När du skapar vyer och letar efter sätt att visa mer information om data för din publik kan du bädda in visualiseringar i verktygstips – även känt som ”Viz i verktygstips”.

När en användare hovrar över en markering visar verktygstipset relevanta data och detaljer från en annan visualisering som filtrerats till den markeringen.

Du kan visa relaterade visualiseringar i verktygstips så kan du hjälpa din publik att engagera med data på en annan eller en djupare nivå samtidigt som du behåller dem i den aktuella kontexten och maximerar den yta som finns tillgänglig för den aktuella vyn.

Titta på en video: Titta på den sex minuter långa kostnadsfria utbildningsvideon Visualisering i verktygstips(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att få en demonstration av relaterade koncept i Tableau. Använd ditt tableau.com(Länken öppnas i ett nytt fönster)-konto för att logga in. Se den 55 minuter långa kostnadsfria videopresentationen Visualisering i verktygstips på nästa nivå(Länken öppnas i ett nytt fönster) för mer avancerade tips.

Mer information om hur du redigerar vanliga verktygstips finns i Formatera verktygstips. Titta på den sju minuter långa kostnadsfria utbildningsvideon Basic Tooltips(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att få en demonstration av relaterade koncept i Tableau. Använd ditt tableau.com(Länken öppnas i ett nytt fönster)-konto för att logga in.

Allmänna steg för att skapa en visualisering i verktygstips

 1. Skapa en visualisering i källarbetsbladet i Tableau.

 2. Skapa en visualisering i en målarbetsbladsvy som ska fungera som visualisering i verktygstips. Ge arbetsbladet ett namn som hjälper dig att identifiera det som en visualisering i verktygstips.

 3. I källarbetsbladet klickar du på Verktygstips på kortet Markeringar. Infoga en referens till Visualisering i verktygstips-målarbetsbladet i verktygsredigeraren. Mer information finns i Anpassa en visualisering i verktygstips.

 4. Valfritt: Dölj målbladet för visualiseringen i verktygstips. Mer information finns i Skapa vyer i verktygstips (visualisering i verktygstips).

 5. Testa den resulterande visualiseringen i verktygstips genom att hovra över olika markeringar i källarbetsbladsvyn. Om visualiseringen i verktygstips är för stor för verktygstipsfönstret justerar du höjden och bredden på visualiseringen i målarbetsbladet. Du kan också överväga att förenkla strukturen och detaljerna i målvisualiseringen. Mer information finns i Ändra storleken på visualisering i verktygstips.

  Obs! Som standard filtreras Visualisering i verktygstips på Alla fält. Ändra detaljnivån för Visualisering i verktygstips genom att definiera ett filter på Valda fält. Mer information finns i Ändra filter för visualisering i verktygstips.

Mer information om hur du redigerar vanliga verktygstips finns i Formatera verktygstips. Titta på den sju minuter långa kostnadsfria utbildningsvideon Basic Tooltips(Länken öppnas i ett nytt fönster) för att få en demonstration av relaterade koncept i Tableau. Använd ditt tableau.com(Länken öppnas i ett nytt fönster)-konto för att logga in.

Anpassa en visualisering i verktygstips

Du behöver en arbetsbladsvisualisering som är källa och en som är mål för att skapa en visualisering i verktygstips.

De här stegen använder en källvy som är en karta som visar försäljningsvinster per delstat och ett målblad med ett diagram som visar vinster per produktunderkategori som exempel.

Skapa käll- och målvisualiseringar i ett arbetsblad

 1. Bestäm vilket arbetsblad du vill använda som din källvisualisering i Tableau. Eller bygg en ny visualisering på ett nytt arbetsblad. Det kommer att bli din källvy.

 2. Skapa ett nytt arbetsblad som ska fungera som målvisualisering.

  Begränsa antalet filter som används i målvyn till ett minimum.

 3. Namnge målvyn så att du kan identifiera den i en lista med andra blad.

Infoga en referens till målarbetsbladet i källarbetsbladets verktygstips

 1. I källbladet klickar du på knappen Verktygstips på kortet Markeringar för att öppna verktygstipsredigeraren.

 2. Klicka på menyn Infoga i verktygstipsredigeraren. På menyn Infoga väljer du Blad och sedan ett målblad.

  Till exempel:

  Markeringen för visualiseringen i verktygstips läggs till automatiskt. (I det här exemplet har de ursprungliga markeringsfälten tagits bort.)

