Tableau Content Migration Tool Användningsfall

Tableau Content Migration Tool används, som namnet antyder, främst för att flytta Tableau Server-innehåll från en plats till en annan. Det finns dock många funktioner i verktyget som gör det idealiskt för att utföra flera uppgifter relaterade till innehållsmigrering och underhåll.

Obs! I många av användningsfallen använder vi termen migrering för att beskriva flyttande av innehåll från en miljö, webbplats eller projekt till en annan. Tekniskt sett kopierar Content Migration Tool dock innehållet och raderar eller arkiverar inte automatiskt original- eller källinnehållet.

I informationen nedan beskrivs några vanliga användningsfall där du kan utnyttja Content Migration Tool.

Upphöjande av innehåll

Du kan använda Content Migration Tool för att skapa innehåll på utvecklingsplatser och sedan genomföra rutinmässiga migreringar för att höja upp innehåll till mellanlagrings- eller produktionsmiljöer.

Använd följande steg för att tillhandahålla kampanjinnehåll till produktionsmiljöer:

 1. Skapa en plan och välj webbplatsen som används för utveckling som källa och iscensättnings- eller produktionsplatsen som destination. Du hittar mer information i Skapa en plan i avsnittet Översikt över migreringsplaner.

  När du migrerar dina arbetsböcker mellan två projekt på samma plats kan dina inloggningsuppgifter för källan och målet vara mycket lika eller identiska. I det här scenariot rekommenderar vi att du använder personliga åtkomsttoken för en mer återanvändbar anslutning. Du hittar mer information i Personliga åtkomsttoken.

 2. Välj innehållet som du vill migrera från källplatsen. Du kan välja hela projekt, specifika arbetsböcker och datakällor samt användarbehörigheter. Du hittar mer information i Planering i avsnittet Översikt över migreringsplaner.

 3. Om du behöver göra några ändringar eller omvandlingar av innehållet under denna migrering kan du också konfigurera det i planen. Detta kallas Mappning. De typer av kartläggning du kan göra inkluderar:

  • Ändringar i arbetsböcker: Inbegriper namnbyte på arbetsböcker och ändring av målprojekt. Du hittar en komplett lista över arbetsbokomvandlingar i Migreringsplaner: arbetsböcker.

  • Ändringar i datakällor: Inkluderar byte av tabell- eller schemanamn, formler för beräkning av inställningar och inställning av anslutningsinformation. För en fullständig lista över omvandlingar av datakälla, se Migreringsplaner: arbetsböcker (inbäddade datakällor) och Migreringsplaner: publicerade datakällor (publicerade datakällor).

  • Ändringar av användare: Inkluderar domän-, användar- och gruppnamnändringar i destinationen.

 4. När du är redo klickar du på Kör migrering för att avsluta planeringsfasen och förbereda körningen av planen.

 5. Om du vill schemalägga detta så att det körs regelbundet kan du skapa ett skript för att köra det som ett jobb med Content Migration Tool och schemalägga det. Mer information om hur du använder Content Migration Tool finns i Använda konsolprogrammet för Tableau Content Migration Tool.

Skräddarsy innehåll för kunder

När du arbetar i ett konsultscenario kan du anpassa innehållet för var och en av dina kunder med hjälp av Content Migration Tool. Varje arbetsbok fungerar som en mall för din migreringsplan, så att du kan tillämpa styling (text, bilder, osv.) och byta ut datakällor för specifika kunder.

Använd följande steg för att anpassa innehållet för dina kunder:

 1. Skapa en plan och välj produktionsplatsen som källa och kundens webbplats som mål. Du hittar mer information i Skapa en plan i avsnittet Översikt över migreringsplaner.

 2. I steget Arbetsböcker i migreringsplanen kan du använda arbetsbokkartläggningar och omvandlingar för att anpassa ditt innehåll. Nedan följer två exempel på omvandlingar som används ofta. Du hittar en komplett lista över arbetsbokomvandlingar i Migreringsplaner: arbetsböcker.

  • För att anpassa innehållet kan du använda omvandlingarna Byt ut bild och Byt ut text för att uppdatera arbetsboken med kundens företagsnamn och logotyp.

  • När det gäller datakällor kan du använda omvandlingarna Byt ut tabell/schemanamn eller Ställ in anpassad SQL för att ändra innehållet för din kund.

