tsm maintenance

Du kan använda tsm maintenance-kommandon för att hantera serverunderhåll, som att skapa säkerhetskopieringar eller återställa Tableau Server från en tidigare skapad säkerhetskopia.

tsm maintenance backup

Skapar en säkerhetskopia av de data som hanteras av Tableau Server Dessa data inkluderar Tableau PostgreSQL-databasen (lagringsplatsen), som innehåller arbetsboks- och användar-metadata och extraktfiler (.tde eller .hyper). Dessa data inkluderar inte konfigurationsdata. Läs mer i Utför en fullständig säkerhetskopiering och återställning av Tableau Server..

Obs! Använd inte det här kommandot på Tableau Server-installationer med extern fillagring. Mer information finns i Säkerhetskopiera och återställa med extern fillagring.

Optimera med topologikonfigurationer:

  • Att samlokalisera fillagring på samma nod som administrationsstyrenheten kan reducera den tid det tar att säkerhetskopiera Tableau Server genom att reducera eller eliminera behovet av att föra över data mellan noder under säkerhetskopieringen. Detta gäller särskilt om organisationen använder många extrakt.
  • Att samlokalisera lagringsplatsen (pgsql) med Administrationsstyrenhet-noden kan även bidra till att reducera tiden för säkerhetskopieringen men tidsbesparingarna är mindre betydande än för fillagringen.

Administrationsstyrenheten finns vanligtvis på den initiala noden såvida du inte har haft en initial nod som inte fungerar och har flyttat styrenheten till en annan nod.

Filen med säkerhetskopian sammanställs på en tillfällig plats i datakatalogen och skrivs sedan till katalogen som definieras i TSM-variabeln basefilepath.backuprestore. Som standard:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups\<filename>.tsbak

Se Sökvägar för tsm för mer information om till var säkerhetskopior skrivs och hur du ändrar den platsen. Obs! Även när du ändrar säkerhetskopians plats använder säkerhetskopieringsprocessen en tillfällig plats i datakatalogen för att sammanställa den.

Synopsis

tsm maintenance backup --file <backup_file> [options] [global options]

Alternativ

-f, --file <backup_file>

Obligatoriskt.

Mer information om säkerhetskopiering av lagringsplatsdata finns i Säkerhetskopiera Tableau Server-data.

-d, --append-date

Valfritt.

Lägg till det aktuella datumet till slutet av namnet på säkerhetskopian.

Obs! Säkerhetskopior som skapas enligt ett schema inkluderar automatiskt datum/tid i början av namnet på säkerhetskopian. Om du också använder alternativet -d inkluderar filnamnet datumet på två platser. Mer information om hur du schemalägger säkerhetskopieringar finns i Schemaläggning och hantering av säkerhetskopior.

-i, --description <string>

Valfritt.

Inkludera den angivna beskrivningen av säkerhetskopian.

--ignore-prompt

Valfritt. Tillagt i version 2020.2.

Säkerhetskopiera utan att påminna, även om Fillagring inte är på samma nod som Administrationsstyrenhet (vanligtvis den ursprungliga noden). Använd denna påminnelse om automatisk säkerhetskopiering (till exempel med skript).

-k, --skip-verification

Valfritt.

Bekräfta inte integriteten hos databaskopian.

--multithreaded

Valfritt. Tillagt i version 2021.1.

Som standard används en enskild tråd när en Tableau Server-säkerhetskopia skapas. När det här alternativet har angetts skapas en säkerhetskopia med flera trådar. När det här alternativet har angetts används två trådar som standard. Du kan ändra antalet trådar som används genom att ställa in konfigurationsnyckeln backup.zstd.thread_count.

--override-disk-space-check

Valfritt.

Försök skapa en säkerhetskopia även om en varning om lågt diskutrymme visas.

-po, --pg-only

Valfritt.

Genererar endast säkerhetskopia av lagringsplatsen.

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Antal sekunder att vänta på att kommandot slutförs. Standardvärdet är 86400 (1440 minuter).

