tsm maintenance

คุณสามารถใช้คำสั่ง tsm maintenance เพื่อจัดการงานบำรุงรักษา เช่น การสร้างข้อมูลสำรอง หรือการคืนค่า Tableau Server จากไฟล์ข้อมูลสำรองที่สร้างไว้ก่อนหน้า

tsm maintenance backup

สร้างไฟล์ข้อมูลสำรองที่จัดการโดย Tableau Server ข้อมูลนี้ประกอบด้วยฐานข้อมูลของ Tableau PostgreSQL (ที่เก็บ) ซึ่งประกอบด้วยเวิร์กบุ๊กและข้อมูลเมตาของผู้ใช้ รวมถึงไฟล์ที่แยกข้อมูลแล้ว (.tde หรือ .hyper) ข้อมูลนี้จะไม่มีข้อมูลการกำหนดค่า โปรดดู ดำเนินการสำรองข้อมูลและกู้คืน Tableau Server อย่างเต็มรูปแบบ

หมายเหตุ: อย่าใช้คำสั่งนี้บนกับระบบ Tableau Server ที่มีที่เก็บไฟล์ภายนอก ดู การสำรองข้อมูลและกู้คืนด้วยที่เก็บไฟล์ภายนอก

การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการกำหนดค่าโทโพโลยี:

  • การระบุตำแหน่งที่เก็บไฟล์ร่วมกันที่อยู่บนโหนดเดียวกันกับตัวควบคุมการดูแลระบบสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการสำรองข้อมูล Tableau Server โดยลดหรือขจัดความจำเป็นที่ต้องถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโหนดระหว่างกระบวนการสำรองข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากองค์กรของคุณใช้การแยกข้อมูลจำนวนมาก
  • การระบุตำแหน่งที่เก็บ (pgsql) ร่วมกับโหนดตัวควบคุมการดูแลระบบยังช่วยลดเวลาในการสำรองข้อมูลได้เช่นกัน แต่จะให้ความสำคัญกับการประหยัดเวลาน้อยกว่าที่เก็บไฟล์

ตัวควบคุมการดูแลระบบมักจะอยู่บนโหนดเริ่มต้น เว้นแต่คุณโหนดเริ่มต้นจะทำงานไม่สำเร็จและย้ายตัวควบคุมไปยังโหนดอื่น

ไฟล์สำรองข้อมูลรวมอยู่ในตำแหน่งชั่วคราวในไดเรกทอรีข้อมูล และเขียนไปยังไดเรกทอรีที่กำหนดไว้ในตัวแปร TSM basefilepath.backuprestore ตามค่าเริ่มต้น:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups\<filename>.tsbak

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ระบบเขียนไฟล์สำรองข้อมูลไว้และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง โปรดดูพาธไฟล์ tsm หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนตำแหน่งการสำรองข้อมูล ขั้นตอนการสำรองข้อมูลจะใช้ตำแหน่งชั่วคราวในไดเรกทอรีข้อมูลเพื่อรวมไฟล์สำรองข้อมูล

สรุป

tsm maintenance backup --file <backup_file> [options] [global options]

ตัวเลือก

-f, --file <ไฟล์ข้อมูลสำรอง>

จำเป็น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลในที่เก็บ โปรดดู สำรองข้อมูล Tableau Server

-d, --append-date

ไม่บังคับ

เติมวันที่ปัจจุบันต่อท้ายชื่อไฟล์ข้อมูลสำรอง

หมายเหตุ: ระบบจะสร้างไฟล์ข้อมูลสำรองโดยเพิ่มวันที่/เวลาที่ด้านหน้าของชื่อไฟล์ข้อมูลสำรองโดยอัตโนมัติ หากคุณใช้ตัวเลือก -d ด้วย ชื่อไฟล์ของคุณจะมีวันที่ซ้ำ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดเวลาสำรองข้อมูล โปรดดู การกำหนดเวลาและการจัดการการสำรองข้อมูล

-i, --description <สตริง>

ไม่บังคับ

เพิ่มคำอธิบายที่ระบุให้กับไฟล์ข้อมูลสำรอง

--ignore-prompt

ไม่บังคับ เพิ่มในเวอร์ชัน 2020.2

สำรองข้อมูลโดยไม่ต้องใช้พร้อมต์ แม้ว่าที่เก็บไฟล์จะไม่ใช่โหนดเดียวกันกับตัวควบคุมการดูแลระบบ (โดยทั่วไปจะเป็นโหนดแรก) ใช้พร้อมต์นี้ หากเป็นการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ (เช่น โดยใช้สคริป)

-k, --skip-verification

ไม่บังคับ

ไม่ต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของการสำรองฐานข้อมูล

--multithreaded

ไม่บังคับ เพิ่มในเวอร์ชัน 2021.1

ตามค่าเริ่มต้น จะมีการใช้เธรดเดียวเมื่อสร้างข้อมูลสำรอง Tableau Server เมื่อระบุตัวเลือกนี้ ข้อมูลสำรองที่สร้างขึ้นจะใช้หลายเธรด ตามค่าเริ่มต้นจะใช้สองเธรด เมื่อระบุตัวเลือกนี้ คุณสามารถระบุจำนวนเธรดได้โดยการตั้งคีย์การกำหนดค่า backup.zstd.thread_count

--override-disk-space-check

ไม่บังคับ

พยายามสร้างข้อมูลสำรองแม้จะมีคำเตือนพื้นที่ดิสก์เหลือน้อย

-po, --pg-only

ไม่บังคับ

สร้างเฉพาะการสำรองที่เก็บเท่านั้น

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

จำนวนวินาทีที่ต้องรอให้คำสั่งเสร็จสิ้น ค่าเริ่มต้นคือ 86400 (1440 นาที)

