Tableau-funktioner (efter kategori)

Tabellfunktionerna i denna referens är organiserade efter kategori. Klicka på en kategori för att bläddra i dess funktioner. Eller tryck på Ctrl+F (Kommando-F på en Mac) för att öppna en sökruta som du kan använda för att söka på sidan efter en specifik funktion.

Nummerfunktioner

ABS

SyntaxABS(number)
UtdataNummer (positivt)
DefinitionReturnerar det absoluta värdet för givet <number>.
Exempel
ABS(-7) = 7
ABS([Budget Variance])

I det andra exemplet returneras det absoluta värdet för alla nummer i fältet Budget Variance.

Obs!Se även SIGN.

ACOS

SyntaxACOS(number)
UtdataNummer (vinkel i radianer)
DefinitionReturnerar arcus cosinus (vinkeln) för givet <number>.
Exempel
ACOS(-1) = 3.14159265358979
Obs!Den omvända funktionen, COS, tar vinkeln i radianer som argument och returnerar cosinus.

ASIN

SyntaxASIN(number)
UtdataNummer (vinkel i radianer)
DefinitionReturnerar arcus sinus (vinkeln) för givet <number>.
Exempel
ASIN(1) = 1.5707963267949
Obs!Den omvända funktionen, SIN, tar vinkeln i radianer som argument och returnerar sinus.

ATAN

SyntaxATAN(number)
UtdataNummer (vinkel i radianer)
DefinitionReturnerar arcus tangens (vinkeln) för givet <number>.
Exempel
ATAN(180) = 1.5652408283942
Obs!

Den omvända funktionen, TAN, tar vinkeln i radianer som argument och returnerar tangensen.

Se även ATAN2 och COT.

ATAN2

SyntaxATAN2(y number, x number)
UtdataNummer (vinkel i radianer)
DefinitionReturnerar arcus tangens (vinkeln) mellan två nummer (x och y). Resultatet är i radianer.
Exempel
ATAN2(2, 1) = 1.10714871779409
Obs!Se även ATAN, TAN och COT.

CEILING

SyntaxCEILING(number)
UtdataHeltal
DefinitionAvrundar ett <number> till närmaste heltal av samma eller högre värde.
Exempel
CEILING(2.1) = 3
Obs!Se även FLOOR och ROUND.
Databasbegränsningar

CEILING är tillgängligt via följande kopplingar: Microsoft Excel, textfil, statistikfil, publicerade datakällor, Amazon EMR Hadoop Hive, Amazon Redshift, Cloudera Hadoop, DataStax Enterprise, Google Analytics, Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive, MapR Hadoop Hive, Microsoft SQL Server, Salesforce och Spark SQL.

COS

SyntaxCOS(number)

Nummerargumentet är vinkeln i radianer.

UtdataNummer
DefinitionReturnerar cosinus för en vinkel.
Exempel
COS(PI( ) /4) = 0.707106781186548
Obs!

Den omvända funktionen, ACOS, tar cosinus som argument och returnerar vinkeln i radianer.

Se även PI. Om du vill konvertera en vinkel från grader till radianer använder du RADIANS.

COT

SyntaxCOT(number)

Nummerargumentet är vinkeln i radianer.

UtdataNummer
DefinitionReturnerar cotangens för en vinkel.
Exempel
COT(PI( ) /4) = 1
Obs!Se även ATAN, TAN och PI. Om du vill konvertera en vinkel från grader till radianer använder du RADIANS.

DEGREES

SyntaxDEGREES(number)

Nummerargumentet är vinkeln i radianer.

UtdataNummer (grader)
DefinitionKonverterar en vinkel i radianer till grader.
Exempel
DEGREES(PI( )/4) = 45.0
Obs!

Den omvända funktionen, RADIANS, tar en vinkel i grader och returnerar vinkeln i radianer.

Se även PI().

DIV

SyntaxDIV(integer1, integer2)
UtdataHeltal
DefinitionReturnerar heltalsdelen av en division, där <integer1> divideras med <integer2>.
Exempel
DIV(11,2) = 5

EXP

SyntaxEXP(number)
UtdataNummer
DefinitionReturnerar e upphöjt till givet <number>.
Exempel
EXP(2) = 7.389
EXP(-[Growth Rate]*[Time])
Obs!Se även LN.

FLOOR

SyntaxFLOOR(number)
UtdataHeltal
DefinitionAvrundar ett nummer till närmaste <number> av samma eller lägre värde.
Exempel
FLOOR(7.9) = 7
Obs!Se även CEILING och ROUND.
Databasbegränsningar

FLOOR är tillgängligt via följande kopplingar: Microsoft Excel, textfil, statistikfil, publicerade datakällor, Amazon EMR Hadoop Hive, Cloudera Hadoop, DataStax Enterprise, Google Analytics, Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive, MapR Hadoop Hive, Microsoft SQL Server, Salesforce och Spark SQL.

HEXBINX

SyntaxHEXBINX(number, number)
UtdataNummer
DefinitionMappar en x-, y-koordinat till x-koordinaten för närmaste sexkantiga klass. Klasserna har sidolängd 1, så indata kan behöva skalas därefter.
Exempel
HEXBINX([Longitude]*2.5, [Latitude]*2.5)
Obs!HEXBINX och HEXBINY är grupperings- och plottningsfunktioner för sexkantiga klasser. Sexkantiga klasser är ett effektivt och elegant alternativ för visualisering av data på ett x/y-plan, som till exempel en karta. Eftersom klasserna är sexkantiga liknar varje klass en cirkel, vilket minimerar variationen i avstånd från datapunkten till mitten av klassen. Detta gör klustringen både mer korrekt och informativ.

HEXBINY

SyntaxHEXBINY(number, number)
UtdataNummer
DefinitionMappar en x-, y-koordinat till y-koordinaten för närmaste sexkantiga klass. Klasserna har sidolängd 1, så indata kan behöva skalas därefter.
Exempel
HEXBINY([Longitude]*2.5, [Latitude]*2.5)
Obs!Se även HEXBINX.

LN

SyntaxLN(number)
Utdata

Nummer

Utdata är Null om argumentet är mindre än eller lika med noll.

DefinitionReturnerar den naturliga logaritmen för ett <number>.
Exempel
LN(50) = 3.912023005
Obs!Se även EXP och LOG.

LOG

SyntaxLOG(number, [base])

Om det valfria basargumentet inte finns, används bas 10.

UtdataNummer
DefinitionReturnerar logaritm för ett nummer för den givna basen.
Exempel
LOG(16,4) = 2
Obs!Se även POWER LN.

MAX

SyntaxMAX(expression) eller MAX(expr1, expr2)
UtdataSamma datatyp som argumentet, eller NULL om någon del av argumentet är null.
Definition

Returnerar det största värdet för de två argumenten, som måste vara av samma datatyp.

MAX kan även tillämpas på ett enskilt fält som en aggregering.

Exempel
MAX(4,7) = 7
MAX(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #2/20/2021#
MAX([Name]) = "Zander"
Obs!

För strängar

MAX är vanligtvis det värde som kommer sist i alfabetisk ordning.

För datakällor i databaser är strängvärdet MAX det högsta i den sorteringssekvens som definierats i databasen för den kolumnen.

För datum

För datum är MAX det senaste datumet. Om MAX är en aggregering kommer resultatet inte att ha någon datumhierarki. Om MAX är en jämförelse kommer resultatet att behålla datumhierarkin.

Som en aggregering

MAX(expression) är en aggregerad funktion och returnerar ett enda aggregerat resultat. Detta visas som AGG(expression) i visualiseringen.

Som en jämförelse

MAX(expr1, expr2) jämför de två värdena och returnerar ett värde på radnivå.

Se även MIN.

MIN

SyntaxMIN(expression) eller MIN(expr1, expr2)
UtdataSamma datatyp som argumentet, eller NULL om någon del av argumentet är null.
Definition

Returnerar det minsta värdet för de två argumenten, som måste vara av samma datatyp.

MIN kan även tillämpas på ett enskilt fält som en aggregering.

Exempel
MIN(4,7) = 4
MIN(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #3/25/1986#
MIN([Name]) = "Abebi"
Obs!

För strängar

MIN är vanligtvis det värde som kommer först i alfabetisk ordning.

För datakällor i databaser är strängvärdet MIN det lägsta i den sorteringssekvens som definierats i databasen för den kolumnen.

För datum

För datum är MIN det tidigaste datumet. Om MIN är en aggregering kommer resultatet inte att ha någon datumhierarki. Om MIN är en jämförelse kommer resultatet att behålla datumhierarkin.

Som en aggregering

MIN(expression) är en aggregerad funktion och returnerar ett enda aggregerat resultat. Detta visas som AGG(expression) i visualiseringen.

Som en jämförelse

MIN(expr1, expr2) jämför de två värdena och returnerar ett värde på radnivå.

Se även MAX.

PI

SyntaxPI()
UtdataNummer
DefinitionReturnerar den numeriska konstanten pi: 3,14159…
Exempel
PI() = 3.14159
Obs!Användbar för trigonometriska funktioner som tar indata i radianer. Se även RADIANS.

POWER

SyntaxPOWER(number, power)
UtdataNummer
Definition<number> upphöjs till angiven <power>.
Exempel
POWER(5,3) = 125
POWER([Temperature], 2)
Obs!Du kan även använda symbolen ^, som i 5^3 = POWER(5,3) = 125

Se även EXP, LOG och SQUARE.

RADIANS

SyntaxRADIANS(number)
UtdataNummer (vinkel i radianer)
DefinitionKonverterar givet <number> från grader till radianer.
Exempel
RADIANS(180) = 3.14159
Obs!Den omvända funktionen, DEGREES, tar en vinkel i radianer och returnerar vinkeln i grader.

ROUND

SyntaxROUND(number, [decimals])
UtdataNummer
Definition

Avrundar <number> till ett angivet antal siffror.

Det valfria decimals-argumentet anger hur många decimaler som ska inkluderas i slutresultatet. Om decimals utelämnas avrundas numret till närmaste heltal.

Exempel
ROUND(1/3, 2) = 0.33
Obs!

Med vissa databaser, som SQL Server, kan du ange en negativ längd, där −1 avrundar nummer till tiotal, −2 avrundar till hundratal och så vidare. Detta gäller inte för alla databaser. Till exempel gäller det inte för Excel eller Access.

Tips: Eftersom ROUND kan stöta på problem på grund av den underliggande flyttalsrepresentationen av tal – som 9,405 som avrundas till 9,40 – kan det vara bättre att formatera numret till önskat antal decimaler istället för att avrunda det. Formatering av 9,405 till två decimaler ger det förväntade 9,41.

Se även CEILING och FLOOR.

SIGN

SyntaxSIGN(number)
Utdata-1, 0 eller 1
DefinitionReturnerar symbolen för ett <number>: Möjliga returvärden är -1 om numret är negativt, 0 om numret är noll och 1 om numret är positivt.
Exempel
SIGN(AVG(Profit)) = -1
Obs!Se även ABS.

SIN

SyntaxSIN(number)

Nummerargumentet är vinkeln i radianer.

UtdataNummer
DefinitionReturnerar sinus för en vinkel.
Exempel
SIN(0) = 1.0
SIN(PI( )/4) = 0.707106781186548
Obs!

Den omvända funktionen, ASIN, tar sinus som argument och returnerar vinkeln i radianer.

Se även PI. Om du vill konvertera en vinkel från grader till radianer använder du RADIANS.

SQRT

SyntaxSQRT(number)
UtdataNummer
DefinitionReturnerar kvadratroten för ett <number>.
Exempel
SQRT(25) = 5
Obs!Se även SQUARE.

SQUARE

SyntaxSQUARE(number)
UtdataNummer
DefinitionReturnerar kvadraten för ett <number>.
Exempel
SQUARE(5) = 25
Obs!Se även SQRT och POWER.

TAN

SyntaxTAN(number)

Nummerargumentet är vinkeln i radianer.

UtdataNummer
DefinitionReturnerar tangens för en vinkel.
Exempel
TAN(PI ( )/4) = 1.0
Obs!Se även ATAN, ATAN2, COT och PI. Om du vill konvertera en vinkel från grader till radianer använder du RADIANS.

ZN

SyntaxZN(expression)
UtdataVad som helst eller 0
Definition

Returnerar <expression> om det inte är null. Annars returneras noll.

Använd den här funktionen för att ersätta null-värden med nollor.

Exempel
ZN(Grade) = 0
Obs!Det här är en mycket användbar funktion när du använder fält som kan innehålla null-värden i en beräkning. Att omge fältet med ZN kan förhindra fel orsakade av beräkning med null-värden.
Strängfunktioner

ASCII

SyntaxASCII(string)
UtdataNummer
DefinitionReturnerar ASCII-koden för det första tecknet i en <string>.
Exempel
ASCII('A') = 65
Obs!Det här är den omvända funktionen till CHAR-funktionen.

CHAR

SyntaxCHAR(number)
UtdataSträng
DefinitionReturnerar det tecken som kodats med ASCII-koden <number>.
Exempel
CHAR(65) = 'A'
Obs!Det här är den omvända funktionen till ASCII-funktionen.

CONTAINS

SyntaxCONTAINS(string, substring)
UtdataBooleskt
DefinitionReturnerar Sant om den givna strängen innehåller den angivna understrängen.
Exempel
CONTAINS("Calculation", "alcu") = true
Obs!Läs mer om den logiska funktionen(Länken öppnas i ett nytt fönster) IN och om reguljära uttryck som stöds i dokumentationen om ytterligare funktioner(Länken öppnas i ett nytt fönster).

ENDSWITH

SyntaxENDSWITH(string, substring)
UtdataBooleskt
DefinitionReturnerar Sant om den givna strängen slutar med den angivna understrängen. Efterföljande blanksteg ignoreras.
Exempel
ENDSWITH("Tableau", "leau") = true
Obs!Läs mer om reguljära uttryck som stöds i dokumentationen om ytterligare funktioner(Länken öppnas i ett nytt fönster).

FIND

SyntaxFIND(string, substring, [start])
UtdataNummer
Definition

Returnerar indexpositionen för understrängen i strängen eller 0 om understrängen inte hittas. Det första tecknet i strängen är position 1.

Om det valfria numeriska argumentet start läggs till ignorerar funktionen alla instanser av understrängen som visas före startpositionen.

Exempel
FIND("Calculation", "alcu") = 2
FIND("Calculation", "Computer") = 0
FIND("Calculation", "a", 3) = 7
FIND("Calculation", "a", 2) = 2
FIND("Calculation", "a", 8) = 0
Obs!Läs mer om reguljära uttryck som stöds i dokumentationen om ytterligare funktioner(Länken öppnas i ett nytt fönster).

FINDNTH

SyntaxFINDNTH(string, substring, occurrence)
UtdataNummer
DefinitionReturnerar positionen för den n:e gången understrängen förekommer i den angivna strängen, där n definieras av förekomstargumentet.
Exempel
FINDNTH("Calculation", "a", 2) = 7
Obs!

FINDNTH är inte tillgängligt för alla datakällor.

Lär mer om reguljära uttryck som stöds i dokumentationen om ytterligare funktioner(Länken öppnas i ett nytt fönster).

LEFT

Syntax LEFT(string, number)
UtdataSträng
DefinitionReturnerar <number> tecken längst till vänster i strängen.
Exempel
LEFT("Matador", 4) = "Mata"
Obs!Se även MID och RIGHT.