-sd, --schedule-days <day[,day]>

Valfritt. Tillagt i version 2020.4.

Dagar då schemat ska köras. Använd 1–7 för veckoschema (1 för måndag, 7 för söndag), 1–31 för månadsschema (om en månad inte innefattar den angivna dagen används månadens sista dag). Skilj flera värden åt med komman.

-si, --schedule-id <ID>

Valfritt. Tillagt i version 2020.4.

Ange ID för ett befintligt schema som du vill uppdatera.

--skip-compression

Valfritt.

Skapa en säkerhetskopia utan att använda komprimering. Detta leder till att en större säkerhetskopia skapas, men det kan gå snabbare att slutföra säkerhetskopieringen. Om du använder det här i en installation med flera noder rekommenderar vi starkt att du konfigurerar en fillagerinstans på den ursprungliga noden.

-sn,--schedule-name <scheduleName>

Valfritt. Tillagt i version 2020.4.

Ange namnet på det schema di skapar eller uppdaterar.

-sr, --schedule-recurrence <frequency>

Valfritt. Tillagt i version 2020.4.

Frekvens för återkommande schema. Giltiga alternativ är ”dagligen”, ”veckovis” eller ”månadsvis”.

-st, --schedule-time <HH:MM>

Valfritt. Tillagt i version 2020.4.

Den tid ett schema ska köras, i 24-timmarsformat: TT:MM.

Exempel

I det här exemplet skapas en säkerhetskopia med namnet ts_backup-<yyyy-mm-dd>.tsbak i mappen C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups\:

tsm maintenance backup -f ts_backup -d

I det här exemplet skapas ett återkommande veckoschema för säkerhetskopiering med namnet ”veckovis-säkerhetskopiering-lördag”, som körs varje lördag kl. 12:00 och skapar en säkerhetskopia med namnet <yyyy.mm.dd.hh.mm>-ts_saturday_backup.tsbak:

tsm maintenance backup -f ts_saturday_backup -sr weekly -st 12:00 -sd 6 -sn weekly-saturday-backup

Mer information om hur du hanterar schemalagda säkerhetskopieringar finns i Schemaläggning och hantering av säkerhetskopior.

tsm maintenance cleanup

Som standard tar kommandot tsm maintenance cleanup bort temporära filer och loggfiler som är äldre än en dag. Du kan ändra lagringslängden och vilka filer som tas bort i Kommandoalternativ.

Inverkan från detta kommando beror på om Tableau Server körs eller inte.

  • Om servern är igång kan de flesta äldre filer och http_requests-tabellposter tas bort, men filer som används (låsta av operativsystemet) kan inte tas bort, och därför tas inte temporära filer och aktiva loggfiler bort. För att ta bort tillfälliga filer och aktuella loggfiler måste du stoppa servern innan du kör det här kommandot. Om du vill ta bort http_requests-tabellposter ska du använda alternativet -q.
  • Om servern stoppas kan http_requests-poster inte tas bort.

Om du kör Tableau Server på en distribuerad driftsättning kör du det här kommandot på den nod som kör administrationsstyrenheten (kallas även TSM-styrenheten). Som standard, och i de flesta fall, körs styrenheten på den initiala noden i klustret.

Synopsis

tsm maintenance cleanup [options] [global options]

Alternativ

-a, --all

Valfritt.

Utför alla rensningsåtgärder med standardvärdena för bevarande. Motsvarar körning av kommandot cleanup med följande alternativ: -l -t -r -q -ic.

--http-requests-table-retention <# of days>

Valfritt.

Standard: 7 dagar

Ange antalet dagar som http_requests-tabellposter ska bevaras. Använd det här alternativet med alternativet -q för att ange antalet dagar med tabellposter som ska behållas och åsidosätta standardvärdet på sju dagar. Det här alternativet anger hur länge tabellposten har bevarats, men utlöser inte någon faktiskt borttagning av tabellposter. Använd detta tillsammans med alternativet -q, som utlöser borttagning av poster.

