tsm topology

ใช้คำสั่ง tsm topology เพื่อเตรียมโหนดจัดเก็บไฟล์สำหรับการนำออกที่ปลอดภัย หรือเพื่อให้กลับไปเป็นโหมดอ่าน-เขียน และคุณยังสามารถดำเนินการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาดในที่เก็บ รับทราบรายการโหนดหรือพอร์ต รับไฟล์การกำหนดค่า Bootstrap ที่จำเป็นต่อการเพิ่มโหนดไปยังคลัสเตอร์ ลบโหนด กำหนดค่าที่เก็บภายนอก และที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก

สำคัญ: เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงโทโพโลยี คุณต้องใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการเหล่านั้นเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm pending-changes

tsm topology cleanup-coordination-service

หมายเหตุ: นับจากเวอร์ชัน 2020.1.0 คำสั่งชุดบริการรวมทั้งหมดต้องมีอินพุตสำหรับข้อความแจ้ง "y/n" เพื่อยืนยันว่าการรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์จะเกิดขึ้น หากต้องการเรียกใช้คำสั่งเหล่านี้โดยไม่มีอินพุต ให้รวมตัวเลือก --ignore-prompt ไว้ด้วย

ใช้คำสั่ง tsm topology cleanup-coordination-service เพื่อลบชุดบริการรวมที่ไม่ใช่ชุดบริการรวมเพื่อการผลิต Tableau Server หลังจากที่คุณใช้งานชุดบริการใหม่ คำสั่งนี้จะลบอินสแตนซ์บริการรวมเก่าๆ ที่โหนดทั้งหมดในชุดบริการรวมที่ไม่ใช่การผลิต และคุณจำเป็นต้องใช้ชุดบริการรวมใหม่ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดบริการรวม โปรดดู ปรับใช้ชุดบริการรวม

ในเวอร์ชัน 2020.1.0 และใหม่กว่า คำสั่ง tsm topology deploy-coordination-service จะนำเอาชุดบริการรวมเก่าออกด้วย ไม่จำเป็นต้องรันคำสั่งนี้แยก เว้นแต่ว่าการปรับใช้จะล้มเหลว

สรุป

tsm topology cleanup-coordination-service [option] [global options]

ตัวเลือก

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น ค่าเริ่มต้นคือ 2700 (45 นาที)

tsm topology deploy-coordination-service

หมายเหตุ: นับจากเวอร์ชัน 2020.1.0 คำสั่งชุดบริการรวมทั้งหมดต้องมีอินพุตสำหรับข้อความแจ้ง "y/n" เพื่อยืนยันว่าการรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์จะเกิดขึ้น หากต้องการเรียกใช้คำสั่งเหล่านี้โดยไม่มีอินพุต ให้รวมตัวเลือก --ignore-prompt ไว้ด้วย

คุณสามารถใช้คำสั่ง tsm topology deploy-coordination-service เพื่อใช้งานบริการรวม Tableau Server ได้ คำสั่งนี้จะใช้งานชุดบริการรวม ซึ่งเป็นอินสแตนซ์บริการรวมที่รันบนโหนดเฉพาะในคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของคุณ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดบริการรวม รวมถึงจำนวนของโหนดในคลัสเตอร์ที่ควรมีอินสแตนซ์บริการรวม โปรดดู ปรับใช้ชุดบริการรวม

ในเวอร์ชัน 2020.1.0 และใหม่กว่า คำสั่ง tsm topology deploy-coordination-service จะนำเอาชุดบริการรวมเก่าออกด้วย ไม่จำเป็นต้องรันคำสั่ง cleanup-coordination-service แยก

สรุป

tsm topology deploy-coordination-service --nodes <nodeID,nodeID,...> [option] [global-options]

ตัวเลือก

-n, --nodes <IDโหนด,IDโหนด,...>

จำเป็น

ID โหนดของโหนดต่างๆ ที่จะรวมในชุดบริการรวมใหม่ แยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค คุณสามารถระบุโหนดบริการรวม 1 3 หรือ 5 ได้ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนรวมของโหนดในคลัสเตอร์ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ควอรัมบริการรวม

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น ค่าเริ่มต้นคือ 2700 (45 นาที)

tsm topology external-services gateway disable

ปิดใช้งานอินสแตนซ์ทั้งหมดของเกตเวย์อิสระบน Tableau Server

สรุป

tsm topology external-services gateway disable [options] [global options]

ตัวเลือก

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น ค่าเริ่มต้นคือ 2700 (45 นาที)

tsm topology external-services gateway enable

เปิดใช้งานอินสแตนซ์ทั้งหมดของเกตเวย์อิสระบน Tableau Server

สรุป

tsm topology external-services gateway enable [options] [global options]