LEN

SyntaxLEN(string)
UtdataNummer
DefinitionReturnerar längden på strängen.
Exempel
LEN("Matador") = 7
Obs!Ej att förväxla med den spatiala funktionen(Länken öppnas i ett nytt fönster) LENGTH.

LOWER

SyntaxLOWER(string)
UtdataSträng
DefinitionReturnerar angiven <string> med gemener.
Exempel
LOWER("ProductVersion") = "productversion"
Obs!Se även UPPER och PROPER.

LTRIM

Syntax LTRIM(string)
UtdataSträng
DefinitionReturnerar angiven <string> med eventuella inledande blanksteg borttagna.
Exempel
LTRIM(" Matador ") = "Matador "
Obs!Se även RTRIM.

MAX

SyntaxMAX(expression) eller MAX(expr1, expr2)
UtdataSamma datatyp som argumentet, eller NULL om någon del av argumentet är null.
Definition

Returnerar det största värdet för de två argumenten, som måste vara av samma datatyp.

MAX kan även tillämpas på ett enskilt fält som en aggregering.

Exempel
MAX(4,7) = 7
MAX(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #2/20/2021#
MAX([Name]) = "Zander"
Obs!

För strängar

MAX är vanligtvis det värde som kommer sist i alfabetisk ordning.

För datakällor i databaser är strängvärdet MAX det högsta i den sorteringssekvens som definierats i databasen för den kolumnen.

För datum

För datum är MAX det senaste datumet. Om MAX är en aggregering kommer resultatet inte att ha någon datumhierarki. Om MAX är en jämförelse kommer resultatet att behålla datumhierarkin.

Som en aggregering

MAX(expression) är en aggregerad funktion och returnerar ett enda aggregerat resultat. Detta visas som AGG(expression) i visualiseringen.

Som en jämförelse

MAX(expr1, expr2) jämför de två värdena och returnerar ett värde på radnivå.

Se även MIN.

MID

Syntax(MID(string, start, [length])
UtdataSträng
Definition

Returnerar en sträng som börjar vid angiven start-position. Det första tecknet i strängen är position 1.

Om det valfria numeriska argumentet length läggs till inkluderar den returnerade strängen bara det antalet tecken.

Exempel
MID("Calculation", 2) = "alculation"
MID("Calculation", 2, 5) ="alcul"
Obs!Läs mer om reguljära uttryck som stöds i dokumentationen om ytterligare funktioner(Länken öppnas i ett nytt fönster).

MIN

SyntaxMIN(expression) eller MIN(expr1, expr2)
UtdataSamma datatyp som argumentet, eller NULL om någon del av argumentet är null.
Definition

Returnerar det minsta värdet för de två argumenten, som måste vara av samma datatyp.

MIN kan även tillämpas på ett enskilt fält som en aggregering.

Exempel
MIN(4,7) = 4
MIN(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #3/25/1986#
MIN([Name]) = "Abebi"
Obs!

För strängar

MIN är vanligtvis det värde som kommer först i alfabetisk ordning.

För datakällor i databaser är strängvärdet MIN det lägsta i den sorteringssekvens som definierats i databasen för den kolumnen.

För datum

För datum är MIN det tidigaste datumet. Om MIN är en aggregering kommer resultatet inte att ha någon datumhierarki. Om MIN är en jämförelse kommer resultatet att behålla datumhierarkin.

Som en aggregering

MIN(expression) är en aggregerad funktion och returnerar ett enda aggregerat resultat. Detta visas som AGG(expression) i visualiseringen.

Som en jämförelse

MIN(expr1, expr2) jämför de två värdena och returnerar ett värde på radnivå.

Se även MAX.

PROPER

SyntaxPROPER(string)
UtdataSträng
Definition

Returnerar angiven <string> där den första bokstaven i varje ord är en versal och de återstående bokstäverna är gemener.

Exempel
PROPER("PRODUCT name") = "Product Name"
PROPER("darcy-mae") = "Darcy-Mae"
Obs!

Blanksteg och icke-alfanumeriska tecken som skiljetecken behandlas som avgränsare.

Se även LOWER och UPPER.

DatabasbegränsningarPROPER är endast tillgängligt för vissa platta filer och i extrakt. Om du behöver använda PROPER i en datakälla som annars inte har stöd för det, överväg att använda ett extrakt.

REPLACE

SyntaxREPLACE(string, substring, replacement
UtdataSträng
DefinitionSöker i <string> efter <substring> och ersätter den med <replacement>. Om <substring> inte hittas, ändras inte strängen.
Exempel
REPLACE("Version 3.8", "3.8", "4x") = "Version 4x"
Obs!Se även REGEXP_REPLACE i dokumentationen om ytterligare funktioner(Länken öppnas i ett nytt fönster).

RIGHT

SyntaxRIGHT(string, number)
UtdataSträng
DefinitionReturnerar <number> tecken längst till höger i strängen.
Exempel
RIGHT("Calculation", 4) = "tion"
Obs!Se även LEFT och MID.

RTRIM

SyntaxRTRIM(string)
UtdataSträng
DefinitionReturnerar angiven <string> med eventuella efterföljande blanksteg borttagna.
Exempel
RTRIM(" Calculation ") = " Calculation"
Obs!Se även LTRIM och TRIM.

SPACE

SyntaxSPACE(number)
UtdataSträng (specifikt, bara blanksteg)
DefinitionReturnerar en sträng som utgörs av det angivna antalet upprepade blanksteg.
Exempel
SPACE(2) = " "

SPLIT

SyntaxSPLIT(string, delimiter, token number)
UtdataSträng
DefinitionReturnerar en understräng till en sträng, med en avgränsare för att dela upp strängen i en sekvens av token.
Exempel
SPLIT ("a-b-c-d", "-", 2) = "b"
SPLIT ("a|b|c|d", "|", -2) = "c"
Obs!

Strängen tolkas som en alternerande sekvens av avgränsare och token. Så för strängen abc-defgh-i-jkl, där avgränsaren är ”-”, är token (1) abc, (2) defgh, (3) i och (4) jlk.

SPLIT returnerar det token som motsvarar tokennumret. När tokennumret är positivt räknas token med början från strängens vänstra del. När tokennumret är negativt räknas token med början från höger.

Läs mer om reguljära uttryck som stöds i dokumentationen om ytterligare funktioner(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Databasbegränsningar

Kommandona Dela och Anpassad delning är tillgängliga för följande datakällor: Tableau-dataextrakt, Microsoft Excel, textfiler, PDF-filer, Salesforce, OData, Microsoft Azure Market Place, Google Analytics, Vertica, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Teradata, Amazon Redshift, Aster Data, Google Big Query, Cloudera Hadoop Hive, Hortonworks Hive och Microsoft SQL Server.

Vissa datakällor har begränsningar vad gäller strängdelning. Läs mer om SPLIT-funktionens begränsningar längre fram i det här avsnittet.

STARTSWITH

SyntaxSTARTSWITH(string, substring)
UtdataBooleskt
DefinitionReturnerar Sant om string börjar med substring. Inledande blanksteg ignoreras.
Exempel
STARTSWITH("Matador, "Ma") = TRUE
Obs!Se även CONTAINS och läs mer om reguljära uttryck som stöds i dokumentationen om ytterligare funktioner(Länken öppnas i ett nytt fönster).

TRIM

SyntaxTRIM(string)
UtdataSträng
DefinitionReturnerar angiven <string> med inledande och efterföljande blanksteg borttagna.
Exempel
TRIM(" Calculation ") = "Calculation"
Obs!Se även LTRIM och RTRIM.

UPPER

SyntaxUPPER(string)
UtdataSträng
DefinitionReturnerar angiven <string> med versaler.
Exempel
UPPER("Calculation") = "CALCULATION"
Obs!Se även PROPER och LOWER.
Datumfunktioner

Många datumfunktioner i Tableau tar argumentet date_part, som är en strängkonstant som talar om för funktionen vilken del av ett datum som ska beaktas, till exempel dag, vecka eller kvartal. De giltiga värdena för date_part som du kan använda är:

date_partVärden
'year'År med fyra siffror
'quarter'1–4
'month'1–12 eller ”januari”, ”februari” och så vidare
'dayofyear'Dag på året: 1 jan. är 1, 1 feb. är 32 och så vidare
'day'1–31
'weekday'1–7 eller ”söndag”, ”måndag” och så vidare
'week'1–52
'hour'0–23
'minute'0–59
'second'0–60
'iso-year'Fyrsiffrigt ISO 8601-år
'iso-quarter'1–4
'iso-week'1–52, början på veckan är alltid måndag
'iso-weekday'1–7, början på veckan är alltid måndag

Obs! Datumfunktioner tar inte hänsyn till den angivna starten på räkenskapsåret. Läs mer i Räkenskapsdatum.

DATE

Typkonverteringsfunktion som ändrar stränguttryck och numeriska uttryck till datum, så länge de har ett igenkännbart format.

SyntaxDATE(expression)
UtdataDatum
DefinitionReturnerar ett datum givet ett nummer, en sträng eller ett <expression> för datum.
Exempel
DATE([Employee Start Date])
DATE("September 22, 2018") 
DATE("9/22/2018")
DATE(#2018-09-22 14:52#)
Obs!

Till skillnad från DATEPARSE behöver du inte ange något mönster, eftersom DATE automatiskt identifierar många standarddatumformat. Om DATE emellertid inte kan identifiera inmatningen kan du prova med DATEPARSE och ange formatet.

MAKEDATE är en annan liknande funktion, men MAKEDATE kräver inmatning av numeriska värden för år, månad och dag.

DATEADD

Lägger till ett specificerat antal datumdelar (månader, dagar osv.) till startdatumet.

SyntaxDATEADD(date_part, interval, date)
UtdataDatum
DefinitionReturnerar <date> med angivet <interval> för nummer som har lagts till angiven <date_part> för datumet. Till exempel läggs tre månader eller 12 dagar till i ett startdatum.
Exempel

Förskjuta alla förfallodatum med en vecka

DATEADD('week', 1, [due date])

Lägga till 280 dagar till datumet 20 februari 2021

DATEADD('day', 280, #2/20/21#) = #November 27, 2021#
Obs!Stödjer ISO 8601-datum.

DATEDIFF

Returnerar antalet datumdelar (veckor, år osv.) mellan två datum.

SyntaxDATEDIFF(date_part, date1, date2, [start_of_week])
UtdataHeltal
DefinitionReturnerar skillnaden mellan <date1> och <date2n> uttryckt i enheter av <date_part>. Till exempel kan du subtrahera datumen då någon blev medlem i och gick ur ett band för att se hur länge de var med i bandet.
Exempel

Antal dagar mellan 25 mars 1986 och 20 februari 2021

DATEDIFF('day', #3/25/1986#, #2/20/2021#) = 12,751

Hur många månader någon var i ett band

DATEDIFF('month', [date joined band], [date left band])
Obs!Stödjer ISO 8601-datum.

DATENAME

Returnerar namnet på det angivna datumet som en diskret sträng.

SyntaxDATENAME(date_part, date, [start_of_week])
UtdataSträng
DefinitionReturnerar <date_part> av <date> som en sträng.
Exempel
DATENAME('year', #3/25/1986#) = "1986"
DATENAME('month', #1986-03-25#) = "March"
Obs!

Stödjer ISO 8601-datum.

En mycket likartad beräkning är DATEPART, som returnerar värdet för den angivna datumdelen som ett kontinuerligt heltal. DATEPART kan vara snabbare eftersom det är en numerisk åtgärd.

Genom att ändra attributen för beräkningens resultat (dimension eller mätvärde, kontinuerligt eller diskret) och datumformateringen kan resultaten för DATEPART och DATENAME formateras så att de är identiska.

En omvänd funktion är DATEPARSE, som tar ett strängvärde och formaterar det som ett datum.

DATEPARSE

Returnerar specifikt formaterade strängar som datum.

SyntaxDATEPARSE(date_format, date_string)
UtdataDatum
DefinitionArgumentet <date_format> beskriver hur fältet <date_string> är ordnat. På grund av de många olika sätt som strängfält kan sorteras måste <date_format> matcha exakt. En fullständig förklaring finns i Konvertera ett fält till ett datumfält(Länken öppnas i ett nytt fönster).
Exempel
DATEPARSE('yyyy-MM-dd', "1986-03-25") = #March 25, 1986#
Obs!

DATE är en liknande funktion som automatiskt identifierar många standarddatumformat. DATEPARSE kan vara ett bättre alternativ om DATE inte kan identifiera inmatningsmönstret.

MAKEDATE är en annan liknande funktion, men MAKEDATE kräver inmatning av numeriska värden för år, månad och dag.

Omvända funktioner, som delar upp datum och returnerar värdet av deras delar, är DATEPART (heltalsutdata) och DATENAME (strängutdata).

Databasbegränsningar

DATEPARSE är tillgängligt via följande kopplingar: icke föråldrade versioner av Excel- och textfilskopplingar, Amazon EMR Hadoop Hive, Cloudera Hadoop, Google Kalkylark, Hortonworks Hadoop Hive, MapR Hadoop Hive, MySQL, Oracle, PostgreSQL och Tableau-extrakt. Vissa format kanske inte är tillgängliga för alla kopplingar.

DATEPARSE stöds inte av Hive-varianter. Endast Denodo, Drill och Snowflake stöds.

DATEPART

Returnerar namnet på det angivna datumet som ett heltal.

SyntaxDATEPART(date_part, date, [start_of_week])
UtdataHeltal
DefinitionReturnerar <date_part> av <date> som ett heltal.
Exempel
DATEPART('year', #1986-03-25#) = 1986
DATEPART('month', #1986-03-25#) = 3
Obs!

Stödjer ISO 8601-datum.

En mycket likartad beräkning är DATENAME, som returnerar namnet på den angivna datumdelen som en diskret sträng. DATEPART kan vara snabbare eftersom det är en numerisk åtgärd. Genom att ändra attributen för fältet (dimension eller mätvärde, kontinuerligt eller diskret) och datumformateringen kan resultaten för DATEPART och DATENAME formateras så att de är identiska.

En omvänd funktion är DATEPARSE, som tar ett strängvärde och formaterar det som ett datum.

DATETRUNC

Den här funktionen kan ses som datumavrundning. Den tar ett specifikt datum och returnerar en version av datumet med önskad specificitet. Eftersom varje datum måste ha ett värde för dag, månad, kvartal och år ställer DATETRUNC in värdena som det lägsta värdet för varje datumdel fram till den angivna datumdelen. Se exemplet för mer information.

SyntaxDATETRUNC(date_part, date, [start_of_week])
UtdataDatum
DefinitionTrunkerar <date> till den noggrannhet som anges av <date_part>. Den här funktionen returnerar ett nytt datum. När du till exempel trunkerar ett datum som är i mitten av månaden på månadsnivå returnerar den här funktionen den första dagen i månaden.
Exempel
DATETRUNC('day', #9/22/2018#) = #9/22/2018#
DATETRUNC('iso-week', #9/22/2018#) = #9/17/2018#

(måndagen i veckan som innehåller 9/22/2018)

DATETRUNC(quarter, #9/22/2018#) = #7/1/2018# 

(den första dagen i kvartalet som innehåller 9/22/2018)

Obs! För vecka och ISO-vecka kommer start_of_week in i bilden. ISO-veckor börjar alltid med måndag. För språkzonen för detta exempel innebär en ospecificerad start_of_week att veckan börjar med söndag.