-ic, --sheet-image-cache

Valfritt. Tillagt i version 2019.4.

Rensa bildcache. Denna cache kan innehålla bilder för förhandsgranskning offline, ögonblicksbilder för prenumerationsmejl och PDF-filer för prenumerationer samt bilder som begärs av REST API-slutpunkterna (mer information finns i rest_api_ref.htm(Länken öppnas i ett nytt fönster)).

-l, --log-files

Valfritt.

Ta bort loggfiler som är mer än en dag gamla. Filer i underkataloger under data\tabsvc\logs tas bort.

--log-files-retention <# of days>

Valfritt.

Standard: 1 (24 timmar)

Ta bort loggar som är äldre än detta antal dagar. Använd detta för att åsidosätta standardlagringsperioden på en dag. Det här kommandot gäller inte tillfälliga filer.

-q, --http-requests-table

Valfritt.

Ta bort gamla http_requests-tabellposter. Tableau Server måste köras för att tabellposter ska kunna tas bort. Det här alternativet ignoreras om Tableau Server avslutas. Det här alternativet kan användas fristående för att specificera borttagningen av poster som är äldre än standardperioden för bevarande (7 dagar). Det kan även användas tillsammans med --http-requests-table-retention för att ange en bevarandeperioden som skiljer sig från standardperioden.

Obs! Om du tar bort http_requests-tabellposter tas data som är tillgängliga för anpassade administratörsvyer bort permanent. Se till att borttagningen av dessa data inte påverkar några anpassade vyer som du behöver.

-r, --redis-cache

Valfritt.

Rensa Redis-cacheminnet.

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Standard: 3600

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras.

-t, --temp-files

Valfritt.

Ta bort alla filer och underkataloger i följande mappar:

  • <install dir>\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\temp: Det är endast kataloger där filer för utgångna sessioner (sådana som inte är igång) lagras som tas bort.

  • <install dir>\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\httpd\temp

  • <install dir>\ProgramData\Tableau\Tableau Server\temp

Exempel

I det här exemplet rensas alla loggfiler som är äldre än 2 dagar:

tsm maintenance cleanup -l --log-files-retention 2

tsm maintenance jmx disable

Version: kommando tillagt i version 2022.1.

Använd kommandot tsm maintenance jmx disable för att inaktivera JMX på Tableau Server.

Om du vill köra det här kommandot måste du starta om Tableau Server, inklusive TSM-tjänsterna.

Synopsis

tsm maintenance jmx disable [options] [global options]

Alternativ

--ignore-prompt

Valfritt.

Inaktivera JMX utan uppmaning.

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras.

tsm maintenance jmx enable

Version: kommando tillagt i version 2022.1.

Använd kommandot tsm maintenance jmx enable för att aktivera JMX på Tableau Server.

Det här kommandot är interaktivt och påminner dig om tillämpliga alternativ om du inte tillhandahåller dem som kommandoradsparametrar.

Det här kommandot kräver omstart av Tableau Server, inklusive TSM-tjänsterna.

Synopsis

tsm maintenance jmx enable

Alternativ

--access <readonly | readwrite>

Valfritt.

Aktivera JMX med skrivskydd eller läs- och skrivbehörighet. Standard är readonly.

--ignore-prompt

Valfritt.

Aktivera JMX utan uppmaning om ytterligare säkerhetsalternativ. Detta aktiverar JMX med SSL och startar om Tableau Server om du inte inkluderar några andra kommandoalternativ. Exempel:

tsm maintenance jmx enable --ignore-prompt

--no-ssl

Valfritt.

Aktivera JMX utan SSL.

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras.

--ssl-client-auth

Valfritt.

Aktivera JMX som kräver klientautentisering för SSL.

--unsecured

Valfritt.

Aktivera JMX utan några säkerhetsfunktioner aktiverade (detta rekommenderas inte). Detta är detsamma som att ställa in konfigurationsnyckeln service.jmx_enabledtrue i versioner före 2022.1.

tsm maintenance metadata-services disable

Version: kommando tillagt i version 2019.3.

