Steg 5: valfria serverkonfigurationer

De alternativ som beskrivs i detta ämne krävs inte för att aktivera flödespublicering och schemaläggningsflöden i Tableau Server. De kan användas för att anpassa din miljö enligt dina krav.

Ange timeout-perioden för flöden

Du kan ange tidsgränser för hur länge ett flöde kan köras för att se till att efterföljande uppgifter inte stoppas på grund av pausade uppgifter. Följande två tsm-kommandoalternativ fastställer hur länge en flödesuppgift kan köras innan flödets bakgrundsuppgift avbryts. De här båda kommandona tillsammans avgör det totala tidsgränsvärdet för flödesuppgifter.

Kommandot backgrounder.default_timeout.run_flow anger antalet sekunder innan en flödeskörningsuppgift avbryts.

Exempel:

tsm configuration set -k backgrounder.default_timeout.run_flow -v <new value>

tsm pending-changes apply

(Standardvärde: 14 400 sekunder eller 4 timmar)

Kommandot backgrounder.extra_timeout_in_seconds anger antalet sekunder utöver inställningen i backgrounder.querylimit innan ett bakgrundsjobb avbryts. Den här inställningen ser till att uppehållna jobb inte uppehåller efterföljande jobb. Den här inställningen gäller för processer som listas i backgrounder.timeout_tasks.

Exempel:

tsm configuration set -k backgrounder.extra_timeout_in_seconds -v <value>

(Standardvärde: 1800 sekunder eller 30 ,minuter)

Kontrollera tillgängliga resurser på servern som kör flöden. Vi rekommenderar att du har en dedikerad nod för Tableau Prep Conductor.

Ange tröskelvärdet för pausade flödesuppgifter

Som standard pausas en flödesuppgift efter 5 på varandra följande uppgiftsfel. Ändra tröskelvärdet för antalet flödesuppgiftsfel som kan inträffa innan de pausas genom att använda följande tsm configuration set-kommando:

tsm configuration set -k backgrounder.flow_failure_threshold_for_run_prevention -v <number>

Detta anger tröskelvärdet för antalet på varandra följande misslyckade flödesuppgifter som krävs innan uppgifterna inaktiveras. Det här är en serveromfattande inställning.

Vem kan göra detta?

Tableau Server-administratörer kan utföra ändringar av serverkonfigurationerna.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!