-sd, --schedule-days <วัน[,วัน]>

ไม่บังคับ เพิ่มในเวอร์ชัน 2020.4

วันที่จะเรียกใช้กำหนดการ ใช้ 1-7 เพื่อกำหนดเวลารายสัปดาห์ (1 เป็นวันจันทร์ 7 เป็นวันอาทิตย์), 1-31 เพื่อกำหนดเวลารายเดือน (หากเดือนไม่มีวันที่ที่ระบุ ระบบจะใช้วันที่สุดท้ายของเดือนนั้น) คั่นหลายค่าด้วยเครื่องหมายจุลภาค

-si, --schedule-id <ID>

ไม่บังคับ เพิ่มในเวอร์ชัน 2020.4

ระบุ ID ของการกำหนดเวลาที่มีที่คุณต้องการอัปเดต

--skip-compression

ไม่บังคับ

สร้างข้อมูลสำรองโดยไม่ต้องบีบอัด ซึ่งจะทำให้ไฟล์สำรองข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่สามารถลดเวลาที่ต้องใช้เพื่อดำเนินการสำรองข้อมูลได้ หากใช้ในระบบที่ติดตั้งแบบหลายโหนด เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณกำหนดค่าอินสแตนซ์ของที่จัดเก็บไฟล์ในโหนดแรก

-sn, --schedule-name <ชื่อ>

ไม่บังคับ เพิ่มในเวอร์ชัน 2020.4

ระบุชื่อให้การกำหนดวลาที่คุณสร้างหรืออัปเดต

-sr, --schedule-recurrence <ความถี่>

ไม่บังคับ เพิ่มในเวอร์ชัน 2020.4

ความถี่ที่การกำหนดเวลาจะเกิดซ้ำ ค่าที่ใช้ได้คือ "daily” (รายวัน) " weekly” (รายสัปดาห์) หรือ "monthly” (รายเดือน)

-st, --schedule-time <ชช:นน>

ไม่บังคับ เพิ่มในเวอร์ชัน 2020.4

เวลาที่ควรมีการดำเนินการตามกำหนดเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง HH:MM

ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้จะสร้างไฟล์สำรองข้อมูลชื่อ ts_backup-<yyyy-mm-dd>.tsbak ในไดเรกทอรี C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups\

tsm maintenance backup -f ts_backup -d

ตัวอย่างนี้จะสร้างไฟล์สำรองข้อมูลที่กำหนดเวลาไว้ทุกสัปดาห์ชื่อ "weekly-saturday-backup" (สำรองข้อมูลวันเสาร์ประจำสัปดาห์) ที่จะดำเนินการทุกเที่ยงของวันเสาร์และสร้างไฟล์สำรองข้อมูลชื่อ <yyyy.mm.dd.hh.mm>-ts_saturday_backup.tsbak

tsm maintenance backup -f ts_saturday_backup -sr weekly -st 12:00 -sd 6 -sn weekly-saturday-backup

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลสำรองตามกำหนดเวลา โปรดดู การกำหนดเวลาและการจัดการการสำรองข้อมูล

tsm maintenance cleanup

ตามค่าเริ่มต้น คำสั่ง tsm maintenance cleanup จะลบไฟล์ชั่วคราวและไฟล์บันทึกที่เก่ากว่าหนึ่งวัน ตัวเลือกคำสั่งจะสามารถแก้ไขระยะเวลาการรักษาและไฟล์ที่จะลบได้

ผลกระทบของคำสั่งนี้จะขึ้นอยู่กับว่า Tableau Server กำลังทำงานอยู่หรือไม่

  • หากเซิร์ฟเวอร์กำลังทำงาน ไฟล์เก่าส่วนใหญ่และรายการตาราง http_requests อาจถูกลบ แต่ไฟล์ที่กำลังใช้งาน (ไฟล์ที่ระบบปฏิบัติการล็อกเอาไว้) จะไม่สามารถลบได้ ดังนั้นไฟล์ชั่วคราวและไฟล์บันทึกที่กำลังใช้งานอยู่จะไม่ถูกลบออก หากต้องการลบไฟล์ชั่วคราวและไฟล์บันทึกปัจจุบัน คุณจะต้องหยุดเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่จะเรียกใช้คำสั่งนี้ หากต้องการลบรายการตาราง http_requests ให้ใช้ตัวเลือก -q
  • หากเซิร์ฟเวอร์หยุดทำงาน รายการ http_requests จะไม่สามารถลบได้

หากคุณกำลังใช้งาน Tableau Server บนการปรับใช้แบบกระจาย ให้เรียกใช้คำสั่งนี้บนโหนดที่กำลังใช้กระบวนการตัวควบคุมการดูแลระบบ (หรือที่เรียกว่าตัวควบคุม TSM ) ตามค่าเริ่มต้น ตัวควบคุมจะอยู่ในโหนดแรกในคลัสเตอร์

สรุป

tsm maintenance cleanup [options] [global options]

ตัวเลือก

-a, --all

ไม่บังคับ

ทำการล้างข้อมูลทั้งหมดด้วยค่าการเก็บรักษาเริ่มต้น เทียบเท่ากับการเรียกใช้คำสั่ง cleanup ด้วยตัวเลือกต่อไปนี้: -l -t -r -q -ic

--http-requests-table-retention <# วัน>

ไม่บังคับ

ค่าเริ่มต้น: 7 วัน

ระบุจำนวนวันของรายการตาราง http_requests ที่จะเก็บรักษาเอาไว้ ใช้ตัวเลือกนี้กับตัวเลือก -q เพื่อระบุจำนวนวันของรายการตารางที่จะเก็บไว้ แทนที่ค่าเริ่มต้นที่ 7 วัน ตัวเลือกนี้ระบุอายุการเก็บรักษารายการตาราง แต่จะไม่ทริกเกอร์การลบรายการตารางจริง ใช้ตัวเลือกนี้ร่วมกับตัวเลือก -q ซึ่งจะทำให้เกิดการลบรายการ

