Vanliga frågor om Tableau Bridge

Hitta svar på vanliga frågor om Tableau Bridge.

Grunderna i Bridge

Vad är Tableau Bridge?

Tableau Bridge är en proxyklient som körs på en dator i nätverket och används för att ansluta privata nätverksdata till Tableau Cloud. Bridge installeras bakom organisationens brandvägg. Programmet kan komma åt data i lokala och virtuella moln (isolerade privata moln som finns i ett offentligt moln) via en etablerad och säker utgående anslutning från data till Tableau Cloud.

Se Använda Tableau Bridge.

Vad använder du Tableau Bridge till?

Om en del av eller alla data finns lokalt eller i ett virtuellt moln bakom brandväggen kan du använda Bridge för att på ett säkert sätt komma åt och ansluta data till Tableau Cloud. Data kan vara .csv-filer i ett privat nätverk eller lagras i ett datalager.

Bridge håller även data aktuella. Om du har en visualisering som måste uppdateras när data ändras kan Bridge hålla data uppdaterade i Tableau Cloud, antingen genom att uppdatera extrakt automatiskt eller genom att skicka live-begäranden till de lokala datakällorna.

Vad kostar Tableau Bridge?

Tableau Bridge är en kostnadsfri klient som stöds och som används med Tableau Cloud.

Vilka är de operativsystem som stöds och minimikraven för maskinvara för Tableau Bridge?

Bridge stöds på 64-bitars Windows-datorer och Linux. För Bridge för Linux måste du skapa en anpassad Docker-avbildning. Mer information om minimikraven på maskinvara finns i Rekommenderad programvara och maskinvara.

Behöver vi en separat installation av Tableau Bridge för varje Tableau Cloud-plats?

Ja. Tableau Bridge kan endast ansluta till en Tableau Cloud-plats vid en given tidpunkt. Tableau rekommenderar att Bridge-klienten installeras bakom brandväggen på en dedikerad virtuell dator, så att den inte konkurrerar med resurser från andra program. Endast en klient kan installeras per dator. Mer information finns i Installera Bridge.

Kan jag använda Bridge även om jag kan ansluta till data direkt från Tableau Cloud?

Du behöver inte använda Bridge om Tableau Cloud kan komma åt data direkt. Bridge fungerar som en proxy och beroende på genomströmning är det möjligt att Bridge kommer att vara långsammare än en direkt anslutning till datakällan.

Hur installerar jag Bridge?

(Windows) Ladda ner installationsprogrammet från sidan Nedladdningar och följ anvisningarna i Installera Bridge. Läs mer i Rekommenderad programvara och maskinvara.

(Linux) Du måste skapa en anpassad Docker-avbildning, installera RPM-paketet och därefter köra Bridge inifrån behållaravbildningen för att använda Bridge för Linux.

Säkerhet

Hur skyddar Bridge data?

All trafik mellan Bridge och Tableau Cloud skyddas med TLS. Bridge gör en inledande utgående anslutning och all kommunikation initieras bakom en brandvägg med portarna 80 och 443. Efter den första utgående anslutningen är kommunikationen dubbelriktad. Data som överförs till och från Tableau Bridge krypteras. Bridge använder följande protokoll, beroende på vilken typ av anslutning som används av innehållet:

 • För liveanslutningar och extraktuppdateringar som använder onlinescheman används säkra WebSockets (wss://).
 • För extraktuppdateringar som använder Bridge-scheman (äldre version) används HTTP Secure (https://).

För att säkerställa att dina data endast överförs till Tableau Cloud kan du implementera domänbaserad filtrering på utgående anslutningar (filtrering vid proxy för vidarebefordran) från Bridge-klienten.

Läs mer i Säkerhet i Bridge.

Finns det andra sätt att skydda data?

Du kan använda godkännandelistor för att identifiera platser som har åtkomst till dina data och utesluta platser som inte ingår i listan. Vissa datakällor är alltid molnbaserade, t.ex. Amazon Athena, Redshift, Azure SQL Database och Google Cloud SQL. I dessa fall förväntar sig Tableau Cloud att ansluta direkt via IP-godkännandelistor som standard när den inbyggda kopplingen används.

