Planera driftsättningen av Bridge

Som platsadministratör finns det – vare sig du konfigurerar Tableau Bridge för första gången eller uppgraderar – ett antal rekommendationer, bästa praxis och planeringsuppgifter att följa för att optimera Bridge för organisationen.

En allmän översikt över Bridge finns i Använda Bridge för att hålla data uppdaterade.

Innan du distribuerar Bridge bör du läsa följande information. Den hjälper dig att som platsadministratör förstå de olika komponenterna i Bridge, hur dessa komponenter fungerar tillsammans och hur de påverkar din driftsättning av Bridge.

Programvara för Bridge

Bridge är fristående programvara som tillhandahålls utan extra kostnad och är avsedd att användas tillsammans med Tableau Cloud. Bridge är en tunn klient som installeras bakom en brandvägg för att möjliggöra anslutning mellan data i ett privat nätverk och Tableau Cloud.

Installera alltid den senaste versionen av Bridge-klienten från sidan Nedladdningar(Länken öppnas i ett nytt fönster) så får du de senaste säkerhets- och funktionsuppdateringarna. Mer information finns i ämnet Installera Bridge.

I de flesta fall behöver du konfigurera och hantera flera klienter, eller klientpooler, i din organisation.

 • Klienter kan endast registreras på en plats i taget.
 • Det finns ingen gräns för hur många klienter som kan registreras på en plats.

Databasdrivrutiner

För att underlätta anslutningen mellan data i privata nätverk och Tableau Cloud kräver Bridge att drivrutiner kommunicerar med vissa databaser. Vissa drivrutiner installeras tillsammans med klienten. Andra drivrutiner måste laddas ner och installeras separat. Mer information finns i avsnittet Installera Bridge i avsnittet Installera Bridge.

Poolningskapacitet

Dataaktualitetsuppgifter, livefrågor och datakällor eller virtuella anslutningar som använder extraktanslutningar som uppdateras med onlinescheman distribueras och belastningsutjämnas som standard bland de klienter som finns i en pool.

DataaktualitetsuppgiftStöd för poolningSamtidighetskapacitet
LivefrågaJa16 livefrågor per klient
Extraktanslutning – onlineuppdateringsschema (publicerade datakällor)Ja10 uppdateringar per klient (kan konfigureras)
Extraktanslutning – (äldre) Bridge-schemaNej 1 uppdatering per klient

Bridge är utformat för att kunna skalas upp och skalas ut. Tänk på följande när du konfigurerar din Bridge-driftsättning:

 • För en mindre klientpool som körs på maskiner med högre specifikationer kan varje klient skalas upp så att fler schemalagda uppdateringsjobb kan köras parallellt.
 • För en större klientpool som körs på maskiner med lägre specifikationer ger varje klient fortfarande hög genomströmning och kapacitet för poolen som helhet, även om varje klient kan köra färre uppdateringsjobb parallellt.

Du hittar mer information om Tableau-platsens kapacitet i Kapacitet för samtidiga jobb.

Dataåtkomst och autentisering

De underliggande data som en datakälla eller virtuell anslutning ansluter till kräver ofta autentisering. Om autentisering krävs kan utgivaren eller ägaren konfigurera hur inloggningsuppgifter för databasen hämtas.

För datakällor

Konfigurationsalternativen för autentisering för datakällor är: Fråga användare eller Inbäddat lösenord.

Om datakällan är inställd på att fråga användare lagras inte inloggningsuppgifterna för databasen tillsammans med anslutningen. Detta innebär att en användare som öppnar datakällan (eller arbetsboken som använder datakällan) måste ange sina egna inloggningsuppgifter för databasen för att få tillgång till data. Om en datakälla är konfigurerad med lösenordet inbäddat sparas inloggningsuppgifterna för databasen tillsammans med anslutningen och används av alla som har åtkomst till datakällan (eller arbetsboken som använder datakällan). Mer information finns i Ställ in inloggningsuppgifter för åtkomst till dina publicerade data(Länken öppnas i ett nytt fönster).

För virtuella anslutningar

Inloggningsuppgifter för databasen lagras tillsammans med anslutningen till en virtuell anslutning och används av alla som har åtkomst till den virtuella anslutningen.

Innehållshantering

I de flesta fall äger och hanterar platsadministratören Bridge-klienterna. Innehållsägare hanterar själva datakällorna eller de virtuella anslutningarna när det gäller uppgifter som sträcker sig från publicering till uppdatering av inloggningsuppgifter för databasen och uppdateringsscheman.

