tabcmd-kommandon

Obs! Kommandoradsverktyget tabcmd version 2.0 finns på Tableau tabcmd(Länken öppnas i ett nytt fönster). Med den här nya versionen kan du köra tabcmd-kommandon på MacOS och Linux och autentisera med personliga åtkomsttoken. Version 2.0 bygger på offentliga slutpunkter i den Python-baserade Tableau Server-klienten. Den här senaste versionen har begränsat stöd för Tableau Server.

Följande kommandon går att använda med tabcmd-kommandoradsverktyget:

addusers gruppnamn

Lägger till användare i en specifik grupp.

Exempel

tabcmd addusers "Development" --users "users.csv"

Alternativ

--users

Lägger till användare i angiven .csv-fil för den angivna gruppen. Filen bör vara en enkel lista med ett användarnamn per rad. Användarnamn är inte skiftlägeskänsliga. Användarna bör redan vara skapade på Tableau Server.

Vid användning av det här kommandot för stora .csv-filer på Tableau Server är det möjligt för serveradministratörer att aktivera inställningar som förbättrar prestandan.

Mer information finns i Riktlinjer för import av CSV-fil.

--[no-]complete

När den är inställd på complete kräver detta alternativ att alla rader ska vara giltiga för att det ska gå att göra ändringar. --complete används om inget annat anges.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createextracts

Skapar extrakt för en publicerad arbetsbok eller datakälla.

Alternativ

-d, --datasource

Namnet på måldatakällan för generering av extrakt.

--embedded-datasources

En blankstegsavgränsad lista över inbäddade namn på datakällor i målarbetsboken. Bifoga namn på datakällor med dubbla citattecken om de innehåller blanksteg. Enbart tillgängligt vid skapande av arbetsboksextrakt.

--encrypt

Skapa krypterat extrakt.

--include-all

Inkludera alla inbäddade datakällor i målarbetsboken. Enbart tillgängligt vid skapande av arbetsboksextrakt.

--parent-project-path

Sökvägen för det projekt som är överordnat det projekt som innehåller målresursen. Du måste specificera projektnamnet med -- projekt.

--project

Namnet på projektet som innehåller målresursen. Endast nödvändigt om --arbetsbok eller --datakälla har angetts. Om inte annat anges används standardprojektet ”Standard”.

-u, -url

Resursens kanoniska namn som den visas i webbadressen.

-w, -workbook

Namnet på målarbetsboken vid generering av extrakt.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

creategroup gruppnamn

Skapar en grupp. Använd addusers (för lokala grupper) för att lägga till användare efter att gruppen har skapats. Använd syncgroup (för Active Directory-grupper) för att skapa och synkronisera en Tableau Server-grupp med en Active Directory-grupp.

Exempel

tabcmd creategroup "Development"

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createproject projektnamn

Skapar ett projekt.

Exempel

tabcmd createproject -n "Quarterly_Reports" -d "Workbooks showing quarterly sales reports."

Alternativ

-n, --name

Anger namnet på projektet som du vill skapa.

--parent-project-path

Anger namnet på det överordnade projektet för det kapslade projektet enligt alternativet -n. Till exempel, om du vill ange ett projekt med namnet ”Nested” i ett ”Main”-projekt använder du följande syntax: --parent-project-path "Main" -n "Nested".

-d, --description

Anger en beskrivning av projektet.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createsite platsnamn

Skapar en plats.

Exempel

Skapar en plats med namnet West Coast Sales. Ett plats-ID för WestCoastSales skapas automatiskt och ingen lagringskvotsgräns gäller för platsen. Det är även möjligt för platsadministratörer att lägga till och ta bort användare:

tabcmd createsite "West Coast Sales"

Skapar en plats med namnet West Coast Sales med ett plats-ID för wsales:

tabcmd createsite "West Coast Sales" -r "wsales"

Förhindra platsadministratörer från att lägga till användare på platsen:

tabcmd createsite "West Coast Sales" --no-site-mode

Ange lagringskvot, i MB:

tabcmd createsite "West Coast Sales" --storage-quota 100

Alternativ

-r, --url

Används i URL-adresser för att ange webbplatsen. Är inte detsamma som platsnamn.

--user-quota

Maximalt antal användare som kan läggas till på platsen.

--[no-]site-mode

Välj om platsadministratörer ska kunna lägga till eller ta bort användare på platsen.

--storage-quota

I MB, antalet arbetsböcker, extrakt och datakällor som kan lagras på platsen.

--extract-encryption-mode

platsens extraktkrypteringsläge kan verkställas, aktiveras eller inaktiveras. Mer information finns i Extraktkryptering vid vila.

--run-now-enabled

Tillåt eller neka användare att köra extraktuppdateringar, flöden eller scheman manuellt. Sant för att tillåta användare att köra uppgifter manuellt eller falskt för att hindra användare från att köra uppgifter manuellt. Mer information finns i Serverinställningar (allmänna och anpassade).

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createsiteusers filnamn.csv

Lägger till användare på platsen baserat på den angivna informationen i filen med de kommaseparerade värdena (CSV). Om användaren inte redan finns på servern skapar det här kommandot användaren innan samma användare läggs till på platsen.

CSV-filen måste innehålla ett eller flera användarnamn och kan även innehålla (för varje användare) ett lösenord, fullständigt namn, licenstyp, administratörsnivå, utgivare (ja/nej) och e-postadress. Se Riktlinjer för import av CSV-fil för mer information om formatet på CSV-filen.

Som ett alternativ till att inkludera administratörsnivån och utgivarbehörigheter i CSV-filen kan du skicka information om åtkomstnivå genom att inkludera alternativet --role. Ange sedan den platsroll du vill tilldela användare som anges i CSV-filen.

Som standard läggs användarna till på den plats som du är inloggad på. Om du vill lägga till användare på en annan plats inkluderar du det globala alternativet --site och ange platsen i fråga. (Du måste ha behörighet att skapa användare på den plats du anger).

Om servern omfattar flera platser går det inte att lägga till serveradministratörer (systemadministratörer) med kommandot createsiteusers. Använd createusers i stället. Kommandot returnerar ett fel om du anger platsrollen ServerAdministrator för alternativet --role. Om CSV-filen har System som administratörsvärde kommer detta värde att ignoreras och användaren tilldelas licenstypen Unlicensed.

Om servern endast har en plats (standardplatsen) går det att ange system som administratörsvärde för användaren och även tilldela platsrollen ServerAdministrator med alternativet --role om du vill göra alla användare i CSV-filen till serveradministratörer.

Som standard skapas användare via en synkron åtgärd (väntar in att alla åtgärder slutförs innan nästa steg) vid användning av det här kommandot. Använd alternativet --no-wait för att ange en asynkron åtgärd.

Förbättra prestandan för stora CSV-filer

En serveradministratör kan använda kommandot tabadmin set för att aktivera inställningar som hjälper till att förbättra prestandan för stora CSV-filer. Se Förbättra prestandan för stora CSV-filer som skickas genom tabcmd i avsnittet Riktlinjer för import av CSV-fil, för mer information.