Det går att konfigurera Tableau Bridge att använda molnbaserade datakällor om data är isolerade från internet i ett privat undernät (varför IP-godkännandelistor inte är ett alternativ).

Vilka behörigheter behöver jag?

 • Du behöver åtkomst till det Tableau Cloud-konto som används för att logga in på Tableau Bridge-klienten och platsen som är associerad med datan.
 • Om du vill tilldela Bridge-klienten till en pool (antingen en standardpool eller en namngiven pool) behöver du antingen rollen Platsadministratör – Creator eller Platsadministratör – Explorer.
 • Så här kör du uppdatering av extrakt:
  • För onlinescheman behöver användaren Creator eller Explorer (kan publicera). Bridge-klienten måste konfigureras korrekt av platsadministratören.
  • För äldre scheman: Eftersom schemat måste tilldelas till en viss Bridge-klient måste användaren antingen vara ägare till den Bridge-klienten (om kunden endast har behörigheten Creator eller Explorer (kan publicera)) eller vara platsadministratör.
 • Rollerna Creator eller Explorer (kan publicera) och Data Management-licens krävs för att publicera virtuella anslutningar och uppdatera data med Bridge.
 • (Windows) Windows-kontot som kör Bridge måste ha åtkomst till alla datakällor som ansluts till.
 • (Windows) Windows-användarkontot måste vara medlem i den lokala administratörsgruppen för att köra klienten i tjänstläge. Om användaren inte är lokal administratör kan de köra Bridge-klienten i programläge, men de måste förbli inloggade på Windows-datorn.

Vilka inloggningsuppgifter används för åtkomst till data?

För extrakt med äldre scheman ska åtkomstinformation vara inbäddad i Bridge-klienten. Bridge-klientens ägare måste logga in på Windows-datorn och ange inloggningsuppgifterna manuellt. Den här processen gör att inloggningsuppgifter för databas lagras på datorn med hjälp av Windows Autentiseringshanteraren.

För onlinescheman kan inloggningsuppgifterna bäddas in för den publicerade datakällan i Tableau Cloud.

För datakällor som nås via Windows-autentisering finns det inga inloggningsuppgifter att bädda in, men det Windows-konto som Bridge körs under måste ha tillgång till källdatabasen.

Tableau Bridge har stöd för OAuth vid anslutning till privata data som använder OAuth och offentliga data som använder OAuth när programmet är anslutet till privata data. Både sparade inloggningsuppgifter och kopplingar för hanterade nyckelringar stöds av OAuth – funktionstypen varierar beroende på vilken koppling som används. Bridge stöder både live- och extraktuppdateringar för datakällor med OAuth-autentisering.

Tableau Cloud stöder inte anslutningar som använder Kerberos-autentisering.

Vilka är kraven på flerfaktorsautentisering?

Om flerfaktorsautentisering (MFA) är aktiverat med Tableau-autentisering måste alternativet Ansluten klient vara aktiverat för att platsen ska tillåta att Bridge-klienter körs oövervakade och om det är aktiverat måste det ha stöd för flerfaktorsautentisering med Tableau-autentisering. Om anslutna klienter inaktiveras för platsen kan Bridge endast stödja autentisering via användarnamn och lösenord till Tableau.

Läs mer i Öppna platser från anslutna klienter.

Anslutningar

Vilka anslutningstyper har Bridge stöd för?

Extraktanslutning: När datakällor eller virtuella anslutningar använder extrakt för att ansluta till privata nätverksdata kan Bridge användas för att utföra schemalagda uppdateringar av de extrakten. Läs mer i Ytterligare krav för extraktanslutningar.

Live-anslutning: Bridge har stöd för datakällor eller virtuella anslutningar med liveanslutningar till ett privat nätverk. Om innehållsägaren publicerar en datakälla eller virtuell anslutning som använder en direktanslutning till data som Tableau Cloud detekterar inte kan nås direkt, används liveförfrågningar för att hålla innehållet uppdaterat. Läs mer i Ytterligare krav för liveanslutningar.

