การรวมข้อมูลใน Tableau

ใน Tableau คุณสามารถรวบรวมการวัดผลหรือมิติข้อมูลได้ ถึงแม้ว่าการรวบรวมการวัดผลนั้นจะเป็นที่แพร่หลายมากกว่า เมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มการวัดผลในมุมมองของคุณ การรวมจะถูกนำไปใช้กับการวัดผลนั้นตามค่าเริ่มต้น ประเภทของการรวมที่ใช้นั้นแตกต่างกันไปตามบริบทของมุมมอง

แก้ไขการรวมการวัดผลในมุมมอง

เมื่อคุณเพิ่มการวัดผลไปยังมุมมอง Tableau จะรวมค่าโดยอัตโนมัติ ผลรวม ค่าเฉลี่ย และค่ามัธยฐานนั้นคือการรวมทั่วไป สำหรับรายการการรวมทั้งหมด โปรดดูได้ที่ ชุดการรวมที่พร้อมใช้งานของ Tableau

การรวมปัจจุบันจะปรากฏขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของชื่อการวัดผลในมุมมอง ตัวอย่างเช่น ยอดขาย จะกลายเป็น ผลรวม(ยอดขาย) ทุกการวัดผลจะมีการรวบรวมตามค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้โดย Tableau เมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล คุณสามารถดูหรือแก้ไขการรวมตามค่าเริ่มต้นของการวัดผลได้ โปรดดูได้ที่ กำหนดการรวมตามค่าเริ่มต้นสำหรับการวัดผล

คุณสามารถรวมการวัดผลได้โดยใช้ Tableau สำหรับแหล่งข้อมูลเชิงสัมพันธ์เท่านั้น แหล่งข้อมูลหลายมิติประกอบไปด้วยข้อมูลที่รวมอยู่แล้ว ใน Tableau จะมีการรองรับแหล่งข้อมูลแบบหลายมิติเฉพาะใน Windows เท่านั้น

คุณสามารถเปลี่ยนการรวมของการวัดผลได้ในมุมมองผ่านเมนูบริบทของมุมมอง:

รูปภาพกราฟิกแสดงวิธีเปลี่ยนการรวมของการวัดผล โดยใช้เมนูบริบทของฟิลด์

การรวมมิติข้อมูล

คุณสามารถรวมมิติข้อมูลในมุมมองเป็น ต่ำสุด สูงสุด จำนวน หรือจำนวน (ไม่ซ้ำ) ได้ เมื่อคุณรวมมิติข้อมูล คุณจะสร้างคอลัมน์การวัดผลใหม่ชั่วคราว ดังนั้นมิติข้อมูลจึงใช้ลักษณะของการวัดผลนั้นๆ

รูปภาพกราฟิกแสดงวิธี รวมมิติข้อมูลโดยใช้ตัวเลือกในเมนูบริบทของฟิลด์

อีกวิธีในการดูมิติข้อมูลคือให้ถือว่าเป็น “แอตทริบิวต์” โดยการเลือกแอตทริบิวต์จากเมนูบริบทสำหรับมิติข้อมูล การรวมแอตทริบิวต์นั้นมีวิธีใช้งานหลากหลาย

 • คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจถึงระดับของรายละเอียดที่ทั่วถึงกันเมื่อรวมแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเข้าด้วยกันได้
 • สิ่งนี้เป็นวิธีการรวมมิติข้อมูลเมื่อคำนวณตาราง ซึ่งจำเป็นต้องมีนิพจน์รวม
 • ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการค้นหาเนื่องจากดำเนินการคำนวณ