Lokal autentisering

Om servern är konfigurerad för att använda lokal autentisering används informationen i CSV-filen för att skapa användare.

Active Directory-autentisering

Om servern är konfigurerad för att använda Active Directory-autentisering importeras användarinformationen från Active Directory och information om lösenord och användarnamn i CSV-filen ignoreras. Om en användare dessutom är specificerad i CSV-filen, men ingen motsvarande användare finns i Active Directory, läggs användaren inte till i Tableau Server. För Active Directory-användare måste du inkludera domänen som en del av användarnamnet. Detta då användarnamnet inte kan garanteras vara unikt på alla domäner. Du kan ange detta som antingen domain\username eller username@domain.com. Vi rekommenderar dock att du använder formatet domain\username. Se Användarhantering i driftsättningar med externa identitetsregister för mer information.

Exempel

tabcmd createsiteusers "users.csv" --role "Explorer"

Alternativ

--admin-type

Inaktuellt. Använd alternativet --role i stället.

--auth-type

Ställer in autentiseringstypen (Local eller SAML) för samtliga användare i .csv. Om inget anges är standard Local.

Obs! Du måste konfigurera platsen för platsspecifik SAML i Tableau Server-inställningarna för att använda SAML-autentisering. Mer information finns i Konfigurera platsspecifik SAML.

--[no-]complete

Inaktuellt. Standardfelbeteende: Om det finns fler än 3 fel inom ett tioradigt intervall misslyckas kommandot.

--no-publisher

Inaktuellt. Använd alternativet --role i stället.

--nowait

Vänta inte på att asynkrona jobb ska slutföras.

--publisher

Inaktuellt. Använd alternativet --role i stället.

--role

Anger en platsroll för alla användare i .csv-filen. När du vill tilldela platsroller med alternativet --roll ska du skapa en separat CSV-fil för varje platsroll.

Följande värden är giltiga: ServerAdministrator, SiteAdministratorCreator, SiteAdministratorExplorer, SiteAdministrator, Creator, ExplorerCanPublish, Publisher, Explorer, Interactor, Viewer och Unlicensed.

Standard för nya användare är Unlicensed och Ej ändrade för befintliga användare. Om du har en användarbaserad serverinstallation och om kommandot createsiteusers skapar en ny användare men du redan har nått gränsen för antalet licenser för dina användare, läggs användare till som ej licensierade användare.

Obs! Om du vill tilldela platsrollen ServerAdministrator på en Tableau Server för flera platser med alternativet --role använder du kommandot createusers i stället för createsiteusers.

--silent-progress

Visa inte förloppsmeddelanden för kommandot.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

createusers filenamn.csv

Skapa användare i Tableau Server baserat på den angivna informationen i filen med de kommaseparerade värdena (CSV).

CSV-filen måste innehålla ett eller flera användarnamn och kan även innehålla (för varje användare) ett lösenord, fullständigt namn, licenstyp, administratörsnivå, utgivare (ja/nej) och e-postadress. Se Riktlinjer för import av CSV-fil för mer information om formatet på CSV-filen.

Som ett alternativ till att inkludera administratörsnivån och utgivarbehörigheter i CSV-filen kan du skicka information om åtkomstnivå genom att inkludera alternativet --role. Ange sedan den platsroll du vill tilldela användare som anges i CSV-filen.

Om servern endast har en plats (standardplatsen) skapas användaren och läggs till på platsen. Om servern omfattar flera platser skapas användaren, men läggs inte till på någon plats. Använd createsiteusers för att lägga till användare på en plats.

Om du har en användarbaserad serverinstallation och om kommandot skapar en ny användare men du redan har nått gränsen för antalet licenser för dina användare, läggs användaren till som en ej licensierad användare.

Lokal autentisering

Om servern är konfigurerad för att använda lokal autentisering används informationen i CSV-filen för att skapa användare.

Active Directory-autentisering

Om servern är konfigurerad för att använda Active Directory-autentisering importeras användarinformationen från Active Directory och information om lösenord och användarnamn i CSV-filen ignoreras. Om en användare dessutom är specificerad i CSV-filen, men ingen motsvarande användare finns i Active Directory, läggs användaren inte till i Tableau Server. För Active Directory-användare måste du inkludera domänen som en del av användarnamnet. Detta då användarnamnet inte kan garanteras vara unikt på alla domäner. Du kan ange detta som antingen domain\username eller username@domain.com. Vi rekommenderar dock att du använder formatet domain\username. Se Användarhantering i driftsättningar med externa identitetsregister för mer information.

Exempel

tabcmd createusers "users.csv" --role "ServerAdministrator"

tabcmd createusers "users.csv"

Alternativ

--admin-type

Inaktuellt. Använd alternativet --role i stället.

--[no-]complete

Inaktuellt. Standardfelbeteende: Om det finns fler än 3 fel inom ett tioradigt intervall misslyckas kommandot.

--no-publisher

Inaktuellt. Använd alternativet --role i stället.

--nowait

Vänta inte på att asynkrona jobb ska slutföras.

--publisher

Inaktuellt. Använd alternativet --role i stället.

-r, --role

Anger en platsroll för alla användare i .csv-filen. När du vill tilldela platsroller med alternativet --roll ska du skapa en separat CSV-fil för varje platsroll.

Följande värden är giltiga: ServerAdministrator, SiteAdministratorCreator, SiteAdministratorExplorer, SiteAdministrator, Creator, ExplorerCanPublish, Publisher, Explorer, Interactor, Viewer och Unlicensed.

På en server med flera platser tilldelas användaren ingen plats med det här kommandot. I och med detta går det bara att tilldela platsrollerna ServerAdministrator och Unlicensed med detta kommando. Om du anger en annan platsroll tilldelar kommandot rollen Unlicensed.

På en server med bara en plats skapas användaren och läggs till på standardplatsen med den roll du anger.

Om du har en användarbaserad serverinstallation och om kommandot skapar en ny användare men du redan har nått gränsen för antalet licenser för dina användare, läggs användaren till som en ej licensierad användare.

--silent-progress

Visa inte förloppsmeddelanden för kommandot.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

decryptextracts

Dekryptera alla extrakt på en plats. Om ingen plats anges dekrypteras extrakten på standardplatsen. Mer information finns i Extraktkryptering vid vila.

Beroende på antalet och storleken på extrakt kan den här åtgärden använda betydande serverresurser. Överväg att köra det här kommandot utanför normal arbetstid.

Exempel

tabcmd decryptextracts "West Coast Sales"

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

Ta bort arbetsbok-namn eller datakälla-namn

Tar bort den angivna arbetsboken eller en datakälla från servern.

Kommandot använder det namn på arbetsboken eller datakällan som visas på servern, inte det publicerade filnamnet.

Exempel

tabcmd delete "Sales_Analysis"

Alternativ

-r, --project

Namnet på projektet som innehåller den arbetsbok eller datakälla som ska tas bort. Om detta inte är angivet antar programmet att du vill använda standardprojektet.