-ic, --sheet-image-cache

ไม่บังคับ เพิ่มในเวอร์ชัน 2019.4

ล้างแคชของภาพ แคชนี้อาจประกอบด้วยภาพสำหรับการแสดงตัวอย่างแบบออฟไลน์ สแนปช็อตสำหรับข้อความการสมัครรับข้อมูลทางอีเมล และการสมัครรับ PDF ตลอดจนรูปภาพที่ร้องขอจากตำแหน่งข้อมูล REST API (หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู rest_api_ref.htm(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่))

-l, --log-files

ไม่บังคับ

ลบไฟล์บันทึกที่เก่ากว่า 1 วัน ไฟล์ในไดเรกทอรีย่อยที่อยู่ใต้ data\tabsvc\logs จะถูกลบ

--log-files-retention <# วัน>

ไม่บังคับ

ค่าเริ่มต้น: 1 (24 ชั่วโมง)

ลบบันทึกที่เก่ากว่าจำนวนวันนี้ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อแทนที่ระยะเวลาเก็บรักษาเริ่มต้นที่ 1 วัน คำสั่งนี้จะไม่มีผลกับไฟล์ชั่วคราว

-q, --http-requests-table

ไม่บังคับ

ลบรายการตาราง http_requests เก่า ต้องเรียกใช้งาน Tableau Server เพื่อลบรายการตาราง ตัวเลือกนี้จะไม่ทำงานหาก Tableau Server หยุดทำงาน สามารถใช้ตัวเลือกนี้อย่างเดียวเพื่อเจาะจงลบรายการที่เก่ากว่าช่วงระยะเวลาเก็บรักษาตามค่าเริ่มต้น (7 วัน) หรือใช้ร่วมกับ --http-requests-table-retention เพื่อเจาะจงลบช่วงระยะเวลาที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นได้

หมายเหตุ: การลบรายการตาราง http_requests จะเป็นการลบข้อมูลที่มีในมุมมองสำหรับการดูแลระบบที่กำหนดเองอย่างถาวร ขอรับรองว่าการลบข้อมูลนี้จะไม่กระทบต่อมุมมองที่กำหนดเองที่คุณต้องใช้

-r, --redis-cache

ไม่บังคับ

ล้างแคช Redis

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

ค่าเริ่มต้น: 3600

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น

-t, --temp-files

ไม่บังคับ

ลบไฟล์และไดเรกทอรี่ย่อยทั้งหมดในไดเรกทอรีต่อไปนี้

  • <install dir>\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\temp: เฉพาะไดเร็กทอรีที่เก็บไฟล์สำหรับเซสชันที่หมดอายุ (ไม่ทำงาน) เท่านั้นที่จะถูกลบ

  • <install dir>\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\httpd\temp

  • <install dir>\ProgramData\Tableau\Tableau Server\temp

ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้จะล้างข้อมูลไฟล์บันทึกทั้งหมดที่เก่ากว่า 2 วัน

tsm maintenance cleanup -l --log-files-retention 2

tsm maintenance jmx disable

เวอร์ชัน: เพิ่มคำสั่งในเวอร์ชัน 2022.1

ใช้คำสั่ง tsm maintenance jmx disable เพื่อปิดใช้งาน JMX บน Tableau Server

การใช้คำสั่งนี้จะต้องรีสตาร์ท Tableau Server รวมถึงบริการ TSM

สรุป

tsm maintenance jmx disable [options] [global options]

ตัวเลือก

--ignore-prompt

ไม่บังคับ

ปิดใช้งาน JMX โดยไม่ต้องแจ้ง

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น

tsm maintenance jmx enable

เวอร์ชัน: เพิ่มคำสั่งในเวอร์ชัน 2022.1

ใช้คำสั่ง tsm maintenance jmx enable เพื่อเปิดใช้งาน JMX บน Tableau Server

คำสั่งนี้เป็นคำสั่งแบบโต้ตอบ ซึ่งจะแสดงตัวเลือกที่สามารถเลือกได้หากคุณไม่ได้ระบุพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง

คำสั่งนี้จะต้องรีสตาร์ท Tableau Server รวมถึงบริการ TSM

สรุป

tsm maintenance jmx enable

ตัวเลือก

--access <อ่านเท่านั้น | อ่านเขียน>

ไม่บังคับ

เปิดใช้งาน JMX ด้วยการเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวหรือแบบอ่านเขียนได้ ค่าเริ่มต้นคือ readonly

--ignore-prompt

ไม่บังคับ

เปิดใช้งาน JMX โดยไม่ต้องแจ้งเกี่ยวกับตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม คำสั่งนี้จะเปิดใช้งาน JMX พร้อม SSL และรีสตาร์ท Tableau Serverหากคุณไม่ได้เพิ่มตัวเลือกคำสั่งอื่น ตัวอย่าง:

tsm maintenance jmx enable --ignore-prompt

--no-ssl

ไม่บังคับ

เปิดใช้งาน JMX โดยไม่ต้องเปิด SSL

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น

--ssl-client-auth

ไม่บังคับ

เปิดใช้งาน JMX ที่ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ไคลเอ็นต์สำหรับ SSL