Obs!

Stödjer ISO 8601-datum.

Använd inte DATETRUNC för att till exempel sluta visa tiden för ett datum- och tidsfält i en visualisering. Om du vill trunkera visningen av ett datum istället för att avrunda dess exakthet justerar du formateringen(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Till exempel skulle DATETRUNC('day', #5/17/2022 3:12:48 PM#), om det formaterats till att visa sekunder i visualiseringen, visas som 5/17/2022 12:00:00 AM.

DAY

Returnerar dagen i månaden (1–31) som ett heltal.

SyntaxDAY(date)
UtdataHeltal
DefinitionReturnerar dagen för givet <date> som ett heltal.
Exempel
Day(#September 22, 2018#) = 22
Obs!Se även WEEK, MONTH, QUARTER, YEAR och ISO-motsvarigheterna.

ISDATE

Kontrollerar om strängen är ett giltigt datumformat.

SyntaxISDATE(string)
UtdataBooleskt
DefinitionReturnerar sant om en given <string> är ett giltigt datum.
Exempel
ISDATE(09/22/2018) = true
ISDATE(22SEP18) = false
Obs!Det obligatoriska argumentet måste vara en sträng. ISDATE kan inte användas för ett fält med en datumdatatyp – beräkningen returnerar ett fel.

ISOQUARTER

SyntaxISOQUARTER(date)
UtdataHeltal
DefinitionReturnerar kvartalet enligt ISO8601-veckokalendern för ett givet <date> som ett heltal.
Exempel
ISOQUARTER(#1986-03-25#) = 1
Obs!Se även ISOWEEK, ISOWEEKDAY, ISOYEAR och icke-ISO-motsvarigheterna.

ISOWEEK

SyntaxISOWEEK(date)
UtdataHeltal
DefinitionReturnerar veckan enligt ISO8601-veckokalendern för ett givet <date> som ett heltal.
Exempel
ISOWEEK(#1986-03-25#) = 13
Obs!Se även ISOWEEKDAY, ISOQUARTER, ISOYEAR och icke-ISO-motsvarigheterna.

ISOWEEKDAY

SyntaxISOWEEKDAY(date)
UtdataHeltal
DefinitionReturnerar veckodagen enligt ISO8601-veckokalendern för ett givet <date> som ett heltal.
Exempel
ISOWEEKDAY(#1986-03-25#) = 2
Obs!Se även ISOWEEK, ISOQUARTER, ISOYEAR och icke-ISO-motsvarigheterna.

ISOYEAR

SyntaxISOYEAR(date)
UtdataHeltal
DefinitionReturnerar året enligt ISO8601-veckokalendern för ett givet <date> som ett heltal.
Exempel
ISOYEAR(#1986-03-25#) = 1,986
Obs!Se även ISOWEEK, ISOWEEKDAY, ISOQUARTER och icke-ISO-motsvarigheterna.

MAKEDATE

SyntaxMAKEDATE(year, month, day)
UtdataDatum
DefinitionReturnerar ett datumvärde utifrån angivet <year>, angiven <monthg> och angiven <day>.
Exempel
MAKEDATE(1986,3,25) = #1986-03-25#
Obs!

Obs! Felaktigt inmatade värden justeras till ett datum, t.ex. MAKEDATE(2020,4,31) = May 1, 2020, i stället för att returnera ett fel om att den 31 april inte finns.

Tillgängligt för Tableau-dataextrakt. Kontrollera om det är tillgängligt i andra datakällor.

MAKEDATE kräver numeriska indata för datumdelarna. Om data är en sträng som ska vara ett datum kan du prova DATE-funktionen. DATE identifierar automatiskt många standarddatumformat. Om DATE inte kan identifiera indata kan du prova att använda DATEPARSE.

MAKEDATETIME

SyntaxMAKEDATETIME(date, time)
UtdataDatum/tid
DefinitionReturnerar datum och tid där ett <date> och en <time> kombineras. Datumet kan vara ett datum, datum/tid eller en sträng. Tidpunkten måste vara datum/tid.
Exempel
MAKEDATETIME("1899-12-30", #07:59:00#) = #12/30/1899 7:59:00 AM#
MAKEDATETIME([Date], [Time]) = #1/1/2001 6:00:00 AM#
Obs!

Den här funktionen finns endast tillgänglig för MySQL-kompatibla anslutningar (för Tableau är dessa MySQL och Amazon Aurora).

MAKETIME är en liknande funktion som är tillgänglig för Tableau-dataextrakt och vissa andra datakällor.

MAKETIME

SyntaxMAKETIME(hour, minute, second)
UtdataDatum/tid
DefinitionReturnerar ett datumvärde utifrån angiven <hour>, <minute> och <second>.
Exempel
MAKETIME(14, 52, 40) = #1/1/1899 14:52:40#
Obs!

Eftersom Tableau inte stöder en tidsdatatyp, endast datum och tid, är utdatan datum och tid. Fältets datumdel kommer att vara 1/1/1899.

Liknande funktion som MAKEDATETIME, som endast är tillgänglig för MYSQL-kompatibla anslutningar.

MAX

SyntaxMAX(expression) eller MAX(expr1, expr2)
UtdataSamma datatyp som argumentet, eller NULL om någon del av argumentet är null.
Definition

Returnerar det största värdet för de två argumenten, som måste vara av samma datatyp.

MAX kan även tillämpas på ett enskilt fält som en aggregering.

Exempel
MAX(4,7) = 7
MAX(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #2/20/2021#
MAX([Name]) = "Zander"
Obs!

För strängar

MAX är vanligtvis det värde som kommer sist i alfabetisk ordning.

För datakällor i databaser är strängvärdet MAX det högsta i den sorteringssekvens som definierats i databasen för den kolumnen.

För datum

För datum är MAX det senaste datumet. Om MAX är en aggregering kommer resultatet inte att ha någon datumhierarki. Om MAX är en jämförelse kommer resultatet att behålla datumhierarkin.

Som en aggregering

MAX(expression) är en aggregerad funktion och returnerar ett enda aggregerat resultat. Detta visas som AGG(expression) i visualiseringen.

Som en jämförelse

MAX(expr1, expr2) jämför de två värdena och returnerar ett värde på radnivå.

Se även MIN.

MIN

SyntaxMIN(expression) eller MIN(expr1, expr2)
UtdataSamma datatyp som argumentet, eller NULL om någon del av argumentet är null.
Definition

Returnerar det minsta värdet för de två argumenten, som måste vara av samma datatyp.

MIN kan även tillämpas på ett enskilt fält som en aggregering.

Exempel
MIN(4,7) = 4
MIN(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #3/25/1986#
MIN([Name]) = "Abebi"
Obs!

För strängar

MIN är vanligtvis det värde som kommer först i alfabetisk ordning.

För datakällor i databaser är strängvärdet MIN det lägsta i den sorteringssekvens som definierats i databasen för den kolumnen.

För datum

För datum är MIN det tidigaste datumet. Om MIN är en aggregering kommer resultatet inte att ha någon datumhierarki. Om MIN är en jämförelse kommer resultatet att behålla datumhierarkin.

Som en aggregering

MIN(expression) är en aggregerad funktion och returnerar ett enda aggregerat resultat. Detta visas som AGG(expression) i visualiseringen.

Som en jämförelse

MIN(expr1, expr2) jämför de två värdena och returnerar ett värde på radnivå.

Se även MAX.

MONTH

SyntaxMONTH(date)
UtdataHeltal
DefinitionReturnerar månaden för givet <date> som ett heltal.
Exempel
MONTH(#1986-03-25#) = 3
Obs!Se även DAY, WEEK, QUARTER, YEAR och ISO-motsvarigheterna

NOW

SyntaxNOW()
UtdataDatum/tid
DefinitionReturnerar aktuellt datum och tid för det lokala systemet.
Exempel
NOW() = 1986-03-25 1:08:21 PM
Obs!

NOW tar inget argument.

Se även TODAY, en likartad beräkning som returnerar ett datum istället för datum och tid.

Om datakällan är en liveanslutning kan systemets datum och tid vara i en annan tidszon. Mer information om hur du hanterar detta finns i Kunskapsbasen.

QUARTER

SyntaxQUARTER(date)
UtdataHeltal
DefinitionReturnerar kvartalet för givet <date> som ett heltal.
Exempel
QUARTER(#1986-03-25#) = 1
Obs!Se även DAY, WEEK, MONTH, YEAR och ISO-motsvarigheterna

TODAY

SyntaxTODAY()
UtdataDatum
DefinitionReturnerar aktuellt datum för det lokala systemet.
Exempel
TODAY() = 1986-03-25
Obs!

TODAY tar inget argument.

Se även NOW, en likartad beräkning som returnerar datum och tid istället för ett datum.

Om datakällan är en liveanslutning kan systemdatumet vara i en annan tidszon. Mer information om hur du hanterar detta finns i Kunskapsbasen.

WEEK

SyntaxWEEK(date)
UtdataHeltal
DefinitionReturnerar veckan för givet <date> som ett heltal.
Exempel
WEEK(#1986-03-25#) = 13
Obs!Se även DAY, MONTH, QUARTER, YEAR och ISO-motsvarigheterna

YEAR

SyntaxYEAR(date)
UtdataHeltal
DefinitionReturnerar året för givet <date> som ett heltal.
Exempel
YEAR(#1986-03-25#) = 1,986
Obs!Se även DAY, WEEK, MONTH, QUARTER och ISO-motsvarigheterna
Logiska funktioner

AND

Syntax<expr1> AND <expr2>
DefinitionUtför en logisk konjunktion av två uttryck. (Om båda sidor är sanna returnerar det logiska testet sant.)
UtdataBoolesk (sant eller falskt)
Exempel
IF [Season] = "Spring" AND "[Season] = "Fall" 
THEN "It's the apocalypse and footwear doesn't matter"
END

”Om både (Season = Spring) och (Season = Fall) är sanna samtidigt returneras It's the apocalypse and footwear doesn't matter.”

Obs!

Används ofta med IF och IIF. Se även NOT och OR.

Om båda uttrycken är TRUE (d.v.s. inte FALSE eller NULL) är resultatet TRUE. Om något av uttrycken är NULL är resultatet NULL. I alla andra fall är resultatet FALSE.

Om du skapar en beräkning där resultatet av en AND-jämförelse visas på ett arbetsblad visar Tableau TRUE och FALSE. Om du vill ändra detta använder du området Formatera i formatdialogrutan.

Obs! Med AND-operatorn används kortslutningsutvärdering. Detta innebär att om det första uttrycket bedöms vara FALSE, så utvärderas inte det andra uttrycket alls. Detta kan vara till hjälp om det andra uttrycket resulterar i ett fel när det första uttrycket är FALSE, eftersom det andra uttrycket i det här fallet aldrig utvärderas.

CASE

SyntaxCASE <expression>
WHEN <value1> THEN <then1>
WHEN <value2> THEN <then2>
...
[ELSE <default>]
END
UtdataBeror på datatypen för <then>-värdena.
Definition

Utvärderar expression och jämför det med de angivna alternativen (<value1>, <value2> o.s.v.). När ett value som stämmer överens med uttrycket påträffas returnerar CASE motsvarande return. Om inga matchningar hittas returneras det (valfria) standardvärdet. Om det inte finns något standardvärde och inga värden stämmer överens returneras null.

Exempel
CASE [Season] 
WHEN 'Summer' THEN 'Sandals'
WHEN 'Winter' THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END

”Titta på fältet Season. Om värdet är Summer returneras Sandals. Om värdet är Winter returneras Boots. Om inget av alternativen i beräkningen matchar det som finns i fältet Season returneras Sneakers.”

Obs!

Se även IF och IIF.

Används med WHEN, THEN, ELSE och END.

Tips: Många gånger kan du använda en grupp för att få samma resultat som en komplicerad CASE-funktion eller använda CASE för att ersätta den inbyggda grupperingsfunktionen, som i föregående exempel. Det kan vara en bra idé att testa vilket som fungerar bäst i ditt fall.

ELSE

SyntaxCASE <expression>
WHEN <value1> THEN <then1>
WHEN <value2> THEN <then2>
...
[ELSE <default>]
END
DefinitionEn valfri del av ett IF- eller CASE-uttryck som används för att ange ett standardvärde som returneras om inga av de testade uttrycken är sanna.
Exempel
IF [Season] = "Summer" THEN 'Sandals' 
ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers' 
END
CASE [Season] 
WHEN 'Summer' THEN 'Sandals'
WHEN 'Winter' THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END
Obs!

Används med CASE, WHEN, IF, ELSEIF, THEN och END

ELSE är valfritt med CASE och IF. I en beräkning där ELSE inte anges, och om inga av <test> är sanna, returnerar den övergripande beräkningen null.

ELSE kräver inte ett villkor (t.ex. [Season] = "Winter") och kan ses som en form av hantering av null-värden.

ELSEIF

Syntax[ELSEIF <test2> THEN <then2>]
DefinitionEn valfri del av ett IF-uttryck som används för att ange ytterligare villkor utöver den ursprungliga IF-satsen.
Exempel
IF [Season] = "Summer" THEN 'Sandals' 
ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots'
ELSEIF [Season] = "Spring" THEN 'Sneakers'
ELSEIF [Season] = "Autumn" THEN 'Sneakers'
ELSE 'Bare feet'
END
Obs!

Används med IF, THEN, ELSE och END

ELSEIF kan ses som ytterligare IF-satser. ELSEIF är valfritt och kan upprepas flera gånger.

Till skillnad från ELSE kräver ELSEIF ett villkor (t.ex. [Season] = "Winter").

END

DefinitionAnvänds för att stänga ett IF- eller CASE-uttryck.
Exempel
IF [Season] = "Summer" THEN 'Sandals' 
ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers' 
END

”Om Season = Summer returneras Sandals. Om inte, titta på nästa uttryck. Om Season = Winter returneras Boots. Om inget av uttrycken är sant returneras Sneakers.”

CASE [Season] 
WHEN 'Summer' THEN 'Sandals'
WHEN 'Winter' THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END

”Titta på fältet Season. Om värdet är Summer returneras Sandals. Om värdet är Winter returneras Boots. Om inget av alternativen i beräkningen matchar det som finns i fältet Season returneras Sneakers.”

Obs!

Används med CASE, WHEN, IF, ELSEIF, THEN och ELSE.

IF

SyntaxIF <test1> THEN <then1>
[ELSEIF <test2> THEN <then2>...]
[ELSE <default>]
END
UtdataBeror på datatypen för <then>-värdena.
Definition

Testar en serie med uttryck och returnerar värdet <then> för det första <test> som är sant.

Exempel
IF [Season] = "Summer" THEN 'Sandals' 
ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers' 
END

”Om Season = Summer returneras Sandals. Om inte, titta på nästa uttryck. Om Season = Winter returneras Boots. Om inget av uttrycken är sant returneras Sneakers.”

Obs!

Se även IF och IIF.

Används med ELSEIF, THEN, ELSE och END

IFNULL

SyntaxIFNULL(expr1, expr2)
UtdataBeror på datatypen för <expr>-värdena.
Definition

Returnerar <expr1> om det inte är null. Annars returneras <expr2>.

