Övervaka flödets status och prestanda

När du har publicerat flöden och schemalagt dem att köras regelbundet vill du att de ska köras som förväntat och åtgärda eventuella problem. Du vill även övervaka och förstå flödenas prestanda.

Detta ämne beskriver de olika metoder som Tableau Server tillhandahåller för att hjälpa dig att övervaka dina flöden.

Upptäck problem när de uppstår och åtgärda dem

Det går att konfigurera Tableau Server så att e-postaviseringar skickas vid flödesfel. Det går även att hitta och granska fel på Tablueau Server genom att använda menyn Aviseringar eller genom att granska flödessidorna för de flöden du är intresserad av. Med denna typ av övervakning kan du upptäcka problem när de uppstår.

Få aviseringar vid flödesfel:

Du kan konfigurera Tableau Server så att aviseringar skickas om flödesfel via e-post, på Tableau-webbplatsen eller via Slack. Om du vill konfigurera aviseringar för din Tableau Server och dina webbplatser följer du instruktionerna i Steg 2: Konfigurera flödesinställningar för din Tableau Server.

Visa och åtgärda fel

Obs! Från och med version 2020.4.1 går det nu att skapa och redigera flöden direkt i Tableau Server och Tableau Cloud. Innehållet i det här avsnittet gäller alla plattformar, såvida inte annat uttryckligen anges. Mer information om hur du redigerar flöden på webben finns i Tableau Prep på webben.

Följande fel kan inträffa när ett flöde körs:

 • Anslutningsfel: Anslutningsfel inträffar vanligtvis när Tableau Server inte kan ansluta till en eller flera dataingångar eller inte kan skapa en anslutning i ett eller flera utgångssteg.

  • Vid ingångsanslutningsfel använder du alternativet Redigera anslutningar på fliken Anslutningar för att göra ändringar i anslutningsinformationen. Kör sedan flödet igen.
  • Vid utgångsanslutningsfel kontrollerar du utgångsanslutningen för flödesutgångsstegen. Om flödesanslutningen går till en nätverksresurs ska du se till att utgångsstegen pekar på en plats som finns med på godkännandelistan. När du har gjort ändringarna publicerar du flödet igen och försöker köra det igen.

   Obs! För att åtgärda utgångssanslutningsfel för flöden som skickar utdata till en fil eller nätverksresurs laddar du ner flödet till Tableau Prep Builder och publicerar sedan flödet på nytt på servern. Flöden som skickar utdata till en publicerad datakälla eller databas kan redigeras direkt på webben.

 • Flödesfel: Om det finns fel i ett eller flera steg i flödet visas ett felmeddelande. Du kan redigera flödet direkt på webben och publicera det igen. Du kan även ladda ner flödet i Tableau Prep Builder, åtgärda felen, publicera flödet på nytt på servern och sedan köra flödet igen.

 • Avstängda flödesuppgifter: När en schemalagd flödesuppgift inte körs efter ett konfigurerat antal försök avbryts flödesuppgiften. Som standard avbryts en flödesuppgift efter fem misslyckanden i följd.

  Ett flöde kan ha flera schemalagda uppgifter tilldelade, men endast de misslyckade uppgifterna avbryts. Alla andra flödesuppgifter fortsätter att köras om de inte innehåller fel. För att lösa en avbruten uppgift granskar och åtgärdar du felen och kör sedan flödet on-demand eller låter flödet köras automatiskt enligt det tilldelade schemat.

  Obs! Serveradministratörer kan konfigurera antalet försök innan en flödeskörning avbryts med alternativet tsm configuration set. Mer information finns i Steg 5: valfria serverkonfigurationer.

Du kan se felen på följande sidor:

Flödesöversiktssida

På den här sidan kan du se statusen för den senaste flödeskörningen och eventuella fel. Hovra över feltexten för att granska felinformationen. Om en schemalagd aktivitet avbryts visas en varningsikon bredvid schemat. Hovra över ikonen för att visa statusen.

När du har åtgärdat felet som gjorde att flödet misslyckades eller att uppgiften avbröts kan du köra flödet manuellt eller låta flödet köras enligt det tilldelade schemat. För avbrutna flödesuppgifter klickar du på länken Gå till schemalagd uppgift på verktygstipset för den avbrutna uppgiften för att navigera till sidan Schemalagda uppgifter och klickar på knappen Återuppta schemalagda uppgifter för att återuppta de avbrutna uppgifterna.