--unsecured

ไม่บังคับ

เปิดใช้งาน JMX โดยไม่เปิดใช้งานฟีเจอร์การรักษาความปลอดภัย (ไม่แนะนำตัวเลือกนี้) คำสั่งนี้เทียบเท่าการตั้งค่าคีย์การกำหนดค่า service.jmx_enabled เป็น true ในเวอร์ชัน pre-2022.1

tsm maintenance metadata-services disable

เวอร์ชัน: เพิ่มคำสั่งในเวอร์ชัน 2019.3

ใช้คำสั่ง tsm maintenance metadata-services disable เพื่อปิดใช้งาน Tableau Metadata API

การปิดใช้งาน API เมตาดาต้าจะหยุดการรับข้อมูลและจัดทำดัชนีข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาบน Tableau Server อย่างต่อเนื่อง และจะลบดัชนีข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่เผยแพร่ไปยัง Tableau Server รวมถึงชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น และจะปิดใช้งานความสามารถทั้งการค้นหา API เมตาดาต้าและการเข้าถึง Tableau Catalog

การใช้คำสั่งนี้จะหยุดและเริ่มบริการบางอย่างที่ Tableau Server ใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ของคุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบางอย่าง เช่น คำแนะนำ ได้ชั่วคราว

สรุป

tsm maintenance metadata-services disable

ตัวเลือก

--ignore-prompt

ไม่บังคับ

ปิดข้อความยืนยันเมื่อปิดใช้งาน API เมตาดาต้า

tsm maintenance metadata-services enable

เวอร์ชัน: เพิ่มคำสั่งในเวอร์ชัน 2019.3

ใช้คำสั่ง tsm maintenance metadata-services enable เพื่อเปิดใช้งาน API เมตาดาต้าของ Tableau สำหรับ Tableau Server

หาก Tableau Server มีใบอนุญาตให้ใช้งานกับ การจัดการข้อมูล การเปิดใช้งาน API เมตาดาต้าจะเป็นการเปิดใช้งาน Tableau Catalog

เมื่อเปิดใช้งาน API เมตาดาต้าระบบจะรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาบน Tableau Server แล้วจึงจัดทำดัชนีลงในที่เก็บ API เมตาดาต้า สามารถใช้ API เมตาดาต้าเพื่อค้นหาสคีมา ความเกี่ยวพัน และข้อมูลเมตาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เผยแพร่ไปยัง Tableau Server ซึ่งผู้ใช้จัดการ หลังจากเปิดใช้งาน API เมตาดาต้าแล้ว ระบบจะรับข้อมูลเมตาอย่างต่อเนื่องและจัดทำดัชนีจนกว่าจะปิดใช้งาน API เมตาดาต้า

เมื่อเรียกใช้คำสั่งนี้ สิ่งที่คุณควรทราบมีดังนี้

  • คำสั่งนี้จะหยุดและเริ่มบริการบางอย่างที่ Tableau Server ใช้งาน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ของคุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบางอย่าง เช่น คำแนะนำ ได้ชั่วคราว
  • ระบบจะสร้างดัชนีใหม่ของข้อมูลเมตาและแทนที่ดัชนีก่อนหน้าทุกครั้งที่ใช้คำสั่งนี้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tableau Catalog โปรดดู เกี่ยวกับ Tableau Catalog

สรุป

tsm maintenance metadata-services enable

ตัวเลือก

--ignore-prompt

ไม่บังคับ

ปิดข้อความยืนยันเมื่อปิดใช้งาน API เมตาดาต้า

tsm maintenance metadata-services get-status

เวอร์ชัน: เพิ่มคำสั่งในเวอร์ชัน 2019.3

ใช้คำสั่ง tsm maintenance metadata-services get-status เพื่อดู ข้อมูลสถานะเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของข้อมูลเมตา

สถานะเกี่ยวกับบริการต่างๆ สำหรับข้อมูลเมตาจะระบุว่ามีการเริ่มใช้ที่เก็บ API เมตาดาต้าหรือไม่ หรือ API เมตาดาต้าของ Tableau กำลังทำงานหรือไม่

สรุป

tsm maintenance metadata-services get-status

tsm maintenance preflight-check permissions

เวอร์ชัน: เพิ่มคำสั่งสำหรับ Tableau Server สำหรับ Windows ในเวอร์ชัน 2020.3

ใช้คำสั่ง tsm maintenance preflight-check permissions เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของไดเรกทอรี

สรุป

tsm maintenance preflight-check permissions [options] [global options]

ตัวเลือก

-d, --data-dir <ไดเรกทอรีข้อมูล>

ไม่บังคับ

ระบุไดเรกทอรีของข้อมูลที่จะตรวจสอบสิทธิ์ หากไม่ระบุ ระบบจะกำหนดไดเรกทอรีข้อมูลตามการกำหนดค่าในปัจจุบันของ Tableau Server

-i, --install-dir <ไดเรกทอรีติดตั้ง>

ไม่บังคับ

ระบุไดเรกทอรีติดตั้งที่จะตรวจสอบสิทธิ์ หากไม่ระบุ ระบบจะกำหนดไดเรกทอรีติดตั้งตามการกำหนดค่าในปัจจุบันของ Tableau Server

-n --nodes <IDโหนด,IDโหนด,...>

ไม่บังคับ

ID โหนดของโหนดที่จะเจาะจงเพิ่มลงในการตรวจสอบสิทธิ์ หากไม่ระบุ ระบบจะตรวจสอบกับทุกโหนดในคลัสเตอร์

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น

-ru --runas-user <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

ชื่อที่เรียกใช้งานในฐานะผู้ใช้ที่จะตรวจสอบสิทธิ์ หากไม่ระบุ ระบบจะกำหนดการเรียกใช้งานในฐานะผู้ใช้จากการกำหนดค่าในปัจจุบัน

tsm maintenance preflight-check ports

เวอร์ชัน: เพิ่มคำสั่งสำหรับ Tableau Server สำหรับ Windows ในเวอร์ชัน 2020.3

ใช้คำสั่ง tsm maintenance preflight-check ports เพื่อตรวจสอบว่าพอร์ตต่างๆ สามารถใช้งานได้กับบริการทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน ระบุบริการและพอร์ตที่จะตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้กับบริการนั้น แม้ว่าจะยังไม่ได้ติดตั้งบริการดังกล่าวก็ตาม