Exempel
IFNULL([Assigned Room], "TBD")

”Om fältet Assigned Room inte är null returneras dess värde. Om fältet Assigned Room är null returneras TBD istället.”

Obs!

Jämför med ISNULL. IFNULL returnerar alltid ett värde. ISNULL returnerar ett booleskt värde (sant eller falskt).

Se även ZN.

IIF

SyntaxIIF(<test>, <then>, <else>, [<unknown>])
UtdataBeror på datatypen för värdena i uttrycket.
DefinitionKontrollerar om ett villkor uppfylls (<test>) och returnerar <then> om testet är sant, <else> om testet är falskt och ett valfritt värde för <unknown> om testet är null. Om det valfria okända värdet inte anges returnerar IIF null.
Exempel
IIF([Season] = 'Summer', 'Sandals', 'Other footwear')

”Om Season = Summer returneras Sandals. Om inte returneras Other footwear.”

IIF([Season] = 'Summer', 'Sandals', 
IIF('Season' = 'Winter', 'Boots', 'Other footwear')
)

”Om Season = Summer returneras Sandals. Om inte, titta på nästa uttryck. Om Season = Winter returneras Boots. Om inget av uttrycken är sant returneras Sneakers.”

IIF('Season' = 'Summer', 'Sandals', 
IIF('Season' = 'Winter', 'Boots',
IIF('Season' = 'Spring', 'Sneakers', 'Other footwear')
)
)

”Om Season = Summer returneras Sandals. Om inte, titta på nästa uttryck. Om Season = Winter returneras Boots. Om inget av uttrycken är sant returneras Sneakers.”

Obs!

Se även IF ochCASE.

IIF har ingen motsvarighet till ELSEIF (som IF) eller upprepade WHEN-satser (som CASE). Istället kan flera tester utvärderas sekventiellt genom inkapsling av IIF-satser som <unknown>-elementet. Det första (yttersta) sanna värdet returneras.

I beräkningen nedan blir resultatet alltså Red, inte Orange, eftersom uttrycket slutar utvärderas så snart A = A utvärderas som sant:

IIF('A' = 'A', 'Red', IIF('B' = 'B', 'Orange', IIF('C' = 'D', 'Yellow', 'Green')))

IN

Syntax<expr1> IN <expr2>
UtdataBoolesk (sant eller falskt)
DefinitionReturnerar TRUE om något värde i <expr1> matchar något värde i <expr2>.
Exempel
SUM([Cost]) IN (1000, 15, 200)

”Är värdet i fältet Cost 1 000, 15 eller 200?”

[Field] IN [Set]

”Finns fältets värde i uppsättningen?”

Obs!

Värdena i <expr2> kan vara en uppsättning, en lista med bokstavliga värden eller ett kombinerat fält.

Se även WHEN.

ISDATE

SyntaxISDATE(string)
UtdataBoolesk (sant eller falskt)
DefinitionReturnerar sant om en <string> är ett giltigt datum. Det inmatade uttrycket måste vara ett strängfält (text).
Exempel
ISDATE("2018-09-22")

”Är strängen 2018-09-22 ett korrekt formaterat datum?”

Obs!

Vad som anses vara ett giltigt datum beror på i vilken språkzon(Länken öppnas i ett nytt fönster) som systemet som utvärderar beräkningen finns. Exempel:

I USA:

 • ISDATE("2018-09-22") = TRUE
 • ISDATE("2018-22-09") = FALSE

I Storbritannien:

 • ISDATE("2018-09-22") = FALSE
 • ISDATE("2018-22-09") = TRUE

ISNULL

SyntaxISNULL(expression)
UtdataBoolesk (sant eller falskt)
Definition

Returnerar sant om <expression> är NULL (innehåller inte giltiga data).

Exempel
ISNULL([Assigned Room])

”Är fältet Assigned Room null?”

Obs!

Jämför med IFNULL. IFNULL returnerar alltid ett värde. ISNULL returnerar ett booleskt värde.

Se även ZN.

MAX

SyntaxMAX(expression) eller MAX(expr1, expr2)
UtdataSamma datatyp som argumentet, eller NULL om någon del av argumentet är null.
Definition

Returnerar det största värdet för de två argumenten, som måste vara av samma datatyp.

MAX kan även tillämpas på ett enskilt fält som en aggregering.

Exempel
MAX(4,7) = 7
MAX(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #2/20/2021#
MAX([Name]) = "Zander"
Obs!

För strängar

MAX är vanligtvis det värde som kommer sist i alfabetisk ordning.

För datakällor i databaser är strängvärdet MAX det högsta i den sorteringssekvens som definierats i databasen för den kolumnen.

För datum

För datum är MAX det senaste datumet. Om MAX är en aggregering kommer resultatet inte att ha någon datumhierarki. Om MAX är en jämförelse kommer resultatet att behålla datumhierarkin.

Som en aggregering

MAX(expression) är en aggregerad funktion och returnerar ett enda aggregerat resultat. Detta visas som AGG(expression) i visualiseringen.

Som en jämförelse

MAX(expr1, expr2) jämför de två värdena och returnerar ett värde på radnivå.

Se även MIN.

MIN

SyntaxMIN(expression) eller MIN(expr1, expr2)
UtdataSamma datatyp som argumentet, eller NULL om någon del av argumentet är null.
Definition

Returnerar det minsta värdet för de två argumenten, som måste vara av samma datatyp.

MIN kan även tillämpas på ett enskilt fält som en aggregering.

Exempel
MIN(4,7) = 4
MIN(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #3/25/1986#
MIN([Name]) = "Abebi"
Obs!

För strängar

MIN är vanligtvis det värde som kommer först i alfabetisk ordning.

För datakällor i databaser är strängvärdet MIN det lägsta i den sorteringssekvens som definierats i databasen för den kolumnen.

För datum

För datum är MIN det tidigaste datumet. Om MIN är en aggregering kommer resultatet inte att ha någon datumhierarki. Om MIN är en jämförelse kommer resultatet att behålla datumhierarkin.

Som en aggregering

MIN(expression) är en aggregerad funktion och returnerar ett enda aggregerat resultat. Detta visas som AGG(expression) i visualiseringen.

Som en jämförelse

MIN(expr1, expr2) jämför de två värdena och returnerar ett värde på radnivå.

Se även MAX.

NOT

SyntaxNOT <expression>
UtdataBoolesk (sant eller falskt)
DefinitionUtför logisk negation på ett uttryck.
Exempel
IF NOT [Season] = "Summer" 
THEN 'Don't wear sandals'
ELSE 'Wear sandals' 
END

”Om Season inte är lika med Summer returneras Don't wear sandals. Om inte returneras Wear sandals.”

Obs!

Används ofta med IF och IIF. Se även DATE och OR.

OR

Syntax<expr1> OR <expr2>
UtdataBoolesk (sant eller falskt)
DefinitionUtför en logisk disjunktion av två uttryck.
Exempel
IF [Season] = "Spring" OR [Season] = "Fall" 
THEN "Sneakers"
END

”Om antingen (Season = Spring) eller (Season = Fall) är sant returneras Sneakers.”

Obs!

Används ofta med IF och IIF. Se även DATE och NOT.

Om något av uttrycken är TRUE är resultatet TRUE. Om båda uttrycken är FALSE, så blir resultatet FALSE. Om båda uttrycken är NULL, så blir resultatet NULL.

Om du skapar en beräkning som visar resultatet av en OR-jämförelse på ett arbetsblad visar Tableau TRUE och FALSE. Om du vill ändra detta använder du området Formatera i formatdialogrutan.

Obs! Med OR-operatorn används kortslutningsutvärdering. Detta innebär att om det första uttrycket bedöms vara TRUE, så utvärderas inte det andra uttrycket alls. Detta kan vara till hjälp om det andra uttrycket resulterar i ett fel när det första uttrycket är TRUE, eftersom det andra uttrycket i det här fallet aldrig utvärderas.

THEN

SyntaxIF <test1> THEN <then1>
[ELSEIF <test2> THEN <then2>...]
[ELSE <default>]
END
DefinitionEn nödvändig del av ett IF-, ELSEIF- eller CASE-uttryck, som används för att definiera vilket resultat som ska returneras om ett specifikt värde eller test är sant.
Exempel
IF [Season] = "Summer" THEN 'Sandals' 
ELSEIF [Season] = "Winter" THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers' 
END

”Om Season = Summer returneras Sandals. Om inte, titta på nästa uttryck. Om Season = Winter returneras Boots. Om inget av uttrycken är sant returneras Sneakers.”

CASE [Season] 
WHEN 'Summer' THEN 'Sandals'
WHEN 'Winter' THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END

”Titta på fältet Season. Om värdet är Summer returneras Sandals. Om värdet är Winter returneras Boots. Om inget av alternativen i beräkningen matchar det som finns i fältet Season returneras Sneakers.”

Obs!

Används med CASE, WHEN, IF, ELSEIF, THEN, ELSE och END

WHEN

SyntaxCASE <expression>
WHEN <value1> THEN <then1>
WHEN <value2> THEN <then2>
...
[ELSE <default>]
END
DefinitionEn nödvändig del av ett CASE-uttryck. Hittar det första <value> som matchar <expression> och returnerar motsvarande <then>.
Exempel
CASE [Season] 
WHEN 'Summer' THEN 'Sandals'
WHEN 'Winter' THEN 'Boots'
ELSE 'Sneakers'
END

”Titta på fältet Season. Om värdet är Summer returneras Sandals. Om värdet är Winter returneras Boots. Om inget av alternativen i beräkningen matchar det som finns i fältet Season returneras Sneakers.”

Obs!

Används med CASE, THEN, ELSE och END.

CASE har även stöd för konstruktionen WHEN IN, som i följande exempel:

CASE <expression> 
WHEN IN <set1> THEN <then1>
WHEN IN <combinedfield> THEN <then2>
...
ELSE <default>
END

Värdena som WHEN IN jämförs med måste vara en uppsättning, en lista med bokstavliga värden eller ett kombinerat fält. Se även IN.

ZN

SyntaxZN(expression)
UtdataBeror på datatypen för <expression>, eller 0.
DefinitionReturnerar <expression> om det inte är null. Annars returneras noll.
Exempel
ZN([Test Grade])

”Om Test Grade inte är null returneras dess värde. Om Test Grade är null returneras 0.”

Obs!

ZN är ett specialfall av IFNULL, där alternativet om uttrycket är null alltid är 0 istället för att anges i beräkningen.

ZN är särskilt användbart när du utför ytterligare beräkningar och ett null-värde skulle återge hela beräkningen som null. Men var försiktig när du tolkar de här resultaten, eftersom null inte alltid är synonymt med 0 och kan representera data som saknas.

Se även ISNULL.

Aggregerade funktioner

ATTR

SyntaxATTR(expression)
DefinitionReturnerar värdet för uttrycket om det har ett enda värde för alla rader. Returnerar i annat fall en asterisk. Null-värden ignoreras.

AVG

SyntaxAVG(expression)
DefinitionReturnerar genomsnittet för alla värden i uttrycket. Null-värden ignoreras.
Obs!AVG kan endast användas med numeriska fält.

COLLECT

SyntaxCOLLECT(spatial)
DefinitionEn aggregerad beräkning som kombinerar värdena i argumentfältet. Null-värden ignoreras.
Obs!COLLECT kan endast användas med spatiala fält.

CORR

SyntaxCORR(expression1, expression2)
UtdataNummer från -1 till 1
DefinitionReturnerar Pearson-korrelationskoefficient för två uttryck.
Exempel
example
Obs!

Pearson-korrelationen mäter den linjära relationen mellan två variabler. Resultat sträcker sig från -1 till och med +1, där 1 betyder en exakt positiv linjär relation, 0 betyder att det inte finns någon linjär relation mellan variansen och -1 är en exakt negativ relation.

Kvadratroten av ett CORR-resultat motsvarar R-kvadratvärdet för en modell med linjär trendlinje. Mer information finns i Termer för trendlinjemodeller(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Användning med LOD-uttryck på tabellnivå:

Du kan använda CORR för att visualisera korrelation i ett uppdelat punktdiagram med hjälp av ett LOD-uttryck på tabellnivå(Länken öppnas i ett nytt fönster). Exempel:

{CORR(Sales, Profit)}

Med ett LOD-uttryck körs korrelationen på alla rader. Om du använder en formel som CORR(Sales, Profit) (utan de omgivande parenteserna för att göra det till ett LOD-uttryck), visar vyn korrelationen för varje enskild punkt i punktdiagrammet med alla de andra punkterna, som är odefinierad.

Databasbegränsningar

CORR är tillgängligt med följande datakällor: Tableau-dataextrakt, Cloudera Hive, EXASolution, Firebird (version 3.0 och senare), Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive, IBM PDA (Netezza), Oracle, PostgreSQL, Presto, SybaseIQ, Teradata och Vertica.

För andra datakällor bör du överväga att antingen extrahera data eller använda WINDOW_CORR. Se Funktioner för tabellberäkning(Länken öppnas i ett nytt fönster).

COUNT

SyntaxCOUNT(expression)
DefinitionReturnerar antalet poster. Null-värden räknas inte.

COUNTD

SyntaxCOUNTD(expression)
DefinitionReturnerar antalet distinkta poster i en grupp. Null-värden räknas inte.

COVAR

SyntaxCOVAR(expression1, expression2)
DefinitionReturnerar urvalskovariansen för två uttryck.
Obs!

Kovarians kvantifierar hur två variabler ändras tillsammans. En positiv kovarians indikerar att variablerna tenderar att röra sig i samma riktning, som när större värden i en variabel tenderar att motsvara större värden i den andra variabeln. Urvalskovariansen använder antalet icke-null-datapunkter n − 1 för att normalisera kovariansberäkningen, snarare än n, som används av populationskovariansen (tillgänglig med COVARP-funktionen). Urvalskovarians är rätt val när data är ett slumpmässigt urval som används för att uppskatta kovariansen för en större population.

Om <expression1> och <expression2> är samma, till exempel COVAR([profit], [profit]), returnerar COVAR ett värde som indikerar hur brett värdena distribueras.

Värdet för COVAR(X, X) motsvarar värdet för VAR(X) och även värdet för STDEV(X)^2.

Databasbegränsningar

COVAR är tillgängligt med följande datakällor: Tableau-dataextrakt, Cloudera Hive, EXASolution, Firebird (version 3.0 och senare), Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive, IBM PDA (Netezza), Oracle, PostgreSQL, Presto, SybaseIQ, Teradata och Vertica.

För andra datakällor bör du överväga att antingen extrahera data eller använda WINDOW_COVAR. Se Funktioner för tabellberäkning(Länken öppnas i ett nytt fönster).

COVARP

SyntaxCOVARP(expression 1, expression2)
DefinitionReturnerar populationskovariansen för två uttryck.
Obs!

Kovarians kvantifierar hur två variabler ändras tillsammans. En positiv kovarians indikerar att variablerna tenderar att röra sig i samma riktning, som när större värden i en variabel tenderar att motsvara större värden i den andra variabeln. Populationskovariansen är urvalskovariansen multiplicerad med (n-1)/n, där n är det totala antalet icke-null-datapunkter. Populationskovarians är rätt val när det finns data tillgängliga för alla frågor av intresse, till skillnad från när det endast finns en slumpmässig delmängd, i vilket fall urvalskovarians (med COVAR-funktionen) är rätt val.

