Säkerhetskopiera Tableau Server-data

Regelbunden säkerhetskopiering av Tableau Server är ett viktigt steg i korrekt administration och underhåll av din server. Du kan använda kommandot tsm maintenance restore för att återställa säkerhetskopior av Tableau Server som har skapats med kommandot tsm maintenance backup Säkerhetskopior av databaser som gjorts på andra sätt och ögonblicksbilder av virtuella datorer är inte giltiga källor för att återställa Tableau Server, så det är väldigt viktigt att du har en uppdaterad säkerhetskopia.

 

Du kan endast återställa från en säkerhetskopia som har samma typ av identitetsregister som servern som körs. En säkerhetskopia från en server som använder lokal autentisering kan till exempel återställas till en Tableau-server som har initierats med lokal autentisering. En säkerhetskopia från en server som använder Active Directory-autentisering kan dock inte återställas till en server som har initierats med lokal autentisering.

Tableau Server-data inkluderar dataextraktfiler, liksom Tableau PostgreSQL-databasen, som innehåller arbetsboks- och användarmetadata samt konfigurationsdata. När du använder TSM för att skapa en säkerhetskopia sparas alla dessa data i en enda fil med filtillägget .tsbak. Om du kör en distribuerad installation av Tableau Server säkerhetskopieras data från alla noder.

Intervallen för dina säkerhetskopior beror på miljön, inklusive hur mycket servern används och i vilken utsträckning och hur ofta innehåll och användare ändras. Eventuella ändringar eller uppdateringar som inträffar efter din säkerhetskopia kommer att gå förlorade om det uppstår ett systemfel och du behöver återställa Tableau Server. Ju mer aktivitet det finns, desto oftare behöver du säkerhetskopiera servern.

Förutom regelbunden säkerhetskopiering bör du alltid skapa en säkerhetskopia innan uppgradering sker till en ny version av Tableau Server. Uppgraderingsprocessen skapar inte en säkerhetskopia förutom när versionen av PostGRES uppdateras. Sedan skapar uppgraderingsprocessen en endast PostGRES-säkerhetskopia som ska användas internt.

För att skydda mot dataförlust bör du lagra .tsbak-filen på en dator som inte är en del av din Tableau Server-installation, efter att du har skapat säkerhetskopian.

Användning av diskutrymme för säkerhetskopiering

Nödvändigt diskutrymme för att skapa en säkerhetskopia varierar beroende på mängden data i Tableau Server-lagringsplatsen och fillagringstjänsterna och deras samlokalisering med tabadmincontroller-tjänsten. Vid säkerhetskopiering pausas tillfälligt bakgrundsuppgifter för att rensa upp gamla extrakt. Detta innebär att uppdatering av extrakt kommer att lämna extra filer på plats under den tid som säkerhetskopieringen pågår, vilket ökar mängden diskutrymme som används. Om säkerhetskopieringen tar lång tid, eller om din organisation använder många extrakt som uppdateras regelbundet, kan detta innebära tillfällig användning av en stor mängd diskutrymme. Dessa tillfälliga filer tas bort efter att säkerhetskopieringen slutförts.

Följande tabell listar diskutrymmeskraven för säkerhetskopiering baserat på om noden är värd för lagringsplatsen, fillagring, styrenhet eller någon kombination av dem. I Tableau Server-miljöer med flera noder måste det nödvändiga diskutrymmet uppskattas på varje nod.

Lagringsplats FillagringStyrenhetNödvändigt diskutrymme
  

3x lagringsplatsdata + 250 MB

För att få en uppskattning av datastorleken på lagringsplatsen kan du kontrollera storleken på katalogen <data directory>/pgsql/data/base.

Erhåll exakt storlek på lagringsplatsdata genom att öppna säkerhetskopian och använda storleken på workgroup.pg_dump-filen.

  

1.5x fillagringsdata

Erhåll en uppskattning av fillagringsdata (extrakt, flöden, etc.) genom att kontrollera storleken på katalogen <data directory>/dataengine.