 3. Verifiera och kör planen. När du är redo klickar du på Kör migrering för att avsluta planeringsfasen och förbereda körningen av planen.

Miljömigrering

Du kan använda Content Migration Tool för att migrera innehåll mellan Tableau Server-miljöer.

Använd följande steg för att migrera innehåll mellan Tableau-distributioner:

 1. Skapa en plan och välj den plats du vill migrera från som källa. Du hittar mer information i Skapa en plan i avsnittet Översikt över migreringsplaner.

 2. Välj innehållet som du vill migrera från källplatsen. Du kan välja hela projekt, specifika arbetsböcker och datakällor samt användarbehörigheter.

 3. Skapa kartläggningar av användarbehörigheter för att anpassa och säkra innehåll. Du hittar mer information i Migreringsplaner: Behörigheter och ägande.

 4. Verifiera och kör planen. När du är redo klickar du på Kör migrering för att avsluta planeringsfasen och förbereda körningen av planen.

Tips!
– Innan du utför en miljömigrering ska du se till att du förstår Begränsningar för migrering när du använder Content Migration Tool.
- Du kan migrera ditt innehåll i etapper, testa och validera innehåll iterativt innan den slutliga migreringen är klar. Det sker inga serveravbrott när du använder denna migreringsmetod. Det kan vara en ersättning för webbplatsimport/export.
Content Migration Tool-migrering hanterar inte inbäddade inloggningsuppgifter, prenumerationer eller anpassade vyer. Dessa måste migreras manuellt.

Extern innehållsdelning

Du kan använda Content Migration Tool för att dela internt innehåll med externa samarbetspartners, utan att tillåta åtkomst till din webbplats. Detta håller dina data säkra och gör det möjligt att publicera endast utvalda arbetsböcker och datakällor. När innehåll har delats loggar samarbetspartners in på sin Tableau Server-plats för att visa och göra ändringar, utan att påverka innehåll som lagras på din interna server.

Innan du fortsätter ska du se till att innehållet du delar är kompatibelt mellan de interna (källan) och externa (målet) platserna. Den externa platsen bör köra samma version av Tableau som den interna platsen, eller senare. Mer information om kompatibilitet finns i Gör arbetsböcker kompatibla mellan versioner i Tableau Desktop-hjälpen.

Använd följande steg för att dela innehåll externt:

 1. Arbeta med den externa platsadministratören för att bestämma ett användarkonto som har publiceringsrättigheter på platsen. Du kommer att använda detta användarkonto för att skapa migreringsplanen. Mer information finns i Ställa in användarnas platsroller och Behörigheter.

 2. Förbereda internt innehåll. Som bästa praxis rekommenderar vi att du separerar innehåll på den interna servern till ett projekt, med låsta behörigheter och strikta kontrollregler. Arbetsböcker och datakällor bör vara tydligt etiketterade för att ange att innehållet är avsett för extern användning. Du hittar mer information i Använda projekt för att hantera åtkomst till innehåll.

  Obs! Innehåll som delas med externa webbplatser måste använda dataextrakt såvida inte datakällan är allmänt tillgänglig. För information om hur du skapar extrakt och byter ut datakällor, se Extrahera data och Byt ut datakällor i Tableau Desktop-hjälpen.

  Om du har implementerat radnivåsäkerhet måste dessa datakällor uppdateras för att återspegla användarfilter och andra detaljer för den externa webbplatsen. Mer information om radnivåsäkerhet finns i Begränsa åtkomst på dataradnivå i Tableau Desktop-hjälpen.

 3. Skapa en plan och välj den interna platsen som källa och den externa platsen som mål. Du hittar mer information i Skapa en plan i avsnittet Översikt över migreringsplaner.

 4. Välj innehållet som du vill dela med den externa webbplatsen. Du kan välja hela projekt, specifika arbetsböcker och datakällor samt användarbehörigheter.

 5. Verifiera och kör planen. När du är redo klickar du på Kör migrering för att avsluta planeringsfasen och förbereda körningen av planen.

Validera databasmigreringar

Det här användningsfallet gäller när du avser att validera innehåll efter en migrering av de underliggande databaserna. Ett exempel på databasmigrering är att flytta från SQL Server till Snowflake. CMT kan hjälpa dig att validera att innehållet som byggts från båda datakällorna är detsamma innan du slutför din migrering, men det kan inte utföra den faktiska databasmigreringen.