Om <expression1> och <expression2> är samma, till exempel COVARP([profit], [profit]), returnerar COVARP ett värde som indikerar hur brett värdena distribueras. Obs! Värdet för COVARP(X, X) motsvarar värdet för VARP(X) och även värdet för STDEVP(X)^2.

Databasbegränsningar

COVARP är tillgängligt med följande datakällor: Tableau-dataextrakt, Cloudera Hive, EXASolution, Firebird (version 3.0 och senare), Google BigQuery, Hortonworks Hadoop Hive, IBM PDA (Netezza), Oracle, PostgreSQL, Presto, SybaseIQ, Teradata och Vertica

För andra datakällor bör du överväga att antingen extrahera data eller använda WINDOW_COVAR. Se Funktioner för tabellberäkning(Länken öppnas i ett nytt fönster).

MAX

SyntaxMAX(expression) eller MAX(expr1, expr2)
UtdataSamma datatyp som argumentet, eller NULL om någon del av argumentet är null.
Definition

Returnerar det största värdet för de två argumenten, som måste vara av samma datatyp.

MAX kan även tillämpas på ett enskilt fält som en aggregering.

Exempel
MAX(4,7) = 7
MAX(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #2/20/2021#
MAX([Name]) = "Zander"
Obs!

För strängar

MAX är vanligtvis det värde som kommer sist i alfabetisk ordning.

För datakällor i databaser är strängvärdet MAX det högsta i den sorteringssekvens som definierats i databasen för den kolumnen.

För datum

För datum är MAX det senaste datumet. Om MAX är en aggregering kommer resultatet inte att ha någon datumhierarki. Om MAX är en jämförelse kommer resultatet att behålla datumhierarkin.

Som en aggregering

MAX(expression) är en aggregerad funktion och returnerar ett enda aggregerat resultat. Detta visas som AGG(expression) i visualiseringen.

Som en jämförelse

MAX(expr1, expr2) jämför de två värdena och returnerar ett värde på radnivå.

Se även MIN.

MEDIAN

SyntaxMEDIAN(expression)
DefinitionReturnerar medianen för ett uttryck på alla poster. Null-värden ignoreras.
Obs!MEDIAN kan endast användas med numeriska fält.
Databasbegränsningar

MEDIAN är inte tillgängligt för följande datakällor: Access, Amazon Redshift, Cloudera Hadoop, HP Vertica, IBM DB2, IBM PDA (Netezza), Microsoft SQL Server, MySQL, SAP HANA och Teradata.

För andra typer av datakällor kan du extrahera data till en extraktfil för att använda den här funktionen. Läs mer i Extrahera data(Länken öppnas i ett nytt fönster).

MIN

SyntaxMIN(expression) eller MIN(expr1, expr2)
UtdataSamma datatyp som argumentet, eller NULL om någon del av argumentet är null.
Definition

Returnerar det minsta värdet för de två argumenten, som måste vara av samma datatyp.

MIN kan även tillämpas på ett enskilt fält som en aggregering.

Exempel
MIN(4,7) = 4
MIN(#3/25/1986#, #2/20/2021#) = #3/25/1986#
MIN([Name]) = "Abebi"
Obs!

För strängar

MIN är vanligtvis det värde som kommer först i alfabetisk ordning.

För datakällor i databaser är strängvärdet MIN det lägsta i den sorteringssekvens som definierats i databasen för den kolumnen.

För datum

För datum är MIN det tidigaste datumet. Om MIN är en aggregering kommer resultatet inte att ha någon datumhierarki. Om MIN är en jämförelse kommer resultatet att behålla datumhierarkin.

Som en aggregering

MIN(expression) är en aggregerad funktion och returnerar ett enda aggregerat resultat. Detta visas som AGG(expression) i visualiseringen.

Som en jämförelse

MIN(expr1, expr2) jämför de två värdena och returnerar ett värde på radnivå.

Se även MAX.

PERCENTILE

SyntaxPERCENTILE(expression, number)
DefinitionReturnerar percentilvärdet från det givna uttrycket som motsvarar angivet <number>. <number> måste vara från 0 till och med 1 och måste vara en numerisk konstant.
Exempel
PERCENTILE([Score], 0.9)
Obs! 
Databasbegränsningar

Den här funktionen är tillgänglig för följande datakällor: icke föråldrade versioner av Microsoft Excel- och textfil-anslutningar, datakällor av typen Extrakt och Endast extrakt (till exempel Google Analytics, OData eller Salesforce), Sybase IQ-datakällor i version 15.1 och senare, Oracle-datakällor i version 10 och senare, Cloudera Hive- och Hortonworks Hadoop Hive-datakällor, EXASolution-datakällor i version 4.2 och senare.

För andra typer av datakällor kan du extrahera data till en extraktfil för att använda den här funktionen. Läs mer i Extrahera data(Länken öppnas i ett nytt fönster).

STDEV

SyntaxSTDEV(expression)
DefinitionReturnerar den statistiska standardavvikelsen för alla värden i det angivna uttrycket, utifrån ett urval av populationen.

STDEVP

SyntaxSTDEVP(expression)
DefinitionReturnerar den statistiska standardavvikelsen för alla värden i det angivna uttrycket, utifrån en ensidig population.

SUM

SyntaxSUM(expression)
DefinitionReturnerar summan av alla värden i uttrycket. Null-värden ignoreras.
Obs!SUM kan endast användas med numeriska fält.

VAR

SyntaxVAR(expression)
DefinitionReturnerar den statistiska variansen för alla värden i det givna uttrycket baserat på ett urval av populationen.

VARP

SyntaxVARP(expression)
DefinitionReturnerar den statistiska variansen för alla värden i det givna uttrycket på hela populationen.
Användarfunktioner

FULLNAME( )

SyntaxFULLNAME( )
UtdataSträng
Definition

Returnerar det fullständiga namnet på den aktuella användaren.

Exempel
FULLNAME( )

Detta returnerar det fullständiga namnet på den inloggade användaren, till exempel ”Hamlin Myrer”.

[Manager] = FULLNAME( )

Om chefen ”Hamlin Myrer” är inloggad returnerar det här exemplet endast TRUE om fältet Manager i vyn innehåller ”Hamlin Myrer”.

Obs!

Den här funktionen kontrollerar följande:

 • Tableau Cloud och Tableau Server: den inloggade användarens fullständiga namn
 • Tableau Desktop: det fullständiga lokala namnet eller nätverksnamnet för användaren

Användarfilter

När ett beräknat fält som [Username field] = FULLNAME( ) används som ett filter kan det användas för att skapa ett användarfilter som endast visar data som är relevanta för den person som är inloggad på servern.

ISFULLNAME

SyntaxISFULLNAME("User Full Name")
UtdataBooleskt
Definition

Returnerar TRUE om den aktuella användarens fullständiga namn stämmer överens med det angivna fullständiga namnet eller FALSE om det inte stämmer överens.

Exempel
ISFULLNAME("Hamlin Myrer")
Obs!

Argumentet <"User Full Name"> måste vara en litteralsträng, inte ett fält.

Den här funktionen kontrollerar följande:

 • Tableau Cloud och Tableau Server: den inloggade användarens fullständiga namn
 • Tableau Desktop: det fullständiga lokala namnet eller nätverksnamnet för användaren

ISMEMBEROF

SyntaxISMEMBEROF("Group Name")
UtdataBooleskt värde eller null
Definition

Returnerar TRUE om personen som för närvarande använder Tableau är medlem i en grupp som matchar den givna strängen, FALSE om personen inte är medlem och NULL om personen inte är inloggad.

Exempel
ISMEMBEROF('Superstars')
ISMEMBEROF('domain.lan\Sales')
Obs!

Argumentet <"Group Full Name"> måste vara en litteralsträng, inte ett fält.

Om användaren är inloggad på Tableau Cloud eller Tableau Server fastställs gruppmedlemskapet av Tableaus grupper. Funktionen returnerar TRUE om den givna strängen är ”All Users”.

Funktionen ISMEMBEROF( ) accepterar också Active Directory-domäner. Active Directory-domänen måste deklareras i beräkningen med gruppnamnet.

Om en ändring görs i en användares gruppmedlemskap återspeglas ändringen i data som är baserade på gruppmedlemskapet i en arbetsbok eller vy med en ny session. Den befintliga sessionen kommer att återspegla inaktuella data.

ISUSERNAME

SyntaxISUSERNAME("username")
UtdataBooleskt
DefinitionReturnerar TRUE om den aktuella användarens användarnamn stämmer överens med det angivna användarnamnet eller FALSE om det inte stämmer överens.
Exempel
ISUSERNAME("hmyrer")
Obs!

Argumentet <"username"> måste vara en litteralsträng, inte ett fält.

Den här funktionen kontrollerar följande:

 • Tableau Cloud och Tableau Server: den inloggade användarens användarnamn
 • Tableau Desktop: användarens lokala användarnamn eller nätverksanvändarnamn

USERDOMAIN( )

SyntaxUSERDOMAIN( )
UtdataSträng
DefinitionReturnerar den aktuella användarens domän.
Obs!

Den här funktionen kontrollerar följande:

 • Tableau Cloud och Tableau Server: den inloggade användarens användardomän
 • Tableau Desktop: den lokala domänen om användaren befinner sig på en domän

USERNAME( )

SyntaxUSERNAME( )
UtdataSträng
DefinitionReturnerar den aktuella användarens användarnamn.
Exempel
USERNAME( )

Detta returnerar användarnamnet på den inloggade användaren, till exempel ”hmyrer”.

[Manager] = USERNAME( )

Om chefen ”hmyrer” är inloggad returnerar det här exemplet endast TRUE om fältet Manager i vyn innehåller ”hmyrer”.

Obs!

Den här funktionen kontrollerar följande:

 • Tableau Cloud och Tableau Server: den inloggade användarens användarnamn
 • Tableau Desktop: användarens lokala användarnamn eller nätverksanvändarnamn

Användarfilter

När ett beräknat fält som [Username field] = USERNAME( ) används som ett filter kan det användas för att skapa ett användarfilter som endast visar data som är relevanta för den person som är inloggad på servern.

USERATTRIBUTE

Obs! Endast för att bädda in arbetsflöden i Tableau Cloud. Mer information finns i Autentisering och inbäddade vyer(Länken öppnas i ett nytt fönster).

SyntaxUSERATTRIBUTE('attribute_name')
UtdataSträng eller null
Definition

Om <'attribute_name'> är en del av den JSON-webbtoken (JWT) som skickas till Tableau returnerar beräkningen det första värdet för <'attribute_name'>.

Returnerar null om <'attribute_name'> inte existerar.

Exempel

Anta att ”Region” är användarattributet som ingår i JWT och skickas till Tableau (med det anslutna programmet som redan har konfigurerats av platsadministratören).

Som arbetsboksutvecklare kan en visualisering konfigureras för att filtrera data baserat på en angiven region. I det filtret kan du referera till följande beräkning.

[Region] = USERATTRIBUTE("Region")

När Användare2 från region Väst ser den inbäddade visualiseringen visar Tableau endast lämpliga data för region Väst.

Obs!Du kan använda funktionen USERATTRIBUTEINCLUDES om du förväntar dig att <'attribute_name'> returnerar flera värden.

USERATTRIBUTEINCLUDES

Obs! Endast för att bädda in arbetsflöden i Tableau Cloud. Mer information finns i Autentisering och inbäddade vyer(Länken öppnas i ett nytt fönster).

SyntaxUSERATTRIBUTEINCLUDES('attribute_name', 'expected_value')
UtdataBooleskt
Definition

Returnerar TRUE om båda följande alternativ är sanna:

 • <'attribute_name'> är en del av den JSON-webbtoken (JWT) som skickas till Tableau.
 • Ett av <'attribute_name'>-värdena är lika med <'expected_value'>.

Annars returneras FALSE.

Exempel

Anta att ”Region” är användarattributet som ingår i JWT och skickas till Tableau (med det anslutna programmet som redan har konfigurerats av platsadministratören).

Som arbetsboksutvecklare kan en visualisering konfigureras för att filtrera data baserat på en angiven region. I det filtret kan du referera till följande beräkning.

USERATTRIBUTEINCLUDES('Region', [Region])

Om Användare2 från region Väst har visar den inbäddade visualiseringen kontrollerar Tableau om användarattributet Region matchar ett av [Region]-fältvärdena. När det är sant visar visualiseringen lämpliga data.

När Användare3 från region Norr visar samma visualisering kan hon inte se några data då det inte finns någon matchning med [Region]-fältvärdena.

Tabellberäkningar

FIRST( )


Returnerar antalet rader från den aktuella raden till den första raden i partitionen. Till exempel visas försäljningen kvartalsvis i vyn nedan. När FIRST() beräknas i datumpartitionen är förskjutningen för den första raden från den andra raden -1.

Exempel

När aktuellt radindex är 3, FIRST() = -2.

INDEX( )


Returnerar index för den aktuella raden i partitionen, utan någon sortering efter värde. Första radindex börjar på 1. Till exempel visas försäljningen kvartalsvis i tabellen nedan. När INDEX() beräknas i datumpartitionen är index för vardera rad 1, 2, 3, 4 … o.s.v.

Exempel

För den tredje raden i partitionen, INDEX() = 3.

LAST( )


Returnerar antalet rader från den aktuella raden till den sista raden i partitionen. Till exempel visas försäljningen kvartalsvis i tabellen nedan. När LAST() beräknas i datumpartitionen är förskjutningen för den första raden från den andra raden 5.

Exempel

När aktuellt radindex är 3 av 7 LAST() = 4.

LOOKUP(uttryck, [förskjutning])


Returnerar värdet för uttrycket i en målrad, angivet som en relativ förskjutning från den aktuella raden. Använd FIRST() + n och LAST() - n som en del av förskjutningsdefinitionen för ett mål i förhållande till den första/sista raden i partitionen. Om offset utelämnas kan raden som ska jämföras med anges på fältmenyn. Den här returnerar NULL om målraden inte kan fastställas.

I vyn nedan visas försäljning kvartalsvis. När LOOKUP (SUM(Sales), 2) beräknas i datumpartitionen visas försäljningsvärdet från kvartal framåt i varje rad.

Exempel

Med LOOKUP(SUM([Profit]), FIRST()+2) beräknas SUM(vinst) i den tredje raden av partitionen.

MODEL_EXTENSION_BOOL (model_name, argument, uttryck)


Returnerar det booleska resultatet av ett uttryck som det beräknas av en namngiven modell som diftsatts på en extern TabPy-tjänst.

Model_name är namnet på den driftsatta analysmodellen som du vill använda.

Varje argument är en enskild sträng som ställer in inmatningsvärden som den driftsatta modellen accepterar, och som definieras av analysmodellen.

Använd uttryck för att definiera värden som skickas från Tableau till analysmodellen. Se till att använda aggregeringsfunktionerna (SUM, AVG, o.s.v.) för att aggregera resultaten.

När du använder funktionen måste datatyper och ordningen av uttryck stämma överens med de inmatade argumenten.

Exempel

MODEL_EXTENSION_BOOL ("isProfitable","inputSales", "inputCosts", SUM([Sales]), SUM([Costs]))

MODEL_EXTENSION_INT (model_name, argument, uttryck)


Returnerar ett heltalsresultat av ett uttryck som det beräknas av en namngiven modell som diftsatts på en extern TabPy-tjänst.

