Skapa LOD-uttryck i Tableau

Med hjälp av LOD-uttryck kan du beräkna värden på datakällsnivå och visualiseringsnivå. LOD-uttryck erbjuder dock ännu bättre kontroll över den detaljnivå som ska användas. De kan köras på en mer detaljerad nivå (INCLUDE), en mindre detaljerad nivå (EXCLUDE) eller en helt oberoende nivå (FIXED).

Den här artikeln förklarar vilka typer av LOD-uttryck som kan användas i Tableau, när de ska användas och hur de formateras.

Hur du skapar LOD-uttryck

Följ stegen nedan för mer information om hur du skapar och använder ett LOD-uttryck i Tableau.

Steg 1: Konfigurera visualiseringen

 1. Öppna Tableau Desktop och anslut till den sparade datakällan Sample – Superstore.
 2. Navigera till ett nytt arbetsblad.
 3. Från rutan Data drar du Region till hyllan Kolumner.
 4. Från rutan Data drar du Försäljning till hyllan Rader.

  Ett stapeldiagram visas med summan av försäljningen för varje region.

Steg 2: Skapa LOD-uttrycket

Istället för summan av all försäljning per region kanske du även vill se den genomsnittliga försäljningen per kund för varje region. Du kan använda ett LOD-uttryck för att göra detta.

 1. Välj Analys > Skapa beräknat fält.
 2. Gör följande i den beräkningsredigerare som visas:
  • Ge beräkningen namnet, försäljning per kund.
  • Ange följande LOD-uttryck:

   { INCLUDE [Customer Name] : SUM([Sales]) }

 3. Klicka på OK när du är klar.

  Det nyligen skapade LOD-uttrycket läggs till i rutan Data. Se avsnittet Typer av LOD-uttryck för mer information om vilka typer av LOD-uttryck du kan använda.

Steg 3: Använd LOD-uttrycket i visualiseringen

 1. Från rutan Data drar du Försäljning per kund till hyllan Rader och placerar det till vänster om SUM(Försäljning).
 2. På hyllan Rader högerklickar du på Försäljning per kund och väljer Mätvärde (summa) > Medelvärde.

  Du kan nu se både summan av all försäljning och den genomsnittliga försäljningen per kund för varje region. Du kan till exempel se att försäljningen i den centrala regionen var totalt cirka 500 000 USD med en genomsnittlig försäljning på cirka 800 USD per kund.

Använd ett snabbt LOD-uttryck

Du kan skapa ett LOD-uttryck av typen FIXED utan att behöva ange hela beräkningen i dialogrutan för beräkning.

Du kan skapa en snabb LOD-beräkning på två sätt.

 1. Öppna rutan Data och klicka på Ctrl och drar det mätvärde du vill aggregera till den önskade dimensionen. Ett nytt fält visas som en LOD-beräkning av typen FIXED.

  Aggregeringen i det aggregerade uttrycket kommer från standardaggregatet på mätvärdet. Detta är vanligtvis SUM. Högerklicka på det nya fältet och redigera beräkningen för att ändra aggregeringen eller på annat sätt redigera LOD.

 2. Alternativt kan du öppna rutan Data, välja mätvärdet som ska aggregeras och sedan klicka på Ctrl och på dimensionen du vill aggregera på.
  • Högerklicka på markerade fält och välj Skapa > LOD-beräkning ....
  • (Valfritt) Ändra LOD i beräkningsredigeraren.
  • Välj OK.

  En gif som visar processen för att skapa en snabb LOD-beräkning.

Syntax för LOD-uttryck

Ett LOD-uttryck har följande struktur:

{[FIXED | INCLUDE | EXCLUDE] <dimension declaration > : <aggregate expression>}

{ }

Hela LOD-uttrycket anges med klammerparenteser.

[FIXED | INCLUDE | EXCLUDE]

Det första elementet efter den inledande klammerparentesen är ett av följande omfattningsnyckelord:

FIXED

 • LOD-uttryck av typen FIXED beräknar värden baserat på angivna dimensioner utan hänsyn till detaljnivån i vyn, dvs. oavsett andra dimensioner i vyn.
 • LOD-uttryck av typen FIXED ignorerar även alla filter i vyn förutom kontextfilter, datakällfilter och extraktfilter.

Exempel: { FIXED [Region] : SUM([Sales]) }

Mer information om LOD-uttryck av typen FIXED och exempel på scenarier där de används finns i avsnittet FIXED.

INCLUDE

 • LOD-uttrycket INCLUDE beräknar värden med hjälp av de angivna dimensionerna, utöver de dimensioner som redan finns i vyn.
 • LOD-uttryck av typen INCLUDE är mest användbara när du inkluderar en dimension som inte finns i vyn.