  Exempel på markering som genereras automatiskt för visualisering i verktygstips

  Det här är den resulterande markeringen för det här exemplet:

  <Sheet name="Tooltip: Profit by Sub-Category" maxwidth="300" maxheight="300" filter="<All Fields>">

  Som standard filtreras visualiseringen i verktygstips på Alla fält (filtreras på alla fält som är möjliga och på den mest specifika detaljnivån).

  Klicka på OK.

 3. Gå tillbaka till källbladet och testa visualiseringen i verktygstips. Hovra över olika markeringar för att se den resulterande visualiseringen i verktygstips. Justera målvyn efter behov för att förbättra visualiseringen i verktygstips.

  Visualiseringen i verktygstips i det här exemplet visar ett meddelande som indikerar att vissa data i målvyn inte visas. Om du ser det här meddelandet kan du justera höjd- och breddinställningarna i parametrarna för visualiseringen i verktygstips för att göra vystorleken större.

Ändra storleken på visualisering i verktygstips

Du kan manuellt ändra värdena maxwidth och maxheight för att ändra storlek på visualiseringen i verktygstips. Standardstorleken är 300 gånger 300 pixlar. För att ändra storleken ersätter du "300" manuellt med ett annat värde. Om du behöver ställa in värdet på mer än 600 pixlar kanske du vill överväga om målvyn är en bra kandidat för visualisering i verktygstips.

 1. I källbladet klickar du på knappen Verktygstips på kortet Markeringar för att öppna verktygstipsredigeraren.

 2. Välj ett nummervärde för maxwidth och maxheight och skriv in ett annat värde för att ersätta det. Till exempel:

  <Sheet name="Tooltip: Profit by Sub-Category" maxwidth="500" maxheight="500" filter="<All Fields>">

 3. Klicka på OK

  Exempel på en visualisering i verktygstips som är inställd på 500 pixlar i bredd och höjd. Författaren skapade också mer utrymme för rubriktexten i målbladsvyn.

Ändra filter för visualisering i verktygstips

Som standard filtreras Visualisering i verktygstips på Alla fält. Det här innebär att vyn filtreras på alla dimensioner i den aktuella vyn (exklusive fält på hyllan Filter) på den mest specifika detaljnivån.

Du kan ändra detaljnivån för visualisering i verktygstips genom att definiera ett filter på valda fält på liknande sätt som när du filtrerar på Valda fält i Filteråtgärder.

 1. I källbladet klickar du på knappen Verktygstips på kortet Markeringar för att öppna verktygstipsredigeraren.

 2. Placera markören inom filtervärdet (filter="<place cursor here>") och klicka sedan på menyn Infoga för att välja ett tillgängligt fält. Du kan också manuellt ersätta värdet för <Alla fält> med namnet på ett fält i vyn. Till exempel:

  <Sheet name="Tooltip: Profit by Sub-Category" maxwidth="300" maxheight="500" filter="<State>">

  Du kan också filtrera på mer än ett valt fält genom att separera fältnamnen med ett kommatecken. Till exempel:

  <Sheet name="Tooltip: Profit by Sub-Category" maxwidth="300" maxheight="500" filter="<Country>,<State>">

  För att filtrera efter datumnivå måste du inkludera strängen som anger datumnivån med fältnamnet. Till exempel:

  <Sheet name="Tooltip: Profit by Month" maxwidth="300" maxheight="300" filter="<MONTH(Order Date)>">

  Obs! Datumfiltret i Visualisering i verktygstips-skriptet måste matcha datumnivån för fältet i vyn exakt.

Dölja eller visa ett Visualisering i verktygstips-arbetsblad

Du kan dölja och visa ett arbetsblad som används för visualisering i verktygstips med alternativ som liknar dem för instrumentpaneler och berättelser.

Dölja ett arbetsblad av typen Visualisering i verktygstips

Obs! Om källbladet är dolt för en instrumentpanel måste du först visa arbetsbladet i dess instrumentpanel för att komma åt det. Mer information finns i Hantera blad i instrumentpaneler och berättelser.