Använd kommandot tsm maintenance metadata-services disable för att inaktivera Tableaus metadata-API.

Om du inaktiverar Metadata-API stoppas kontinuerlig inhämtning och indexering av information om innehållet på Tableau Server. Dessutom tas indexet över information om innehållet som publicerats till Tableau Server samt resurser som är knutna till det innehållet bort och möjligheten att både fråga Metadata-API och öppna Tableau Catalog inaktiveras.

Om du kör det här kommandot stoppas och startas vissa tjänster som används av Tableau Server, vilket leder till att vissa funktioner blir tillfälligt otillgängliga för användarna, såsom Rekommendationer.

Synopsis

tsm maintenance metadata-services disable

Alternativ

--ignore-prompt

Valfritt.

Avvisa bekräftelsemeddelandet när du inaktiverar Metadata-API.

tsm maintenance metadata-services enable

Version: kommando tillagt i version 2019.3.

Använd kommandot tsm maintenance metadata-services enable för att aktivera Tableaus metadata-API för Tableau Server.

Om Tableau Server har licensierats med Datahantering aktiveras Tableau Catalog om Metadata-API aktiveras.

När du aktiverar Metadata-API inhämtas information om innehållet på Tableau Server, som sedan indexeras till Metadata-API-lagringsplatsen. Metadata-API kan användas till att fråga schema, ursprung och användarhanterade metadata om innehållet som publiceras till Tableau Server. När Metadata-API har aktiverats inhämtas och indexeras metadata kontinuerligt tills Metadata-API inaktiveras.

När du kör det här kommandot bör du tänka på följande:

  • Det här kommandot stoppar och startar vissa tjänster som används av Tableau Server, vilket leder till att vissa funktioner blir tillfälligt otillgängliga för användarna, såsom Rekommendationer.
  • Ett nytt index över metadata skapas och ersätter tidigare index varje gång det här kommandot används.

Mer information om Tableau Catalog finns i Om Tableau Catalog.

Synopsis

tsm maintenance metadata-services enable

Alternativ

--ignore-prompt

Valfritt.

Avvisa bekräftelsemeddelandet när du aktiverar Metadata-API.

tsm maintenance metadata-services get-status

Version: kommando tillagt i version 2019.3.

Använd kommandot tsm maintenance metadata-services get-status för att få information om statusen för metadata-tjänster.

Statusen för metadata-tjänster indikerar om Metadata-API-lagringsplatsen har initierats eller om Tableaus metadata-API körs.

Synopsis

tsm maintenance metadata-services get-status

tsm maintenance preflight-check permissions

Version: kommando tillagt för Tableau Server på Windows i version 2020.3.

Använd kommandot tsm maintenance preflight-check permissions för att bekräfta katalogbehörigheter.

Synopsis

tsm maintenance preflight-check permissions [options] [global options]

Alternativ

-d, --data-dir <data directory>

Valfritt.

Anger den datakatalog som behörigheter ska bekräftas på. Om datakatalogen inte inkluderas fastställs den utifrån den aktuella Tableau Server-konfigurationen.

-i, --install-dir <install directory>

Valfritt.

Anger den installationskatalog som behörigheter ska bekräftas på. Om installationskatalogen inte inkluderas fastställs den utifrån den aktuella Tableau Server-konfigurationen.

-n --nodes <nodeID,nodeID,...>

Valfritt.

Nod-ID för noder som specifikt ska inkluderas i behörighetskontrollen. Om inget har specificerats utförs kontrollen på alla noder i klustret.

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras.

-ru --runas-user <timeout in seconds>

Valfritt.

Det Kör som användare-namn som behörigheter ska bekräftas för. Om inget har angetts fastställs Kör som användare utifrån den aktuella konfigurationen.

tsm maintenance preflight-check ports

Version: kommando tillagt för Tableau Server på Windows i version 2020.3.