สรุป

tsm maintenance preflight-check ports [options] [global options]

ตัวเลือก

-a, --tabadminagent-addresses <ชื่อโฮสต์:พอร์ต>

ไม่บังคับ

ระบุโฮสต์และพอร์ตที่จะตรวจสอบสิทธิ์เข้าถึงเอเจนต์การดูแลระบบ ที่อยู่จะมีรูปแบบเป็น hostname:port แยกที่อยู่หลายรายการด้วยเครื่องหมายจุลภาคหากจะมีการตรวจสอบมากกว่าหนึ่งรายการ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อดูว่ามีพอร์ตก่อนติดตั้งหรือเปลี่ยนพอร์ตหรือไม่

-g, --gateway-addresses <ชื่อโฮสต์:พอร์ต>

ไม่บังคับ

ระบุโฮสต์และพอร์ตที่จะตรวจสอบสิทธิ์เข้าถึงบริการของเกตเวย์ ที่อยู่จะมีรูปแบบเป็น hostname:port แยกที่อยู่หลายรายการด้วยเครื่องหมายจุลภาคหากจะมีการตรวจสอบมากกว่าหนึ่งรายการ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อดูว่ามีพอร์ตก่อนติดตั้งหรือเปลี่ยนพอร์ตหรือไม่

-n --nodes <IDโหนด,IDโหนด,...>

ไม่บังคับ

ID โหนดของโหนดที่จะเรียกใช้การตรวจสอบก่อนส่งมอบ หากไม่ระบุ ระบบจะตรวจสอบกับทุกโหนดในคลัสเตอร์

-r, --repository-addresses <ชื่อโฮสต์:พอร์ต>

ไม่บังคับ

ระบุโฮสต์และพอร์ตที่จะตรวจสอบสิทธิ์เข้าถึงบริการของที่เก็บ ที่อยู่จะมีรูปแบบเป็น hostname:port แยกที่อยู่หลายรายการด้วยเครื่องหมายจุลภาคหากจะมีการตรวจสอบมากกว่าหนึ่งรายการ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อดูว่ามีพอร์ตก่อนติดตั้งหรือเปลี่ยนพอร์ตหรือไม่

-re --remote

ไม่บังคับ

ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงระยะไกลไปยังเอเจนต์การดูแลระบบจากทุกโหนด การดำเนินการนี้ไม่ได้ทำโดยค่าเริ่มต้น

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น

-t, --tabadmincontroller-addresses <ชื่อโฮสต์:พอร์ต>

ไม่บังคับ

ระบุโฮสต์และพอร์ตที่จะตรวจสอบสิทธิ์เข้าถึงตัวควบคุมการดูแลระบบ ที่อยู่จะมีรูปแบบเป็น hostname:port แยกที่อยู่หลายรายการด้วยเครื่องหมายจุลภาคหากจะมีการตรวจสอบมากกว่าหนึ่งรายการ ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อดูว่ามีพอร์ตก่อนติดตั้งหรือเปลี่ยนพอร์ตหรือไม่

tsm maintenance reindex-search

ใช้คำสั่ง tsm maintenance reindex-search เพื่อสร้างดัชนีการค้นหาอีกครั้ง

สรุป

tsm maintenance reindex-search [options] [global options]

ตัวเลือก

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น

tsm maintenance reset-searchserver

เวอร์ชัน: คำสั่งนี้ถูกเลิกใช้ (นำออก) ในเวอร์ชัน 2023.3.0 เมื่อการค้นหาและการเรียกดู (หรือที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์การค้นหา) ถูกเลิกใช้แล้ว การค้นหาและการเรียกดูถูกแทนที่ด้วยเซิร์ฟเวอร์ดัชนีและการค้นหา

หมายเหตุ: การเรียกใช้คำสั่งนี้ในเวอร์ชัน 2023.3.0 หรือใหม่กว่าจะไม่ทำงาน

รีเซ็ตเซิร์ฟเวอร์การค้นหาเพื่อล้างค่าสถานะ ลบข้อมูลการค้นหา และสร้างดัชนีการค้นหาใหม่

สรุป

tsm maintenance reset-searchserver [options] [global options]

ตัวเลือก

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น

tsm maintenance restore

คืนค่า Tableau Server โดยใช้ไฟล์ข้อมูลสำรองที่ระบุ การคืนค่าไฟล์ข้อมูลสำรองจะไม่คืนค่าข้อมูลการกำหนดค่า โปรดดู ดำเนินการสำรองข้อมูลและกู้คืน Tableau Server อย่างเต็มรูปแบบ

คุณสามารถกู้คืนจากข้อมูลสำรองที่มีที่เก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบประเภทเดียวกับเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานอยู่เท่านั้น ตัวอย่างเช่น การสำรองข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ภายในสามารถกู้คืนไปยัง Tableau Server ที่เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ภายใน แต่ข้อมูลสำรองจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้การตรวจสอบสิทธิ์ Active Directory จะไม่สามารถกู้คืนไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสิทธิ์ภายในได้

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2022.3 เป็นต้นไปจะไม่รองรับการสำรองข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยใช้ tabadmin ("การสำรองข้อมูลก่อน TSM") คุณไม่สามารถกู้คืนการสำรองข้อมูลก่อน TSM เป็น Tableau Server เวอร์ชัน 2022.3 หรือใหม่กว่าได้

สรุป

tsm maintenance restore --file <file_name> [--restart-server] [global options]