Model_name är namnet på den driftsatta analysmodellen som du vill använda.

Varje argument är en enskild sträng som ställer in inmatningsvärden som den driftsatta modellen accepterar, och som definieras av analysmodellen.

Använd uttryck för att definiera värden som skickas från Tableau till analysmodellen. Se till att använda aggregeringsfunktionerna (SUM, AVG, o.s.v.) för att aggregera resultaten.

När du använder funktionen måste datatyper och ordningen av uttryck stämma överens med de inmatade argumenten.

Exempel

MODEL_EXTENSION_INT ("getPopulation", "inputCity", "inputState", MAX([City]), MAX ([State]))

MODEL_EXTENSION_REAL (model_name, argument, uttryck)


Returnerar ett verkligt resultatet av ett uttryck som det beräknats av en namngiven modell som diftsatts på en extern TabPy-tjänst.

Model_name är namnet på den driftsatta analysmodellen som du vill använda.

Varje argument är en enskild sträng som ställer in inmatningsvärden som den driftsatta modellen accepterar, och som definieras av analysmodellen.

Använd uttryck för att definiera värden som skickas från Tableau till analysmodellen. Se till att använda aggregeringsfunktionerna (SUM, AVG, o.s.v.) för att aggregera resultaten.

När du använder funktionen måste datatyper och ordningen av uttryck stämma överens med de inmatade argumenten.

Exempel

MODEL_EXTENSION_REAL ("profitRatio", "inputSales", "inputCosts", SUM([Sales]), SUM([Costs]))

MODEL_EXTENSION_STRING (model_name, argument, uttryck)


Returnerar strängresultatet av ett uttryck som det beräknats av en namngiven modell som diftsatts på en extern TabPy-tjänst.

Model_name är namnet på den driftsatta analysmodellen som du vill använda.

Varje argument är en enskild sträng som ställer in inmatningsvärden som den driftsatta modellen accepterar, och som definieras av analysmodellen.

Använd uttryck för att definiera värden som skickas från Tableau till analysmodellen. Se till att använda aggregeringsfunktionerna (SUM, AVG, o.s.v.) för att aggregera resultaten.

När du använder funktionen måste datatyper och ordningen av uttryck stämma överens med de inmatade argumenten.

Exempel

MODEL_EXTENSION_STR ("mostPopulatedCity", "inputCountry", "inputYear", MAX ([Country]), MAX([Year]))

MODEL_PERCENTILE(måluttryck, prediktoruttryck)


Returnerar sannolikheten (mellan 0 och 1) att det förväntade värdet är mindre än eller lika med den observerade markeringen, definierad av måluttrycket och andra prediktorer. Det här är funktionen för a-posteriori-fördelning, även kallad kumulativ fördelningsfunktion.

Det här är den omvända funktionen för MODEL_QUANTILE. Information om prediktiv modellering finns i Så fungerar funktioner för prediktiva modeller i Tableau.

Exempel

Följande formel returnerar kvantilen för värdet på summan av försäljningen, justerat efter antal order.

MODEL_PERCENTILE(SUM([Sales]), COUNT([Orders]))

MODEL_QUANTILE(kvantil, måluttryck, prediktoruttryck)


Returnerar ett numeriskt målvärde inom det troliga intervallet, som definieras i måluttrycket och andra prediktorer, i en angiven kvantil. Det här är a-posteriori-kvantilen.

Det här är den omvända funktionen för MODEL_PERCENTILE. Information om prediktiv modellering finns i Så fungerar funktioner för prediktiva modeller i Tableau.

Exempel

Följande formel returnerar medianen (0,5) av summan av försäljningen, justerat efter antal order.

MODEL_QUANTILE(0.5, SUM([Sales]), COUNT([Orders]))

PREVIOUS_VALUE(uttryck)


Returnerar värdet för den här beräkningen i föregående rad. Returnerar det givna uttrycket om den aktuella raden är den första raden i partitionen.

Exempel

Med SUM([Profit]) * PREVIOUS_VALUE(1) beräknas den löpande produkten av SUM(vinst).

RANK(uttryck, ['asc' | 'desc'])


Returnerar den standardmässiga konkurrensrankningen för den aktuella raden i partitionen. Identiska värden tilldelas identisk rankning. Använd det valfria argumentet 'asc' | 'desc' för att specificera stigande eller fallande ordning. Standard är fallande.

Med den här funktionen rankas värdeuppsättningen (6, 9, 9, 14) som (4, 2, 2, 1).

Null-värden ignoreras i rankningsfunktioner. De är inte numrerade och de räknas inte in i det totala antalet poster i beräkningen av percentilrankning.

Mer information om olika rankningspositioner finns i Beräkning av typen Rankning.

Exempel

På den följande bilden visas effekten av de olika rankningsfunktionerna (RANK, RANK_DENSE, RANK_MODIFIED, RANK_PERCENTILE och RANK_UNIQUE) i en värdeuppsättning. Datauppsättningen innehåller information om 14 studenter (Student A till och med Student N). I kolumen Ålder visas den aktuella åldern för varje student (alla studenter är mellan 17 och 20 år gamla). I den återstående kolumnen visas effekten av varje rankningsfunktion i en uppsättning åldersvärden, där standardordningen för funktionen (stigande eller fallande) alltid antas.

RANK_DENSE(uttryck, ['asc' | 'desc'])


Returnerar den täta rankningen för den aktuella raden i partitionen. Identiska värden tilldelas en identisk rankning, men inte gap infogas i nummersekvensen. Använd det valfria argumentet 'asc' | 'desc' för att specificera stigande eller fallande ordning. Standard är fallande.

Med den här funktionen rankas värdeuppsättningen (6, 9, 9, 14) som (3, 2, 2, 1).

Null-värden ignoreras i rankningsfunktioner. De är inte numrerade och de räknas inte in i det totala antalet poster i beräkningen av percentilrankning.

Mer information om olika rankningspositioner finns i Beräkning av typen Rankning.

RANK_MODIFIED(uttryck, ['asc' | 'desc'])


Returnerar den ändrade konkurrensrankningen för den aktuella raden i partitionen. Identiska värden tilldelas identisk rankning. Använd det valfria argumentet 'asc' | 'desc' för att specificera stigande eller fallande ordning. Standard är fallande.

Med den här funktionen rankas värdeuppsättningen (6, 9, 9, 14) som (4, 3, 3, 1).

Null-värden ignoreras i rankningsfunktioner. De är inte numrerade och de räknas inte in i det totala antalet poster i beräkningen av percentilrankning.

Mer information om olika rankningspositioner finns i Beräkning av typen Rankning.

RANK_PERCENTILE(uttryck, ['asc' | 'desc'])


Returnerar percentilrankningen för den aktuella raden i partitionen. Använd det valfria argumentet 'asc' | 'desc' för att specificera stigande eller fallande ordning. Standard är stigande.

Med den här funktionen rankas värdeuppsättningen (6, 9, 9, 14) som (0,00, 0,67, 0,67, 1,00).

Null-värden ignoreras i rankningsfunktioner. De är inte numrerade och de räknas inte in i det totala antalet poster i beräkningen av percentilrankning.

Mer information om olika rankningspositioner finns i Beräkning av typen Rankning.

RANK_UNIQUE(uttryck, ['asc' | 'desc'])


Returnerar den unika rankningen för den aktuella raden i partitionen. Identiska värden tilldelas olika rankning. Använd det valfria argumentet 'asc' | 'desc' för att specificera stigande eller fallande ordning. Standard är fallande.

Med den här funktionen rankas värdeuppsättningen (6, 9, 9, 14) som (4, 2, 3, 1).

Null-värden ignoreras i rankningsfunktioner. De är inte numrerade och de räknas inte in i det totala antalet poster i beräkningen av percentilrankning.

Mer information om olika rankningspositioner finns i Beräkning av typen Rankning.

RUNNING_AVG(uttryck)


Returnerar det löpande genomsnittet för ett givet uttryck, från den första raden i partitionen till den aktuella raden.

I vyn nedan visas försäljning kvartalsvis. När RUNNING_AVG(SUM([Sales]) beräknas i datumpartitionen är resultatet ett löpande genomsnitt av försäljningsvärden för varje kvartal.

Exempel

Med RUNNING_AVG(SUM([Profit])) beräknas det löpande genomsnittet för SUM(vinst).

RUNNING_COUNT(uttryck)


Returnerar den löpande totalsumman för ett givet uttryck, från den första raden i partitionen till den aktuella raden.

Exempel

Med RUNNING_COUNT(SUM([Profit])) beräknas den löpande totalsumman för SUM(vinst).

RUNNING_MAX(uttryck)


Returnerar den löpande max-summan för ett givet uttryck, från den första raden i partitionen till den aktuella raden.

Exempel

Med RUNNING_MAX(SUM([Profit])) beräknas den löpande max-summan för SUM(vinst).

RUNNING_MIN(uttryck)


Returnerar den löpande minimisumman för ett givet uttryck, från den första raden i partitionen till den aktuella raden.

Exempel

Med RUNNING_MIN(SUM([Profit])) beräknas den löpande minimisumman för SUM(vinst).

RUNNING_SUM(uttryck)


Returnerar den löpande summan för ett givet uttryck, från den första raden i partitionen till den aktuella raden.

Exempel

Med RUNNING_SUM(SUM([Profit])) beräknas den löpande summan för SUM(vinst).

SIZE()


Returnerar antalet rader i partitionen. Till exempel visas försäljningen kvartalsvis i vyn nedan. I datumpartitionen finns sju rader, så storleken() på datumpartitionen är 7.

Exempel

SIZE() = 5 när den aktuella partitionen innehåller fem rader.

SCRIPT_BOOL


Returnerar ett booleskt resultat från det angivna uttrycket. Uttrycket skickas direkt till en aktiv analystilläggstjänst.

I R-uttryck använder du .argn (med en inledande punkt) för att hänvisa till parametrar (.arg1, .arg2 o.s.v.).

I Python-uttryck använder du _argn (med ett inledande understreck).

Exempel

I det här R-exemplet motsvarar .arg1 SUM([vinst]):

SCRIPT_BOOL("is.finite(.arg1)", SUM([Profit]))

I nästa exempel returneras Sant för butiks-ID i delstaten Washington. I annat fall returnerar Falskt. Det här exemplet kan ses som definitionen av ett beräknat fält med titeln IsStoreInWA.

SCRIPT_BOOL('grepl(".*_WA", .arg1, perl=TRUE)',ATTR([Store ID]))

Ett kommando i Python tar följande form:

SCRIPT_BOOL("return map(lambda x : x > 0, _arg1)", SUM([Profit]))

SCRIPT_INT


Returnerar ett heltalsresultat från det angivna uttrycket. Uttrycket skickas direkt till en aktiv analystilläggstjänst.

I R-uttryck använder du .argn (med en inledande punkt) för att hänvisa till parametrar (.arg1, .arg2 o.s.v.)

I Python-uttryck använder du _argn (med ett inledande understreck).

Exempel

I det här R-exemplet motsvarar .arg1 SUM([vinst]):

SCRIPT_INT("is.finite(.arg1)", SUM([Profit]))

I nästa exempel används K-means-klustring för att skapa tre kluster:

SCRIPT_INT('result <- kmeans(data.frame(.arg1,.arg2,.arg3,.arg4), 3);result$cluster;', SUM([Petal length]), SUM([Petal width]),SUM([Sepal length]),SUM([Sepal width]))

Ett kommando i Python tar följande form:

SCRIPT_INT("return map(lambda x : int(x * 5), _arg1)", SUM([Profit]))

SCRIPT_REAL


Returnerar ett verkligt resultat från det angivna uttrycket. Uttrycket skickas direkt till en aktiv analystilläggstjänst. I

R-uttryck använder du .argn (med en inledande punkt) för att hänvisa till parametrar (.arg1, .arg2 o.s.v.)

I Python-uttryck använder du _argn (med ett inledande understreck).

Exempel

I det här R-exemplet motsvarar .arg1 SUM([vinst]):

SCRIPT_REAL("is.finite(.arg1)", SUM([Profit]))

I nästa exempel konverteras temperaturvärden från Celsius till Fahrenheit.

SCRIPT_REAL('library(udunits2);ud.convert(.arg1, "celsius", "degree_fahrenheit")',AVG([Temperature]))

Ett kommando i Python tar följande form:

SCRIPT_REAL("return map(lambda x : x * 0.5, _arg1)", SUM([Profit]))

SCRIPT_STR


Returnerar ett strängresultat från det angivna uttrycket. Uttrycket skickas direkt till en aktiv analystilläggstjänst.

I R-uttryck använder du .argn (med en inledande punkt) för att hänvisa till parametrar (.arg1, .arg2 o.s.v.)

I Python-uttryck använder du _argn (med ett inledande understreck).

Exempel

I det här R-exemplet motsvarar .arg1 SUM([vinst]):

SCRIPT_STR("is.finite(.arg1)", SUM([Profit]))

I nästa exempel extraheras en förkortning av delstaten från en mer komplicerad sträng (i ursprunglig form 13XSL_CA, A13_WA):

SCRIPT_STR('gsub(".*_", "", .arg1)',ATTR([Store ID]))

Ett kommando i Python tar följande form:

SCRIPT_STR("return map(lambda x : x[:2], _arg1)", ATTR([Region]))

TOTAL(uttryck)


Returnerar totalsumman för det angivna uttrycket i en tabellberäkningspartition.

Exempel

Anta att du börjar med följande vy:

Du öppnar beräkningsredigeraren och skapar ett nytt fält som du ger namnet Totalitet:

Därefter släpper du Totalitet på Text för att ersätta SUM(försäljning). Vyn ändras på så sätt att värden summeras utifrån standardvärdet för Beräkna med:

Detta väcker frågan Vilket är standardvärdet för Beräkna med? Om du högerklickar (Ctrl-klick på Mac) på Totalitet i rutan Data och väljer Redigera, finns nu ytterligare information tillgänglig:

Standardvärdet för Beräkna med är Tabell (tvärs över). Resultatet är att värden från alla rader av tabellen summeras av Totalitet. Därmed är värdet du ser på varje rad summan av värdena från den ursprungliga versionen av tabellen.

Värdena på raden 2011/Kv1 i den ursprungliga tabellen var 8 601 USD, 6 579 USD, 44 262 USD och 15 006 USD. Värdena i tabellen efter att Slutsumma ersatt SUM(Sales) är 74 448 USD för alla, vilket är summan av de fyra originalvärdena.

Lägg märke till triangeln intill Slutsumma efter det att du har släppt den på Text:

Detta indikerar att det här fältet använder en tabellberäkning. Du kan högerklicka på fältet och välja Redigera tabellberäkning om du vill omdirigera funktionen till ett annat Beräkna med-värde. Du kan exempelvis ställa in den på Tabell (ned). I så fall skulle tabellen se ut så här:

WINDOW_AVG(uttryck, [start, slut])


Returnerar genomsnittet för uttrycket i fönstret. Fönstret definieras med hjälp av förskjutningar från den aktuella raden. Använd FIRST()+n och LAST()-n för förskjutningar från den första eller sista raden i partitionen. Om starten och slutet utelämnas så används hela partitionen.

Till exempel visas försäljningen kvartalsvis i vyn nedan. Ett fönstergenomsnitt i Datum-partitionen returnerar den genomsnittliga försäljningen för alla datum.