Använd kommandot tsm maintenance preflight-check ports för att bekräfta att portar är tillgängliga för alla tjänster som för närvarande är installerade. Ange en tjänst och en port för att bekräfta att porten är tillgänglig för tjänsten, även om tjänsten inte är installerad för tillfället.

Synopsis

tsm maintenance preflight-check ports [options] [global options]

Alternativ

-a, --tabadminagent-addresses <hostname:port>

Valfritt.

Anger den värd och port för vilka åtkomst till administrationsagenten ska kontrolleras. Adresser formateras som hostname:port. Skilj flera adresser åt med komman om fler än en kontrolleras. Använd det här alternativet för att se om en port är tillgänglig innan du installerar eller byter port.

-g, --gateway-addresses <hostname:port>

Valfritt.

Anger den värd och port för vilka åtkomst till gatewaytjänsten ska kontrolleras. Adresser formateras som hostname:port. Skilj flera adresser åt med komman om fler än en kontrolleras. Använd det här alternativet för att se om en port är tillgänglig innan du installerar eller byter port.

-n --nodes <nodeID,nodeID,...>

Valfritt.

Nod-ID för noder som preflight-check ska utföras på. Om inget har specificerats utförs kontroller på alla noder i klustret.

-r, --repository-addresses <hostname:port>

Valfritt.

Anger den värd och port för vilka åtkomst till lagringsplatstjänsten ska kontrolleras. Adresser formateras som hostname:port. Skilj flera adresser åt med komman om fler än en kontrolleras. Använd det här alternativet för att se om en port är tillgänglig innan du installerar eller byter port.

-re --remote

Valfritt.

Kontrollerar fjärråtkomst till administrationsagenten från alla noder. Detta görs inte som standard.

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras.

-t, --tabadmincontroller-addresses <hostname:port>

Valfritt.

Anger den värd och port för vilka åtkomst till administrationsstyrenheten ska kontrolleras. Adresser formateras som hostname:port. Skilj flera adresser åt med komman om fler än en kontrolleras. Använd det här alternativet för att se om en port är tillgänglig innan du installerar eller byter port.

tsm maintenance reindex-search

Använd kommandot tsm maintenance reindex-search för att återskapa sökindexet.

Synopsis

tsm maintenance reindex-search [options] [global options]

Alternativ

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras.

tsm maintenance reset-searchserver

Version: Det här kommandot fasades ut (togs bort) i 2023.3.0 när Sök och bläddra (även kallat Sökserver) fasades ut. Sök och bläddra har ersatts av index- och sökservern.

Obs! Om du kör det här kommandot på version 2023.3.0 eller senare händer ingenting.

Återställer sökservern till ett rensat tillstånd, tar bort sökinformation och återskapar sökindexet.

Synopsis

tsm maintenance reset-searchserver [options] [global options]

Alternativ

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras.

tsm maintenance restore

Återställ Tableau Server med den angivna säkerhetskopian. Om du återställer en säkerhetskopia återställs inte några konfigurationsdata. Läs mer i Utför en fullständig säkerhetskopiering och återställning av Tableau Server..

Du kan endast återställa från en säkerhetskopia som har samma typ av identitetsregister som servern som körs. En säkerhetskopia från en server som använder lokal autentisering kan till exempel återställas till en Tableau-server som har initierats med lokal autentisering. En säkerhetskopia från en server som använder Active Directory-autentisering kan dock inte återställas till en server som har initierats med lokal autentisering.

Från och med version 2022.3 stöds inte säkerhetskopior skapade med tabadmin ("säkerhetskopior före TSM"). Du kan inte återställa en säkerhetskopia före TSM till Tableau Server version 2022.3 eller senare.

Synopsis

tsm maintenance restore --file <file_name> [--restart-server] [global options]

Alternativ

-f, --file <file_name>

Obligatoriskt.

Specificerar den säkerhetskopia som ska användas för återställningen.