Tableau คำนวณแอตทริบิวต์โดยใช้สูตรต่อไปนี้

IF MIN([dimension]) = MAX([dimension]) THEN MIN([dimension]) ELSE "*" END

สูตรนี้นั้นได้รับการคำนวณใน Tableau หลังจากที่ได้รับข้อมูลจากการค้นหาครั้งแรกแล้ว เครื่องหมายดอกจัน (*) นั้นคือตัวระบุด้วยภาพที่บ่งชี้ค่า NULL ประเภทพิเศษที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีหลายค่า โปรดดูแก้ปัญหาการผสานข้อมูล(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมายดอกจันดังกล่าว

ต่อไปนี้คือตัวอย่างการใช้แอตทริบิวต์ในการคำนวณตาราง ตารางนี้แสดงยอดขายตามตลาด ขนาดตลาด และรัฐ สมมติว่าคุณต้องการคำนวณเปอร์เซ็นต์ยอดขายรวมที่แต่ละรัฐมีส่วนต่อตลาด เมื่อคุณเพิ่มการคำนวณตารางแบบด่วนในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด (ดูที่การคำนวณตารางแบบด่วน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)) ที่จะคำนวณรัฐต่างๆ การคำนวณนั้นจะเกิดขึ้นในพื้นที่สีแดง ทั้งนี้เนื่องจากมิติข้อมูลขนาดของตลาดนั้นเป็นการแบ่งขอบเขตข้อมูล

เมื่อคุณรวบรวมขนาดตลาดเป็น “แอตทริบิวต์” การคำนวณจะเกิดขึ้นใน “ตลาด” (ตะวันออก ตามภาพต่อไปนี้) และจะใช้ “ขนาดตลาด” เป็นป้ายกำกับเท่านั้น

ชุดการรวมที่พร้อมใช้งานของ Tableau

บางครั้งการดูข้อมูลตัวเลขในรูปแบบการรวบรวมผลรวมหรือค่าเฉลี่ยนั้นก็เป็นสิ่งที่มีประโยช+น์ ฟังก์ชันคณิตศาสตร์ที่สร้างข้อมูลแบบรวมนั้นเรียกว่าฟังก์ชันการรวม ฟังก์ชันการรวมจะทำการคำนวณชุดของค่าและให้ผลลัพธ์เป็นค่าเดี่ยว ตัวอย่างเช่น การวัดผลที่ประกอบไปด้วยค่า 1 2 3 4 รวมกันเป็นผลรวมที่ให้ผลลัพธ์เท่ากับ: 13 หรือหากคุณมีธุรกรรมการขาย 3,000 รายการจากสินค้า 50 รายการ คุณอาจต้องดูผลรวมของยอดขายต่อสินค้าเพื่อพิจารณาว่าสินค้าใดมีรายได้สูงสุด

หมายเหตุ: การใช้ค่าทศนิยมในการรวบรวมอาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดเป็นบางครั้ง หากต้องการรายละเอียด โปรดดูการทำความเข้าใจประเภทข้อมูลในการคำนวณ(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

Tableau มีชุดการรวบรวมที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าตามที่แสดงไว้ในตาราง คุณสามารถตั้งค่าการรวบรวมเริ่มต้นสำหรับการวัดผลใดๆ ที่ไม่ใช่ฟิลด์ที่คำนวณที่มีการรวบรวมได้ เช่น AVG([Discount]) ดูที่ กำหนดการรวมตามค่าเริ่มต้นสำหรับการวัดผล และคุณยังสามารถกำหนดค่าการรวมสำหรับฟิลด์ที่มีอยู่ในมุมมองแล้วได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู แก้ไขการรวมการวัดผลในมุมมอง

การรวบรวมคำอธิบายผลลัพธ์ของการวัดผลที่ประกอบด้วย 1 2 2 3
แอตทริบิวต์

ส่งกลับค่าของนิพจน์ที่กำหนด หากแถวทั้งหมดในกลุ่มมีเพียงค่าเดียว มิฉะนั้นจะแสดงเป็นเครื่องหมายดอกจัน (*) ค่า null จะถูกละเว้น การรวบรวมนี้จะมีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อรวบรวมมิติข้อมูล ในการกำหนดค่าการวัดผลในมุมมองให้เป็นการรวม ให้คลิกขวา (Control-คลิก บน Mac) ที่การวัดผลและเลือก แอตทริบิวต์ จากนั้นฟิลด์จะแสดงข้อความว่า ATTR:

มิติข้อมูลให้ผลลัพธ์เป็นค่าที่ไม่ซ้ำกันในการวัดผลหรือมิติข้อมูล3 ค่า ( 1 2 3)
ผลรวมให้ผลลัพธ์เป็นผลรวมของจำนวนในการวัดผล ค่า null จะถูกละเว้น1 ค่า (8)
เฉลี่ยให้ผลลัพธ์เป็นค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ของจำนวนในการวัดผล ค่า null จะถูกละเว้น1 ค่า (2)
จำนวน (ไม่ซ้ำ)

ให้ผลลัพธ์เป็นจำนวนของค่าที่ไม่ซ้ำกันในการวัดผลหรือมิติข้อมูล เมื่อใช้กับมิติข้อมูล Tableau จะสร้างคอลัมน์ชั่วคราวใหม่ที่เป็นการวัดผล เนื่องจากผลลัพธ์ของจำนวนคือตัวเลข คุณสามารถนับตัวเลข วันที่ บูลีน และสตริงได้ ค่า null จะไม่ถูกนับในทุกกรณี

ไม่สามารถใช้การรวบรวมนี้ได้สำหรับเวิร์กบุ๊กประเภทต่อไปนี้

 • เวิร์กบุ๊กที่สร้างก่อน Tableau Desktop 8.2 และใช้แหล่งข้อมูลประเภท Microsoft Excel หรือไฟล์ตัวอักษร
 • เวิร์กบุ๊กที่ใช้การเชื่อมต่อแบบเก่า
 • เวิร์กบุ๊กที่ใช้แหล่งข้อมูล Microsoft Access

หากคุณเชื่อมต่อกับเวิร์กบุ๊กที่ใช้ประเภทเหล่านี้ จะไม่สามารถใช้จำนวน (ไม่ซ้ำ) ได้และ Tableau จะแสดงข้อความ “ต้องใช้การแยก” โปรดแยกข้อมูลของคุณเพื่อใช้การรวมนี้ โปรดดูแยกข้อมูลของคุณ

1 ค่า (3)
ขั้นต่ำส่งกลับเป็นค่าที่น้อยที่สุดในการวัดผลหรือมิติข้อมูลต่อเนื่อง ค่า null จะถูกละเว้น1 ค่า (1)
สูงสุดส่งกลับเป็นค่าที่มากที่สุดในการวัดผลหรือนิพจน์ที่ให้มาตามตัวอย่างของประชากร ค่า null จะถูกละเว้น ส่งคืนค่า null หากมีองค์ประกอบน้อยกว่า 2 รายการในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ค่า null ใช้ฟังก์ชันนี้หากข้อมูลของคุณแสดงถึงประชากรกลุ่มตัวอย่าง1 ค่า (3)
Std. Dev (Pop.)ส่งกลับเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าทั้งหมดในนิพจน์ที่กำหนดตามประชากรที่ได้รับการชดเชย สมมติว่าอาร์กิวเมนต์ประกอบด้วยประชากรทั้งหมด ใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่1 ค่า (0.7071)
ค่าความแปรปรวนส่งกลับค่าความแปรปรวนของค่าทั้งหมดในนิพจน์ที่กำหนดตามตัวอย่างของประชากร ค่า null จะถูกละเว้น ส่งคืนค่า null หากมีองค์ประกอบน้อยกว่า 2 รายการในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ค่า null ใช้ฟังก์ชันนี้หากข้อมูลของคุณแสดงถึงประชากรกลุ่มตัวอย่าง1 ค่า (0.6667)
ค่าความแปรปรวน (ประชากร)ส่งกลับค่าความแปรปรวนของค่าทั้งหมดในนิพจน์ที่กำหนดตามประชากรที่ได้รับการชดเชย สมมติว่าอาร์กิวเมนต์ประกอบด้วยประชากรทั้งหมด ใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่1 ค่า (0.5000)
การไม่รวม