ตัวเลือก

-f, --file <ชื่อไฟล์>

จำเป็น

ระบุไฟล์สำรองข้อมูลที่จะคืนค่า

คำสั่ง restore ต้องการไฟล์ข้อมูลสำรองในไดเร็กทอรีที่กำหนดไว้ในตัวแปร basefilepath.backuprestore ของ TSM ตามค่าเริ่มต้น:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups\

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพาธของไฟล์และวิธีการเปลี่ยน โปรดดู พาธไฟล์ tsm

-ak, --asset-key-file <ชื่อไฟล์>

ไม่บังคับ เลิกใช้งานในเวอร์ชัน 2021.4.0

ระบุตัวเลือกนี้เมื่อคุณจะคืนค่าชุดข้อมูลที่สร้างโดย tabadmin บน Tableau Server (เวอร์ชัน 2018.1 หรือก่อนหน้า) เท่านั้น

ชื่อไฟล์คีย์ของชุดข้อมูลที่จะคืนค่า ไฟล์สำคัญของชุดข้อมูลที่สร้างโดยคำสั่ง tabadmin assetkeys ไฟล์ต้องอยู่ในตำแหน่งการสำรอง/การคืนค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบนเซิร์ฟเวอร์

-k, --skip-identity-store-verification

ไม่บังคับ ระบุตัวเลือกนี้เมื่อคุณจะคืนค่าจากไฟล์ข้อมูลสำรองที่สร้างโดย tabadmin บน Tableau Server (เวอร์ชัน 2018.1 หรือก่อนหน้า) เท่านั้น

อย่าใช้คีย์นี้เพื่อเปลี่ยนประเภทที่เก็บข้อมูลประจำตัวจาก Tableau Server ที่สร้างขึ้นโดยไฟล์ข้อมูลสำรองเดิม หากต้องการเปลี่ยนที่เก็บข้อมูลประจำตัว โปรดดู การเปลี่ยนที่เก็บข้อมูลประจำตัว

-po, --pg-only

ไม่บังคับ

คืนค่าเฉพาะที่เก็บเท่านั้น

-r, --restart-server

ไม่บังคับ

รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์หลังจากการคืนค่า

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น

tsm maintenance send-logs

อัปโหลดไฟล์ที่ระบุไปยัง Tableau และเชื่อมโยงกับกรณีสนับสนุน Tableau Server ของคุณจะต้องสามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์การส่งบันทึกที่ https://report-issue.tableau.com เพื่อให้สามารถอัปโหลดไฟล์ไปยัง Tableau ได้สำเร็จ

สรุป

tsm maintenance send-logs --case <case_number> --email <contact_email> --file <path/to/file> [global options]

ตัวเลือก

-c,--case <หมายเลขกรณีสนับสนุน>

จำเป็น

หมายเลขกรณีสนับสนุน

-e,--email <อีเมลติดต่อ>

จำเป็น

อีเมลติดต่อ

-f, --file <เส้นทาง/ถึง/ไฟล์>

จำเป็น

ระบุตำแหน่งและชื่อของคลังเก็บไฟล์บันทึกที่จะส่ง

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น

tsm maintenance snapshot-backup complete

เวอร์ชัน: เพิ่มคำสั่งในเวอร์ชัน 2020.1 และใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการกำหนดค่า Tableau Server สำหรับที่เก็บไฟล์ภายนอก

ดำเนินกระบวนการสแนปช็อตข้อมูลสำรองบน Tableau Server ใช้คำสั่งนี้หลังจากที่คุณทำการสแนปช็อตข้อมูลสำรองของที่เก็บภายนอกแล้ว

จะมีการใช้คำสั่ง tsm maintenance snapshot-backup prepare และ tsm maintenace snapshot-backup complete เพื่อสร้างข้อมูลสำรอง Tableau Server สำหรับระบบ Tableau Server ที่กำหนดค่าโดยใช้ที่เก็บไฟล์ภายนอก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสำรองข้อมูลและกู้คืนด้วยที่เก็บไฟล์ภายนอก

สรุป

tsm maintenance snapshot-backup complete [options] [global options]

ตัวเลือก

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น

tsm maintenance snapshot-backup prepare

เวอร์ชัน: เพิ่มคำสั่งในเวอร์ชัน 2020.1 และใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการกำหนดค่า Tableau Server สำหรับที่เก็บไฟล์ภายนอก

เตรียมความพร้อมสำหรับการสแนปช็อตข้อมูลสำรอง เมื่อขั้นตอนการเตรียมการเสร็จสิ้นแล้ว คุณอาจสแนปช็อตข้อมูลสำรองของที่เก็บในเครือข่าย

จะมีการใช้คำสั่ง tsm maintenance snapshot-backup prepare และ tsm maintenace snapshot-backup complete เพื่อสร้างข้อมูลสำรอง Tableau Server สำหรับการติดตั้ง Tableau Server ที่กำหนดค่าโดยใช้ที่เก็บไฟล์ภายนอก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสำรองข้อมูลและกู้คืนด้วยที่เก็บไฟล์ภายนอก

สรุป

tsm maintenance snapshot-backup prepare [options] [global options]

ตัวเลือก

--include-pg-backup

ไม่บังคับ เพิ่มในเวอร์ชัน 2021.1 เวอร์ชันก่อนหน้านี้จะมีการสำรองข้อมูลของที่เก็บภายนอกเสมอ

ไม่บังคับ

ระบบจะสร้างและคัดลอกข้อมูลสำรองของที่เก็บไว้ที่การแชร์เครือข่าย คำสั่งนี้จะมีผลเฉพาะกับการปรับใช้ที่มีการกำหนดค่าทั้งที่เก็บภายนอกและที่เก็บไฟล์ภายนอก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสำรองข้อมูลและกู้คืนด้วยที่เก็บไฟล์ภายนอก