Exempel: { INCLUDE [Customer Name] : SUM([Sales]) }

Mer information om LOD-uttryck av typen INCLUDE och exempel på scenarier där de används finns i avsnittet INCLUDE.

EXCLUDE

 • LOD-uttryck av typen EXCLUDE tar uttryckligen bort dimensioner från uttrycket, dvs. de subtraherar dimensioner från detaljnivån i vyn.
 • LOD-uttryck av typen EXCLUDE är mest användbara för att eliminera en dimension i vyn.

Exempel: {EXCLUDE [Region]: SUM([Sales])}

Mer information om LOD-uttryck av typen EXCLUDE och exempel på scenarier där de används finns i avsnittet EXCLUDE.

Tabellnivå

 • När det gäller ett LOD-uttryck på tabellnivå krävs inget nivånyckelord. Mer information finns i avsnittet Tabellnivå.

<dimensionsdeklaration>

Anger en eller flera dimensioner som anger omfattningen av det aggregerade uttrycket, enligt nyckelordet.

 • FIXED [Namn]

Använd kommatecken för att avskilja flera dimensioner.

 • [Segment], [Category], [Region]

Du kan använda valfritt uttryck som utvärderas som en dimension, inklusive datumuttryck.

 • {FIXED YEAR([Order Date]) : SUM(Sales)} aggregerar summan av Försäljning på årsnivå.
 • {INCLUDE DATETRUNC('day', [Order Date]) : AVG(Profit)} aggregerar summan av Försäljning för [Order Date] trunkerat till delen datum per dag. Då det är ett INCLUDE-uttryck kommer det även att använda dimensionerna i vyn för att aggregera värdet:

Obs! Det rekommenderas att du drar fälten till beräkningsredigeraren när dimensionsdeklarationer skapas i stället för att ange dem manuellt. Om du till exempel ser YEAR([Order Date]) på en hylla och sedan anger det som dimensionsdeklarationen matchar det inte fältet på hyllan. Om du istället drar fältet från hyllan till uttrycket blir det DATEPART('year', [Order Date]) och matchar fältet på hyllan.

Med beräkningar sparade i rutan Data kan Tableau inte matcha namnet på en beräkning med dess innehåll. Till exempel:

 • Skapa en beräkning: MyCalculation = YEAR([Order Date])
 • Skapa ett LOD-uttryck av typen EXCLUDE {EXCLUDE YEAR([Order Date]) : SUM(Sales)}

Om du använder båda beräkningarna i vyn utesluts inte MyCalculation. LOD-uttrycket förstår inte att YEAR([Order Date]) är samma som MyCalculation.

Samma gäller om uttrycket av typen EXCLUDE specificerade MyCalculation ({EXCLUDE MyCalculation : SUM(Sales)} ) och då är YEAR([Order Date]) inte uteslutet.

: (ett kolon)

Dimensionsdeklarationen separeras från det aggregerade uttrycket med ett kolon.

<aggregerat uttryck>

Det aggregerade uttrycket är beräkningen som utförs. Till exempel SUM(Sales) eller AVG(Discount). Resultaten av beräkningen i det aggregerade uttrycket beror på den deklarerade dimensionen och nyckelordet.

Det aggregerade uttrycket måste aggregeras. ATTR-aggregeringen stöds dock inte. Det behöver inte vara en enkel aggregering. Det kan innehålla beräkningar, inklusive andra LOD-uttryck: {FIXED [Question] : AVG(IF [Answer] = "Red" THEN 1 ELSE 0 END )}

Tabellberäkningar är inte tillåtna i det aggregerade uttrycket.

LOD-uttryck på tabellnivå innehåller endast det aggregerade uttrycket inuti hakparenteser såsom {MIN(Grade)}.

Typer av LOD-uttryck

Du kan skapa tre typer av LOD-uttryck i Tableau:

Du kan också omfatta ett LOD-uttryck i tabellen. Detta kallas ett LOD-uttryck på Tabellnivå.

FIXED

LOD-uttrycket FIXED beräknar ett värde med hjälp av de angivna dimensionerna, utan att referera till dimensionerna i vyn.

Exempel

Följande LOD-uttryck av typen FIXED beräknar försäljningssumman per region:

{FIXED [Region] : SUM([Sales])}

Detta LOD-uttryck med namnet [Försäljning per region] placeras sedan i Text för att visa den totala försäljningen per region.

Vyns detaljnivå är [Region] och [State]. Men LOD-uttryck av typen FIXED tar inte hänsyn till dimensionerna i vyn, endast de dimensioner som anges i beräkningen (här, Region ). Därför är värdena för de enskilda staterna i varje region identiska. Se Aggregering och LOD-uttryck för mer information.