--parent-project-path

Anger namnet på det överordnade projektet för det kapslade projektet enligt alternativet -r. Till exempel, om du vill ange ett projekt med namnet ”Nested” i ett ”Main”-projekt använder du följande syntax: --parent-project-path "Main" -r "Nested".

--workbook

Namnet på den arbetsbok som ska tas bort.

--datasource

Namnet på den datakälla som ska tas bort.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deleteextracts

Tar bort extrakt för en publicerad arbetsbok eller datakälla.

Alternativ

-d, --datasource

Namnet på måldatakällan för borttagande av extrakt.

--embedded-datasources

En blankstegsavgränsad lista över inbäddade namn på datakällor i målarbetsboken. Bifoga namn på datakällor med dubbla citattecken om de innehåller blanksteg. Enbart tillgängligt vid borttagning av arbetsboksextrakt.

--encrypt

Skapa krypterat extrakt.

--include-all

Inkludera alla inbäddade datakällor i målarbetsboken.

--parent-project-path

Sökvägen för det projekt som är överordnat det projekt som innehåller målresursen. Du måste specificera projektnamnet med -- projekt.

--project

Namnet på projektet som innehåller målresursen. Endast nödvändigt om --arbetsbok eller --datakälla har angetts. Om inte annat anges används standardprojektet ”Standard”.

-u, -url

Resursens kanoniska namn som den visas i webbadressen.

-w, -workbook

Namnet på målarbetsboken vid borttagning av extrakt.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deletegroup gruppnamn

Tar bort angiven grupp från servern.

Exempel

tabcmd deletegroup "Development"

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deleteproject projektnamn

Tar bort angivet projekt från servern.

Att använda tabcmd låter dig endast ange ett projekt på toppnivå i en projekthierarki. Använd motsvarande Tableau REST API(Länken öppnas i ett nytt fönster)-anrop för att automatisera uppgifter som du vill utföra på ett projekt inom ett överordnat projekt.

Exempel

tabcmd deleteproject "Designs"

Alternativ

--parent-project-path

Anger namnet på det överordnade projektet för det kapslade projektet enligt kommandot. Till exempel, om du vill ange ett projekt med namnet ”Design” i ett ”Main”-projekt använder du följande syntax: --parent-project-path "Main" "Designs".

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deletesite platsnamn

Tar bort angiven plats från servern.

Exempel

tabcmd deletesite "Development"

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deletesiteusers filnamn.csv

Tar bort användarna från den plats du är inloggad på. De användare som tas bort anges i en fil som inkluderar en enkel lista med ett användarnamn per rad. (Ingen ytterligare information än användarnamnet krävs).

Om servern bara har en plats eller om användaren tillhör endast en plats tas användare som standard också bort från servern. Om servern i Tableau Server Enterprise-installationen omfattar flera platser kommer de användare som är tilldelade platsrollen Serveradministratör att tas bort från platsen, men inte från servern.

Om användaren äger innehåll ändras deras roll till Olicensierad, men användaren tas inte bort från vare sig servern eller platsen. Innehållet tillhör fortsatt användaren. Du måste ändra ägandeskapet för innehållet och försöka på nytt för att ta bort användaren helt.

Om användaren importeras från Active Directory tas den bort från platsen och troligtvis från servern. Användaren tas däremot inte bort från Active Directory.

Exempel

tabcmd deletesiteusers "users.csv"

Förbättra prestandan för stora CSV-filer

En serveradministratör kan använda kommandot tabadmin set för att aktivera inställningar som hjälper till att förbättra prestandan för stora CSV-filer. Se Förbättra prestandan för stora CSV-filer som skickas genom tabcmd i avsnittet Riktlinjer för import av CSV-fil, för mer information.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

deleteusers filnamn.csv

Tar bort användare som angetts med den specifika filen med kommaseparerade värden (.csv).

Filen .csv bör innehålla en enkel lista med ett användarnamn per rad.

Exempel

tabcmd deleteusers "users.csv"

Alternativ

--[no-]complete

När den är inställd på --complete kräver detta alternativ att alla rader ska vara giltiga för att det ska gå att göra ändringar. --complete används om inget annat anges.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

editdomain

Obs! Ta för vana att alltid säkerhetskopiera Tableau Server innan du redigerar domänen. Domänen sparas på Tableau-lagringsplatsen och om den ändras på fel sätt är det möjligt att administratörerna inte kan logga in.

Ändrar smeknamnet eller det fullständiga namnet på Active Directory-domänen på servern. ”Smeknamnet för domän” är Windows NetBIOS-domännamnet.

Det går att ändra smeknamnet på alla domäner som används på servern. Du kan i allmänhet ändra det fullständiga domännamnet på alla domäner förutom den som du är inloggad på. Om det användarnamn som du är inloggad med finns på både den aktuella domänen och den nya domänen kan du däremot ändra det fullständiga namnet på den aktuella domänen också.

Om du vill säkerställa att Tableau Server kan ansluta till andra Active Directory-domäner måste du även specificera de sekundära domänerna genom att konfigurera alternativet wgserver.domain.whitelist med TSM. Mer information om sekundära domäner och anslutningskonfiguration finns i wgserver.domain.whitelist.

Läs igenom Användarhantering i driftsättningar med externa identitetsregister för att få en bättre förståelse om hur användning av flera domäner, kartläggning av domännamn och användarnamn fungerar med Tableau Server.

Använd listdomains för att visa en lista över domäner.

Exempel

tabcmd editdomain --id 2 --nickname "new-nickname"

tabcmd editdomain --id 3 --name "new-name"

Alternativ

--id

ID för den domän som ska ändras. Använd listdomains för att visa en lista över domäner.

--name

Det nya namnet på domänen.

--nickname

Det nya smeknamnet på domänen.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

editsite platsnamn

Ändrar namnet på webbplatsen eller dess webbmapp. Det här kommandot går även att använda för att tillåta eller neka möjligheten för platsadministratörer att lägga till och ta bort användare, eller förhindra användare från att köra vissa uppgifter manuellt. Om platsadministratören har användarhanteringsbehörighet kan du ange hur många användare de kan lägga till på en plats.

Exempel

tabcmd editsite wc_sales --site-name "West Coast Sales"

tabcmd editsite wc_sales --site-id "wsales"

tabcmd editsite wsales --status ACTIVE

tabcmd editsite wsales --user-quota 50

Alternativ

--site-name

Namnet på den plats som visas.

--site-id

Används i den URL-adress som är unik identifierare för platsen.

--user-quota

Maximalt antal användare som kan anges som medlemmar på platsen.

--[no-]site-mode

Tillåt eller förhindra platsadministratörer från att lägga till användare på platsen.

--status

Ange som ACTIVE för att aktivera platsen eller SUSPENDED för att inaktivera.

--storage-quota

I MB, antalet arbetsböcker, extrakt och datakällor som kan lagras på platsen.