ตัวเลือก

-c, --config <ไฟล์-การกำหนดค่า>

จำเป็น

ระบุชื่อของไฟล์ JSON ที่มีรายละเอียดการกำหนดค่าสำหรับอินสแตนซ์ทั้งหมดของเกตเวย์อิสระ

tsm topology external-services gateway update

ใช้คำสั่งนี้ในการอัปเดตการกำหนดค่าของเกตเวย์อิสระใน Tableau Server คุณต้องดำเนินการสิ่งนี้หากคุณเพิ่มหรือลบอินสแตนซ์ของเกตเวย์อิสระ หรือหากคุณอัปเกรดเกตเวย์อิสระ รวบรวมการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินกับคอมพิวเตอร์เกตเวย์อิสระและอัปเดตไฟล์การกำหนดค่าก่อนที่จะรันคำสั่งนี้

สรุป

tsm topology external-services gateway update [option] [global options]

ตัวเลือก

-c, --config <ไฟล์-การกำหนดค่า>

จำเป็น

ระบุชื่อของไฟล์ JSON ที่มีรายละเอียดการกำหนดค่าสำหรับอินสแตนซ์ทั้งหมดของเกตเวย์อิสระ

tsm topology external-services list

ใช้คำสั่ง tsm topology external-service-list ในการรับทราบบริการที่ใช้สำหรับที่เก็บภายนอกของ Tableau Server ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดค่าให้ Tableau Server ใช้งาน Amazon RDS คุณจะเห็นข้อความต่อไปนี้:

บริการที่กำหนดค่าจากภายนอกเหล่านี้ถูกใช้งานโดย Tableau Server:

- pgsql

สรุป

tsm topology external-service list [global options]

ตัวเลือก

ไม่มีตัวเลือกสำหรับคำสั่งนี้

tsm topology external-services repository disable -n nodeN

ใช้คำสั่ง tsm topology external-services repository disable เพื่อหยุดการใช้งานที่เก็บภายนอกและกำหนดค่าการติดตั้งใหม่ให้ใช้ที่เก็บภายใน การดำเนินการนี้จะย้ายข้อมูลไปยังที่เก็บภายใน และกำหนดค่าให้ Tableau Server ใช้ที่เก็บภายใน

สรุป

tsm topology external-services repository disable -n nodeN

ตัวเลือก

-n, --node-name <IDโหนด>

จำเป็น

ระบุ ID โหนดของโหนดที่จะย้ายที่เก็บไป

สำคัญ: การดำเนินการนี้จะไม่หยุดหรือลบอินแสตนซ์ RDS หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีลบอินสแตนซ์ RDS โปรดดู การลบอินสแตนซ์ DB(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) โปรดดูเว็บไซต์ AWS

tsm topology external-services repository enable

ใช้คำสั่ง tsm topology external-services repository enable เพื่อกำหนดค่า Tableau Server ให้ใช้ที่เก็บภายนอก สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ระหว่างการติดตั้ง Tableau Server ใหม่เพื่อกำหนดค่าที่เก็บภายนอก หากคำสั่งนี้รันบน Tableau Server ที่มีอยู่แล้วและกำลังทำงานอยู่ คำสั่งจะย้ายข้อมูลจากโหนดภายในไปยังที่เก็บภายนอก และกำหนดค่าให้ Tableau Server ใช้ที่เก็บภายนอกหลังจากที่การโยกย้ายสำเร็จแล้ว

สรุป

tsm topology external-services repository enable -f <filename>.json -c <ssl certificate file>.pem

ตัวเลือก

--f <file name>

จำเป็น

พาธแบบเต็มและชื่อไฟล์ที่บันทึกไฟล์การกำหนดค่า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดค่าที่เก็บของ Tableau Server อีกครั้ง

--c <ssl certificate file>

จำเป็นต้องใช้เวอร์ชัน 2021.2 และ 2021.2.1 เวอร์ชันตัวเลือกคือ 2021.2.2 และที่ใหม่กว่า

สำหรับการกำหนดค่า SSL โปรดดาวน์โหลดไฟล์ใบรับรองและระบุไฟล์ที่จะใช้กับตัวเลือกนี้

 1. Amazon RDS: โปรดดู การใช้ SSL เพื่อเข้ารหัสการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ DB(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 2. ฐานข้อมูล Azure: โปรดดูกำหนดค่าการเชื่อมต่อ TLS สำหรับ Azure Database ของ PostgreSQL(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)
 3. อินสแตนซ์ PostgreSQL แบบสแตนด์อะโลน: โปรดดูที่กำหนดค่า SSL

--no-ssl

ไม่บังคับ ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้ในเวอร์ชัน 2021.2.2 และใหม่กว่า

ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้ SSL เมื่อเชื่อมต่อกับที่เก็บภายนอก หากคุณไม่จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อที่เข้ารหัส คุณควรจะต้องกำหนดค่าที่เก็บภายนอกให้รองรับการเชื่อมต่อที่ไม่เข้ารหัสด้วย เมื่อคุณใช้ตัวเลือกนี้ การเชื่อมต่อจะได้รับการเข้ารหัส หากมีการกำหนดค่าที่เก็บภายนอกให้รองรับการเชื่อมต่อ TLS/SSL มิฉะนั้น Tableau Server จะใช้การเชื่อมต่อที่ไม่ได้เข้ารหัส

ข้ามการตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการกำหนดค่าที่เก็บภายนอกสำหรับใช้กับ Tableau Server แล้วหรือไม่ โดยทั่วไปไม่แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้ เนื่องจากอาจทำให้ที่เก็บเดียวกันถูกใช้โดยการติดตั้ง Tableau Server หลายครั้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ตัวเลือกนี้อาจมีประโยชน์สำหรับการทดสอบหรือการกู้คืนหลังเกิดความเสียหาย

--ข้ามการตรวจสอบสถานะ

ไม่บังคับ ตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้ในเวอร์ชัน 2022.3.0 และใหม่กว่า

ข้ามการตรวจสอบเพื่อดูว่ามีการกำหนดค่าที่เก็บภายนอกสำหรับใช้กับ Tableau Server แล้วหรือไม่ ตัวเลือกนี้อาจมีประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบหรือกู้คืนจากภัยพิบัติ แต่ไม่แนะนำสำหรับการใช้งานปกติ เนื่องจากอาจส่งผลให้การติดตั้ง Tableau Server หลายแห่งใช้ที่เก็บข้อมูลเดียวกัน

tsm topology external-services repository replace-host

คำสั่งนี้จะอัปเดจการกำหนดค่า Tableau Server ให้ใช้ที่เก็บภายนอกที่ระบุ ใช้คำสั่ง tsm topology external-services repository replace-host เพื่อกำหนดค่า Tableau Server ใหม่ให้ใช้ที่เก็บภายนอกใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้องย้ายข้อมูลจากที่เก็บภายนอกปัจจุบันของคุณ คุณอาจต้องย้ายข้อมูลด้วยตนเอง คุณควรดำเนินการสิ่งนี้หลังจากที่ย้ายข้อมูลเสร็จสิ้นและเข้าใจผลกระทบที่อาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้

สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • ใบรับรอง SSL ที่มีวันหมดอายุกำหนดไว้แล้วซึ่งใช้โดยอินสแตนซ์ RDS: อินสแตนซ์ RDS ต้องได้รับการอัปเดตด้วยใบรับรองใหม่ และควรกำหนดค่า Tableau Server ให้ใช้ไฟล์ใบรับรองใหม่เพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ RDS

 • กู้คืนความเสียหาย: ใช้สิ่งนี้เพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ RDS ใหม่ในสถานการณ์กู้คืนความเสียหาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู สร้างอินสแตนซ์ PostgreSQL DB บน AWS Relational Database Service (RDS)

 

สรุป

tsm topology external-services repository replace-host -f <filename>.json -c <ssl certificate file>.pem

ตัวเลือก

-f <file name>

จำเป็น

พาธแบบเต็มและชื่อไฟล์ที่บันทึกไฟล์การกำหนดค่า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดค่าที่เก็บของ Tableau Server อีกครั้ง

--c <ssl certificate file>

ไม่บังคับ

ไฟล์ใบรับรองคือใบรับรองที่จะต้องนำเข้าเพื่ออนุญาตให้มีการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ สำหรับ RDS นี่คือใบรับรอง CA ที่ต้องใช้เพื่อลงชื่อในใบรับรองของอินสแตนซ์ โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นใบรับรองรูตล่าสุด ไฟล์ rds-ca-XXXX-root.pem ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่ออัปเดต Tableau Server หากมีการเปลี่ยนใบรับรองบนอินสแตนซ์ RDS

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการใช้ SSL/TLS เพื่อเข้ารหัสการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ DB

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรับไฟล์ .pem โปรดดู การใช้ SSL/TLS เพื่อเข้ารหัสการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ DB(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

--ignore-prompt

ไม่บังคับ

เรียกใช้คำสั่งนี้โดยไม่ต้องแจ้ง

tsm topology external-services storage disable

กำหนดค่า Tableau Server ให้รันการจัดเก็บไฟล์ภายใน ใช้คำสั่งนี้เพื่อปิดใช้งานการจัดเก็บไฟล์ภายนอก และย้ายข้อมูลจัดเก็บไฟล์ไปยัง Tableau Server ของคุณ

สรุป

tsm topology external-services storage disable [options] [global options]

