Redigera axlar

När du lägger till ett kontinuerligt fält (ett fält med grön bakgrund) till hyllan Kolumner eller Rader, lägg en axel till i vyn. En axel visar datapunkter som ligger inom ett specifikt värdeintervall. För varje axel kan du ange egenskaperna för intervall, skala och skalstreck.

Dubbelklicka på en axel för att öppna dialogrutan Redigera axel och ändra dess konfiguration och formatering. Se Varför kan jag inte redigera min axel? om du inte kan redigera axeln

I det här exemplet skapar fältet Vinst (ett kontinuerligt mätvärde), på hyllan Rader, en vertikal axel och fältet Orderdatum (en dimension med kontinuerligt datum), på hyllan Kolumner, en horisontell axel.

Obs! Se Formatera på arbetsbladsnivå och Formatera fält och fältetiketter för mer information om hur du formaterar rubriker och fältetiketter. Se Dimensioner och mätvärden, blått och grönt för mer information om kontinuerliga och diskreta fält.

Redigera ett axelintervall

Dubbelklicka på den axel du vill redigera för att redigera ett axelintervall.

Obs! Tableau Desktop låter dig högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på axeln och sedan välja Redigera axel. I webbredigering kan du klicka på pilknappen på en axel och sedan välja Redigera axel.

När du väljer en axel väljs inte markeringarna, som är associerade med axeln, vilket låter dig redigera och formatera axeln utan att förändra markeringarna.

Högerklicka på axeln och välj Välj markeringar för att välja de markeringar som är associerade med axeln. Du kan också välja varje markering individuellt. Se Välja markeringar(Länken öppnas i ett nytt fönster) för mer information.

Varför kan jag inte redigera min axel?

Om du inte kan redigera en axel är det troligen en rubrik snarare än en axel.

 • Kontinuerliga fält (grön bakgrund) på hyllorna Rader och Kolumner skapar axlar i vyn. När du högerklickar på en axel visas den här menyn:

 • Diskreta fält (blå bakgrund) på hyllorna Rader och Kolumner skapar rubriker, och inte axlar. När du högerklickar på en rubrik visas den här menyn:

Du kan redigera formateringen på rubriker genom att högerklicka på en och sedan välja Formatera.

Se Formatera på arbetsbladsnivå och Formatera fält och fältetiketter för mer information om hur du formaterar rubriker och fältetiketter. Se Dimensioner och mätvärden, blått och grönt för mer information om kontinuerliga och diskreta fält.

Dölj och visa axlar och rubriker igen

Om du har dolt en axel eller en rubrik i vyn kan den visas igen från dess relaterade fält i vyn.

Dölja en axel

Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på axeln i vyn och avmarkera sedan kryssmarkeringen bredvid alternativet Visa rubrik.

Visa en tidigare dold axel

Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på det kontinuerliga fältet i vyn som är associerat med axeln du vill visa. Klicka sedan på dess listrutemeny och på Visa rubrik.

Se Axlar i Delar av vyn för relaterad information.

 

Dölja en rubrik

Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på en rubrik i vyn och avmarkera sedan kryssmarkeringen bredvid alternativet Visa rubrik.

Visa en tidigare dold rubrik

Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på det diskreta fältet i vyn som är associerat med de rubriker du vill visa. Klicka sedan på dess listrutemeny och på Visa rubrik.

Se Rubriker i Delar av vyn för relaterad information.

Se Dimensioner och mätvärden, blått och grönt för mer information om kontinuerliga och diskreta fält.

Ändra ett axelintervall

Du kan begränsa axelintervallet för att fokusera vyn på specifika datapunkter.

Anta till exempel att vyn visar försäljningen över fyra år. Den automatiska axeln kan till exempel visa ett intervall från 0 till 750 000 USD. Om försäljningen aldrig går under 470 000 USD kan du justera axelintervallet till att börja på 470 000 USD för att hjälpa användaren fokus på var datapunkterna faktiskt ligger.

Så modifierar du ett axelintervall:

 1. Dubbelklicka på axeln som du vill redigera. Det går även bra att högerklicka (kontroll-klicka på Mac) och sedan välja Redigera axel.

 2. Välj ett av följande alternativ i dialogrutan Redigera axel:

  • Automatiskt: Axelintervallet baseras automatiskt på datan som används i vyn.

  • Enhetligt axelintervall för alla rader eller kolumner. Ställer enhetligt in axelintervallet till det maximala dataintervallet för alla rutor i vyn.

  • Oberoende axelintervall för varje rad eller kolumn. Gör axelintervallet oberoende. Axelintervallet varierar för varje ruta i vyn, beroende på dataintervallet i varje ruta.