Timeout-gränser

Livefrågor har en tidsgräns på 15 minuter. Denna gräns är inte konfigurerbar. Uppdateringar har en standardtidsgräns på 24 timmar och kan konfigureras av klienten. Mer information finns i Ändra Bridge-klientinställningar.

Linux-driftsättning

Om du vill använda Bridge på Linux måste du skapa en anpassad Docker-avbildning, installera RPM-paketet och sedan köra Bridge inifrån behållaravbildningen. Bridge på Linux-projektet stöds på Red Hat och Centos. Mer information finns i Installera Bridge för Linux för behållare.

Följ de här stegen för att driftsätta Bridge:

 1. Skapa en anpassad Docker-avbildning och installera det senaste RPM-paketet.

 2. Installera drivrutinerna.

 3. Skapa en personlig åtkomsttoken (PAT).

 4. Driftsätt Bridge-behållaren.

 5. Efter installationen loggar du in på klienten med dina inloggningsuppgifter som platsadministratör på Tableau Cloud för att säkerställa att klienten körs.

 6. Öppna en webbläsare, logga in på Tableau Cloud med dina inloggningsuppgifter som platsadministratör och gå till sidan med Bridge-inställningar för att säkerställa att:

  1. Installerade klienter är korrekt länkade till platsen.

  2. Klienterna ingår i klientpoolen.

 7. Övervaka Bridge-livefrågorna med hjälp av adminvyn Bridge-anslutna datakällor och uppdatera jobb från sidan Jobb i Tableau Cloud.

Windows-driftsättning

Rekommenderade minimikrav för maskinvara

Tableau rekommenderar att Bridge-klienten installeras på en virtuell dator bakom brandväggen så att den inte konkurrerar med resurser från andra applikationer. Endast en klient kan installeras per dator.

 • Microsoft Windows 10 eller senare, 64-bitars
 • Windows Server 2012 eller senare
 • Processorer måste ha stöd för SSE4.2- och POPCNT-instruktionsuppsättningar.

Se Krav för Windows-klienten för mer information.Krav för Windows-klienten

Följande tabell visar riktlinjer för maskinvara för virtuella miljöer som kör Bridge. Dessa riktlinjer baseras på antalet samtidiga uppdateringar som behövs för att varje klient ska kunna köras parallellt.

 Uppdateringar som körs parallellt per klient
<= 5<= 10
vCPU48
RAM16 GB32 GB
NVMe SSD150 GB300 GB

Virtuella miljöer

Alla Tableaus produkter fungerar i virtualiserade miljöer när de konfigureras med lämpligt underliggande Windows-operativsystem och minimala maskinvarukrav.

 • Citrix-miljöer (icke-strömmande)
 • Microsoft Hyper-V
 • Parallella
 • VMware
 • Microsoft Azure
 • Amazon EC2

Konton som krävs för Windows

Två typer av konton krävs för en Bridge-driftsättning: ett Windows-tjänstkonto och ett Tableau Cloud-konto.

Konto för Windows-tjänster

Bridge-klienter kan köras i ett av två lägen: program eller tjänst. För att köra klienten i tjänstläge krävs ett Windows-tjänstkonto. I tjänstläget kan klienten köras kontinuerligt utan en dedikerad inloggad användare. Tjänstläge rekommenderas för att stödja 1) datakällor eller virtuella anslutningar med direktanslutningar till data i privata nätverk och 2) belastningsutjämning (poolning) av klienter. Mer information om respektive läge finns i Om Bridge-klienten.

Viktigt: Vi rekommenderar att inte mer än tio klienter körs under ett enskilt Windows-tjänstkonto.

Tableau Cloud-konto

Tableau Cloud autentiserar klienten baserat på den inloggade användaren och hanterar klienten. Därför krävs ett platsadministratörskonto för Tableau Cloud för att utföra vissa hanteringsuppgifter, som att lägga till eller ta bort en klient från en pool, på både klienten och på Tableau Cloud-platsen.

En av följande platsroller krävs för att hantera Bridge:

 • Platsadministratör – Creator
 • Platsadministratör – Explorer

Platsrollerna för icke-administratörer Creator och Explorer kan publicera datakällor, uppdatera data och använda Bridge för att underlätta live- och extraktanslutningar mellan Tableau Cloud och privata nätverksdata. Rollerna Creator eller Explorer och Data Management krävs för att publicera virtuella anslutningar och uppdatera data med Bridge.