Kommandot restore förväntar sig en säkerhetskopia i den katalog som anges i TSM-variabeln basefilepath.backuprestore. Som standard:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups\

Mer information om sökvägar och hur du ändrar dem finns i Sökvägar för tsm.

-ak, --asset-key-file <file_name>

Valfritt. Inaktuellt från och med version 2021.4.0

Ange endast detta alternativ om du återställer från resurser som skapades av tabadmin på Tableau Server (version 2018.1 och tidigare).

Namn på den resursnyckelfil som ska användas för återställningen. Resursnyckelfilen skapas av kommandot tabadmin assetkeys. Filen måste finnas på den fördefinierade platsen för säkerhetskopiering/återställning på servern.

-k, --skip-identity-store-verification

Valfritt. Ange endast detta alternativ om du återställer från en säkerhetskopia som skapades av tabadmin på Tableau Server (version 2018.1 och tidigare).

Använd inte den här nyckeln i ett försök att ändra typen av identitetsregister från Tableau Server som skapade den ursprungliga säkerhetskopian. Information om hur du ändrar identitetsregister finns i Ändra identitetsregistret.

-po, --pg-only

Valfritt.

Återställer endast lagringsplatsen.

-r, --restart-server

Valfritt.

Starta om servern efter återställningen.

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras.

tsm maintenance send-logs

Ladda upp den angivna filen till Tableau och associera det med ett supportärende. För att framgångsrikt ladda upp filer till Tableau måste din Tableau Server kunna kommunicera med send-logs-servern på https://report-issue.tableau.com.

Synopsis

tsm maintenance send-logs --case <case_number> --email <contact_email> --file <path/to/file> [global options]

Alternativ

-c,--case <case_number>

Obligatoriskt.

Supportärendenummer.

-e,--email <contact_email>

Obligatoriskt.

Kontaktmejl.

-f, --file <path/to/file>

Obligatoriskt.

Anger platsen och namnet för det loggfilsarkiv som ska skickas.

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras.

tsm maintenance snapshot-backup complete

Version: kommando tillagt i version 2020.1 och endast tillgängligt när Tableau Server har konfigurerats för extern fillagring.

Slutför säkerhetskopieringen genom en ögonblicksbild av Tableau Server. Kör detta när du har genomfört en säkerhetskopiering genom en ögonblicksbild av den externa lagringsplatsen.

Kommandona tsm maintenance snapshot-backup prepare och tsm maintenance snapshot-backup complete används för att skapa en säkerhetskopia av Tableau Server-data för Tableau Server-installationer som konfigurerats med extern fillagring. Du hittar mer information i Säkerhetskopiera och återställa med extern fillagring.

Synopsis

tsm maintenance snapshot-backup complete [options] [global options]

Alternativ

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras.

tsm maintenance snapshot-backup prepare

Version: kommando tillagt i version 2020.1 och endast tillgängligt när Tableau Server har konfigurerats för extern fillagring.

Förbereder för säkerhetskopiering genom ögonblicksbild. När förberedelsesteget har slutförts kan du genomföra en säkerhetskopiering genom en ögonblicksbild av nätverkslagringen.

Kommandona tsm maintenance snapshot-backup prepare och tsm maintenace snapshot-backup complete används för att skapa en säkerhetskopia av Tableau Server-data för Tableau Server-installationer som har konfigurerats med extern fillagring. Du hittar mer information i Säkerhetskopiera och återställa med extern fillagring.

Synopsis

tsm maintenance snapshot-backup prepare [options] [global options]

Alternativ

--include-pg-backup

Valfritt. Tillagt i version 2021.1. Tidigare versioner inkluderade alltid en säkerhetskopia av den externa lagringsplatsen.

Valfritt.

En säkerhetskopia av lagringsplatsen skapas och kopieras till nätverksresursen. Detta är endast tillämpligt för driftsättningar där både externa lagringsplatser och extern fillagring har konfigurerats. Du hittar mer information i Säkerhetskopiera och återställa med extern fillagring.