ตัวเลือก

-fsn <IDโหนด, IDโหนด,...>

จำเป็น

ระบุโหนดที่คุณต้องการกำหนดค่าการจัดเก็บไฟล์ คุณสามารถระบุได้มากกว่าโหนดเดียว ข้อมูลจะถูกย้ายไปยังโหนดแรกในรายการ และทำซ้ำกับโหนดอื่น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดค่าที่จัดเก็บไฟล์ใหม่

tsm topology external-services storage enable

กำหนดค่า Tableau Server กับที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก ที่จัดเก็บไฟล์ภายนอกใช้ SAN หรือ NAS ในการจัดเก็บข้อมูลไฟล์

สรุป

tsm topology external-services storage enable [options] [global options]

ตัวเลือก

--network-share <พาธแชร์เครือข่าย>

จำเป็น

ระบุชื่อและพาธของการแชร์เครือข่ายที่คุณต้องการใช้เป็นที่จัดเก็บไฟล์ภายนอก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดค่าที่จัดเก็บไฟล์ใหม่

tsm topology external-services storage switch-share

ใช้คำสั่งนี้ในการย้ายบริการภายนอกไปยังการแชร์เครือข่ายอื่น ตัวอย่างของเหตุการณ์คือเมื่อที่จัดเก็บที่มีอยู่ในเครือข่ายปัจจุบันของคุณนั้นสิ้นสุดอายุการใช้งาน และคุณต้องใช้ที่จัดเก็บในเครือข่ายใหม่ด้วยฮาร์ดแวร์ใหม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู กำหนดค่าที่จัดเก็บไฟล์ใหม่

สรุป

tsm topology external-services storage switch-share [option] [global options]

ตัวเลือก

--network-share <พาธแชร์เครือข่าย>

จำเป็น

ระบุจุดพาธไปยังการแชร์เครือข่ายใหม่ที่คุณต้องการสลับไปใช้

tsm topology failover-repository

คุณสามารถใช้ tsm topology failover-repository เพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนระบบที่เก็บเมื่อผิดพลาดจากที่เก็บที่ใช้งานปัจจุบันเป็นที่เก็บแบบแพสซีฟลำดับที่สองได้

คำสั่ง tsm topology failover-repository นั้นถาวร ที่เก็บข้อมูลเมื่อล้มเหลวยังคงเป็นที่เก็บที่ใช้งานอยู่จนกว่าคุณจะออกคำสั่งอีกครั้ง หรือหาก Tableau Server ได้รับการกำหนดค่าไว้ จะอยู่จนกว่าจะเกิดการล้มเหลวอัตโนมัติ หากคุณมีการกำหนดค่าที่เก็บที่ใช้งานอยู่ที่ต้องการ ให้ใช้ตัวเลือก --preferred เพื่อสลับกลับเป็นที่เก็บ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าที่เก็บที่ใช้งานอยู่ โปรดดูที่เก็บของ Tableau Serverหากกำหนดค่าให้ Tableau Server เป็นความพร้อมใช้งานสูง ความล้มเหลวของที่เก็บจะเกิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อจำเป็น ใช้คำสั่ง failover-repository เพื่อทำให้ที่เก็บล้มเหลวด้วยตัวเอง

สรุป

tsm topology failover-repository --preferred | --target <node_id> [global options]

ตัวเลือก

-r, --preferred

จำเป็นหากไม่มีการใช้ if -t หรือ --target

ใช้โหนดที่ต้องการที่กำหนดค่าไว้เป็นเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนระบบที่เก็บเมื่อผิดพลาด

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น ค่าเริ่มต้นคือ 1800 (30 นาที)

-t, --target <node_id>

จำเป็นหากไม่มีการใช้ if -t หรือ --preferred

ID โหนดของโหนดเป้าหมายที่จะเกิดการเปลี่ยนระบบเมื่อผิดพลาด ค้นหา ID ของโหนดโดยใช้คำสั่ง tsm topology list-nodes

tsm topology filestore decommission

คุณจะต้องใช้คำสั่ง tsm topology filestore decommission เพื่อเตรียมโหนดที่จัดเก็บไฟล์หรือโหนดสำหรับการลบที่ปลอดภัย คำสั่งนี้จะกำหนดโหนดที่ระบุให้เป็นโหมดอ่านอย่างเดียว และทำให้แน่ใจว่าไม่มีเนื้อหาที่ไม่ซ้ำกันบนโหนดที่ระบุ

หากการยกเลิกการใช้แสดงผลลัพธ์ในโหนดที่จัดเก็บไฟล์แบบเดี่ยว คุณจะต้องใช้ตัวเลือก --override ไม่เช่นนั้นการยกเลิกการใช้จะล้มเหลว

สรุป

tsm topology filestore decommission --nodes <nodeID,nodeID,...> [options] [global options]