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น

tsm maintenance snapshot-backup restore

เวอร์ชัน: เพิ่มคำสั่งในเวอร์ชัน 2020.1 และใช้ได้เฉพาะเมื่อมีการกำหนดค่า Tableau Server สำหรับที่เก็บไฟล์ภายนอก

คืนค่าข้อมูลสำรองของที่เก็บจากสแนปช็อตที่จัดเก็บไปที่ Tableau Server

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การสำรองข้อมูลและกู้คืนด้วยที่เก็บไฟล์ภายนอก

สรุป

tsm maintenance snapshot-backup restore [options] [global options]

ตัวเลือก

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น

tsm maintenance validate-backup-basefilepath

เวอร์ชัน: เพิ่มคำสั่งในเวอร์ชัน 2022.1

ตรวจสอบว่าตำแหน่งของเส้นทางไฟล์ฐานสำรองข้อมูล/คืนค่ามีสิทธิ์ที่ถูกต้องเพื่ออนุญาตให้ฟังก์ชันการสำรองข้อมูลและคืนค่าทำงานอย่างเหมาะสม ใช้คำสั่งนี้หลังจากที่ตั้งค่าเส้นทางไฟล์ฐานสำหรับการสำรองข้อมูลและคืนค่า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเปลี่ยนตำแหน่งไฟล์ปัจจุบัน

สรุป

tsm maintenance validate-backup-basefilepath [options][global options]

ตัวเลือก

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น

tsm maintenance validate-resources

ตรวจสอบเวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลสำหรับไซต์ ใช้คำสั่งนี้ก่อนย้ายไซต์ เพื่อตรวจหาปัญหาต่างๆ กับทรัพยากรของไซต์ เช่น เวิร์กบุ๊กและแหล่งข้อมูลที่จะทำให้การนำเข้าไซต์ไม่สำเร็จ ปัญหาจากทรัพยากรบางอย่างสามารถแก้ไขโดยการเผยแพร่จากที่มาในเครื่องอีกครั้ง ปัญหาอื่นๆ อาจต้องขอความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนของ Tableau

สรุป

tsm maintenance validate-resources --site-id <site ID> [global options]

ตัวเลือก

-id,--site-id <ID ไซต์>

จำเป็น

ID สำหรับไซต์ที่คุณจะตรวจสอบทรัพยากร

-r,--repair

ไม่บังคับ

พยายามซ่อมทรัพยากรที่ไม่ถูกต้อง ระบบจะบันทึกทรัพยากรที่ไม่สามารถซ่อมได้ในเอาต์พุต

--request-timeout <การหมดเวลาในหน่วยวินาที>

ไม่บังคับ

รอตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้คำสั่งเสร็จสิ้น

tsm maintenance ziplogs

ใช้คำสั่ง ziplogs เพื่อสร้างไฟล์บันทึก Tableau Server

สรุป

tsm maintenance ziplogs [options] [global options]

ตัวเลือก

-a, --all

ไม่บังคับ

รวมไฟล์ MSinfo, netstat และไฟล์ Dump ล่าสุด เทียบเท่าการเรียกใช้ตัวเลือกเหล่านี้: -mi -t -l. ไม่รวมข้อมูล PostgreSQL

-d, --with-postgresql-data

ไม่บังคับ

รวมโฟลเดอร์ข้อมูล PostgreSQL หาก Tableau Server หยุดทำงาน หรือไฟล์ Dump ของ PostgreSQL หาก Tableau Server กำลังทำงาน ระบบจะละเว้นแฟล็กนี้สำหรับการปรับใช้ที่ทำงานด้วยที่เก็บภายนอกของ Tableau Server

--enddate "<ดด/วว/ปปปป ช:นน>"

ไม่บังคับ เพิ่มตัวเลือกเวลา (H:mm) ในเวอร์ชัน 2021.4.0 แล้ว

วันที่ล่าสุดของไฟล์บันทึกที่จะรวม ตัวเลือกนี้จะต้องใช้กับ --startdate และไม่สามารถใช้กับ --minimumdate ได้ หากไม่ระบุตัวเลือกนี้ จะรวมบันทึกสูงสุดสองวัน โดยเริ่มต้นเวลา 00:00 GMT

หากคุณใส่ตัวเลือกเวลา คุณจะต้องใช้เครื่องหมายคำพูดรอบวันที่และเวลา แม้ตัวเลือกเวลาจะเป็นแบบ GMT อย่างไรก็ตาม ระบบจะเขียนไฟล์บันทึกโดยใช้โซนเวลาท้องถิ่นของเครื่อง Tableau Server

ตัวอย่าง: หากโซนเวลาท้องถิ่นของเครื่อง Tableau Server คือ PDT และคุณต้องการให้ไฟล์บันทึกเริ่มต้นเวลา 7.00 น. PDT และสิ้นสุดเวลา 19.00 น. PDT ในวันที่ 28/07/2565 ให้ใช้สิ่งต่อไปนี้:

tsm maintenance ziplogs -f logs.zip --startdate "07/28/2022 14:00" --enddate "07/29/2022 02:00"

-f, --file <ชื่อ>

ไม่บังคับ

ระบุชื่อของไฟล์เก็บถาวรที่ซิป หากไม่มีได้ระบุชื่อ ระบบจะสร้างไฟล์เก็บถาวรเป็น logs.zip ระบบจะเขียนไฟล์จะไว้ที่ไดเรกทอรีที่กำหนดในตัวแปร basefilepath.log_archive ของ TSM ตามค่าเริ่มต้น:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\log-archives\

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพาธของไฟล์และวิธีการเปลี่ยน โปรดดู พาธไฟล์ tsm