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras.

tsm maintenance snapshot-backup restore

Version: kommando tillagt i version 2020.1 och endast tillgängligt när Tableau Server har konfigurerats för extern fillagring.

Återställer säkerhetskopian av lagringsplatsen från ögonblicksbilden av lagringsplatsen till Tableau Server.

Mer information finns i Säkerhetskopiera och återställa med extern fillagring..

Synopsis

tsm maintenance snapshot-backup restore [options] [global options]

Alternativ

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras.

tsm maintenance validate-backup-basefilepath

Version: kommando tillagt i version 2022.1.

Bekräfta att den grundläggande filsökvägen för säkerhetskopiering och återställning har de behörigheter som krävs för att säkerhetskopierings- och återställningsfunktioner ska fungera korrekt. Kör detta när du har angett den grundläggande filsökvägen för säkerhetskopiering och återställning. Mer information finns i Ändra befintlig filsökväg.

Synopsis

tsm maintenance validate-backup-basefilepath [options][global options]

Alternativ

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras.

tsm maintenance validate-resources

Validera arbetsböcker och datakällor för en plats. Använd det här kommandot innan du migrerar en palts för att identifiera problem med platsresurser, som till exempel arbetsböcker och datakällor som gör att det inte går att importera en plats. Vissa resursproblem kan åtgärdas genom att publicera på nytt från lokala källor. Andra problem kan krävs hjälp från Tableaus support.

Synopsis

tsm maintenance validate-resources --site-id <site ID> [global options]

Alternativ

-id,--site-id <site ID>

Obligatoriskt.

ID för den plats vars resurser du validerar.

-r,--repair

Valfritt.

Försök att reparera ogiltiga resurser. De som inte kan repareras noteras i utdata.

--request-timeout <timeout in seconds>

Valfritt.

Vänta så länge som anges på att kommandot ska slutföras.

tsm maintenance ziplogs

Använd kommandot ziplogs för att skapa ett arkiv av Tableau Server-loggfiler.

Synopsis

tsm maintenance ziplogs [options] [global options]

Alternativ

-a, --all

Valfritt.

Inkluderar msinfo, netstat och den senaste dumpen. Motsvarar körning av kommandot med följande alternativ: -mi -t -l. Inkluderar inte PostgreSQL-data.

-d, --with-postgresql-data

Valfritt.

Inkludera PostgreSQL-datamappen om Tableau Server stoppas eller PostgreSQL-dumpfiler om Tableau Server körs. Denna flagga ignoreras för distributioner som körs med en Extern Tableau Server-lagringsplats.

--enddate "<mm/dd/yyyy H:mm>"

Valfritt. Tidsalternativet (H:mm) tillagt i version 2021.4.0.

Det senaste datumet för loggfiler som ska inkluderas. Det här alternativet måste användas med --startdate och kan inte användas med --minimumdate. Om det här alternativet inte anges inkluderas upp till två dagar med loggfiler, från och med 00:00 GMT.

Om du inkluderar tidsalternativet måste du använda citattecken kring datum och tid. Tidsalternativet använder GMT, men de resulterande loggfilerna skrivs med den lokala tidszonen för Tableau Server-datorn.

Exempel: Om den lokala tidszonen för Tableau Server-datorn är PDT och du vill att loggfilerna ska börja kl. 07.00 PDT och sluta kl. 19.00 PDT 28/07/2022, använder du följande:

tsm maintenance ziplogs -f logs.zip --startdate "07/28/2022 14:00" --enddate "07/29/2022 02:00"

-f, --file <name>

Valfritt.

Ange ett namn på den komprimerade arkivfilen. Om du inte anger något namn skapas arkivet som logs.zip. Filen genereras till den mapp som definieras i TSM-variabeln basefilepath.log_archive. Som standard:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\log-archives\

Mer information om sökvägar och hur du ändrar dem finns i Sökvägar för tsm.

-i, --description <string>

Valfritt.