ตัวเลือก

-n, --nodes <IDโหมด,IDโหนด,...>

จำเป็น

ทำรายการโหนดหนึ่งโหนดหรือมากกว่าที่จะยกเลิกการใช้ โดยระบุด้วย ID โหนดและคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

--delete-filestore

ไม่บังคับ

บังคับให้ลบที่จัดเก็บไฟล์ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ยกเลิกการใช้ คุณควรใช้ตัวเลือกนี้หากโหนดในที่จัดเก็บไฟล์นั้นอยู่ในสถานะที่ผิดพลาดและไม่สามารถยกเลิกการใช้ได้ ไฟล์ใดๆ บนโหนดจะถูกลบออกโดยถาวร

-o, --override

ไม่บังคับ

แทนที่คำเตือนหรือข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นหากมีการลบโหนดที่จัดเก็บไฟล์ปลายทางและจะลบจำนวนโหนดที่จัดเก็บไฟล์ให้เหลือโหนดเดียว ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับตัวเลือก --delete-filestore ได้

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น ค่าเริ่มต้นคือ 1800 (30 นาที)

tsm topology filestore recommission

ใช้คำสั่ง tsm topology filestore recommission เพื่อกู้คืนโหนดที่ถูกยกเลิกการใช้งานไปแล้วให้กลับมาอยู่ในโหมดอ่าน-เขียน

สรุป

tsm topology filestore recommission --nodes <nodeID,nodeID,...> [global options]

ตัวเลือก

-n, --nodes <IDโหมด,IDโหนด,...>

จำเป็น

ทำรายการโหนดหนึ่งโหนดหรือมากกว่าที่จะยกเลิกการใช้ โดยระบุด้วย ID โหนดและคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

tsm topology list-nodes

แสดงโหนดในคลัสเตอร์และ (ไม่บังคับ) บริการในแต่ละโหนด

สรุป

tsm topology list-nodes [options] [global options]

ตัวเลือก

-v, --verbose

ไม่บังคับ

แสดง ID โหนดแต่ละโหนด บทบาทของโหนด (หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู set-node-role ด้านล่าง) ที่อยู่ของโหนด และกระบวนการในแต่ละโหนด

 

tsm topology list-ports

แสดงพอร์ตในคลัสเตอร์

สรุป

tsm topology list-ports [options] [global options]

ตัวเลือก

--node-name <IDโหนด>

ไม่บังคับ

ระบุโหนดเพื่อทำรายการพอร์ต

--service-name

ไม่บังคับ

ระบุบริการเพื่อทำรายการพอร์ต

 

tsm topology node-nickname list

แสดงชื่อเล่นโหนดสำหรับโหนดในคลัสเตอร์

สรุป

tsm topology node-nickname list [options] [global options]

ตัวเลือก

--nodes <IDโหนด,IDโหนด,...>

ไม่บังคับ

ระบุ ID โหนดของโหนดที่จะแสดงรายการด้วยชื่อเล่น

ลบชื่อเล่นโหนดโทโพโลยี tsm

ลบชื่อเล่นออกจากโหนดที่ระบุ

สรุป

tsm topology node-nickname remove [options] [global options]

ตัวเลือก

--all

จำเป็นต้องมี หากไม่ได้ระบุ --nodes

ลบชื่อเล่นออกจากโหนดทั้งหมดในคลัสเตอร์

--nodes <IDโหนด,IDโหนด,...>

จำเป็นต้องมี หากไม่ได้ระบุ --all

ระบุ ID โหนดของโหนดหรือโหนดที่ควรลบชื่อเล่นออก

ชุดชื่อเล่นโหนดโทโพโลยี tsm

ตั้งชื่อเล่นให้กับโหนดที่ระบุ

สรุป

tsm topology node-nickname set [options] [global options]

ตัวเลือก

-n, --node <IDโหนด>

จำเป็น

ระบุโหนดเพื่อตั้งชื่อเล่น

-nn, --nickname <ชื่อ>

จำเป็น

ชื่อเล่นสำหรับโหนดที่ระบุ

tsm topology nodes get-bootstrap-file

คุณสามารถใช้คำสั่ง tsm topology nodes get-bootstrap-file เพื่อรับไฟล์ Bootstrap ที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มโหนดไปยังคลัสเตอร์ได้

สำคัญ: ไฟล์ Bootstrap มีสำเนาของไฟล์คีย์สโตร์หลักที่ใช้สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลลับของการกำหนดค่า ไฟล์ดังกล่าวยังสามารถฝังข้อมูลเข้าสู่ระบบซึ่งจะใช้ได้กับระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ดู tabadmincontroller.auth.expiration.minutes) และแสดงเป็นคุกกี้ของเซสชันได้ด้วย เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อรักษาความปลอดภัยไฟล์ Bootstrap