ส่งกลับระเบียนข้อมูลทั้งหมดในแหล่งข้อมูลเบื้องหลัง ในการไม่รวมการวัดผลทั้งหมดในมุมมอง ให้เลือก ไม่รวมการวัดผล จากเมนูการวิเคราะห์ (เพื่อล้างเครื่องหมายติ๊กถูกออก)

Tableau ให้คุณสามารถดูข้อมูลในรูปแบบที่ไม่รวมได้ (ฐานข้อมูลสัมพันธ์เท่านั้น) เมื่อไม่มีการรวบรวมข้อมูล คุณสามารถดูแต่ละแถวทั้งหมดของแหล่งข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น หลังจากที่ทราบผลรวมยอดขายของหนังยางว่าเท่ากับ $14,600 คุณอาจต้องการดูธุรกรรมการขายแต่ละรายการโดยแยกกัน เพื่อตอบคำถามเหล่านี้ คุณจะต้องสร้างมุมมองที่แสดงข้อมูลแต่ละแถว ดังนั้น คุณจะต้องไม่รวบรวมข้อมูล (ดูวิธีการไม่รวมข้อมูล) อีกวิธีในการดูข้อมูลแบบไม่รวมนั้นก็คือการดูข้อมูลเบื้องหลังของมุมมองทั้งหมดหรือบางส่วน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ดูข้อมูลเบื้องหลัง

4 ค่า ( 1 2 2 3)

อีกทั้งคุณยังสามารถกำหนดการรวมเองได้ตามที่ได้อธิบายไว้ใน ฟังก์ชันการรวบรวมใน Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) Tableau จะนำการรวบรวมนี้ไปใช้ในระดับของรายละเอียดที่เหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับประเภทของมุมมองข้อมูลที่คุณสร้าง ตัวอย่างเช่น Tableau จะใช้การรวบรวมกับแต่ละองค์ประกอบของมิติข้อมูล (ระยะเวลาเฉลี่ยในการส่งมอบในภูมิภาคตะวันออก) องค์ประกอบทั้งหมดในมิติข้อมูลที่กำหนด (ระยะเฉลี่ยในการส่งมอบในภูมิภาคตะวันออก ตะวันตก และกลาง) หรือกลุ่มของมิติข้อมูล (ผลรวมของยอดขายในทุกภูมิภาคและทุกตลาด)

กำหนดการรวมตามค่าเริ่มต้นสำหรับการวัดผล

คุณสามารถตั้งค่าการรวบรวมเริ่มต้นสำหรับการวัดผลใดๆ ที่ไม่ใช่ฟิลด์ที่คำนวณที่มีการรวบรวมได้ เช่น AVG([Discount]) การรวมตามค่าเริ่มต้นนั้นคือการคำนวณที่ใช้บ่อยเพื่อสรุปฟิลด์ที่ต่อเนื่องหรือฟิลด์แบบแยกกัน การรวมตามค่าเริ่มต้นจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณลากการวัดผลไปยังมุมมอง

ในการแก้ไขการรวมตามค่าเริ่มต้น:

คลิกขวา (Control-คลิก บน Mac) ที่การวัดผลในแผงข้อมูลและเลือก พร็อพเพอร์ตี้ค่าเริ่มต้น > การรวม และจากนั้นเลือกตัวเลือกการรวมที่ต้องการ

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ Tableau ในการรวมการวัดผลที่มีแหล่งข้อมูลเชิงสัมพันธ์เท่านั้นได้ แหล่งข้อมูลหลายมิติข้อมูลจะมีข้อมูลแบบรวมเท่านั้น