  • Fast. Anger att starta och/eller avsluta axeln vid ett specifikt värde. Du kan fixera båda ändarna av axeln eller bara ena änden. När du fixerar båda ändarna av axeln fastställs axelintervallet av de värden du anger. När du endast fixerar ena änden av axeln måste du ställa in den andra änden som automatisk, enhetlig eller oberoende.

 3. Du kan även ange om noll ska inkluderas. När du avmarkerar kryssrutan Inkludera noll justeras axelintervallet så att det endast visar värdeintervallet i datan.

 4. Klicka på OK.

Ändra axelskalan till omvänd eller logaritmisk

Alternativ för axelskalan inkluderar Omvänd och Logaritmisk.

När du väljer Logaritmisk kan du sedan ange Positiv eller Symmetrisk. Symmetrisk visar data som innehåller positiva värden, 0-värden eller negativa värden på en axel med logaritmisk skala och används bäst för att visualisera stora negativa eller positiva värden på en logaritmisk skala, eller både och. Se Om transformation av den symmetriska logaritmiska axeln för relaterad information.

Så ändrar du skalan på en axel:

 1. Dubbelklicka på axeln som du vill redigera. Det går även bra att högerklicka (kontroll-klicka på Mac) och sedan välja Redigera axel.

 2. Välj Omvänd eller Logaritmisk för axelskalan, i dialogrutan Redigera axel, som finns på fliken Allmänt.

  Alternativet att välja Symmetrisk eller Positiv är endast tillgängligt när axelintervallet sträcker sig utanför det stängda intervallet [-10, 10].

  Logaritmisk: Välj Positiv eller Symmetrisk för den logaritmiska skalan. Alternativet Symmetrisk visar data som innehåller positiva värden, 0-värden och negativa värden på en logaritmisk skala. Som standard ritas skalstrecken i tiopotenser, men du kan ange vilken bas som helst som är större än 1.

 3. Klicka på fliken Skalstreck och välj ett av följande alternativ:

  • Automatisk – de stora skalstrecken ritas med tiopotenser.

  • Fast – de stora skalstrecken ritas med en specifik exponent. Skriv ett nummer i textrutan Upphöjt till.

  • Inga – stora skalstreck visas inte.

 4. Klicka på OK när du är klar.

Du kan även vända på axeln genom att välja Omvänd i området Skala på fliken Allmänt, som kan hittas i dialogrutan Redigera axel.

Om transformation av den symmetriska logaritmiska axeln

Den symmetriska logaritmiska axeln tillämpar en områdeshyperbolisk sinustransformation på axeln:

asinh(x) = ln(x + √(x^2 +1))

För stora värden (|x| >> 1),

asinh(x)~ln(x), x > 0

asinh(x)~-ln(x), x < 0

asinh är definierad för alla reella värden (särskilt negativa tal) låter den här transformationen dig visualisera stora negativa värden på en logaritmisk skala, men även stora positiva värden, eller både och.

Även om en logaritmisk axel kan användas för att visualisera en skala med mycket små värden, kan dock en symmetrisk logaritmisk axel inte användas för att visualisera skalan för mycket små värden.

För små värden (|x| < 1),

asinh(x) ≈ x

Att använda en symmetrisk logaritmisk axelskala för små värden har en liknande effekt jämfört med att använda en linjär skala (dvs en normal kvantitativ axel).

Ändra utseendet på en axel

Varje axel har en titel som genereras automatiskt baserat på fälten i vyn. Du kan ange en anpassad axeltitel samt lägga till en underrubrik via dialogrutan Redigera axel. Du kan även ange axelns skala, såsom om en logaritmisk skala ska användas eller om axeln ska reverseras.

Så ändrar du utseendet på en axel:

 1. Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på axeln som du vill redigera och välj Redigera axel.

 2. Öppna dialogrutan Redigera axel och ange ny titel i textrutan Titel.

 3. Avmarkera kryssrutan Automatisk för att lägga till en anpassad undertext.

 4. Välj ett av följande alternativ för att ändra skalan på axeln:

  • Omvänd – välj det här alternativet för att reversera ordningen på axelns värden.

  • Logaritmisk – välj det här alternativet för att reversera en logaritmisk skala på axeln.

 5. Klicka på OK.

Formatera skalstreck

Du kan specificera hur ofta skalstrecken ska visas längs axeln. Tableau låter dig ändra både stora och små skalstreck. Stora skalstreck åtföljs av enhetsetiketter medan små skalstreck helt enkelt representerar mindre steg mellan de större skalstrecken. Du kan välja att använda automatiska eller fasta skalstreck eller att inte ha några alls.