  3x lagringsplatsdata + 250 MB + 2,5 x fillagringsdata
 3x lagringsplatsdata + 250 MB + 1,5 x fillagringsdata
 3x lagringsplatsdata + 250 MB + 1,5 x fillagringsdata
 3x lagringsplatsdata + 250 MB + 2,5 x fillagringsdata
3x lagringsplatsdata + 250 MB + 1,5 x fillagringsdata

Optimera säkerhetskopiering av Tableau Server

Det finns flera sätt du kan maximera effektiviteten på säkerhetskopieringen. Din miljö kan påverka hur effektiva var och en är. Testa därför med dina data för att se vilken som fungerar bäst.

Optimera med topologikonfigurationer:

 • Att samlokalisera fillagring på samma nod som administrationsstyrenheten kan reducera den tid det tar att säkerhetskopiera Tableau Server genom att reducera eller eliminera behovet av att föra över data mellan noder under säkerhetskopieringen. Detta gäller särskilt om organisationen använder många extrakt.
 • Att samlokalisera lagringsplatsen (pgsql) med Administrationsstyrenhet-noden kan även bidra till att reducera tiden för säkerhetskopieringen men tidsbesparingarna är mindre betydande än för fillagringen.

Administrationsstyrenheten finns vanligtvis på den initiala noden såvida du inte har haft en initial nod som inte fungerar och har flyttat styrenheten till en annan nod.

Optimera med strategier för säkerhetskopiering:

Säkerhetskopiering är en resurskrävande process. Om möjligt är det över lag en bra strategi att köra säkerhetskopieringar under perioder med låg trafik. Detta beror dock på dina krav och hur ofta Tableau Server-data uppdateras samt de återställningskrav som finns. Se Katastrofåterställning med Tableau Server för en detaljerad förklaring av säkerhetskopiering och katastrofåterställning. Här följer några strategier för säkerhetskopiering och du kan anpassa dem efter dina krav

 • Typ av lagring: SSD-enheter rekommenderas i allmänhet för säkerhetskopiering. SSD-enheter hjälper till att göra säkerhetskopior snabbare som även kan slutföras på en kortare tid jämfört med traditionella snurrande diskar.
 • Komprimering av säkerhetskopior: Du har möjlighet att skapa dina säkerhetskopior med eller utan komprimering. När du kör säkerhetskopiering med komprimering är storlek på kopiorna jämförelsevis mindre. Du kan dock se en långsammare prestanda. Om ditt mål är mer fokuserat på hastighet bör du därför välj alternativet --skip-compression:

  Använd alternativet --skip-compression när du säkerhetskopierar Tableau Server. Detta skapar en säkerhetskopia utan att använda komprimering och resultet är en större säkerhetskopia. Tiden det tar för säkerhetskopieringen att slutföras kan dock vara kortare. Mer information finns i avsnittet om tsm maintenance backup.

 • Säkerhetskopia med ögonblicksbild: Det här alternativet är endast tillgängligt om du har konfigurerat Tableau Server med extern fillagring. Även om prestandan för säkerhetskopiering av ögonblicksbilder beror på typen av nätverksansluten lagring, är säkerhetskopior av ögonblicksbilder i allmänhet snabbare än en traditionell säkerhetskopiering av Tableau Server. Se Extern fillagring på Tableau Server för mer information.

 

Skapa en säkerhetskopia med TSM:s kommandoradsgränssnitt (CLI)

Använd kommandot tsm maintenance backup för att skapa en säkerhetskopia av de data som hanteras av Tableau Server. Dessa data inkluderar dataextraktfiler och Tableau PostgreSQL-databasen, som innehåller arbetsboks- och användarmetadata.

Kontrollera att behörigheterna är korrekt konfigurerade för följande scenarier innan du säkerhetskopierar Tableau Server:

 • Tableau Server installerat på en icke-standardenhet: Om du har installerat Tableau Server på en icke-standardenhet eller -katalog måste du manuellt konfigurera behörigheter för nätverkstjänstkontot. Du kan också behöva konfigurera ytterligare behörigheter för kör som tjänst-kontot. Se Installera på en plats som inte är standard.
 • Vid säkerhetskopiering av Tableau Server på Windows, till en nätverksenhet, måste datorns konto ha skrivåtkomst till nätverksresursen dit filerna för säkerhetskopian skrivs (detta är vanligtvis inte fallet och du ansvarar för att konfigurera detta om du vill säkerhetskopiera servern till en nätverksresurs).