--extract-encryption-mode

platsens extraktkrypteringsläge kan verkställas, aktiveras eller inaktiveras. Mer information finns i Extraktkryptering vid vila. Beroende på antalet och storleken på extrakt kan den här åtgärden använda betydande serverresurser.

--run-now-enabled

Tillåt eller neka användare att köra extraktuppdateringar, flöden eller scheman manuellt. Sant för att tillåta användare att köra uppgifter manuellt eller falskt för att hindra användare från att köra uppgifter manuellt. Mer information finns i Serverinställningar (allmänna och anpassade).

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

encryptextracts

Kryptera alla extrakt på en plats. Om ingen plats anges krypteras extrakten på standardplatsen. Mer information finns i Extraktkryptering vid vila.

Beroende på antalet och storleken på extrakt kan den här åtgärden använda betydande serverresurser. Överväg att köra det här kommandot utanför normal arbetstid.

Exempel

tabcmd encryptextracts "West Coast Sales"

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

export

Exportera en vy eller arbetsbok från Tableau Server och sparar i en fil. Med det här kommandot kan du även exportera endast de data som används för en vy. Vydata exporteras på sammanfattningsnivå. Du måste använda Tableau Server-användargränssnittet för att exportera data på detaljnivå. Mer utförlig information finns i Hämta vyer och arbetsböcker(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Observera följande när du använder det här kommandot:

 • Behörigheter: Behörigheten Exportera bild krävs för export. Den här behörigheten är som standard satt som ”Tillåten” eller ”Nedärvd” för alla roller, men det går även att tilldela behörighet per arbetsbok eller vy.

 • Exportera data: Använd alternativet --csv om du bara vill exportera data för en vy. På så sätt exporteras de sammanfattningsdata som används i vyn till en csv-fil.

 • Ange vilken vy, arbetsbok eller vilka data som ska exporteras:

  • Använd delar av URL-adressen för att ange vad som ska exporteras, framför allt strängen "workbook/view" eftersom den visas i URL-adressen för arbetsboken eller vyn. Använd inte ”eget namn” och uteslut sessions-ID:t :iid=<n> i slutet av URL-adressen.

   URL-adressen för urvalsvyn Order Details i Tableau som finns i arbetsboken Superstore ser till exempel ut ungefär så här: <server_name>/#/views/Superstore/OrderDetails?:iid=2

   Använd strängen Superstore/OrderDetails för att exportera vyn Order Details.

   Använd inte Superstore/Order Details eller Superstore/OrderDetails?:iid=2.

  • Använd -t <site_id> om servern kör flera platser och arbetsboksvyn finns på en annan plats än Standard.

  • Om du vill exportera en arbetsbok hämtar du URL-strängen genom att öppna en vy i arbetsboken och inkludera vyn i strängen som används.

   Använd strängen Superstore/OrderDetails i ovanstående exempel för att exportera arbetsboken Superstore.

  • Arbetsboken måste ha publicerats med alternativet Visa blad som flikar markerat i Tableau Desktop Publish-dialogrutan för att kunna exporteras.

   Obs! Det går inte att exportera den Tableau-arbetsbok som innehåller administrativa vyer(Länken öppnas i ett nytt fönster).

  • Lägg till ett parameterfilter med detta format för att filtrera nedladdade data:

   ?<filter_name>=value

   eller med följande vid parametersfiltrering av parametrar med visningsnamn som matchat mätvärdet eller dimensionen:

   ?Parameters.<filter_name>=value

 • Format på sparad fil: Formatalternativen varierar beroende på vad som ska exporteras. Arbetsböcker går bara att exportera som PDF-filer med hjälp av argumentet --fullpdf. Vyer kan exportera som PDF- (--pdf) eller PNG-filer (--png).

 • Namn och plats för den sparade filen (valfritt): Om inget namn anges väljs ett baserat på vy- eller arbetsboksnamnet. Om ingen plats anges sparas filen i den aktuella arbetsmappen. Annars kan du ange en fullständig sökväg eller en som är relativ till din aktuella arbetsmapp.

  Obs! Du måste lägga till ett filnamnstillägg som .csv eller .pdf. Kommandot lägger inte automatiskt till filtillägget i filnamn som du anger.

 • Webbsideobjekt på instrumentpaneler läggs inte till i PDF-exporter: Det går att lägga till ett webbsideobjekt på instrumentpanelen. Vid export av instrumentpaneler med webbsideobjekt till en PDF-fil inkluderas webbsideobjektet inte i PDF-filen.

 • Icke-ASCII-tecken, ASCII-tecken som inte är standard och PDF-exporter: Om du vill exportera en vy eller arbetsbok med ett namn som innehåller tecken som inte är del av ASCII-teckenuppsättningen eller en ASCII-teckenuppsättning som inte är standard måste tecknet URL-kodas (procentkodning).

  Om kommandot till exempel innehåller staden Zürich måste du URL-koda den som Z%C3%BCrich:

  tabcmd export "/Cities/Sheet1?locationCity=Z%C3%BCrich" -fullpdf

Rensa cacheminne för att använda realtidsdata

Du kan också välja att lägga till URL-parametern ?:refresh=yes för att tvinga fram en ny datafråga i stället för att hämta resultatet från cacheminnet. Om du använder tabcmd med egna skript och ofta använder URL-parametern refresh kan det påverka prestanda negativt. Vi rekommenderar att du endast använder refresh när realtidsdatakrävs, till exempel på en enda instrumentpanel i stället för på en hel arbetsbok.

Exempel

Vyer

tabcmd export "Q1Sales/Sales_Report" --csv -f "Weekly-Report.csv"

tabcmd export -t Sales "Sales/Sales_Analysis" --pdf -f "C:\Tableau_Workbooks\Weekly-Reports.pdf"

tabcmd export "Finance/InvestmentGrowth" --png

tabcmd export "Finance/InvestmentGrowth?:refresh=yes" --png

Arbetsböcker

tabcmd export "Q1Sales/Sales_Report" --fullpdf

tabcmd export "Sales/Sales_Analysis" --fullpdf --pagesize tabloid -f "C:\Tableau_Workbooks\Weekly-Reports.pdf"

Alternativ

-f, --filename

Sparar filen med angivet filnamn och tillägg.

--csv

Läsbehörighet. Exportera vydata (sammanfattningsdata) i .csv-format.

--pdf

Läsbehörighet. Exportera som PDF.

--png

Läsbehörighet. Exportera som en bild i .png-format.

--fullpdf

Endast arbetsbok. Exportera som PDF. Arbetsboken måste publiceras med alternativet Visa blad som flikar aktiverat.

--pagelayout

Anger sidorientering (landscape eller portrait) för den exporterade PDF-filen. Om inget annat anges tillämpas Tableau Desktop-inställningen.

--pagesize

Ställer in sidstorleken på den exporterade PDF-filen som något av följande: unspecified, letter, legal, note folio, tabloid, ledger, statement, executive, a3, a4, a5, b4, b5 eller quarto. Standard är letter.

--width

Anger bredden i pixlar. Standard är 800 pixlar.