Använd följande steg för att validera databasmigreringar:

 1. Skapa en plan och välj den Tableau-plats du vill använda som källa. I det här exemplet beskriver vi en migrering mellan projekt på samma Tableau-plats, så välj samma plats som mål. Du hittar mer information i Skapa en plan i avsnittet Översikt över migreringsplaner.

 2. Konfigurera migreringen för att kopiera ditt innehåll till ett nytt projekt. Låt oss kalla källprojektet för projekt A, och det nya projektet eller destinationsprojektet för projekt B.
  • Ändringar av arbetsböcker: Skapa en arbetsboksmappning för att ändra projekt A till projekt B. För en fullständig lista över arbetsboksomvandlingar, se Migreringsplaner: arbetsböcker.

  • Ändringar av datakällor: Skapa en datakällsmappning för att ändra projekt A till projekt B. För en fullständig lista över omvandlingar av datakällor, se Migreringsplaner: publicerade datakällor.

 3. Verifiera och kör planen. När du är redo klickar du på Kör migrering för att avsluta planeringsfasen och förbereda körningen av planen.

 4. Uppdatera innehållet i projekt B med de nya databasanslutningarna eller byt ut datakällorna. Detta måste göras manuellt av författaren.

 5. Testa varje arbetsbok i projekt A med kopian i projekt B och gå igenom eventuella inkonsekvenser i data på grund av ändringen av datakälla.

 6. När du har bekräftat att allt fungerar som förväntat skriver du över innehållet i projekt A med det uppdaterade innehållet i projekt B.

  Obs! Om innehållet redan finns i målprojektet och du inte väljer publiceringsalternativen Skriv över nyare arbetsböcker och Skriv över nyare datakällor, kopieras inte innehållet till målprojektet.

Migrering av geografiskt innehåll

Om du upprätthåller en geografiskt distribuerad miljö med flera platser måste en del av detta innehåll delas och vara tillgängligt på alla servrar. Det här användningsfallet beskriver hur du migrerar innehåll mellan servrar i olika geografiska områden. Servern kan vara i samma land eller på en annan kontinent.

Bästa praxis:
– Vi rekommenderar att du prioriterar det innehåll som du behöver mest. Content Migration Tool ska inte användas för att kopiera hela servermiljöer till flera geografiska områden.
- Vi rekommenderar att du migrerar innehåll i en riktning som bara betyder Primär till Sekundär. Här använder vi termen Primär för att ange källplatsen och Sekundär för att ange målet. Du kan ha ett eller flera mål genom att skapa flera migreringsplaner.

Använd följande steg för att migrera mellan Tableau Server som är distribuerade i olika geografiska områden:

 1. Skapa en plan och välj den primära platsen som källa och den sekundära platsen som mål. Du hittar mer information i Skapa en plan i avsnittet Översikt över migreringsplaner.

 2. Välj innehåll som du vill dela mellan Primär och Sekundär.

 3. Verifiera och kör planen. När du är redo klickar du på Kör migrering för att avsluta planeringsfasen och förbereda körningen av planen.

 4. Om du vill schemalägga detta så att det körs regelbundet kan du skapa ett skript för att köra det som ett jobb med Content Migration Tool och schemalägga det. Mer information om hur du använder Content Migration Tool finns i Använda konsolprogrammet för Tableau Content Migration Tool.

 5. Granska innehållet i källan med jämna mellanrum för att avgöra om nya objekt ska läggas till i migreringsplanen.

Konsolidera platser

Om du behöver kombinera innehållet på flera platser till en enda plats (om till exempel organisatorisk omstrukturering har ändrat hur dina platser ska ordnas) kan du använda Content Migration Tool för att göra detta.

Obs! Se till att du förstår begränsningarna innan du konsoliderar platser och migrerar innehåll med Content Migration Tool. Du hittar mer information i Begränsningar för migrering.

Använd följande steg för att kopiera alla arbetsböcker och datakällor från en plats till en annan:

 1. Skapa en plan och välj den plats du vill konsolidera som källa. Du hittar mer information i Skapa en plan i avsnittet Översikt över migreringsplaner.