-i, --description <สตริง>

ไม่บังคับ

เพิ่มคำอธิบายที่ระบุให้กับไฟล์เก็บถาวร

-l, --with-latest-dump

ไม่บังคับ

เมื่อมีบริการหยุดทำงาน Tableau Server จะสร้างไฟล์ Dump เลือกตั้งเลือกนี้เพื่อรวมไฟล์ Dump การหยุดทำงานล่าสุดของบริการต่างๆ หากคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้เอาไว้ ระบบจะไม่รวมไฟล์ Dump ในไฟล์ ziplog

-m, --minimumdate <ดด/วว/ปปปป>

ไม่บังคับ

วันที่แรกสุดที่จะรวมไฟล์บันทึก หากไม่ได้ระบุ ระบบจะรวมไฟล์บันทึกสูงสุดสองวัน รูปแบบของวันที่ควรเป็น "mm/dd/yyyy" ไม่สามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้กับ --startdate และ --enddate หรือ --all

-mi, --with-msinfo

ไม่บังคับ

รวมรายงาน msinfo32 พร้อมข้อมูลระบบเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่กำลังทำงาน

--nodes

ไม่บังคับ เพิ่มในเวอร์ชัน 2020.3

ระบุโหนดที่จะสร้างไฟล์ ziplog หากไม่ได้ระบุ ระบบจะสร้างไฟล์ ziplog ให้กับทุกโหนดและบันทึกไว้ในโหนดเริ่มต้น คั่นโหนดด้วยเครื่องหมายจุลภาค ตัวอย่างเช่น หากต้องการรวบรวมบันทึกสำหรับโหนด 2 และ 4 ให้ทำดังนี้

tsm maintenance ziplogs --nodes node2,node4

-o, --overwrite

ไม่บังคับ

สำหรับการเขียนทับไฟล์ Ziplog ที่มี หากมีไฟล์ชื่อเดียวกันอยู่แล้วและไม่ได้ใช้ตัวเลือกนี้ คำสั่ง Ziplogs จะไม่ทำงาน

ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะสร้างไฟล์ไว้ที่:

C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\log-archives\

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพาธของไฟล์และวิธีการเปลี่ยน โปรดดู พาธไฟล์ tsm

--request-timeout <วินาที>

ไม่บังคับ

จำนวนวินาทีที่ต้องรอให้คำสั่งเสร็จสิ้น ค่าเริ่มต้นคือ 7200 (120 นาที)

--startdate "<ดด/วว/ปปปป ช:นน>"

ไม่บังคับ เพิ่มตัวเลือกเวลา (H:mm) ในเวอร์ชัน 2021.4.0 แล้ว

วันที่ล่าสุดของไฟล์บันทึกที่จะรวม ตัวเลือกนี้จะต้องใช้กับ --enddate และไม่สามารถใช้กับ --minimumdate ได้ หากไม่ระบุตัวเลือกนี้ จะรวมบันทึกสูงสุดสองวัน โดยเริ่มต้นเวลา 00:00 GMT

หากคุณใส่ตัวเลือกเวลา คุณจะต้องใช้เครื่องหมายคำพูดรอบวันที่และเวลา แม้ตัวเลือกเวลาจะเป็นแบบ GMT อย่างไรก็ตาม ระบบจะเขียนไฟล์บันทึกโดยใช้โซนเวลาท้องถิ่นของเครื่อง Tableau Server

ตัวอย่าง: หากโซนเวลาท้องถิ่นของเครื่อง Tableau Server คือ PDT และคุณต้องการให้ไฟล์บันทึกเริ่มต้นเวลา 7.00 น. PDT และสิ้นสุดเวลา 19.00 น. PDT ในวันที่ 28/07/2565 ให้ใช้สิ่งต่อไปนี้:

tsm maintenance ziplogs -f logs.zip --startdate "07/28/2022 14:00" --enddate "07/29/2022 02:00"

-t, --with-netstat-info

ไม่บังคับ

รวมข้อมูล netstat

 

ตัวเลือกที่ใช้ได้ทุกส่วน

-h, --help

ไม่บังคับ

แสดงความช่วยเหลือสำหรับคำสั่ง

-p, --password <รหัสผ่าน>

จำเป็นต้องใช้ พร้อมด้วย -u หรือ --username หากไม่มีเซสชันที่ใช้งานอยู่

ระบุรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่ระบุใน -u หรือ --username

หากรหัสผ่านมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษ ให้ใส่เครื่องหมายคำพูด:

--password "my password"

-s, --server https://<ชื่อโฮสต์>:8850

ไม่บังคับ

ใช้ที่อยู่ที่ระบุสำหรับ Tableau Services Manager URL ต้องขึ้นต้นด้วย https ได้แก่พอร์ต 8850 และใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ที่อยู่ IP ตัวอย่างเช่น https://<tsm_hostname>:8850 หากไม่มีการระบุเซิร์ฟเวอร์ จะถือว่าเป็น https://<localhost | dnsname>:8850

--trust-admin-controller-cert

ไม่บังคับ

ใช้การตั้งค่าสถานะนี้เพื่อเชื่อถือใบรับรองที่ลงนามเองบนตัวควบคุม TSM สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อถือของใบรับรองและการเชื่อมต่อ CLI โปรดดูที่เชื่อมต่อไคลเอ็นต์ TSM

-u, --username <ชื่อผู้ใช้>

จำเป็นต้องใช้หากไม่มีเซสชันใดใช้งานอยู่ ร่วมกับ -p หรือ --password

ระบุบัญชีผู้ใช้ หากคุณไม่ได้รวมตัวเลือกนี้ คำสั่งจะเรียกใช้โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่คุณเข้าสู่ระบบ

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