Den typ av data som Bridge kan stödja faller inom en av följande kategorier:

Vilka anslutningstyper har Bridge inte stöd för?

Kopplingar som inte stöds:

 • Microsoft Analysis Services
 • Microsoft PowerPivot
 • Oracle Essbase
 • SAP NetWeaver Business Warehouse
 • Kopplingar (.taco) skapade med Tableau Connector SDK och kopplingar tillgängliga via Tableau Exchange.

Anslutningstyper som inte stöds:

 • Liveanslutningar till filbaserade data (Excel, .csv osv.)
 • Liveanslutningar till Google Cloud SQL, OData, Progress OpenEdge och Tableau-extrakt
 • Alla anslutningar till kubbaserade data
 • Snowflake vid användning med virtuella anslutningar

Kan Bridge ställas in för att köras kontinuerligt?

(Windows) Bridge kan köras i två olika lägen: programläge och tjänstläge. Tableau rekommenderar att Bridge körs i tjänstläge. Om klienten har konfigurerats för att köras i tjänstläge behöver du inte vara inloggad på den dator som kör klienten, men datorn måste vara påslagen. Som standard körs klienten som ett program. Det innebär att Windows-användaren måste vara inloggad på datorn där klienten körs för att schemalagda uppdateringar ska slutföras. Efter inloggning öppnas Bridge-klienten från systemfältet.

(Linux) Bridge för Linux för behållare (B4L4C) körs i programläge, vilket gör att Bridge kan köras i förgrunden.

Läs mer i Program- kontra tjänstläge.

Kan jag ansluta till en datakälla inbäddad i en arbetsbok?

Ja. Tableau Bridge har stöd för publicering av en arbetsbok direkt till Tableau Cloud med hjälp av inbäddade datakällor.

Belastningsutjämnning och poolning

Hur kan jag belastningsutjämna datauppdateringar med Bridge?

Du kan konfigurera en pool för att fördela datauppdateringsuppgifter mellan tillgängliga Bridge-klienter. Pooler mappas till domäner, vilket gör att du kan dedikera pooler för att hålla specifika data aktuella och upprätthålla säkerhet genom att begränsa åtkomst till skyddade domäner i det privata nätverket.

Läs mer i Konfigurera Bridge-klientpoolen.

Skalning och distribution

Hur kan jag skala med Bridge?

Som utgångspunkt rekommenderar vi att du initialt konfigurerar minst två Tableau Bridge-klienter för redundans och i många Bridge-driftsättningar krävs mer än en Bridge-klient för att stödja behoven av datauppdateringar.

Bridge kan stödja upp till 10 samtidiga extraktuppdateringar. Bestäm hur många extrakt som behövs i det tillgängliga tidsfönstret. I många fall finns det flera koncentrerade tidsblock när extrakt måste ske. Du behöver tillräckligt många Bridge-klienter för att slutföra alla nödvändiga extraktuppdateringar inom tidsfönstret. Om du till exempel måste köra 7-timmars extraktuppdateringar och du har ett 4-timmarsfönster att köra dem i är det rimligt att använda 2 Bridge-klienter.

Bridge har stöd för 16 live-frågor per klient. Bestäm antalet samtidiga användare. Platsadministratörer kan övervaka trafiken till datakällor med liveanslutningar med hjälp av en inbyggd administratörsvy i Tableau Cloud. Detta ger en överblick över hur ofta åtkomst till särskilda datakällor med liveanslutningar sker.

Som en del av pilotprojektet och distributionen bör du övervaka användningen över tid.

Läs mer i Planera driftsättningen av Bridge.

Övervakning

Hur kan jag övervaka Bridge?

Du kan använda administratörsvyn för Trafik till Bridge-anslutna datakällor för att se användning av datakällor med liveanslutningar. Den här vyn kan hjälpa dig att avgöra vilka datakällor som används mest och vilka som används mindre ofta.

Administratörsvyn för Bridge-extrakt registrerar de senaste 30 dagarnas uppdateringsaktivitet av Tableau Bridge. Endast jobb som har startats av Bridge-klienten har en post i administratörsvyn Bridge-extrakt.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!