Om du vill säkerhetskopiera serverns konfigurationsdata använder du kommandot tsm-inställningar. När du använder kommandot tsm maintenance backup märks säkerhetskopian med det aktuella datumet:

tsm maintenance backup -f <backup_file> -d

Mer information finns i avsnittet om tsm maintenance backup.

Skapa en säkerhetskopia före uppgradering

Du bör alltid skapa en säkerhetskopia innan du uppgraderar Tableau Server. Du kan skapa en säkerhetskopia medan Tableau Server körs och minimera den tid som servern är otillgänglig under uppgraderingen. Processen för att skapa en säkerhetskopia före uppgradering är densamma som för att skapa vanliga säkerhetskopior, med särskild hänsyn för distribuerade installationer.

Obs! Avinstallera Tableau Server från alla noder som du inte inkluderar i den nya installationen, för att undvika konflikter mellan de gamla noderna och den nya installationen.

Säkerhetskopiering under uppgraderingar

Under en uppgradering av Tableau Server skapas en tillfällig säkerhetskopia av databasen (vid behov), för att möjliggöra migreringar som sker som en del av uppgraderingarna. Detta görs under uppgraderingen och har i de flesta fall ingen anmärkningsvärd påverkan på uppgraderingen. I vissa särskilda fall kan ytterligare påverkan förekomma:

 • Uppgraderingar till Tableau Server 2022.1 (eller senare) från version 2021.4 (eller tidigare) – Om du utför blåa/gröna uppgraderingar eller uppgraderar Tableau Server 2021.4 (eller tidigare) manuellt med tsm maintenance (backup and restore) måste du aktivera legacy-identity-mode innan du kan återställa till Tableau Server 2022.1 (eller senare). Se Felsöka problem med identitetsmigrering för mer information.
 • Uppdatering till en nyare version av pgsql – Om en uppgradering innehåller en uppdatering till en nyare version av databasen som används för Tableau-lagringsplatsen, utförs den interna säkerhetskopian för uppgraderingen utan komprimering, för att spara tid. Detta kräver ytterligare tillfälligt diskutrymme under uppgraderingen.

  Tableau Server-versioner som innehåller en uppdatering till en nyare version av databasen: 2020.4.

Schemaläggning och hantering av säkerhetskopior

Från och med 2020.4.0 kan du använda tsm-kommandon för att schemalägga säkerhetskopieringen. Du måste göra detta från kommandoraden (det finns inget TSM UI för att schemalägga säkerhetskopieringar). Kommandot tsm maintenance backup låter dig skapa och uppdatera säkerhetskopieringsscheman. Kommandona tsm schedules ger dig möjlighet att visa, ta bort, pausa, återuppta och uppdatera scheman.

Så här schemalägger du säkerhetskopieringen:

 1. Öppna en kommandotolk som administratör på den ursprungliga noden (noden där TSM är installerad).

 2. Kör följande kommando:

  tsm maintenance backup -f <backup-file> -sr <recurrence> -st <time-to-run> -sd <days-to-run> -sn <schedule-name>
  

  Om du till exempel vill skapa ett säkerhetskopieringsschema med namnet ”månatlig säkerhetskopiering” som körs den 15:e varje månad kl. 02.00 och genererar en fil med namnet <yyyy.mm.dd.hh.mm>-ts-mid_month_backup.tsbak:

  tsm maintenance backup -f ts-mid_month_backup -sr monthly -st 02:00 -sd 15 -sn monthly-backup
  

Så här visar du en schemalagd säkerhetskopiering:

 1. Öppna en kommandotolk som administratör på den ursprungliga noden (noden där TSM är installerad).