--height

Anger höjden i pixlar. Standard är 600 pixlar.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

get url

Hämtar resursen från Tableau Server som representeras av angiven (delvis) URL-adress. Resultatet returneras som en fil.

Observera följande när du använder det här kommandot:

 • Behörigheter: Behörigheten Ladda ner/Spara på webb som krävs för att hämta filer. Den här behörigheten är som standard satt som ”tillåten” eller ”nedärvd” för alla roller, men det går även att tilldela behörighet per arbetsbok eller vy.

 • Ange vilken vy eller arbetsbok som ska hämtas: Använd strängen "/views/<workbookname>/<viewname>.<extension>" för att ange den vy som ska hämtas och använd strängen "/workbooks/<workbookname>.<extension>" för att ange den arbetsbok som ska hämtas. Ersätt <workbookname> och <viewname> med namnen på arbetsboken och vyn så som de visas i URL-adressen när du öppnar vyn i webbläsaren, och ersätt <extension> med den typ av fil som du vill spara. Använd inte sessions-ID:t i slutet av URL-adressen (?:iid=<n>) eller det egna namnet för arbetsboken eller vyn.

  URL-adressen ser t.ex. ut på liknande sätt om du öppnar vyn Regional Totals i arbetsboken Metrics Summary.

  /views/MetricsSummary_1/RegionalTotals?:iid=1

  Använd strängen /views/MetricsSummary_1/RegionalTotals.<extension> för att hämta vyn.

  Använd strängen /workbooks/MetricsSummary_1.<extension> för att hämta arbetsboken.

  När du laddar ner arbetsböcker och Tableau Server-vyer från lagras innehållet i .twb- eller .twbx-filen i oformaterad text. Alla data, inklusive filtervärden som kan ge semantiska ledtrådar till data, är läsbara för alla som öppnar filen.

 • Filtillägg: URL-adressen måste ha ett filtillägg. Tillägget avger vad som returneras. Det går bara att returnera vyer i PDF-, PNG- eller CSV-format (endast sammanfattningsdata). Tableau-arbetsböcker returneras som TWB om de är kopplade till en publicerad datakälla eller använder en liveanslutning, eller som TWBX om kopplade till dataextrakt.

  Obs! Du behöver inte lägga till ett .pdf- eller .png-tillägg i URL-adressen om du inkluderar en --filename-parameter med detta tillägg vid nedladdning av vyer till PDF- eller PNG-filer.

 • Namn och plats för den sparade filen (valfritt): Filtillägget ska inkluderas i det namn som du använder för --filename. Om inget namn eller filtillägg anges hämtas båda från URL-strängen. Om ingen plats anges sparas filen i den aktuella arbetsmappen. Annars kan du ange en fullständig sökväg eller en som är relativ till din aktuella arbetsmapp.

 • PNG-storlek (valfritt): Om den sparade filen är en PNG-fil kan du ange storleken (i pixlar) i URL-adressen.

Rensa cacheminne för att använda realtidsdata

Du kan också välja att lägga till URL-parametern ?:refresh=yes för att tvinga fram en ny datafråga i stället för att hämta resultatet från cacheminnet. Om du använder tabcmd med egna skript kan det påverka prestanda negativt om du använder parametern refresh ofta. Vi rekommenderar att du endast använder refresh när realtidsdatakrävs, till exempel på en enda instrumentpanel i stället för på en hel arbetsbok.

Exempel

Vyer

tabcmd get "/views/Sales_Analysis/Sales_Report.png" --filename "Weekly-Report.png"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.pdf" -f "Q1Growth.pdf"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth" -f "Q1Growth.pdf"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.csv"

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.png?:size=640,480" -f growth.png

tabcmd get "/views/Finance/InvestmentGrowth.png?:refresh=yes" -f growth.png

Arbetsböcker

tabcmd get "/workbooks/Sales_Analysis.twb" -f "C:\Tableau_Workbooks\Weekly-Reports.twb"

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

initialuser

Skapa den ursprungliga användaren som serveradministratör på en server där en sådan inte har angetts. Detta skapar en serveradministratör. Detta skapar inte en TSM-administratör.

Obs! Kommandot tabcmd initialuser kräver ingen Tableau Server-autentisering, men måste köras på den första servernoden.

Obs!

 • Kommandot tabcmd initialuser kräver ingen Tableau Server-autentisering, men måste köras på den första servernoden.
 • Värdet username kan inte inkludera ett snabel-a (@) om inte användarnamnets suffix matchar den primära domänen för Tableau Server. Om Tableau Server till exempel ansluter till domänen ”myco.com” kan användarnamnet ”user@example.com@myco.com” inte användas.

Exempel

tabcmd initialuser --username "admin" --password "password" --server http://localhost

tabcmd initialuser --username "admin" --password "password" --friendly "Tableau Admin" --server http://localhost

Inkludera inte parametern --password i kommandot om du vill att gränssnittet frågar efter lösenordet. Till exempel:

tabcmd initialuser --username "admin" --server http://localhost

Alternativ

-f, --friendly

Skapar den ursprungliga användaren som serveradministratör med visningsnamnet.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

listdomains

Visar en lista över de Active Directory-domäner som används på servern tillsammans med smeknamn och ID. Kommandot returneras endast med domännamnet local om servern har konfigurerats för användning med lokal autentisering.

Exempel

tabcmd listdomains

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

listsites

Returnerar en lista över platser som den inloggade användaren tillhör.

Exempel

tabcmd listsites --username adam --password mypassword

Alternativ

--get-extract-encryption-mode

platsens extraktkrypteringsläge kan verkställas, aktiveras eller inaktiveras. Mer information finns i Extraktkryptering vid vila.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

login

Loggar in som Tableau Server-användare.

Använd de globala alternativen --server, --site, --username, --password för att skapa en session.

Obs! Om du använder kommandot tabcmd login kan du inte använda enkel inloggning med SAML, även om servern är konfigurerad för SAML. Tillhandahåll det användarnamn och lösenord för användaren som skapats på servern för att logga in. Du kommer att ha behörighet för den Tableau Server-användare som du är inloggad som. Mer information finns i Ställa in användarnas platsroller och Behörigheter.

Ange alternativet --password om du vill använda samma uppgifter som vid skapandet av sessionen för att logga in. Server- och användarnamn lagras i den cookie som används.

Om en annan port än 80 (standard) används i servern måste denna anges.

Du behöver bara ange alternativet --site (-t) om servern kör flera platser och du loggar in på en annan plats än standardplatsen. Om du inte anger något lösenord kommer du att uppmanas att göra det. Kommandot kan inte genomföras om alternativet --no-prompt har angetts och inget lösenord har tillhandahållits.

När du loggar in fortsätter sessionen tills att den upphör på servern eller kommandot logout körs.

