ตั้งค่าแหล่งข้อมูล

หลังจากเชื่อมต่อกับข้อมูลของคุณแล้ว ให้ใช้หน้า “แหล่งข้อมูล” เพื่อตั้งค่าแหล่งข้อมูลและเตรียมข้อมูลของคุณสำหรับการวิเคราะห์ คุณสามารถกำหนดค่าทางเลือกได้มากมายก่อนเริ่มการวิเคราะห์ การกำหนดค่าที่คุณดำเนินการบนหน้า “แหล่งข้อมูล” จะสร้างแหล่งข้อมูลที่ Tableau ใช้ตีความและโต้ตอบกับข้อมูลของคุณ

หัวข้อในส่วนนี้อธิบายวิธีใช้การกำหนดค่าเหล่านี้เพื่อปรับแหล่งข้อมูลของคุณให้เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