Sidan Anslutningar

Sidan Anslutningar visar den senaste statusen och eventuella relaterade anslutningsfel. För att korrigera ingångsfel klickar du på menyn Fler åtgärder för en ingångsanslutning för att redigera anslutningen och ändra servernamn, port, användarnamn och lösenord.

För att åtgärda utgångsanslutningsfel redigerar du flödet direkt eller laddar ner flödet i Tableau Prep Builder, korrigerar filsökvägen och publicerar sedan flödet igen för att fortsätta köra det.

Sidan Schemalagda uppgifter

Obs! Datahantering krävs för att se den här fliken.

Visa de schemalagda uppgifter som tilldelats ett flöde. Om en schemalagd uppgift avbryts kan du se statusen för den uppgiften här och du kan återuppta flödesuppgifterna manuellt från den här sidan. Åtgärda eventuella fel i flödet innan du återupptar en avbruten aktivitet.

Felinformation visas inte på den här sidan, men du kan granska den på sidorna Översikt eller Körningshistorik. Du kan även klicka på länkarna i kolumnen Schematyp för att visa information om vad som schemalagts och för att redigera uppgifterna.

En avstängd schemalagd aktivitet återupptas automatiskt när flödet publiceras igen, om du redigerar en anslutning för flödet eller kör flödesuppgifterna manuellt. För att återuppta en avbruten aktivitet manuellt klickar du på Återuppta schemalagda uppgifter på sidan Schemalagda uppgifter. Då återupptas alla avstängda uppgifter för flödet.

Om du vill återuppta enskilda uppgifter klickar du på menyn Fler åtgärder för en schemalagd uppgift och väljer Återuppta. Du kan även klicka på Kör nu för att köra alla uppgifter för flödet omedelbart.

Sidan Körningshistorik

Obs! Datahantering krävs för att se den här fliken.

Sidan Körningshistorik visar information för alla slutförda eller pågående flödeskörningar för varje utgång. Se eventuell felinformation genom att föra muspekaren över felen i kolumnen Fel. Kolumnen Varaktighet visar flödets körtid.

Obs! Från och med version 2020.2.1 visar fältet Körningstyp typen av uppdatering för utgången. I tidigare versioner visade detta fält om utgången kördes enligt ett schema eller on-demand. Mer information om hur du konfigurerar utgångsuppdateringstyper finns i Uppdatera flödesdata med hjälp av inkrementell uppdatering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Aviseringar

När ett flödesfel inträffar visas information om felet i aviseringsmenyn. Du kan då köra flödet igen eller ladda ner flödet för felsökning.

Obs!Flödesägare, server- och platsadministratörer kan se den här menyn.

Processstatus för Tableau Prep Conductor

 • Statussidan för Tableau Services Manager (TSM) är tillgänglig i TSM och kan visas av TSM-administratörer. Du måste kunna logga in på TSM för om du vill se den här sidan.

 • Statussidan för Tableau Server visas i Tableau Server-webbgränssnittet och är tillgänglig för Tableau Server-administratörer. Om du hovrar med muspekaren över en process statusindikator visas nodnamnet och den port som processen körs på. Tableau Server-statussidan visar inte TSM-processer.

  När Tableau Server fungerar korrekt visas Tableau Prep Conductor som Aktiv eller Upptagen:

  • Aktiv – Processen fungerar som avsett.

  • Upptagen – Processen bearbetar en uppgift.

  • Nere – Processen är nere. Konsekvenserna av detta varierar beroende på processen i fråga.

  • Status ej tillgänglig – Tableau Server kan inte fastställa processens status.

Vem kan göra detta?

 • Tableau-serveradministratörer:
  • Konfigurera e-postmeddelanden på servernivå
  • Konfigurera e-postmeddelanden för en webbplats
  • Visa fel
  • Återuppta uppskjutna uppgifter
  • Visa aviseringar
  • visa processtatus
 • Tableau-platsadministratörer:
  • Konfigurera e-postmeddelanden på webbplatsnivå
  • Visa fel
  • Återuppta uppskjutna uppgifter
  • Visa aviseringar
 • Flödesägare, projektledare och alla användare som beviljats behörigheter att visa flödet:
  • Visa fel
  • Återuppta uppskjutna uppgifter
  • Visa aviseringar (flödesägare)
Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!