Kontrollmodeller i Tableau

Det här innehållet är en del av Tableau Blueprint – ett ramverk med vilket ni kan zooma in och förbättra hur organisationen använder data för att få större genomslag. Sätt igång genom att göra vår utvärdering(Länken öppnas i ett nytt fönster).

Utifrån insikten att alla organisationsanvändare och alla användningsfall är unika behövs det olika grader av kontroll. Modellerna för data- och innehållskontroll kan vara rätt anpassade i omfattning och användas för alla typer av data oberoende av var de hör hemma i kontrollspektrumet. Genom att fastställa tre primära kontrollmodeller – en centraliserad, en delegerad och en självstyrande modell – får du den flexibilitet du behöver för att tillgodose kontrollkraven i de flesta organisationer.

Precis som vid andra aktiviteter för hantering av Tableau-plattformen krävs ett agilt, iterativt tillvägagångssätt för att anpassa sig till nya affärskrav i takt med att användarnas acceptans och engagemang ökar i organisationen. Processerna kommer att förändras med tiden i takt med att kompetensen ökar och ansvaret delegeras bredare än IT-organisationen. Skapa punkter för översyn av kontrollen två gånger om året för att fortsätta att utveckla modellerna.

Fliken Data- och innehållsstyrning i Tableau Blueprint Planner (Tableau Blueprint-planeraren) hjälper dig att definiera organisationens kontrollmodeller utifrån den information som samlats in i Tableaus enkät om företagsarkitektur och Tableaus data- och analysenkät. Du bör fastställa och dokumentera vem som är ansvarig och vilka processer som stöder varje område inom varje modell: centraliserad, delegerad och självstyrande.

Genom att använda matrismetoden för att separera data- och innehållsstyrning och segmentera efter de tre modellerna är det lätt att blanda och matcha olika modeller. Data- och innehållsstyrningen kan till exempel vara centraliserad från början. Efter användarutbildningen kan områdena för datastyrning centraliseras, men innehållsstyrningen är delegerad eller självstyrande eftersom uppgifterna är kuraterade. På samma sätt kan specifika områden inom data- och innehållsstyrning skräddarsys, till exempel med delegerad metadatahantering och centraliserad säkerhet och centraliserade behörigheter, för att uppfylla dina unika krav. I takt med att företagsanvändarnas analytiska förmåga ökar kan mer ansvar delegeras med tiden. När kontrollmodellerna har definierats bör de kommuniceras med användarcommunityt genom att publicera dem på det engagerande intranätet. Mer information finns i Tableau Enablement Intranet (Tableaus intranät för engagemang).

Centraliserad

I en centraliserad modell äger IT-avdelningen eller någon annan instans dataåtkomst. De producerar datakällor och instrumentpaneler för användning i verksamheten enligt "en till många"-principen genom att ha ett litet antal Creators och alla andra som Viewers. Centraliserad styrning krävs för att upprätthålla kontrollen över mycket känslig data.

Ett annat fall där centraliserad hantering är nödvändig är när kompetensbrister i målgruppen måste åtgärdas. Du kan fortfarande förse företagsanvändare med förberett innehåll så att de kan fatta datadrivna beslut medan de bygger upp sin analytiska förmåga.

Om du övergår från en traditionell, toppstyrd analysmetod som styrs av IT eller om du föredrar en stegvis delegering av ansvar till kontrollerad självbetjäning, kan det vara fördelaktigt för IT eller ett centraliserat BI-team att bygga upp de inledande användningsfallen på alla avdelningar, inklusive certifierade datakällor och instrumentpaneler.

Då användarna uppmuntras att ställa och besvara sina egna frågor, växer domänen av tillgängligt, tillförlitligt innehåll med tiden organiskt med teamen och avdelningarna, och användarna får tillgång till ett bredare utbud av analytiskt innehåll för självbetjäning. För att undvika risken att återskapa en genomförandemodell som bygger på en "rapportfabrik" bör du fastställa mål och tidsgränser för att utvecklas bortom en centraliserad kontrollmodell och börja delegera ansvarsområden.

Delegerad

I en modell med delegerad kontroll införs nya roller utanför IT eller en central instans. Platsadministratörer och datastewards identifieras och kan ha direkt åtkomst till datakällor. Författare av innehåll har tillgång till certifierade publicerade datakällor så att de kan ställa och besvara sina egna affärsfrågor, medan vissa konsumenter av innehåll får kapacitet för webbredigering för att spara derivatinnehåll i sandlådeprojekt. Processer för att validera, främja och certifiera innehåll införs, men kan fortfarande vara begränsade. Samarbetet mellan IT- och företagsanvändare ökar i takt med att IT övergår från att vara en leverantör av rapporter till att möjliggöra analys.

Självstyrande

I en självstyrande modell finns det ett starkt samarbete mellan IT och företagsanvändare. Certifierat innehåll och certifierade datakällor finns tillgängliga och ad hoc-innehåll skapas regelbundet av Creators och Explorers. Viewers förstår skillnaden mellan tillstånden för certifierat innehåll och ad hoc-innehåll i sandlådan. Processen för validering, främjande och certifiering är väl definierad och förstås lätt av användare på alla kunskapsnivåer. Med växande analyskompetens i hela organisationen är rollgränserna i det moderna analysarbetsflödet flytande när användarna går från att konsumera till att skapa och främja innehåll med lämplig behörighetsnivå.

 

Tack för din feedback!Din feedback har skickats in. Tack!