Så formaterar du skalstreck:

 1. Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på axeln som du vill redigera och välj Redigera axel.

 2. Välj fliken Skalstreck i dialogrutan Redigera axel.

 3. Välj ett av följande alternativ för både stora och små skalstreck:

  • Automatisk – välj det här alternativet för att automatiskt visa skalstreck baserat på datan i vyn.

  • Fast – välj det här alternativet för att ange hur ofta skalstrecken ska visas samt startvärdet.

  • Inga – välj det här alternativet för att helt dölja skalstrecken.

 4. Klicka på OK.

Exempel: Använd olika axelintervall (enhetlig, oberoende, fast)

I det här exemplet kommer du att skapa tre vyer med samma data. Du kommer dock att använda olika axelintervall för varje vy. Dessa vyer använder datakällan Sample-Superstore för att visa den sammanlagda totala försäljningen för tre produktkategorier över fyra år.

Skapa en vy med ett enhetligt axelintervall

Ett enhetligt axelintervall innebär att samma intervall tillämpas på alla rader eller kolumner i vyn. Intervallet genereras automatiskt baserat på underliggande datavärden.

 1. Placera dimensionen Orderdatum på hyllan Kolumner och dimensionen Kategori på hyllan Rader.

 2. Placera mätvärdet Försäljning på hyllan Rader.

  Mätvärdet aggregeras automatiskt som en summa och en axel läggs till i vyn. Som standard använder vyn ett enhetligt axelintervall. Observera att axelintervallet är detsamma, från noll till 250 000 för varje produktkategori.

  Grafik som visar en vy vars axel går längs ett enhetligt intervall.

Skapa en vy med ett oberoende axelintervall

När du använder ett oberoende axelintervall har varje rad eller kolumn sitt eget axelintervall baserat på de underliggande datavärdena.

 1. Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på axeln SUM(försäljning) i vyn och välj Redigera axel.

 2. Välj Oberoende axelintervall för varje rad eller kolumn i dialogrutan Redigera axel.

 3. Klicka på X för att stänga dialogrutan med aktuella inställningar.

  Axelintervallen för varje produktkategori är nu oberoende av varandra. Kategorierna Teknik och Kontorsmaterial sträcker sig fortfarande från noll till 250 000, men kategorin Möbler sträcker sig från noll till lite över 200 000.

  Grafik som visar en vy vars axel går längs ett oberoende intervall.

Skapa en vy med ett fast axelintervall

Du kan fixera en eller båda ändarna av en axel för att anpassa hur mycket av datan som ses i vyn.

Det första exemplet visar hur du kan fixera båda ändarna av axeln. Det andra visar hur du kan fixera endast ena änden av axeln och sedan definierar axelintervallet för alla rutor i vyn.

Så fixerar du båda ändarna av axeln:

 1. Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på axeln SUM(försäljning) i vyn och välj Redigera axel.

 2. Öppna dialogrutan Redigera axel och välj Fixerad och ange sedan värdena Start och Slut, antingen genom att skriva i textrutorna eller dra reglagen mot varandra. Ange 0 för Start och 200 000 för Slut i det här exemplet.

  Grafik som visar dialogrutan Formatera fält för ett mätvärde. Fliken Axelintervall är vald vilket innebär att du kan definiera ett fixerat (anpassat) axelintervall.

 3. Klicka på X för att stänga dialogrutan med aktuella inställningar.

  Kategorierna visar nu endast upp till 200 000 USD i försäljning. Axlarna är markerade med en stiftsymbol , vilket indikerar att du har begränsat axelintervall och att vissa data kanske inte visas.

  Grafik som visar en vy vars axel ligger längs ett fixerat (anpassat) axelintervall.

Så fixerar du en av ändarna på axeln:

 1. Högerklicka (kontroll-klicka på Mac) på axeln SUM(försäljning) i vyn och välj Redigera axel.

 2. Öppna dialogrutan Redigera axel och välj Fixerad, klicka sedan på listrutemenyn Fixera slut och välj sedan Oberoende.

 3. Klicka på X för att stänga dialogrutan med aktuella inställningar.

  Observera att kategorierna nu har något olika axelintervall. Kontorsmaterial har till exempel ett axelintervall från 0 till 250 000 USD, medan Möbler bara har ett intervall från 0 till 200 000 USD.

  Se Redigera axlar för mer information om skillnaden mellan automatiska, enhetliga och oberoende axelintervall.

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!