คุณไม่สามารถตั้งการรวบรวมตามค่าเริ่มต้นสำหรับแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ได้ การรวมตามค่าเริ่มต้นได้ถูกกำหนดขึ้นแล้วเมื่อแหล่งข้อมูลถูกเผยแพร่ไปแต่แรก สร้างสำเนาภายใน(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)ของแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่แล้วเพื่อปรับเปลี่ยนการรวมตามค่าเริ่มต้น

วิธีการไม่รวมข้อมูล

เมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มการวัดผลในมุมมองของคุณ การรวมจะถูกนำไปใช้กับการวัดผลนั้นตามค่าเริ่มต้น ค่าเริ่มต้นนี้ถูกควบคุมโดยการตั้งค่า การวัดผลแบบรวม ในเมนู การวิเคราะห์

หากคุณตัดสินใจว่าต้องการดูเครื่องหมายทั้งหมดในมุมมองในระดับที่ให้รายละเอียดมากที่สุด คุณสามารถไม่รวบรวมมุมมองได้ การไม่รวบรวมข้อมูลของคุณจะหมายความว่า Tableau จะแสดงเครื่องหมายโดยแยกของค่าข้อมูลทั้งหมดในทุกแถวของแหล่งข้อมูลของคุณ

ในการไม่รวมการวัดผลทั้งหมดในมุมมอง:

 • ล้างตัวเลือกการวิเคราะห์ >การวัดผลแบบรวม หากมีการเลือกดังกล่าวอยู่แล้ว ให้คลิกการวัดผลแบบรวบรวมอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือก

เมื่อเลือกการวัดผลแบบรวบรวมแล้ว Tableau จะดำเนินการรวบรวมการวัดผลในมุมมองตามค่าเริ่มต้น ค่าแต่ละแถวจากแหล่งข้อมูลของคุณจะได้รับการรวบรวมเป็นค่าเดียว (เครื่องหมายเดียว) ที่ระดับรายละเอียดในมุมมองของคุณ

การรวมแบบอื่นๆ ที่ใช้ได้กับการวัดผลนั้นจะบ่งชี้ถึงการรวบรวมแต่ละค่า: อาจเป็นผลรวม(SUM) เฉลี่ย (AVG) หรือกำหนดให้สูงสุด (MAX) หรือต่ำสุด (MIN) จากค่าของแถวแต่ละค่าได้

สำหรับรายการทั้งหมดของการรวมที่มี ดูที่ ชุดการรวมที่พร้อมใช้งานของ Tableau

ระดับของรายละเอียดนั้นจะระบุโดยมิติข้อมูลในมุมมอง หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางของระดับของรายละเอียด โปรดดู มิติข้อมูลจะส่งผลต่อระดับของรายละเอียดในมุมมองอย่างไร

การไม่รวมข้อมูลนั้นจะมีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์การวัดผลที่คุณต้องการใช้ทั้งแบบอ้างอิงและไม่อ้างอิงในมุมมอง ตัวอย่างเช่น คุณอาจวิเคราะห์ผลลัพธ์จากแบบสอบถามความพึงพอใจของสินค้าโดยมีอายุของผู้ตอบแบบสอบถามไล่เรียงตามแกนหนึ่ง คุณสามารถรวมฟิลด์อายุเพื่อระบุอายุโดยเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามหรือไม่รวมข้อมูลเพื่อระบุหาว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุเท่าใดที่พึงพอใจกับสินค้ามากที่สุด

การไม่รวบรวมข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์เมื่อคุณดูข้อมูลเป็นแผนภาพการกระจาย ดูตัวอย่าง: แผนภาพการกระจาย การรวบรวม และมุมมองแบบละเอียด

หมายเหตุ: หากแหล่งข้อมูลของคุณมีขนาดใหญ่มาก การไม่รวมข้อมูลอาจให้ผลลัพธ์ที่ลดทอนประสิทธิภาพลงอย่างมาก