Exempel

Loggar in användaren jsmith i Tableau Server som körs på den lokala datorn:

tabcmd login -s http://localhost -u jsmith -p password

Loggar in administratören på Försäljningsplatsen på försäljningsservern:

tabcmd login -s http://sales-server -t Sales -u administrator -p password

tabcmd login -s http://sales-server:8000 -t Sales -u administrator -p password

Loggar in administratören på Försäljningsplatsen på försäljningsservern med SSL, men validerar inte serverns SSL-certifikat:

tabcmd login --no-certcheck -s https://sales-server -t Sales -u administrator -p password

Etablerar en proxy för vidarebefordran och localhost-port:

tabcmd login --proxy myfwdproxyserver:8888 -s http://localhost -u jsmith -p password

Loggar in användaren jsmith i omvänd proxy med SSL:

tabcmd login -s https://myreverseproxy -u jsmith -p password

Alternativ

-s, --server

Om du kör kommandot från en Tableau Server-dator i nätverket kan du använda http://localhost. Ange annars datorns URL-adress t.ex. http://bigbox.myco.com eller http://bigbox.

Om SSL används på servern måste du ange https:// i datorns URL-adress.

För Tableau Cloud anger du den fullständiga webbadressen, inklusive podden, som din plats är distribuerad till. Exempel: https://prod-useast-b.online.tableau.com.

-t, --site

Inkludera det här alternativet om servern omfattar flera platser och du loggar in på en annan plats än standardplatsen.

Plats-ID:t används i URL-adressen som en unik identifierare för platsen. En plats med namnet West Coast Sales kan till exempel ha plats-ID:t west-coast-sales.

-u, --username

Användarnamnet för den användare som loggar in. Användarnamnet för Tableau Cloud är användarens e-postadress.

-p, --password

Användarens lösenord som angetts för --username. Om du inte anger något lösenord kommer du att uppmanas att göra det.

--password-file

Gör det möjligt att lagra lösenordet i angiven filename.txt-fil i stället för på kommandoraden för bättre säkerhet.

-x, --proxy

Använd för att ange HTTP-proxyserver och port (värd: port) för tabcmd-begäran.

--no-prompt

Fråga inte om lösenord. Kommandot login kan inte genomföras om inget lösenord har angetts.

--no-proxy

Använd ingen HTTP-proxyserver.

--cookie

Sparar sessions-ID vid inloggning. Ingen inloggning krävs för efterföljande kommandon. Det här värdet är standard för kommandot.

--no-cookie

Spara inte information om session-ID:t efter inloggning. Inloggning krävs för följande kommandon.

--timeout SECONDS

Antalet sekunder servern ska vänta innan kommandot login bearbetas. Standard: 30 sekunder.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

logout

Loggar ut från servern.

Exempel

tabcmd logout

Publicera filnamn.twb(x), filnamn.tds(x) eller filnamn.hyper

Publicerar den angivna arbetsboken (.twb(x)), datakällan (.tds(x)) eller angivet extrakt (.hyper) till Tableau Server.

Om du publicerar en arbetsbok publiceras som standard alla blad i arbetsboken utan användarnamn och lösenord för databasen.

De behörigheter som ursprungligen tilldelats arbetsboken eller datakällan kopieras från projektet som filen publiceras till. Behörigheterna för den publicerade resursen går att ändra efter att filen har publicerats. 

Om arbetsboken innehåller användarfilter måste ett av miniatyrbildsalternativen anges.

Exempel

tabcmd publish "analysis.twbx" -n "Sales_Analysis" --db-username "jsmith" --db-password "secret-password"

tabcmd publish "analysis_sfdc.hyper" -n "Sales Analysis"
--oauth-username "user-name" --save-oauth

Inkludera den fullständiga sökvägen till filen om den inte finns i samma katalog som tabcmd.

Exempel

tabcmd publish "\\computer\volume\Tableau Workbooks\analysis.twbx" -n "Sales_Analysis" --db-username "jsmith" --db-password "secret-password"

tabcmd publish "\\computer\volume\Tableau Workbooks\analysis_sfdc.hyper" -n "Sales Analysis" --oauth-username "username" --save-oauth

Alternativ

-n, --name

Namnet på arbetsboken eller datakällan på servern. Om det tas bort anges arbetsboken, datakällan eller dataextraktet efter filnamnet.

-o, --overwrite

Skriver över eventuell arbetsbok, datakälla eller dataextrakt som redan finns på servern.

-r, --project

Publicerar arbetsboken, datakällan eller dataextraktet i det angivna projektet. Publicerar till ”Standardprojektet” om inget angivits.

--parent-project-path

Anger namnet på det överordnade projektet för det kapslade projektet enligt alternativet -r. Till exempel, om du vill ange ett projekt med namnet ”Nested” i ett ”Main”-projekt använder du följande syntax: --parent-project-path "Main" -r "Nested".

--db-username

Använd det här alternativet för att publicera ett databasanvändarnamn med arbetsboken, datakällan eller dataextraktet.

--db-password

Använd det här alternativet för att publicera ett databaslösenord med arbetsboken, datakällan eller extraktet.

--save-db-password

Lagrar det angivna databaslösenordet på servern.

--oauth-username

E-postadressen som används för användarkontot. Ansluter användaren via en förkonfigurerad OAuth-anslutning om användaren redan har en sparad åtkomsttoken för molndatakällan som angetts i --name. Åtkomsttoken hanteras via användarinställningarna.

Använd det här alternativet i stället för --db-username och --db-password för befintliga OAuth-anslutningar till datakällan.

--save-oauth

Sparar inloggningsuppgifterna som angetts av --oauth-username som inbäddade inloggningsuppgifter med publicerad arbetsbok eller datakälla.

När utgivaren eller serveradministratören sedan logga in på servern och redigerar anslutningen för denna arbetsbok eller datakälla, visas Oauth-inloggningsuppgifterna som inbäddade i innehållet via anslutningsinställningarna.

Om du vill schemalägg extraktuppdateringar efter publicering måste du inkludera det här alternativet med --oauth-username. Detta är genomförbart med att använda --save-db-password med en vanlig databasanslutning.

--thumbnail-username

Om arbetsboken innehåller användarfilter skapas miniatyrbilderna baserat på den angivna användaren ser. Går inte att ange om alternativet --thumbnail-group används.

--thumbnail-group

Om arbetsboken innehåller användarfilter skapas miniatyrbilderna baserat på den angivna gruppen ser. Går inte att ange om alternativet --thumbnail-username används.

--tabbed

Om du publicerar en arbetsbok med flikvyer blir omvandlas bladen till flikar som används för att bläddra i arbetsboken. Tänk på att den här inställningen åsidosätter all säkerhet på bladnivå.

--append

Lägg till extraktfilen till den befintliga datakällan.

--replace

Använd extraktfilen för att ersätta den befintliga datakällan.

--disable-uploader

Inaktivera den inkrementella filuppladdare.

--restart

Startar om filuppladdningen.

--encrypt-extracts

Krypterade extrakt vid publicering av arbetsböcker, datakällor eller extrakt på servern. Mer information finns i Extraktkryptering vid vila.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

publishsamples

Beskrivning

Publicerar Tableau-exempelarbetsböcker till angivet projekt. Övriga exempel skrivs över.