Schemaläggningskapacitet

Eftersom Bridge-klienter enkelt kan anslutas och kopplas bort kan du utnyttja skript för att schemalägga Bridge-kapacitet (dvs. antalet klientdatorer som körs) i förväg baserat på förväntad arbetsbelastning för dataaktualitet.

Om dina Bridge-klienter till exempel körs på virtuella datorer på AWS kan följande AWS-resurser hjälpa dig att komma igång med schemaläggningen: 

Ny Bridge-driftsättning på Windows

Följ de här stegen för att driftsätta Bridge:

 1. Logga in med ditt Windows-tjänstkonto för varje dator och installera den senaste klienten.

 2. Efter installationen loggar du in på klienten med dina inloggningsuppgifter som platsadministratör för Tableau Cloud för att säkerställa att klienten körs i tjänstläge (aktiverat som standard).

 3. Öppna en webbläsare, logga in på Tableau Cloud med dina inloggningsuppgifter som platsadministratör och gå till sidan med Bridge-inställningar för att säkerställa att:

  1. Installerade klienter är korrekt länkade till platsen.

  2. Klienterna ingår i klientpoolen.

 4. Övervaka livefrågorna i Bridge med hjälp av administratörsvyn Bridge-anslutna datakällor och uppdateringsjobb från sidan Jobb i Tableau Cloud.

Uppgradera en befintlig Bridge-driftsättning

Precis som i tidigare versioner är företagsförbättringarna i den här versionen utformade för att komplettera en befintlig Bridge-driftsättning. Som i andra driftsättningar rekommenderar vi att stegen nedan följs.

Obs! 

 • Platser med standardpooler kan inte konfigureras för att komma åt ett specifikt privat nätverk. För att minska omfattningen av den här poolens åtkomst och aktivera mer avancerade schemaläggningsfunktioner rekommenderar vi att du skapar nya pooler och mappar dem till specifika domäner. Mer information finns i Steg 2: Konfigurera en pool.

 • Eftersom Bridge-pooler mappas till och uppdaterar data från specifika domäner rekommenderar vi starkt att extraktionsdatakällor som innehåller anslutningar till flera domäner uppdateras på ett av följande sätt:

  • Konsolidera platserna för underliggande data så att anslutningarna finns i samma domän
  • Ändra anslutningstypen för varje anslutning för att använda livefrågor
  • Konvertera varje anslutning till en datakälla
 • När du använder 1) Tableau Desktop på en Mac, 2) publicerar en filbaserad datakälla från en Windows-nätverksfilresurs och 3) konfigurerar ett onlineschema, misslyckas uppdateringarna. Om den här filbaserade datakällan är en verksamhetskritisk resurs för organisationen kan det vara en god idé att konfigurera ett Bridge-schema (äldre) i stället. Mer information finns i Konfigurera ett Bridge-schema (äldre).

 • Befintliga datakällor, inklusive alla filbaserade datakällor som redan har konfigurerats med (äldre) Bridge-scheman och kopplats till specifika klienter, fortsätter att köras som förväntat. Viktigt: Stöd för Bridge-scheman (äldre version) tas bort i en framtida version. För att garantera en smidig övergång rekommenderar vi att du använder uppdateringsscheman online.

Steg 1: Lägg till nya klienter.
Steg 2: Skapa nya pooler, mappa domäner till en pool och tilldela versionsklienter till pooler.

Följ de procedurer som beskrivs i Steg 2: Konfigurera en pool, Steg 3: Ange en domän för en pool samt Steg 4: Lägg till klienter i en pool.

Steg 2: Om du har äldre Bridge-scheman ber du datakällornas ägare att konvertera de äldre schemana. Du kan läsa mer i Migrera från Bridge-scheman (äldre) till onlinescheman.

Viktigt: Vi rekommenderar att datakällornas ägare påbörjar processen genom att konvertera uppdateringsscheman för de extraktionsdatakällor som är minst viktiga för den dagliga verksamheten. Anledningen till detta är att konvertering av (äldre) Bridge till onlinescheman omedelbart raderar befintliga uppdateringsscheman.

Steg 3: Uppgradera befintliga klienter

Uppgradera alla befintliga klienter. Mer information finns i Installera Bridge.

Steg 4: Lägg till befintliga klienter i en pool

Efter uppgraderingen kontrollerar du att de uppgraderade klienterna körs som en Windows-tjänst. Lägg sedan till dessa klienter i poolen. Mer information finns i Steg 4: Lägg till klienter i en pool.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!