 

ตัวอย่าง: แผนภาพการกระจาย การรวบรวม และมุมมองแบบละเอียด

หากคุณวางการวัดผลหนึ่งลงบนแผงแถว และอีกการวัดผลหนึ่งบนแถบคอลัมน์ เท่ากับว่าคุณกำลังขอให้ Tableau เปรียบเทียบค่าที่เป็นตัวเลขของทั้งสอง โดยทั่วไปแล้ว Tableau จะเลือกแผนภาพการกระจายเป็นการแสดงภาพตามค่าเริ่มต้นในกรณีดังกล่าว มุมมองเริ่มต้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องหมายเดียว ที่แสดงผลรวมของค่าทั้งหมดของการวัดผลทั้งสอง ทั้งนี้เนื่องจากคุณต้องเพิ่มระดับของรายละเอียดในมุมมอง

เริ่มสร้างแผนภาพการกระจาย

การเพิ่มรายละเอียดให้กับแผนภาพการกระจายพื้นฐานนั้นทำได้หลายวิธี: คุณสามารถใช้มิติข้อมูลในการเพิ่มรายละเอียด คุณสามารถเพิ่มฟิลด์อื่นไปยังแผงแถวหรือแถบคอลัมน์ หรือสามารถไม่รวบรวมข้อมูลได้ คุณยังสามารถใช้การผสมผสานตัวเลือกต่อไปนี้ได้อีกด้วย หัวข้อนี้จะกล่าวถึงทางเลือกที่ใช้แหล่งข้อมูล Superstore-ตัวอย่าง

ในการสร้างมุมมองเริ่มต้น ให้ปฏิบัติตามสองขั้นตอนนี้:

 1. วาง การวัดผล ยอดขาย ลงบนแถบคอลัมน์

 2. วาง การวัดผล กำไร ลงบนแถบแถว

การวัดผลนี้จะรวมเป็นผลรวมโดยอัตโนมัติ การรวมตามค่าเริ่มต้น (ผลรวม) นั้นจะระบุไว้อยู่ที่ชื่อของฟิลด์ ค่าที่แสดงที่เคล็ดลับเครื่องมือนั้นบ่งบอกถึงผลรวมของค่ายอดขายและกำไรของทุกแถวในแหล่งข้อมูล

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อใช้มิติข้อมูลในการเพิ่มรายละเอียดให้กับมุมมองและไม่รวบรวมข้อมูล

ใช้มิติข้อมูลในการเพิ่มรายละเอียด

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในการสร้างมุมมองแผนภาพการกระขายที่คุณสร้างไว้เมื่อครู่โดยการเพิ่มมิติข้อมูลเพื่อแสดงระดับรายละเอียดเพิ่มเติม

 1. ลากมิติข้อมูลหมวดหมู่ไปยังสีบนการ์ดเครื่องหมาย

  ซึ่งจะทำให้ข้อมูลแยกออกเป็นสามเครื่องหมาย โดยแต่ละเครื่องหมายจะแทนองค์ประกอบของมิติข้อมูลแต่ละรายการ และเข้ารหัสเครื่องหมายโดยใช้สี

 2. ลากมิติข้อมูลรัฐไปยังรายละเอียดบนการ์ดเครื่องหมาย

  ตอนนี้จะมีเครื่องหมายอื่นอีกมากมายในมุมมองแล้ว จำนวนของเครื่องหมายจะเท่านั้นจำนวนของรัฐในแหล่งข้อมูลคูณด้วยจำนวนของหมวดหมู่

ถึงแม้ว่าจะแสดงสัญลักษณ์จำนวนมากอยู่ แต่การวัดผลนี้ก็ถูกรวมอยู่ ดังนั้น ไม่ว่าในแหล่งข้อมูลจะมีหนึ่งแถว ซึ่งรัฐ = นอร์ทดาโดต้าและหมวดหมู่ = เฟอร์นิเจอร์ หรือจะมี 100 แถวก็ตาม ผลลัพธ์นั้นจะเป็นเครื่องหมายเดียวเสมอ