Syntax

tabcmd publishsamples -n [project name] [Global options]

Exempel

Publicera exempel till Inside Sales-projektet på standardplatsen som användare jsmith.

tabcmd publishsamples -n "Inside Sales" -t "" -s localhost --username "jsmith" --password "secret-password"

Alternativ

-n, --name

Obligatoriskt. Publicera Tableau-exemplen i angivet projekt. Om projektnamnet inkluderar blanksteg sätter du hela namnet inom citattecken.

--parent-project-path

Anger namnet på det överordnade projektet för det kapslade projektet enligt alternativet -n. Till exempel, om du vill ange ett projekt med namnet ”Nested” i ett ”Main”-projekt använder du följande syntax: --parent-project-path "Main" -n "Nested".

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

reencryptextracts

Dekrypterar alla extrakt på en plats med nya krypteringsnycklar. Använd det här kommandot för att återskapa nyckel, krypteringsnyckel och datakrypteringsnyckel. Du måste ange en plats. Mer information finns i Extraktkryptering vid vila.

Beroende på antalet och storleken på extrakt kan den här åtgärden använda betydande serverresurser. Överväg att köra det här kommandot utanför normal arbetstid.

Exempel

tabcmd reencryptextracts "Default"

tabcmd reencryptextracts "West Coast Sales"

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

refreshextracts arbetsbok-namn eller datakälla-namn

Utför en fullständig eller inkrementell uppdatering av de extrakt som tillhör angiven arbetsbok eller datakälla.

Kommandot använder det namn på arbetsboken eller datakällan som visas på servern, inte det publicerade filnamnet. Endast administratörer eller ägaren till arbetsboken eller datakällan kan utföra den här åtgärden.

Obs! Den här metoden kommer att misslyckas och leda till ett fel om serveradministratören har inaktiverat inställningen RunNow för platsen. Mer information finns i Tableau Server-inställningar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Exempel

tabcmd refreshextracts --datasource sales_ds

tabcmd refreshextracts --project "Sales External" --datasource sales_ds

tabcmd refreshextracts --project "Sales External" --parent-project-path "Main" --project "Sales External" --datasource sales_ds

tabcmd refreshextracts --workbook "My Workbook"

tabcmd refreshextracts --url SalesAnalysis

tabcmd refreshextracts --workbook "My Workbook" --addcalculations

tabcmd refreshextracts --datasource sales_ds --removecalculations

Alternativ

--incremental

Kör en inkrementell uppdateringsåtgärd.

--synchronous

Lägger till en fullständig uppdateringsåtgärd i kön som används av bakgrundsprocessorn och som körs så fort bakgrundsprocessorn är tillgänglig. Åtgärden körs omedelbart när bakgrundsprocessorn är tillgänglig. Uppdateringsåtgärden visas i rapporten för bakgrundsaktiviteter.

Vid synkron uppdatering av tabcmd bibehålls en liveanslutning med servern när uppdateringåtgärden utförs och en avsökning körs varje sekund tills bakgrundsjobbet är färdigt.

Obs! Alternativet --synchronous är inte tillgängligt för datakällor som uppdateras med Tableau Bridge.

--workbook

Namnet på arbetsboken med extrakt som ska uppdateras. Bifoga arbetsboksnamnet med citattecken om det innehåller blanksteg.

--datasource

Namnet på datakällan med extrakt som ska uppdateras.

--project

Använd med --workbook eller --datasource för att identifiera arbetsbok eller datakälla utöver Standard i projektet. Om detta inte är angivet antar programmet att du vill använda standardprojektet.

--parent-project-path

Anger namnet på det överordnade projektet för det kapslade projektet enligt alternativet --project.

Till exempel:

 • Om du vill ange ett projekt med namnet ”Nested” i ett ”Main”-projekt använder du följande syntax:
 • --parent-project-path "Main" --project "Nested"
 • Om du vill ange ett projekt med namnet ”Nested2” som är inkapslat i ”Nested”-projektet: 
 • --parent-project-path "Main/Nested" --project "Nested2"

--url

Namnet på den arbetsbok som visas i URL-adressen. Om arbetsboken publiceras som ”Sales Analysis” får URL-adressen namnet ”SalesAnalysis”.

--addcalculations

Använd med --workbook för att materialisera beräkningar i det inbäddade extrakt för arbetsboken eller --datasource för att materialisera beräkningar i extraktdatakällan. Lägger till åtgärden i kön som används av bakgrundsprocessorns process. Om en bakgrundsprocessor kör en process körs åtgärden omedelbart. Den här åtgärden visas i administratörsvyn Bakgrundsaktiviteter för extrakt .

--removecalculations

Använd med --workbook eller --datasource för att ta bort beräkningar som tidigare materialiserats. Lägger till åtgärden i kön som används av bakgrundsprocessorns process. Om en bakgrundsprocessor kör en process körs åtgärden omedelbart. Den här åtgärden visas i administratörsvyn Bakgrundsaktiviteter för extrakt .

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

reset_openid_sub

Rensar de OpenID Connect-identifierare (undervärden) som redan har kopplats till Tableau Server-identiteter. Läs mer i Ändra IdP:er i Tableau Server för OpenID Connect.

Exempel

tabcmd reset_openid_sub --target-username jsmith

Alternativ

--target-username

Rensar undervärdet för angiven enskild användare.

--all

Rensar undervärden för alla användare.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

removeusers gruppnamn

Tar bort användare från den angivna gruppen.

Exempel

tabcmd removeusers "Development" --users "users.csv"

Alternativ

--users

Tar bort användare i angiven .csv-fil för den angivna gruppen. Filen bör vara en enkel lista med ett användarnamn per rad.

Vid användning av det här kommandot för stora .csv-filer på Tableau Server är det möjligt för serveradministratörer att aktivera inställningar som bidrar till bättre prestandan. Mer information finns i Förbättra prestandan för stora CSV-filer som skickas genom tabcmd

--[no-]complete

Kräver att alla rader måste vara giltiga för att utföra ändringar. --complete används om inget annat anges.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

runschedule schemanamn

Kör uppgifterna i det angivna schemat för den plats som du är inloggad på just nu. Det går inte att köra detta för alla platser med tabcmd. Logga in på webbgränssnittet på sidan Scheman, välj Alla webbplatser och utför Kör nu i schemat för att köra aktiviteterna på alla webbplatser.

Kommandot får samma namn som visas för i servern för schemat.

Det här kommandot är inte tillgängligt för Tableau Cloud.

Obs! Den här metoden kommer att misslyckas och leda till ett fel om serveradministratören har inaktiverat inställningen RunNow för platsen. Mer information finns i Tableau Server-inställningar(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Exempel

tabcmd runschedule "5AM Sales Refresh"

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

Ställa in inställning

Aktiverar angiven inställning på servern. Gå till serversidan Underhåll för att se information om varje inställning.