För att dölja ett Visualisering i verktygstips-arbetsblad väljer du Dölj på fliken för målarbetsbladet som är visualiseringen i verktygstips.

Visa ett Visualisering i verktygstips-arbetsblad

För att visa ett Visualisering i verktygstips-arbetsblad väljer du Visa alla blad på fliken för källarbetsbladet.

Exempel på visualisering i verktygstips

När du skapar en visualisering i verktygstips kan användare hovra över en markering för att undersöka detaljer på begäran inom den ursprungliga vyn. En visualisering i verktygstips är en statisk bild på data från en annan vy som är relevant för en markering i den aktuella vyn. Om du hovrar över eller väljer markeringen visas data från ett annat blad – filtrerat för den markeringen – i verktygstipset.

Titta på en video: För att se fler exempel och relaterade koncept kan du titta på den 55 minuter långa kostnadsfria videopresentationen Visualisering i verktygstips på nästa nivå(Länken öppnas i ett nytt fönster). Använd ditt tableau.com(Länken öppnas i ett nytt fönster)-konto för att logga in.

Använda visualisering i verktygstips för att visa:

 • Data på en annan detaljnivå

 • Andra men relevanta data

 • Hur värdet på en markering förändras över tid

 • Flera visualiseringar i ett verktygstips

 • En förklaring till huvudvyn

När du visar relaterade vyer i verktygstips så kan du hjälpa din publik att engagera med data på en djupare nivå samtidigt som du maximerar den yta som finns tillgänglig för den aktuella vyn.

Tips och anvisningar för hur du använder och konfigurerar visualisering i verktygstips

 • Du kan använda arbetsblad för att skapa en visualisering i verktygstips, men du kan inte använda instrumentpaneler eller berättelser för att skapa en visualisering i verktygstips.

 • En visualisering i verktygstips är en statisk bild på en målvy, inte ett interaktivt blad. En visualisering i verktygstips kan inte ha sin egen visualisering i verktygstips.

 • Du behöver en arbetsbladsvisualisering som är källa och en som är mål för att skapa en visualisering i verktygstips. Du måste skapa en målvy för att göra den tillgänglig i verktygstipsredigeraren.

 • Använd ett standardnamngivningsschema för målbladen som du planerar att visa i verktygstips, till exempel Verktygstips: Namn på vy. Genom att använda ett standardnamngivningsschema kan du hålla reda på vyer som du använder i verktygstips.

 • Överväg storleken på dina vydata och hur vyn kommer att se ut i verktygstipset för målvyn. Du kommer att kunna ange storleken på visualiseringen i verktygstips när du konfigurerar den, men du behöver kontrollera hur den visas och eventuellt göra justeringar i vyn innan du publicerar den.

  Kom ihåg att målvyn visas i sammanhanget för källvyn. Att hålla målvisualiseringen enkel kan hjälpa till med prestandan och minska den kognitiva belastningen.

 • Om du klickar på Visa mig i källbladet och det ändrar vystrukturen kommer alla redigeringar av verktygstips, inklusive Visualisering i verktygstips-referenser, att återställas. Du måste konfigurera om visualiseringen i verktygstips.

 • Ett målblad kan refereras till av ett Visualisering i verktygstips-källblad åt gången eftersom filter appliceras direkt på det refererade bladet. När ett blad redan används som målblad i ett verktygstips kan det inte väljas i verktygstipsredigeraren.

 • Som standard filtreras Visualisering i verktygstips på Alla fält, där hänsyn tas till alla fält i vyn (på den mest specifika detaljnivån) när matchande poster identifieras. Du kan ändra detaljnivån för visualisering i verktygstips genom att definiera ett filter på valda fält på liknande sätt som när du filtrerar på Valda fält i Filteråtgärder. Relaterad information finns i Skapa avancerade framhävningsåtgärder.

  Filtrering på Valda fält fungerar inte över olika datakällor. Om käll- och målvyn använder olika datakällor kommer filtrering på Alla fält automatiskt att upptäcka fälten gemensamt (om de delar samma alias) och filtrera på dem. Filtrering på Valda fält fungerar dock inte.

Tack för din feedback!