Om nyckelordet är INCLUDE istället för FIXED skulle värdena vara olika för varje stat. INCLUDE använder dimensionen i uttrycket ([Region]) och eventuella ytterligare dimensioner i vyn ([State]) när uttrycket utvärderas.

INCLUDE

LOD-uttrycket INCLUDE beräknar värden med hjälp av de angivna dimensionerna, utöver de dimensioner som redan finns i vyn.

INCLUDE är användbart när du vill köra beräkningar på mycket detaljerad nivå i databasen med aggregera om på en mindre detaljnivå i vyn. Fält som bygger på LOD-uttrycket av typen INCLUDE ändras efterhand som du lägger till eller tar bort dimensioner i vyn.

Exempel 1

Det här LOD-uttrycket av typen INCLUDE beräknar den totala försäljningen per kund:

{ INCLUDE [Customer Name] : SUM([Sales]) }

När LOD-uttrycket placeras på hyllan Rader och aggregeras som AVG samt dimensionen [Region] placeras på hyllan Kolumner, visar vyn det genomsnittliga kundförsäljningsbeloppet per region:

Exempel 2

Det här LOD-uttrycket av typen INCLUDE beräknar försäljningssumman per län:

{ INCLUDE [State] : SUM(Sales)}

Beräkningen placeras på hyllan Rader och aggregeras som ett genomsnitt. Den resulterande visualiseringen ger ett genomsnitt av summan av försäljningen per län mellan kategorier.

LOD-uttryckets resultat uppdateras när du lägger till Segment i hyllan Kolumner och beräkningen flyttas till Etikett. Nu kan du se hur den genomsnittliga summan av försäljning per län varierar mellan kategorier och segment.

EXCLUDE

LOD-uttryck av typen EXCLUDE deklarerar dimensioner som ska utelämnas från detaljnivån i vyn.

EXCLUDE är användbart i scenarier med ”procent av totalvärde” eller ”skillnad mot totala genomsnitt”. De är jämförbara med Totalsummor och Referenslinjer.

EXCLUDE kan inte användas i uttryck på radnivå (där det inte finns några dimensioner att utelämna). De kan ändra en beräkning på vynivå eller andra LOD-nivåer.

Exempel 1

Följande LOD-uttryck av typen EXCLUDE beräknar den genomsnittliga totala försäljningen per månad och utesluter sedan månaden:

 1. Skapa först ett fält för månad/år i Orderdatum.
  • Högerklicka på ”Orderdatum” i rutan Data och välj Skapa > Skapa anpassat datum.
  • Välj ”Månad/år” från detaljlistan. Lämna valet som diskret.
 2. Skapa sedan ett LOD-uttryck med namnet ”genomsnittlig försäljning per månad”:

  {EXCLUDE [Order Date (Month / Year)] : AVG({FIXED [Order Date (Month / Year)] : SUM([Sales])})}

  Observera att detta är ett kapslat LOD-uttryck, det är alltså ett LOD-uttryck inuti ett annat LOD-uttryck.

 3. Beräkningen kan sedan subtraheras från försäljningssumman per månad genom att en ad hoc-beräkning placeras på hyllan Rader:

 4. Placera Month([Order Date]) på hyllan Kolumner

Den resulterande vyn visar skillnaden mellan faktisk försäljning per månad och den genomsnittliga månadsförsäljningen för hela fyraårsperioden:

Exempel 2

Skapa ett LOD-uttryck med namnet ”ExcludeRegion” som exkluderar [Region] från summan av [Sales]:

{EXCLUDE [Region]: SUM([Sales])}

Överväg följande vy som delar upp försäljningssumman per region och månad:

Att placera [ExcludeRegion] på Färg skuggar vyn och visar total försäljning per månad, utan den regionala komponenten:

Tabellnivå

Du kan definiera ett LOD-uttryck på tabellnivå utan att använda något omfattningsnyckelord. Följande uttryck returnerar till exempel det minsta (tidigaste) orderdatumet för hela tabellen:

{MIN([Order Date])}

Detta motsvarar ett LOD-uttryck av typen FIXED utan någon dimensionsdeklaration:

{FIXED : MIN([Order Date])}

Se även

Introduktion till LOD-uttryck(Länken öppnas i ett nytt fönster)

En närmare titt på LOD-uttryck(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Titta på LOD-uttryck(Länken öppnas i ett nytt fönster)

De 15 bästa LOD-uttrycken(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Förstå LOD-uttryck(Länken öppnas i ett nytt fönster)

Hur LOD-uttryck fungerar i Tableau

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!