Ange autentiseringsuppgifter för åtkomst till publicerade data

När du publicerar en arbetsbok till Tableau Cloud eller Tableau Server kan du publicera datakällan som den ansluter till som en del av arbetsboken (inbäddad i arbetsboken) eller som en separat, fristående datakälla. Dessutom kan du anpassa sättet på vilket inloggningsuppgifter erhålls, om datakällan du publicerar kräver autentisering.

Typen av autentisering som krävs är oberoende av hur man loggar in på Tableau Cloud- eller Tableau Server-platsen. Om du vill ge användare direkt åtkomst till data i arbetsboken skulle du bädda in en databasanvändares inloggningsuppgifter i datakällans anslutning. Men alla som visar arbetsboken skulle fortfarande behöva ha möjlighet att logga in på Tableau Cloud- eller Tableau Server-platsen för att öppna arbetsboken.

I det här avsnittet beskrivs hur du ställer in autentisering för dataanslutningar som en del av publiceringsprocessen.

Obs! Det här ämnet gäller inte anslutningar som inte kräver autentisering, såsom textfiler och Excel-filer.

Ange autentiseringstyp

För många typer av anslutningar kan du bädda in en databasanvändares användarnamn och lösenord eller använda enkel inloggning. Specifika undantag beskrivs senare i detta avsnitt.

I följande steg beskrivs hur du anger autentisering som del av publiceringen av en datakälla eller arbetsbok. Du kan göra detta för varje anslutning i datakällan.

 1. I dialogrutan Publicera arbetsbok går du till området Datakällor, där arbetsbokens anslutningar anges, och väljer Redigera.
 2. I popup-fönstret Hantera datakällor väljer du en autentiseringstyp för varje anslutning i datakällan, när du har bestämt dig om du ska publicera datakällan separat eller som en del av arbetsboken. Vilka autentiseringstyper som är tillgängliga beror på anslutningstypen och kan innefatta en eller flera av följande:
  • Uppmana användare: Användare måste ange sina egna inloggningsuppgifter för databasen för att öppna publicerade data när vyn eller arbetsboken läses in.
  • Inbäddat lösenord: De inloggningsuppgifter du använde för att ansluta till data sparas med anslutningen och används av alla som öppnar datakällan eller arbetsboken du publicerar.
  • Server körs som konto: Ett enda Kerberos-tjänstkonto används för att autentisera användaren. På Windows är detta det konto som Tableau Server kör som. På Linux kan det vara vilket Kerberos-konto som helst.
  • Inloggningsuppgifter för Viewer: Inloggningsuppgifter för Viewer överförs genom databasen med enkel inloggning (vanligtvis Kerberos).
  • Impersonera med inbäddat konto eller Impersonera med serverns Kör som tjänst-konto: Impersonering med inbäddade inloggningsuppgifter ansluter med de inbäddade inloggningsuppgifterna och växlar sedan till användarens identitet (endast för databaser som har stöd för detta). Impersonering med ett Kör som tjänst-konto fungerar på liknande sätt, men ansluter först med Kerberos-tjänstkontot innan det växlar till användarens identitet.
  • Uppdatering inte aktiverat eller Tillåt uppdateringsåtkomst: Dessa alternativ visas när du publicerar ett extrakt av molndata från till exempel Salesforce, och inloggningsuppgifter för databasen krävs för att komma åt underliggande data. Tillåt uppdateringsåtkomst bäddar in inloggningsuppgifterna i anslutningen, så att du kan konfigurera uppdateringar av extraktet enligt ett regelbundet schema.

Viktigt: Hur du vill hålla extraherade data aktuella är också en faktor:

 • Om du vill konfigurera ett automatiskt uppdateringsschema måste du bädda in lösenordet i anslutningen.
 • Om du publicerar en anslutning till molndata i Tableau Cloud påminns du under publiceringsstegen om du behöver lägga till Tableau Cloud i dataleverantörens godkännandelista.
 • Du kan inte publicera ett extrakt som skapas från en Kerberos-delegerad datakälla med säkerhet på radnivå.

Dropbox-, OneDrive-anslutningar

För Dropbox och OneDrive skapar Tableau sparade inloggningsuppgifter och bäddar in dem i datakällan eller arbetsboken när du publicerar en datakälla eller arbetsbok och väljer Inbäddat lösenord.

Arbetsboksanslutningar till Tableau-datakällor

När du publicerar en arbetsbok som ansluter till en Tableau Cloud- eller Tableau Server-datakälla anger du om arbetsboken kan öppna den publicerade datakälla som den ansluter till, i stället för att ställa in inloggningsuppgifterna på att öppna underliggande data. Oavsett ursprunglig datatyp är valet för serverdatakällor alltid Inbäddat lösenord eller Uppmana användare.

Om du väljer att uppmana användare måste en användare som öppnar en arbetsbok ha behörigheterna Visa och Anslut i datakällan för att kunna se data. Om du väljer inbäddat lösenord kan användare se informationen i arbetsboken även om de inte har behörigheterna Visa och Anslut.

Virtuella anslutningar

Från och med Tableau Cloud och Tableau Server 2022.3 Tableau Desktop 2022,4, kan användaren som tittar på innehållet få dina behörigheter för att ansluta till och söka i den virtuella anslutningen när du publicerar Tableau-innehåll som en datakälla eller arbetsbok som använder en virtuell anslutning och väljer Bädda in lösenord eller Bädda in inloggningsuppgifter. Alla datapolicyer som är kopplade till den virtuella anslutningen utvärderas dock alltid med användarens identitet – inte din.

Till exempel publicerar du en arbetsbok som använder en virtuell anslutning. För att låta de som använder arbetsboken ansluta till och fråga efter data via den virtuella anslutningen bäddar du in dina behörigheter att ansluta till och söka i den virtuella anslutningen. Sedan förhindrar alla datapolicyer som är kopplade till den virtuella anslutningen arbetsbokens användare från att komma åt känsliga data.

När det utvärderas om tabellerna i en virtuell anslutning kan ses och nås används innehållsskaparens identitet. Vid utvärdering av eventuella datapolicyer som är kopplade till tabellerna i en virtuell anslutning används dock användarens identitet. Och innehållsskaparen kan bara bädda in anslutningsbehörigheter till den virtuella anslutningen – inte redigeringsbehörigheter.

Om du väljer att inte bädda in behörigheter kan endast användare med behörighet att komma åt arbetsboken eller datakällan och med anslutningsbehörigheter till den virtuella anslutningen komma åt arbetsboken eller datakällan.

Alternativen för att bädda in lösenord och inloggningsuppgifter för virtuella anslutningar fungerar inte i Tableau Cloud 2022.2, Tableau Server och Tableau Desktop 2022.3 2022.1 och tidigare. Om du väljer dessa alternativ innan du uppgraderar till 2022.3 (för Tableau Cloud och Tableau Server) eller 2022,4 (för Tableau Desktop) kommer alternativen att fungera som förväntat efter att du har uppgraderat. Då kan du bädda in dina behörigheter för att fråga efter en virtuell anslutning.

Se även

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!