 2. Kör följande kommando:

  tsm schedules list 
  

  Du kan sortera scheman efter schemalagd körtid, tidigast till senast, eller efter namn med alternativen --next-run eller --schedule-name. Du kan växelvis visa information för ett enskilt schema med alternativet --schedule-id. När du tittar på ett enskilt schema ser du ytterligare information om det, inklusive när det skapades, hur många gånger det har körts och vilka specifika alternativ som används när det körs. Jobbalternativ visas i JSON-format såsom ”Job args”.

Så här uppdaterar du en schemalagd säkerhetskopiering:

 1. Öppna en kommandotolk som administratör på den ursprungliga noden (noden där TSM är installerad).

 2. Kör följande kommando:

  tsm schedules update --schedule-id <ID> --schedule-time <time-to-run> --schedule-recurrence <frequency> --schedule-days <day-to-run>
  

  Obs! Om du vill lägga till eller ändra ett namn använder du kommandot tsm-maintenance-backup.

Så här avbryter du eller återupptar ett säkerhetskopieringsschema:

 1. Öppna en kommandotolk som administratör på den ursprungliga noden (noden där TSM är installerad).

 2. Kör ett av följande kommandon:

  • Så här avbryter du ett schema:

   tsm schedules suspend --schedule-id <scheduleID>
   
  • Så här återupptar du ett avbrutet schema:

   tsm schedules resume --schedule-id <scheduleID>
   

Skript för säkerhetskopiering

Om du säkerhetskopierar ofta kanske du vill skapa ett skript som utför säkerhetskopieringen och relaterade uppgifter åt dig. Dessa uppgifter innefattar följande:

 • Rensa upp filer och mappar innan du kör säkerhetskopian.

 • Köra själva säkerhetskopian.

 • Kopiera säkerhetskopian till en separat dator för säker förvaring.

Det här avsnittet diskuterar tsm-kommandon som du kan använda tillsammans för att utföra en säkerhetskopia och relaterade uppgifter.

Obs! TSM är en kommandofil. Om du vill köra tsm-kommandon i en annan kommandofil använder du kommandot call . Till exempel ”call tsm maintenance ziplogs”. Om du gör detta återgår kontrollen till batchfilen. Du måste också autentisera till TSM innan du kan skicka några kommandon. Du hittar mer information i Autentisering med tsm CLI.

Du hittar ytterligare information om skriptning av TSM-kommandon i Tableau Community-forum(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Ta bort loggfiler och rensa tillfälliga mappar

Du kan rensa gamla Tableau Server-loggfiler och tillfälliga filer för att minska den tid det tar att skapa en säkerhetskopia, och se till att säkerhetskopian är så liten som möjligt.

Kör följande kommando, om du vill rensa loggfiler som är äldre än några dagar:

tsm maintenance cleanup

Kör säkerhetskopian

Obs! Vid säkerhetskopiering av Tableau Server på Windows, till en nätverksenhet, måste datorns konto ha skrivåtkomst till nätverksresursen dit filerna för säkerhetskopian skrivs (detta är vanligtvis inte fallet och du ansvarar för att konfigurera detta om du vill säkerhetskopiera servern till en nätverksresurs).

Om du vill skapa en säkerhetskopia använder du kommandot tsm maintenance backup:

tsm maintenance backup --file <backup_file> --append-date

Tänk på följande om kommandot:

 • Lägg till --append-date i kommandot för att inkludera datumet i säkerhetskopians filnamn.

 • Filen med säkerhetskopian sammanställs på en tillfällig plats i datakatalogen och skrivs sedan till katalogen som definieras i TSM-variabeln basefilepath.backuprestore. Som standard:

  C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups\<filename>.tsbak

  Se Sökvägar för tsm för mer information om till var säkerhetskopior skrivs och hur du ändrar den platsen. Obs! Även när du ändrar säkerhetskopians plats använder säkerhetskopieringsprocessen en tillfällig plats i datakatalogen för att sammanställa den.

Kopiera säkerhetskopian till en annan dator

Som bästa praxis bör man kopiera säkerhetskopian till en annan plats som är separat från Tableau Server, efter att säkerhetskopian har skapats.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!