Exempel

WINDOW_AVG(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0) beräknar genomsnittet för SUM(Profit) från den andra raden till den aktuella raden.

WINDOW_CORR(uttr1, uttr2, [start, slut])


Returnerar Pearsons korrelationskoefficient för två uttryck i fönstret. Fönstret definieras som förskjutningar från den aktuella raden. Använd FIRST()+n och LAST()-n för förskjutningar från den första eller sista raden i partitionen. Om starten och slutet utelämnas så används hela partitionen.

Pearson-korrelationen mäter den linjära relationen mellan två variabler. Resultat sträcker sig från -1 till och med +1, där 1 betyder en exakt positiv linjär relation, det vill säga att när en positiv förändring sker i en variabel innebär det att en positiv förändring av samma magnitud sker i den andra, 0 betyder att det inte finns någon linjär relation mellan variansen och -1 är en exakt negativ relation.

Det finns en motsvarande aggregeringsfunktion: CORR. Läs mer i Tableau-funktioner (i bokstavsordning)(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Exempel

Följande formel returnerar Pearson-korrelationen för SUM(Profit) och SUM(Sales) från de fem föregående raderna till den aktuella raden.

WINDOW_CORR(SUM[Profit]), SUM([Sales]), -5, 0)

WINDOW_COUNT(uttryck, [start, slut])


Returnerar antalet för uttrycket i fönstret. Fönstret definieras med hjälp av förskjutningar från den aktuella raden. Använd FIRST()+n och LAST()-n för förskjutningar från den första eller sista raden i partitionen. Om starten och slutet utelämnas så används hela partitionen.

Exempel

WINDOW_COUNT(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0) beräknar antalet för SUM(Profit) från den andra raden till den aktuella raden

WINDOW_COVAR(uttr1, uttr2, [start, slut])


Returnerar exempelkovariansen för två uttryck i fönstret. Fönstret definieras som förskjutningar från den aktuella raden. Använd FIRST()+n och LAST()-n för förskjutningar från den första eller sista raden i partitionen. Om start- och slutargumenten utelämnas utgör fönstret hela partitionen.

Exempelkovariansen använder antalet icke-nulldatapunkter n - 1 för att normalisera kovariansen, snarare än n, som används av populationskovariansen (med funktionen WINDOW_COVARP). Urvalskovarians är rätt val när data är ett slumpmässigt urval som används för att uppskatta kovariansen för en större population.

Det finns en motsvarande aggregeringsfunktion: COVAR. Läs mer i Tableau-funktioner (i bokstavsordning)(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Exempel

Följande formel returnerar exempelkovariansen för SUM(Profit) och SUM(Sales) från de två föregående raderna till den aktuella raden.

WINDOW_COVAR(SUM([Profit]), SUM([Sales]), -2, 0)

WINDOW_COVARP(uttr1, uttr2, [start, slut])


Returnerar populationskovariansen för två uttryck i fönstret. Fönstret definieras som förskjutningar från den aktuella raden. Använd FIRST()+n och LAST()-n för förskjutningar från den första eller sista raden i partitionen. Om starten och slutet utelämnas så används hela partitionen.

Populationskovariansen är urvalskovariansen multiplicerad med (n-1)/n, där n är det totala antalet icke-null-datapunkter. Populationskovarians är det lämpliga valet om det finns tillgängliga data för alla intressanta objekt, till skillnad från hur det skulle vara om det bara fanns en slumpmässig delmängd med objekt, då exempelkovarians (med funktionen WINDOW_COVAR) är lämpligare.

Det finns en motsvarande aggregeringsfunktion: COVARP. Tableau-funktioner (i bokstavsordning)(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Exempel

Följande formel returnerar populationskovariansen för SUM(Profit) och SUM(Sales) från de två föregående raderna till den aktuella raden.

WINDOW_COVARP(SUM([Profit]), SUM([Sales]), -2, 0)

WINDOW_MEDIAN(uttryck, [start, slut])


Returnerar medianen för uttrycket i fönstret. Fönstret definieras med hjälp av förskjutningar från den aktuella raden. Använd FIRST()+n och LAST()-n för förskjutningar från den första eller sista raden i partitionen. Om starten och slutet utelämnas så används hela partitionen.

Vyn nedan visar till exempel vinsten per kvartal. Ett fönstermedianvärde i Datum-partitionen returnerar medianvinsten för alla datum.

Exempel

WINDOW_MEDIAN(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0) beräknar medianvärdet för SUM(Profit) från den andra raden till den aktuella raden.

WINDOW_MAX(uttryck, [start, slut])


Returnerar maxvärdet för uttrycket i fönstret. Fönstret definieras med hjälp av förskjutningar från den aktuella raden. Använd FIRST()+n och LAST()-n för förskjutningar från den första eller sista raden i partitionen. Om starten och slutet utelämnas så används hela partitionen.

Till exempel visas försäljningen kvartalsvis i vyn nedan. Ett fönstermaxvärde i Datum-partitionen returnerar den maximala försäljningen för alla datum.

Exempel

WINDOW_MAX(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0) beräknar maxvärdet för SUM(Profit) från den andra raden till den aktuella raden.

WINDOW_MIN(uttryck, [start, slut])


Returnerar minimivärdet för uttrycket i fönstret. Fönstret definieras med hjälp av förskjutningar från den aktuella raden. Använd FIRST()+n och LAST()-n för förskjutningar från den första eller sista raden i partitionen. Om starten och slutet utelämnas så används hela partitionen.

Till exempel visas försäljningen kvartalsvis i vyn nedan. Ett fönsterminimivärde i Datum-partitionen returnerar minimiförsäljningen för alla datum.

Exempel

WINDOW_MIN(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0) beräknar minimivärdet för SUM(Profit) från den andra raden till den aktuella raden.

WINDOW_PERCENTILE(uttryck, nummer, [start, slut])


Returnerar värdet som motsvarar den angivna percentilen i fönstret. Fönstret definieras med hjälp av förskjutningar från den aktuella raden. Använd FIRST()+n och LAST()-n för förskjutningar från den första eller sista raden i partitionen. Om starten och slutet utelämnas så används hela partitionen.

Exempel

WINDOW_PERCENTILE(SUM([Profit]), 0.75, -2, 0) returnerar den 75:e percentilen för SUM(Profit) från de två föregående raderna till den aktuella raden.

WINDOW_STDEV(uttryck, [start, slut])


Returnerar exempelstandardavvikelsen för uttrycket i fönstret. Fönstret definieras med hjälp av förskjutningar från den aktuella raden. Använd FIRST()+n och LAST()-n för förskjutningar från den första eller sista raden i partitionen. Om starten och slutet utelämnas så används hela partitionen.

Exempel

WINDOW_STDEV(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0) beräknar standardavvikelsen för SUM(Profit) från den andra raden till den aktuella raden.

WINDOW_STDEVP(uttryck, [start, slut])


Returnerar den prioriterade standardavvikelsen för uttrycket i fönstret. Fönstret definieras med hjälp av förskjutningar från den aktuella raden. Använd FIRST()+n och LAST()-n för förskjutningar från den första eller sista raden i partitionen. Om starten och slutet utelämnas så används hela partitionen.

Exempel

WINDOW_STDEVP(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0) beräknar standardavvikelsen för SUM(Profit) från den andra raden till den aktuella raden.

WINDOW_SUM(uttryck, [start, slut])


Returnerar summan för uttrycket i fönstret. Fönstret definieras med hjälp av förskjutningar från den aktuella raden. Använd FIRST()+n och LAST()-n för förskjutningar från den första eller sista raden i partitionen. Om starten och slutet utelämnas så används hela partitionen.

Till exempel visas försäljningen kvartalsvis i vyn nedan. En fönstersumma som beräknats i Datum-partitionen returnerar summeringen för alla kvartal.

Exempel

WINDOW_SUM(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0) beräknar summan för SUM(Profit) från den andra raden till den aktuella raden.

WINDOW_VAR(uttryck, [start, slut])


Returnerar exempelvariansen för uttrycket i fönstret. Fönstret definieras med hjälp av förskjutningar från den aktuella raden. Använd FIRST()+n och LAST()-n för förskjutningar från den första eller sista raden i partitionen. Om starten och slutet utelämnas så används hela partitionen.

Exempel

WINDOW_VAR((SUM([Profit])), FIRST()+1, 0) beräknar variansen för SUM(Profit) från den andra raden till den aktuella raden.

WINDOW_VARP(uttryck, [start, slut])


Returnerar den prioriterade variansen för uttrycket i fönstret. Fönstret definieras med hjälp av förskjutningar från den aktuella raden. Använd FIRST()+n och LAST()-n för förskjutningar från den första eller sista raden i partitionen. Om starten och slutet utelämnas så används hela partitionen.

Exempel

WINDOW_VARP(SUM([Profit]), FIRST()+1, 0) beräknar variansen för SUM(Profit) från den andra raden till den aktuella raden.

Genomflödesfunktioner (RAWSQL)

Dessa RAWSQL-genomflödesfunktioner kan användas för att skicka SQL-uttryck direkt till databasen, utan att först tolkas av Tableau. Om du har anpassade databasfunktioner som Tableau inte känner till, kan du används dessa genomflödesfunktioner för att anropa dessa anpassade funktioner.

Databasen förstår vanligtvis inte fältnamnen som visas i Tableau. Eftersom Tableau inte tolkar SQL-uttryck som du inkluderar i genomflödesfunktionerna, kan det hända att fel uppstår om du använder Tableaus fältnamn i uttrycket. Du kan använda ersättningssyntax för att infoga korrekt fältnamn eller uttryck för en Tableau-beräkning i Pass-through SQL. Om du till exempel har en funktion som beräknar medianen för en uppsättning värden, kan du anropa den funktionen i Tableau-kolumnen [Försäljning] på följande sätt:

RAWSQLAGG_REAL(“MEDIAN(%1)”, [Försäljning])

Eftersom uttrycket inte tolkas av Tableau måste du definiera aggregeringen. Du kan använda de RAWSQLAGG-funktioner som beskrivs nedan när du använder aggregerade uttryck.

Genomflödesfunktioner (RAWSQL) kanske inte fungerar med extrakt eller publicerade datakällor om de innehåller relationer.

RAWSQL-funktioner

Följande RAWSQL-funktioner är tillgängliga i Tableau.

RAWSQL_BOOL(“sql_expr”, [arg1], …[argN])


Returnerar ett booleskt resultat från ett givet SQL-uttryck. SQL-uttrycket förs direkt till den underliggande databasen. Använd %n i SQL-uttrycket som ersättningssyntax för databasvärden.

Exempel

I exemplet motsvarar %1 [Försäljning] och %2 [Vinst].

RAWSQL_BOOL(“IIF( %1 > %2, True, False)”, [Försäljning], [Vinst])

RAWSQL_DATE(“sql_expr”, [arg1], …[argN])


Returnerar ett datumresultat från ett givet SQL-uttryck. SQL-uttrycket förs direkt till den underliggande databasen. Använd %n i SQL-uttrycket som ersättningssyntax för databasvärden.

Exempel

I det här exemplet motsvarar %1 [Orderdatum].

RAWSQL_DATE(“%1”, [Order Date])

RAWSQL_DATETIME(“sql_expr”, [arg1], …[argN])


Returnerar ett datum- och tidresultat från ett givet SQL-uttryck. SQL-uttrycket förs direkt till den underliggande databasen. Använd %n i SQL-uttrycket som ersättningssyntax för databasvärden. I det här exemplet motsvarar %1 [Leveransdatum].

Exempel

RAWSQL_DATETIME(“MIN(%1)”, [Leveransdatum])

RAWSQL_INT(“sql_expr”, [arg1], …[argN])


Returnerar ett heltalsresultat från ett givet SQL-uttryck. SQL-uttrycket förs direkt till den underliggande databasen. Använd %n i SQL-uttrycket som ersättningssyntax för databasvärden. I det här exemplet motsvarar %1 [Försäljning].

Exempel

RAWSQL_INT(“500 + %1”, [Sales])

RAWSQL_REAL(“sql_expr”, [arg1], …[argN])


Returnerar ett numeriskt resultat från ett givet SQL-uttryck som förs direkt till den underliggande databasen. Använd %n i SQL-uttrycket som ersättningssyntax för databasvärden. I det här exemplet motsvarar %1 [Försäljning]

Exempel

RAWSQL_REAL(“-123.98 * %1”, [Sales])

RAWSQL_SPATIAL


Returnerar ett spatialt resultat från ett givet SQL-uttryck som förs direkt till den underliggande datakällan. Använd %n i SQL-uttrycket som ersättningssyntax för databasvärden.

Exempel

I det här exemplet motsvarar %1 [Geometri].

RAWSQL_SPATIAL("%1", [Geometry])

RAWSQL_STR(“sql_expr”, [arg1], …[argN])


Returnerar en sträng från ett givet SQL-uttryck som förs direkt till den underliggande databasen. Använd %n i SQL-uttrycket som ersättningssyntax för databasvärden. I det här exemplet motsvarar %1 [Kundnamn].

Exempel

RAWSQL_STR(“%1”, [Customer Name])

RAWSQLAGG_BOOL(“sql_expr”, [arg1], …[argN])


Returnerar ett booleskt resultat från ett givet aggregerat SQL-uttryck. SQL-uttrycket förs direkt till den underliggande databasen. Använd %n i SQL-uttrycket som ersättningssyntax för databasvärden.

Exempel

I exemplet motsvarar %1 [Försäljning] och %2 [Vinst].

RAWSQLAGG_BOOL(“SUM( %1) >SUM( %2)”, [Försäljning], [Vinst])

RAWSQLAGG_DATE(“sql_expr”, [arg1], …[argN])


Returnerar ett datumresultat från ett givet aggregerat SQL-uttryck. SQL-uttrycket förs direkt till den underliggande databasen. Använd %n i SQL-uttrycket som ersättningssyntax för databasvärden. I det här exemplet motsvarar %1 [Orderdatum].

Exempel

RAWSQLAGG_DATE(“MAX(%1)”, [Order Date])

RAWSQLAGG_DATETIME(“sql_expr”, [arg1], …[argN])


Returnerar ett datum- och tidresultat från ett givet aggregerat SQL-uttryck. SQL-uttrycket förs direkt till den underliggande databasen. Använd %n i SQL-uttrycket som ersättningssyntax för databasvärden. I det här exemplet motsvarar %1 [Leveransdatum].

Exempel

RAWSQLAGG_DATETIME(“MIN(%1)”, [Delivery Date])

RAWSQLAGG_INT(“sql_expr”, [arg1,] …[argN])


Returnerar ett heltalsresultat från ett givet aggregerat SQL-uttryck. SQL-uttrycket förs direkt till den underliggande databasen. Använd %n i SQL-uttrycket som ersättningssyntax för databasvärden. I det här exemplet motsvarar %1 [Försäljning].