Inkludera den angivna beskrivningen av arkivfilen.

-l, --with-latest-dump

Valfritt.

När en tjänst kraschar genererar Tableau Server en dumpfil. Ställ in det här alternativet till att inkludera den senaste dumpfilen för en tjänstekrasch. Om du inte ställer in det här alternativet inkluderas ingen dumpfil i ziploggen.

-m, --minimumdate <mm/dd/yyyy>

Valfritt.

Det tidigaste datumet för loggfiler som ska inkluderas. Om detta inte anges inkluderas högst två dagar med loggfiler. Datumformatet ska vara ”mm/dd/yyyy”. Det går inte att använda det här alternativet med --startdate och --enddate eller --all.

-mi, --with-msinfo

Valfritt.

Inkludera rapporten msinfo32, som innehåller systeminformation om operativsystemet, maskinvaran och programvaran.

--nodes

Valfritt. Tillagt i version 2020.3.

Ange de noder som en ziplog-fil ska skapas för. Om du inte anger några noder skapas ziplog-filer för alla noder, som sparas på den ursprungliga noden. Avgränsa noder med kommatecken. Om du till exempel vill samla in loggar för nod 2 och 4 gör du enligt följande:

tsm maintenance ziplogs --nodes node2,node4

-o, --overwrite

Valfritt.

Skriva över en befintlig ziplog-fil. Om det redan finns en fil med samma namn och det här alternativet inte används misslyckas ziplogs-kommandot.

Som standard sparas filen i:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\log-archives\

Mer information om sökvägar och hur du ändrar dem finns i Sökvägar för tsm.

--request-timeout <seconds>

Valfritt.

Antal sekunder att vänta på att kommandot slutförs. Standardvärdet är 7200 (120 minuter).

--startdate "<mm/dd/yyyy H:mm>"

Valfritt. Tidsalternativet (H:mm) tillagt i version 2021.4.0.

Det senaste datumet för loggfiler som ska inkluderas. Det här alternativet måste användas med --enddate och kan inte användas med --minimumdate. Om det här alternativet inte anges inkluderas upp till två dagar med loggfiler, från och med 00:00 GMT.

Om du inkluderar tidsalternativet måste du använda citattecken kring datum och tid. Tidsalternativet använder GMT, men de resulterande loggfilerna skrivs med den lokala tidszonen för Tableau Server-datorn.

Exempel: Om den lokala tidszonen för Tableau Server-datorn är PDT och du vill att loggfilerna ska börja kl. 07.00 PDT och sluta kl. 19.00 PDT 28/07/2022, använder du följande:

tsm maintenance ziplogs -f logs.zip --startdate "07/28/2022 14:00" --enddate "07/29/2022 02:00"

-t, --with-netstat-info

Valfritt.

Inkludera netstat-information.

 

Globala alternativ

-h, --help

Valfritt.

Visa hjälp för kommandot.

-p, --password <lösenord>

Krävs tillsammans med -u eller --username om ingen session är aktiv.

Ange lösenordet för användaren som anges i -u eller --username.

Ange lösenordet inom citattecken om det innehåller mellanslag eller specialtecken.

--password "my password"

-s, --server https://<värdnamn>:8850

Valfritt.

Använd den angivna adressen för Tableau Services Manager. Webbadressen måste börja med https, inkludera port 8850 och använda servernamnet inte IP-adressen. Till exempel https://<tsm_hostname>:8850. Om ingen server finns angiven antas https://<localhost | dnsname>:8850.

--trust-admin-controller-cert

Valfritt.

Använd den här flaggan för att lita på det självsignerade certifikatet på TSM-styrenheten. Mer information om certifikatförtroende och CLI-anslutningar finns i Ansluta TSM-klienter.

-u, --username <användare>

Krävs tillsammans med -p eller --password om ingen session är aktiv.

Ange ett användarkonto. Om du inte inkluderar det här alternativet körs kommandot med de autentiseringsuppgifter du loggat in med.

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!