บางทีกระบวนการนี้อาจพัฒนามุมมองไปในลักษณะที่คุณพบว่ามีประโยชน์ หรือบางทีคุณอาจต้องใช้วิธีอื่น ทั้งหมดนี้คุณตัดสินเอง

ลองเพิ่มฟิลด์ไปยังแผงแถวและคอลัมน์มากขึ้น

แปลงกลับไปเป็นมุมมองแบบสัญลักษณ์เดียวและปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างมุมมอแผนภาพการกระจายโดยการเพิ่มฟิลด์ไปยังแถบแถว และ คอลัมน์

 1. ลากมิติข้อมูลรัฐไปยังแถบคอลัมน์

  ถึงแม้ว่าคุณจะวาง ทวีป ไว้ที่ด้านขวาของ ผลรวม(ยอดขาย) Tableau ก็จะย้ายค่านั้นไปยังด้านซ้ายของ ผลรวม(ยอดขาย) เนื่องจากว่าคุณไม่สามารถเพิ่มมิติข้อมูลในแกนแบบต่อเนื่องได้ กลับกัน มุมมองของคุณจะแสดงแกนแบบแยกขององค์ประกอบแต่ละรายการของมิติข้อมูล

 2. ลากมิติข้อมูลส่วนไปยังแถบแถว

  และตอนนี้คุณก็จะได้มุมมองที่ให้ภาพรวมของยอดขายและกำไรในรัฐต่างๆ และส่วนของลูกค้าแล้ว และยังสามารถวางเมาส์เหนือสัญลักษณ์ในมุมมองเพื่อดูข้อมูลเคล็ดลับเครื่องมือของเซกเมนต์ต่างๆ ได้อีกด้วย

ลองไม่รวมข้อมูล

อีกวิธีในการปรับแต่งแผนภาพการกระจายแบบสัญลักษณ์เดียวอันเดิมของคุณให้แสดงสัญลักษณ์เพิ่มขึ้นนั่นก็คือการไม่รวมข้อมูล

ล้างตัวเลือกการวิเคราะห์ >การวัดผลแบบรวม หากมีการเลือกดังกล่าวอยู่แล้ว ให้คลิกการวัดผลแบบรวบรวมอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือก

สิ่งที่คุณดำเนินการไปแล้วคือการไม่รวบรวมข้อมูล เนื่องจากคำสั่งนี้คือการสับเปลี่ยนสิ่งที่เคยเลือกไว้ก่อนหน้า (ที่แสดงเครื่องหมายติ๊กถูก) Tableau จะรวมข้อมูลในมุมมองของคุณไว้ตามค่าเริ่มต้น

ตอนนี้คุณจะเห็นสัญลักษณ์มากมาย หนึ่งสัญลักษณ์ต่อแต่ละแถวในแหล่งข้อมูลเดิมของคุณ:

เมื่อคุณไม่รวมข้อมูล เท่ากับว่าคุณไม่ได้ดูค่าเฉลี่ยหรือผลรวมของค่าในแถวในแหล่งข้อมูลอีกต่อไปแล้ว แต่กลับกัน มุมมองจะแสดงสัญลักษณ์ของทุกแถวในแหล่งข้อมูล การไม่รวมข้อมูลคือวิธีในการมองเห็นพื้นที่ส่วนทั้งหมดของข้อมูล เป็นวิธีที่รวดเร็วในการทราบถึงรูปทรงของข้อมูลของคุณเพื่อระบุหาค่าที่ผิดปกติ ในกรณีนี้ มุมมองแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างยอดขายและกำไร โดยระบุด้วยเส้นเครื่องหมายที่จัดเรียงเป็นมุมสี่สิบห้าองศา

 

 

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