Lägg till ett utropstecken före inställningsnamnet för att inaktivera inställningen. Följande inställningar går att aktivera eller inaktivera:

 • allow_scheduling

 • embedded_credentials

 • remember_passwords_forever

Exempel

tabcmd set embedded_credentials

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

syncgroup gruppnamn

Synkroniserar Tableau Server-gruppen med en Active Directory-grupp. Om Tableau Server-gruppen inte redan finns skapas och synkroniseras den med angiven Active Directory-grupp.

Om själva gruppnamnet innehåller ett ”@” (utöver som domänavskiljare) måste du hänvisa till symbolen med hex-formatet ”\0x40”.

Exempel

tabcmd syncgroup "Development"

tabcmd syncgroup "Dev\0x40West"

Obs! Om du synkroniserar en grupp som du är medlem i kommer de ändringar som du utför med detta kommando inte att tillämpas på din användare. Om du till exempel använder kommandot för att ta bort administratörsrättigheter från användare i en grupp som du är medlem i är du fortsatt en administratör när kommandot har slutförts.

Alternativ

--grant-license-mode <grant-license-mode>

Anger om en roll ska godkännas vid inloggning.on-sync är standard. Giltiga värden är on-login, on-sync. Om inget värde anges antar systemet att on-sync ska användas och standardrollen godkänns när gruppen synkroniserats. Mer information finns i Ändra användarroller med Bevilja roll vid inloggning.

--no-publisher

Inaktuellt. Använd alternativet --role i stället.

--overwritesiterole

Skriver över användarens platsroll med en med lägre behörighet vid användning av --role. Det går som standard att höja en användares platsroll men inte sänka den vid användning av --role. Använd alternativet --overwritesiterole med försiktighet eftersom det kommer att sänka alla användarplatsroller.

--publisher

Inaktuellt. Använd alternativet --role i stället.

-r, --role

Anger en platsroll för användare i gruppen. Standardinställningen är Unlicensed.

Följande värden är giltiga: SiteAdministratorCreator, SiteAdministratorExplorer, SiteAdministrator, Creator, ExplorerCanPublish, Publisher, Explorer, Interactor, Viewer, Unlicensed.

--silent-progress

Visa inte förloppsmeddelanden för kommandot.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

upgradethumbnails

Startar och avbryta jobbet Uppgradera miniatyrbild. Mer information finns i Jobbet uppgradera miniatyrbilder.

Exempel

Så här startar du jobbet Uppgradera miniatyrbild:

tabcmd upgradethumbnails --server <serverURL>

Så här avbryter du jobbet Uppgradera miniatyrbild:

tabcmd upgradethumbnails --server <serverURL> --stop

Alternativ

--stop

Avbryter jobbet Uppgradera miniatyrbild om det anges. Jobbet Uppgradera miniatyrbild startar om det här alternativet inte har angetts.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

validateidpmetadata

Identifierar Tableau Server-platser som har konfigurerats med IdP:er med den osäkra sammanfattningsalgoritmen SHA-1. Detta kommando identifierar också IdP:er som använder certifikat med en otillräcklig RSA-nyckelstorlek eller elliptisk kurvstorlek.

Obs! Det här kommandot är bara tillgängligt för platsspecifik SAML. Du hittar mer information i Konfigurera platsspecifik SAML.

Alternativ

--digest-algorithms <ALGORITHMS>

En blankstegsavgränsad lista över sammanfattningsalgoritmer. Tillåtna värden är sha1och sha256. Om detta inte anges använder servern värden från serverns konfigurationsinställning wgserver.saml.blocklisted_digest_algorithms.

--min-allowed-elliptic-curve-size <SIZE>

Om detta inte anges använder servern värden från serverns konfigurationsinställning wgserver.saml.min_allowed.elliptic_curve_size.

--min-allowed-rsa-key-size <SIZE>

Om detta inte anges använder servern värden från serverns konfigurationsinställning wgserver.saml.min_allowed.rsa_key_size.

--site-names <SITENAMES>

En blankstegsavgränsad förteckning över platsnamn där certifikatvalidering ska köras. Om detta inte anges kommer alla platser att inspekteras.

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

version

Visar versionsinformationen för aktuell installation av tabcmd-verktyget.

Exempel

tabcmd version

Globala alternativ

Följande alternativ används av alla tabcmd-kommandon. Alternativen --server, --user och --password krävs minst en gång för att starta en session. Ett autentiseringstoken lagras så att efterföljande kommandon kan köras utan dessa alternativ. Detta token förblir giltigt i fem minuter efter det senaste kommandot som använde det.

-h, --help

Visar hjälpen för kommandot.

-c, --use-certificate

Använd klientcertifikat för att logga in. Krävs när ömsesidig SSL är aktiverad.

Mer information om certifikatkonfiguration finns under följande ämne, beroende på operativsystemet för Tableau Server:

-s, --server

URL för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-u, --user

Användarnamn för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

-p, --password

Lösenord för Tableau Server, som krävs minst en gång för att börja sessionen.

--password-file

Tillåter lagring av lösenordet i den angivna .txt-filen i stället för i kommandoraden, för ökad säkerhet.

-t, --site

Indikerar att kommandot gäller den plats som har angetts av plats-ID för Tableau Server, omgivet av enkla eller dubbla citattecken. Om du vill ange en standardplats använder du antingen en tom sträng med enkla eller dubbla citattecken (” eller ””), eller så använder du Standard inom dubbla citattecken (”Standard”). Plats-ID är skiftlägeskänsligt när du använder ett cachelagrat autentiseringstoken. Om du inte matchar gemener/versaler kan det hända att du uppmanas att ange ett lösenord även om ditt token är giltigt.

-x, --proxy

Värd: Port

Använder den angivna HTTP-proxyn.

--no-prompt

När detta anges ber kommandot inte om ett lösenord. Om inget giltigt lösenord anges misslyckas kommandot.

--no-proxy

När detta anges används ingen HTTP-proxy.

--no-certcheck

När detta anges validerar inte tabcmd (klienten) serverns SSL-certifikat.

--[no-]cookie

När detta anges sparas sessions-ID vid inloggning, så att efterföljande kommandon inte behöver logga in. Använd prefixet no- om du inte vill att sessions-ID sparas. Som standard sparas sessionen.

--timeout

Väntar det angivna antalet sekunder på att servern ska slutföra bearbetningen av kommandot. Som standard väntar processen till servern svarar.

--

Anger slutet på alternativ på kommandoraden. Du kan använda -- för att tala om för tabcmd att inget som kommer efter -- ska tokas som en alternativinställning, utan i stället kan tolkas som ett värde för kommandot. Detta är användbart om du behöver ange ett värde i kommandot som innehåller ett bindestreck. I följande exempel visas hur du kan använda -- i ett tabcmd-kommando, där -430105/Sheet1 är ett obligatoriskt värde för export-kommandot.

tabcmd export --csv -f "D:\export10.csv" -- -430105/Sheet1

Tips: Läs mer om Tabcmd 1.0-kommandon för Tableau Cloud i tabcmd-kommandon(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!