dominera vyn, vilket gör det svårt att se färgkodningen.

I vyerna nedan visas till exempel staplar som segmenteras av ett stort antal färgkodade dimensioner. Med markeringskanter aktiverade (höger) är några av de smalare markeringarna svåra att identifiera efter färg. Med kanterna avstängda (vänster) är markeringarna lätta att skilja från varandra.

Markeringshalon

För att göra markeringar mer synliga mot en bakgrundsbild eller karta, kan du omge varje markering med en solid kontrasterande färg som kallas halo. Markeringshalon är tillgängliga när du har en bakgrundsbild eller en bakgrundskarta. I listrutan Färg väljer du en färg för markeringshalon.

Markeringar

I Tableau Desktop, när du använder linjemarkeringstypen, kan du lägga till en markeringseffekt för att visa eller dölja punkter längs linjen. Du kan visa valda punkter, alla punkter, eller inga punkter. I listrutan Färg väljer du en markering i avsnittet Effekter.

Obs! Det här alternativet finns inte tillgängligt i Tableau Server eller Tableau Cloud för närvarande.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!