สรุป

tsm topology nodes get-bootstrap-file --file <path\file>.json [global options]

ตัวเลือก

-f,--file <file>

จำเป็น

พาธเต็มและชื่อไฟล์ที่จะบันทึกไฟล์การกำหนดค่า หากมีไฟล์ที่ซ้ำกัน ไฟล์นั้นจะถูกเขียนทับ

-nec,--no-embedded-credential

ไม่บังคับ

เพิ่มในเวอร์ชัน 2019.3

ข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังจะรวมอยู่ในไฟล์ Bootstrap อยู่แล้วโดยค่าเริ่มต้น ใช้ตัวเลือกนี้หากไม่ต้องการให้รวมข้อมูลเข้าสู่ระบบไว้ในไฟล์ Bootstrap ข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังนั้นเป็นแบบชั่วคราวและจะหมดอายุ ซึ่งอ้างอิงจากค่าคีย์การกำหนดค่า tabadmincontroller.auth.expiration.minutes ภายใน 120 นาทีตามค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: คุณสามารถปิดใช้งานความสามารถในการรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบแบบฝังที่ระดับเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยตัวเลือกการกำหนดค่า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู features.PasswordlessBootstrapInit

 

tsm topology remove-nodes

ลบโหนดออกจากคลัสเตอร์

ในการลบโหนดทิ้งอย่างสมบูรณ์ คุณจะต้องรันคำสั่ง tsm pending-changes apply บางสถานการณ์อาจกำหนดให้คุณต้องย้ายหรือปรับใช้กระบวนการใหม่อีกครั้งก่อนที่จะลบโหนด ดูที่ นำโหนดออก

หากคุณลบโหนดออกและต้องการเพิ่มไปยังคลัสเตอร์ใหม่อีกครั้ง ก่อนอื่นคุณจะต้องรันสคริปต์ลบล้างเพื่อล้าง Tableau จากนั้นติดตั้งโหนดใหม่อีกครั้งด้วยกระบวนการทั่วไปในการเพิ่มโหนดใหม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ลบ Tableau Server ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ และ ติดตั้งและกำหนดค่าโหนดเพิ่มเติม

หมายเหตุ: ในการลบโหนดออกจากคลัสเตอร์ จะต้องเคยได้รับการกำหนดค่าด้วยกระบวนการมาก่อน หากคุณจะลบโหนดที่คุณยังไม่ได้กำหนดค่ากระบวนการใดเลย คุณจะต้องเพิ่มกระบวนการไปยังโหนดก่อน ให้รัน tsm pending-changes apply และจากนั้นลบโหนดที่ต้องการทิ้ง

สรุป

tsm topology remove-nodes --nodes <nodeID,nodeID,...> [global options]

ตัวเลือก

-n, --nodes <IDโหมด,IDโหนด,...>

จำเป็น

ระบุโหนดหนึ่งหรือหลายโหนดที่ต้องการลบ หากระบุหลายโหนด ให้แยก ID ของโหนดด้วยเครื่องหมายจุลภาค

 

tsm topology set-node-role

ตั้งค่าแบ็กกราวเดอร์และแยกบทบาทโหนดการสืบค้น ซึ่งจะระบุว่างานประเภทใดที่จะเกิดขึ้นที่โหนด บทบาทโหนดต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์หากคุณมีคลัสเตอร์แบบหลายโหนด บทบาทโหนดที่แตกต่างกันอาจต้องใช้ใบอนุญาตสำหรับ Advanced Management หรือ การจัดการข้อมูล หรือทั้งคู่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของใบอนุญาต โปรดดู การจัดปริมาณงานผ่านบทบาทโหนด

หมายเหตุ: การกำหนดค่าให้กับบทบาทของโหนดต้องมีการรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งทำให้มีการหยุดทำงาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm pending-changes

สรุป

tsm topology set-node-role [options] [global options]

ตัวเลือก

-n, --nodes <IDโหมด,IDโหนด,...>

จำเป็น

รายการของหนึ่งโหนดหรือมากกว่าที่จะกำหนดบทบาทโหนดให้ โดยระบุด้วย ID โหนดและคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคโดยไม่เว้นวรรคระหว่างโหนด

-r --role <all-jobs,flows,no-flows,extract-refreshes,subscriptions,extract-refreshes-and-subscriptions,no-extract-refreshes,no-subscriptions,no-extract-refreshes-and-subscriptions,extract-queries,extract-queries-interactive>

จำเป็น

กำหนดบทบาทให้กับโหนดที่เลือก ค่าที่ใช้ได้สำหรับตัวเลือกนี้ประกอบไปด้วย:

 • all-jobs: แบ็กกราวเดอร์จะรันงานทุกประเภท

 • flows :แบ็กกราวเดอร์จะรันแค่งานที่มีลำดับการเรียกใช้

 • no-flows: แบ็กกราวเดอร์จะไม่รันงานที่มีลำดับการเรียกใช้

 • extract-refreshes: แบ็กกราวเดอร์จะรันแค่งานที่มีการรีเฟรชการแยกข้อมูล ซึ่งรวมถึงการรีเฟรชแบบเพิ่มหน่วย การรีเฟรชทั้งหมด การเข้ารหัสและถอดรหัสการแยกข้อมูลทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแยกข้อมูลที่เอาต์พุตของลำดับการเรียกใช้สร้างขึ้นด้วย

 • subscriptions: แบ็กกราวเดอร์จะรันแค่งานที่มีการสมัครใช้งาน

 • extract-refreshes-and-subscriptions: แบ็กกราวเดอร์จะรันการรีเฟรช-การแยกข้อมูล การเข้ารหัสและถอดรหัสการแยกข้อมูลทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแยกข้อมูลที่เอาต์พุตลำดับการเรียกใช้สร้างขึ้น และงานที่มีการสมัครใช้งาน

 • no-extract-refreshes: แบ็กกราวเดอร์จะรันงานทั้งหมดยกเว้ยการรีเฟรช-การแยกข้อมูล การแยกข้อมูลการเข้ารหัสและถอดรหัส รวมถึงการแยกข้อมูลที่สร้างจากเอาต์พุตของลำดับการเรียกใช้

 • no-subscriptions: แบ็กกราวเดอร์จะรันงานทั้งหมดยกเว้นงานที่มีการสมัครใช้งาน

 • extract-refreshes-and-subscriptions: แบ็กกราวเดอร์จะรันการรีเฟรช-การแยกข้อมูล การเข้ารหัสและถอดรหัสการแยกข้อมูลทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการแยกข้อมูลที่สร้างจากเอาต์พุตลำดับการเรียกใช้และการสมัครใช้งาน

 • extract-queries: โหนดที่เลือกจะรันเป็นงานทั้งหมดและจะให้ความสำคัญกับการประมวลผลการสืบค้นการแยกข้อมูล

 • extract-queries-interactive: โหนดที่เลือกจะรันเป็นงานทั้งหมดและจะให้ความสำคัญกับการประมวลผลการสืบค้นการแยกข้อมูลแบบอินเทอร์แอคทีฟ อย่างเช่นงานที่จะรันเมื่อผู้ใช้กำลังดูหน้าจอและรอให้แดชบอร์ดแบบอ้างอิงจากการแยกข้อมูลโหลด นี่เป็นการตั้งค่าขั้นสูง และควรใช้เฉพาะในกรณีที่คลัสเตอร์มีการสมัครใช้งานและปริมาณงานการแจ้งเตือนจำนวนมากที่ทำให้ผู้ใช้ประสบกับประสิทธิภาพที่ลดลงในเวลาโหลดซึ่งจะทำงานในช่วงเวลาเดียวกับการโหลดตามกำหนดการ

 • ระบบ: แบ็กกราวเดอร์จะเรียกใช้งานการบำรุงรักษาระบบที่โต้ตอบกับกระบวนการ Tableau Server รายการอื่นเท่านั้น เช่น การล้างงานที่ขัดข้อง การเก็บเกี่ยวเหตุการณ์ฐานข้อมูล และการซิงค์ Active Directory

 • no-system: แบ็กกราวเดอร์จะรันงานทั้งหมดยกเว้นงานการบำรุงรักษาระบบ

tsm topology set-ports

ตั้งค่าพอร์ตสำหรับอินสแตนซ์บริการ

สรุป

tsm topology set-ports --node-name <nodeID> --port-name <port_name> --port-value <port_value> [options] [global options]

ตัวเลือก

-i, --instance <instance_id>

ไม่บังคับ

ระบุ ID อินสแตนซ์ของบริการ ค่าเริ่มต้นจะเป็น 0 (ศูนย์) หากไม่ได้ระบุไว้

-n, --node-name <nodeID>

จำเป็น

ระบุ ID โหนดของโหนด

-pn, --port-name <port_name>

จำเป็น

จะต้องตั้งค่าชื่อพอร์ตในรูปแบบดังนี้: service_name:port_type หากไม่ได้ระบุประเภทพอร์ต จะถือว่าเป็นพอร์ตหลัก สำหรับไวยากรณ์ของชื่อพอร์ต โปรดดู พอร์ตที่แมปแบบไดนามิก