 2. På sidan Källprojekt väljer du Alla projekt och klickar på Nästa.

  Om ett projekt med samma namn finns på målplatsen, kommer innehållet att migreras till samma mapp.

 3. På sidan Projektalternativ väljer du dina inställningar för målplatsen och klickar på Nästa.

  Om innehållet redan finns i målprojektet och du inte väljer överskrivningsalternativet kommer innehållet inte att kopieras till målprojektet.

 4. På skärmen Val av arbetsbok väljer du Alla arbetsböcker.

 5. (Valfritt) Om du kopierar publicerade datakällor:

  • Från den vänstra navigeringsmenyn, under Publicerade datakällor, klickar du på Urval.

  • Välj Alla datakällor.

 6. Klicka på Kör migrering och granska migreringsplanen. När du är redo klickar du på Kör längst ner på skärmen för att köra migreringen.

Upprepa dessa steg tills du har konsoliderat alla platser. Du hittar mer information i Planering i avsnittet Översikt över migreringsplaner.

Underhållsuppgifter

Du kan använda Content Migration Tool för att utföra en mängd olika underhållsuppgifter.

Märkning av inaktuellt innehåll

Med hjälp av Content Migration Tool kan du hantera arkivering av inaktuellt innehåll. Du kan till exempel ta fram ett schema som körs regelbundet och som automatiskt hittar innehåll som taggats som inaktuellt och flytta det till ett arkiveringsprojekt. Efter en viss tid kan innehållet i det här projektet rensas ut från systemet. Du hittar mer information i Migreringsplaner: arbetsböcker.

Återställer innehåll

Du kan använda Content Migration Tool för att återställa innehåll som tagits bort (av misstag eller avsiktligt) från Tableau Server med innehåll från en säkerhetskopieringsserver. Återställningsprocessen är enkel och kräver inte serveravbrott, jämfört med att återställa med en säkerhetskopia.

Använd följande steg för att återställa innehåll från en säkerhetskopieringsserver:

 1. Skapa en plan och välj den säkerhetskopierade Tableau Server som källa och produktionsservern som mål. Du hittar mer information i Skapa en plan i avsnittet Översikt över migreringsplaner.

 2. Välj det innehåll du vill återställa från den säkerhetskopierade Tableau Server.

 3. Verifiera och kör planen. När du är redo klickar du på Kör migrering för att avsluta planeringsfasen och förbereda körningen av planen.

 4. Granska innehållet på produktionsservern.

Partiell säkerhetskopiering

När du har en säkerhetskopierad Tableau Server-miljö kan du använda Content Migration Tool för att överföra nytt innehåll från produktion till säkerhetskopierad Tableau Server. Om du inte har konfigurerat en säkerhetskopia av Tableau Server-miljön, se faktabladet Katastrofåterställning av Tableau Server för mer information.

Obs!
– Innan du utför en partiell säkerhetskopiering ska du se till att du förstår Begränsningar för migrering när du använder Content Migration Tool. Du kan fortfarande behöva göra en fullständig säkerhetskopiering med jämna mellanrum och återställa till säkerhetskopiering av allt Tableau Server-innehåll. Du hittar mer information i Utför en fullständig säkerhetskopiering och återställning av Tableau Server..
Content Migration Tool ska inte användas för att utföra din första säkerhetskopiering.

Använd följande steg för att utföra en partiell säkerhetskopiering av ditt innehåll:

 1. Skapa en plan och välj den säkerhetskopierade Tableau Server som källa och produktionsservern som mål. Du hittar mer information i Skapa en plan i avsnittet Översikt över migreringsplaner.

 2. Välj det innehåll som du vill säkerhetskopiera. Du kan välja hela projekt, specifika arbetsböcker och datakällor samt användarbehörigheter. För att bara migrera nytt innehåll, se till att publiceringsalternativen Skriv över nyare arbetsböcker och Skriv över nyare datakällor inte är valda. Du hittar mer information i Migreringsplaner: arbetsböcker.

 3. Verifiera och kör planen. När du är redo klickar du på Kör migrering för att avsluta planeringsfasen och förbereda körningen av planen.

 4. Om du vill schemalägga detta så att det körs regelbundet kan du skapa ett skript för att köra det som ett jobb med Content Migration Tool och schemalägga det. Mer information om hur du använder Content Migration Tool finns i Använda konsolprogrammet för Tableau Content Migration Tool.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!