Exempel

RAWSQLAGG_INT(“500 + SUM(%1)”, [Sales])

RAWSQLAGG_REAL(“sql_expr”, [arg1,] …[argN])


Returnerar ett numeriskt resultat från ett givet aggregerat SQL-uttryck som förs direkt till den underliggande databasen. Använd %n i SQL-uttrycket som ersättningssyntax för databasvärden. I det här exemplet motsvarar %1 [Försäljning]

Exempel

RAWSQLAGG_REAL(“SUM( %1)”, [Sales])

RAWSQLAGG_STR(“sql_expr”, [arg1,] …[argN])


Returnerar en sträng från ett givet aggregerat SQL-uttryck som förs direkt till den underliggande databasen. Använd %n i SQL-uttrycket som ersättningssyntax för databasvärden. I det här exemplet motsvarar %1 [Rabatt].

Exempel

RAWSQLAGG_STR(“AVG(%1)”, [Discount])

Spatiala funktioner

Med spatiala funktioner kan du utföra avancerade spatiala analyser och kombinera spatialfiler med data i andra format, som textfiler och kalkylblad.

AREA

SyntaxAREA(Spatial Polygon, 'units')
UtdataNummer
DefinitionReturnerar den totala ytan för en <spatial polygon>.
Exempel
AREA([Geometry], 'feet')
Obs!

Enhetsnamn som stöds (måste stå inom citattecken i beräkningen, t.ex. 'miles'):

 • meter: meter, m
 • kilometer: kilometer, km
 • miles: miles, mi
 • fot: fot

BUFFER

SyntaxBUFFER(Spatial Point, distance, 'units')

BUFFER(Linestring, distance, 'units')

UtdataGeometri
Definition

För spatiala punkter returneras en polygonform centrerad över en <spatial point>, med en radie som bestäms av värdena på <distance> och <unit>.

För linjesträngar beräknas polygonerna som bildas genom att inkludera alla punkter inom radieavståndet från linjesträngen.

Exempel
BUFFER([Spatial Point Geometry], 25, 'mi')
BUFFER(MAKEPOINT(47.59, -122.32), 3, 'km')
BUFFER(MAKELINE(MAKEPOINT(0, 20),MAKEPOINT (30, 30)),20,'km'))
Obs!

Enhetsnamn som stöds (måste stå inom citattecken i beräkningen, t.ex. 'miles'):

 • meter: meter, m
 • kilometer: kilometer, km
 • miles: miles, mi
 • fot: fot

DISTANCE

SyntaxDISTANCE(SpatialPoint1, SpatialPoint2, 'units')
UtdataNummer
DefinitionReturnerar avståndet mellan två punkter i angiva <unit>.
Exempel
DISTANCE([Origin Point],[Destination Point], 'km')
Obs!

Enhetsnamn som stöds (måste stå inom citattecken i beräkningen, t.ex. 'miles'):

 • meter: meter, m
 • kilometer: kilometer, km
 • miles: miles, mi
 • fot: fot
DatabasbegränsningarDen här funktionen kan endast skapas med en liveanslutning, men fortsätter att fungera om datakällan konverteras till ett extrakt.

INTERSECTS

SyntaxINTERSECTS (geometry1, geometry2)
UtdataBooleskt
DefinitionReturnerar sant eller falskt och anger om två geometrier överlappar varandra i rymden.
Obs!Kombinationer som stöds: point/polygon (punkt/polygon), line/polygon (linje/polygon) och polygon/polygon.

MAKELINE

SyntaxMAKELINE(SpatialPoint1, SpatialPoint2)
UtdataGeometri (linje)
DefinitionGenererar en linjemarkering mellan två punkter
Exempel
MAKELINE(MAKEPOINT(47.59, -122.32), MAKEPOINT(48.5, -123.1))
Obs!Användbart för att ta fram ursprung-destinationskartor.

MAKEPOINT

SyntaxMAKEPOINT(latitude, longitude, [SRID])
UtdataGeometri (punkt)
Definition

Konverterar data från <latitude>- och <longitude>-kolumner till spatiala objekt.

Om det valfria argumentet <SRID> läggs till kan indata bestå av andra projicerade geografiska koordinater.

Exempel
MAKEPOINT(48.5, -123.1)
MAKEPOINT([AirportLatitude], [AirportLongitude])
MAKEPOINT([Xcoord],[Ycoord], 3493)
Obs!

MAKEPOINT kan inte använda de automatiskt genererade latitud- och longitudfälten. Koordinaterna måste vara inbyggda i datakällan från början.

SRID är ett koordinatreferens-ID där koder ur referenssystemet ESPG(Länken öppnas i ett nytt fönster) används för att specificera koordinatsystem. Om SRID inte anges antas WGS84 och parametrarna behandlas som latitud/longitud i grader.

Med MAKEPOINT kan du aktivera en datakälla spatialt, så att du kan koppla den till en spatialfil med hjälp av en spatial koppling. Mer information finns i Koppla spatialfiler i Tableau.

LENGTH

SyntaxLENGTH(geometry, 'units')
UtdataNummer
DefinitionReturnerar den geodetiska längden för linjesträngen eller -strängarna i <geometry> med hjälp av givna <units>.
Exempel
LENGTH([Spatial], 'metres')
Obs!Resultatet är <NaN> om geometriargumentet inte har några linjesträngar, även om andra element tillåts.

OUTLINE

SyntaxOUTLINE(spatial polygon)
UtdataGeometri
DefinitionKonverterar en polygongeometri till linjesträngar.
Obs!

Användbart för att skapa ett separat lager för en kontur som kan formateras på ett annat sätt än fyllningen.

Stöder polygoner i multipolygoner.

SHAPETYPE

SyntaxSHAPETYPE(geometry)
UtdataSträng
DefinitionReturnerar en sträng som beskriver strukturen för den spatiala <geometry>, som Empty, Point, MultiPoint, LineString, MultiLinestring, Polygon, MultiPolygon, Mixed och sådana som inte stöds
Exempel
SHAPETYPE(MAKEPOINT(48.5, -123.1)) = "Point"
Ytterligare funktioner
Du hittar mer information i Genomflödesfunktioner (RAWSQL)(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Reguljära uttryck

REGEXP_REPLACE(sträng, mönster, ersättning)

Returnerar en kopia av den givna strängen där mönstret för reguljära uttryck ersätts av ersättningssträngen. Den här funktionen är tillgänglig för datakällorna Textfil, Hadoop Hive, Google BigQuery, PostgreSQL, Tableau-dataextrakt, Microsoft Excel, Salesforce, Vertica, Pivotal Greenplum, Teradata (version 14.1 och senare), Snowflake och Oracle.

För Tableau-dataextrakt måste mönstret och ersättningen vara konstanter.

Mer information om syntax i reguljära uttryck finns i dokumentationen för datakällan. För Tableau-extrakt följer syntax för reguljära uttryck normerna för ICU (International Components for Unicode), ett projekt med öppen källkod med C/C++- och Java-bibliotek för Unicode-stöd, internationalisering och globalisering av program. Gå till sidan Regular Expressions(Länken öppnas i ett nytt fönster) i ICU-användarhandboken online.

Exempel

REGEXP_REPLACE('abc 123', '\s', '-') = 'abc-123'

REGEXP_MATCH(sträng, mönster)

Returnerar Sant om en understräng till den angivna strängen matchar mönstret för reguljära uttryck. Den här funktionen är tillgänglig för datakällorna Textfil, Google BigQuery, PostgreSQL, Tableau-dataextrakt, Microsoft Excel, Salesforce, Vertica, Pivotal Greenplum, Teradata (version 14.1 och senare), Impala 2.3.0 (via Cloudera Hadoop), Snowflake och Oracle.

För Tableau-dataextrakt måste mönstret vara en konstant.

Mer information om syntax i reguljära uttryck finns i dokumentationen för datakällan. För Tableau-extrakt följer syntax för reguljära uttryck normerna för ICU (International Components for Unicode), ett projekt med öppen källkod med C/C++- och Java-bibliotek för Unicode-stöd, internationalisering och globalisering av program. Gå till sidan Regular Expressions(Länken öppnas i ett nytt fönster) i ICU-användarhandboken online.

Exempel

REGEXP_MATCH('-([1234].[The.Market])-','\[\s*(\w*\.)(\w*\s*\])')=true

REGEXP_EXTRACT(sträng, mönster)


Returnerar den del av strängen som matchar mönstret för reguljära uttryck. Den här funktionen är tillgänglig för datakällorna Textfil, Hadoop Hive, Google BigQuery, PostgreSQL, Tableau-dataextrakt, Microsoft Excel, Salesforce, Vertica, Pivotal Greenplum, Teradata (version 14.1 och senare), Snowflake och Oracle.

För Tableau-dataextrakt måste mönstret vara en konstant.

Mer information om syntax i reguljära uttryck finns i dokumentationen för datakällan. För Tableau-extrakt följer syntax för reguljära uttryck normerna för ICU (International Components for Unicode), ett projekt med öppen källkod med C/C++- och Java-bibliotek för Unicode-stöd, internationalisering och globalisering av program. Gå till sidan Regular Expressions(Länken öppnas i ett nytt fönster) i ICU-användarhandboken online.

Exempel

REGEXP_EXTRACT('abc 123', '[a-z]+\s+(\d+)') = '123'

REGEXP_EXTRACT_NTH(sträng, mönster, index)

Returnerar den del av strängen som matchar mönstret för reguljära uttryck. Understrängen matchas till insamlingsgrupp n, där n är det givna indexet. Om index är 0 returneras hela strängen. Den här funktionen är tillgänglig för datakällorna Textfil, PostgreSQL, Tableau-dataextrakt, Microsoft Excel, Salesforce, Vertica, Pivotal Greenplum, Teradata (version 14.1 och senare) och Oracle.

För Tableau-dataextrakt måste mönstret vara en konstant.

Mer information om syntax i reguljära uttryck finns i dokumentationen för datakällan. För Tableau-extrakt följer syntax för reguljära uttryck normerna för ICU (International Components for Unicode), ett projekt med öppen källkod med C/C++- och Java-bibliotek för Unicode-stöd, internationalisering och globalisering av program. Gå till sidan Regular Expressions(Länken öppnas i ett nytt fönster) i ICU-användarhandboken online.

Exempel

REGEXP_EXTRACT_NTH('abc 123', '([a-z]+)\s+(\d+)', 2) = '123'

Specifika funktioner för Hadoop Hive

Obs! Endast PARSE_URL and PARSE_URL_QUERY-funktioner är tillgängliga för Cloudera Impala-datakällor.

GET_JSON_OBJECT(JSON-sträng, JSON-sökväg)

Returnerar JSON-objektet i JSON-strängen baserat på JSON-sökvägen.

PARSE_URL(sträng, url_part)

Returnerar en komponent av den givna URL-strängen, där komponenten definieras av url_part. Giltiga url_part-värden inkluderar: 'HOST', 'PATH', 'QUERY', 'REF', 'PROTOCOL', 'AUTHORITY', 'FILE' och 'USERINFO'.

Exempel

PARSE_URL('http://www.tableau.com', 'HOST') = 'www.tableau.com'

PARSE_URL_QUERY(sträng, nyckel)

Returnerar värdet för den specificerade frågeparametern i den givna URL-strängen. Frågeparametern definieras av nyckeln.

Exempel

PARSE_URL_QUERY('http://www.tableau.com?page=1&cat=4', 'page') = '1'

XPATH_BOOLEAN(XML-sträng, XPath-uttryckssträng)

Returnerar Sant om Xpath-uttrycket matchar en nod eller utvärderas som Sant.

Exempel

XPATH_BOOLEAN('<values> <value id=”0”>1</value><value id=”1”>5</value>', 'values/value[@id=”1”] = 5') = true

XPATH_DOUBLE(XML-sträng, XPath-uttryckssträng)

Returnerar flyttalsvärdet för Xpath-uttrycket.

Exempel

XPATH_DOUBLE('<values><value>1.0</value><value>5.5</value> </values>', 'sum(value/*)') = 6.5

XPATH_FLOAT(XML-sträng, XPath-uttryckssträng)

Returnerar flyttalsvärdet för Xpath-uttrycket.

Exempel

XPATH_FLOAT('<values><value>1.0</value><value>5.5</value> </values>','sum(value/*)') = 6.5

XPATH_INT(XML-sträng, XPath-uttryckssträng)

Returnerar det numeriska värdet för Xpath-uttrycket, eller Noll om Xpath-uttrycket inte kan utvärderas som ett nummer.

Exempel

XPATH_INT('<values><value>1</value><value>5</value> </values>','sum(value/*)') = 6

XPATH_LONG(XML-sträng, XPath-uttryckssträng)

Returnerar det numeriska värdet för Xpath-uttrycket, eller Noll om Xpath-uttrycket inte kan utvärderas som ett nummer.

Exempel

XPATH_LONG('<values><value>1</value><value>5</value> </values>','sum(value/*)') = 6

XPATH_SHORT(XML-sträng, XPath-uttryckssträng)

Returnerar det numeriska värdet för Xpath-uttrycket, eller Noll om Xpath-uttrycket inte kan utvärderas som ett nummer.

Exempel

XPATH_SHORT('<values><value>1</value><value>5</value> </values>','sum(value/*)') = 6

XPATH_STRING(XML-sträng, XPath-uttryckssträng)

Returnerar texten för den första matchande noden.

Exempel

XPATH_STRING('<sites ><url domain=”org”>http://www.w3.org</url> <url domain=”com”>http://www.tableau.com</url></sites>', 'sites/url[@domain=”com”]') = 'http://www.tableau.com'

Specifika funktioner för Google BigQuery

DOMAIN(string_url)

När en URL-sträng anges returneras domänen som en sträng.

Exempel

DOMAIN('http://www.google.com:80/index.html') = 'google.com'

GROUP_CONCAT(uttryck)

Sammanfogar värden från alla poster till en enda komma-avgränsad sträng. Den här funktionen fungerar som SUM() för strängar.

Exempel

GROUP_CONCAT(Region) = ”Central,East,West”

HOST(url-sträng)

När en URL-sträng anges returneras värdnamnet som en sträng.

Exempel

HOST('http://www.google.com:80/index.html') = 'www.google.com:80'

LOG2(nummer)

Returnerar logaritmbas 2 för ett nummer.

Exempel

LOG2(16) = '4.00'

LTRIM_THIS(sträng, sträng)

Returnerar den första strängen med eventuell förekomst av inledning av den andra strängen borttagen.

Exempel

LTRIM_THIS('[-Sales-]','[-') = 'Sales-]'

RTRIM_THIS(sträng, sträng)

Returnerar den första strängen med eventuell förekomst av avslutning av den andra strängen borttagen.

Exempel

RTRIM_THIS('[-Market-]','-]') = '[-Market'

TIMESTAMP_TO_USEC(uttryck)

Konverterar en TIMESTAMP-datatyp till en UNIX-tidsstämpel på några mikrosekunder.

Exempel

TIMESTAMP_TO_USEC(#2012-10-01 01:02:03#)=1349053323000000

USEC_TO_TIMESTAMP(uttryck)

Konverterar en UNIX-tidsstämpel till en TIMESTAMP-datatyp på några mikrosekunder.

Exempel

USEC_TO_TIMESTAMP(1349053323000000) = #2012-10-01 01:02:03#

TLD(url-sträng)

Returnerar toppnivådomänen i en angiven URL-sträng samt lands-/regiondomänen om en sådan finns.

Exempel

TLD('http://www.google.com:80/index.html') = '.com'

TLD('http://www.google.co.uk:80/index.html') = '.co.uk'Vill du lära dig mer om funktioner?

Läs funktionsavsnitt(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Se även

Tableau-funktioner (i bokstavsordning)(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!