-pv, --port-value <port_value>

จำเป็น

พอร์ตที่จะตั้งค่า

-r, --restart

ไม่บังคับ

ระงับข้อความแจ้งสำหรับการรีสตาร์ท แล้วรีสตาร์ทเลย Tableau Server เมื่อจำเป็น

 

tsm topology set-process

ตั้งค่าจำนวนของอินสแตนซ์ของกระบวนการบนโหนด {0} หากโหนดมีกระบวนการที่ระบุไว้อยู่แล้ว จำนวนที่ใช้งานอยู่จะถูกปรับให้ตรงกับจำนวนที่ระบุไว้

 • คุณสามารถกำหนดกระบวนการได้ครั้งละหนึ่งเท่านั้น หากคุณกำหนดมากกว่าหนึ่งกระบวนการ กระบวนการอื่นๆ หลังจากกระบวนการแรกจะถูกมองข้าม
 • คุณจะต้องกำหนดกระบวนการให้โหนดทีละหนึ่งกระบวนการ หากคุณระบุมากกว่าหนึ่งโหนด คำสั่งจะแสดงข้อผิดพลาดว่า “ชื่อโหนดไม่ถูกต้อง”

เมื่อคุณอัปเดตจำนวนของกระบวนการในโหนด คุณจะต้องใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการด้วย ในกรณีส่วนใหญ่จะต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์เช่นกัน (คุณจะได้รับการแจ้งเตือน) แต่ก็มีกรณีที่พิเศษที่คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงโทโพโลยีแบบไดนามิกได้โดยที่ไม่ต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนโทโพโลยีแบบไดนามิกของ Tableau Server

หมายเหตุ: สำหรับรายการทั้งหมดของชื่อกระบวนการ โปรดดู กระบวนการของ Tableau Server

สรุป

tsm topology set-process --count <process_count> --node <nodeID> --process <process_name> [global options]

ตัวเลือก

-c, --count <process_count>

จำเป็น

จำนวนของกระบวนการ (จำนวนของอินสแตนซ์) ที่จะตั้งค่า

-n, --node <nodeID>

จำเป็น

ระบุ ID โหนดของโหนดที่จะตั้งค่ากระบวนการ

-pr, --process <process_name>

จำเป็น

ชื่อของกระบวนการที่จะตั้งค่า

 

tsm topology toggle-coordination-service

หมายเหตุ: นับจากเวอร์ชัน 2020.1.0 คำสั่งชุดบริการรวมทั้งหมดต้องมีอินพุตสำหรับข้อความแจ้ง "y/n" เพื่อยืนยันว่าการรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์จะเกิดขึ้น หากต้องการเรียกใช้คำสั่งเหล่านี้โดยไม่มีอินพุต ให้รวมตัวเลือก --ignore-prompt ไว้ด้วย

คุณสามารถใช้คำสั่ง tsm topology toggle-coordination-service เพื่อสลับระหว่างชุดบริการรวมได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดบริการรวม โปรดดู ปรับใช้ชุดบริการรวม

ในเวอร์ชัน 2020.1.0 และใหม่กว่า คำสั่ง tsm topology deploy-coordination-service จะสลับเป็นชุดบริการใหม่ด้วย ไม่จำเป็นต้องรันคำสั่งแยก

สรุป

tsm topology toggle-coordination-service [option] [global options]

ตัวเลือก

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น ค่าเริ่มต้นคือ 1800 (30 นาที)

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

-h, --help

ไม่บังคับ

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-p, --password <รหัสผ่าน>

จำเป็นต้องใช้ พร้อมด้วย -u หรือ --username หากไม่มีเซสชันที่ใช้งานอยู่

ระบุรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่ระบุใน -u หรือ --username

หากรหัสผ่านมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษ ให้ใส่เครื่องหมายคำพูด:

--password "my password"

-s, --server https://<ชื่อโฮสต์>:8850

ไม่บังคับ

ใช้ที่อยู่ที่ระบุสำหรับ Tableau Services Manager URL ต้องขึ้นต้นด้วย https ได้แก่พอร์ต 8850 และใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ที่อยู่ IP ตัวอย่างเช่น https://<tsm_hostname>:8850 หากไม่มีการระบุเซิร์ฟเวอร์ จะถือว่าเป็น https://<localhost | dnsname>:8850

--trust-admin-controller-cert

ไม่บังคับ

ใช้การตั้งค่าสถานะนี้เพื่อเชื่อถือใบรับรองที่ลงนามเองบนตัวควบคุม TSM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อถือของใบรับรองและการเชื่อมต่อ CLI โปรดดูที่เชื่อมต่อไคลเอ็นต์ TSM

-u, --username <ชื่อผู้ใช้>

จำเป็นต้องใช้หากไม่มีเซสชันใดใช้งานอยู่ ร่วมกับ -p หรือ --password

ระบุบัญชีผู้ใช้ หากคุณไม่ได้รวมตัวเลือกนี้ คำสั่งจะเรียกใช้โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณเข้าสู่ระบบ

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