พาธไฟล์ tsm

คำสั่ง TSM บางประเภทจะอ่านไฟล์จากหรือเขียนไฟล์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้น ตำแหน่งเริ่มต้นเหล่านี้นั้นจะกำหนดโดยคีย์การกำหนดค่า basefilepath ที่กำหนดไว้สำหรับคำสั่งแต่ละแบบ คุณสามารถใช้ TSM ในการดูค่าปัจจุบันของคีย์ และเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งไฟล์ได้

บัญชีระบบ NerworkService

ในบางองค์กร นโยบายด้านความปลอดภัยที่ใช้นั้นกำหนดให้เข้าถึงไฟล์จากบัญชีระบบ เช่น บัญชี NetworkService หากคุณเปลี่ยนพาธไฟล์ tsm คุณควรตรวจสอบความถูกต้องว่าบัญชีระบบ NerworkService นั้นมีสิทธิครบถ้วน (พร้อมเปิดใช้งานการสืบทอดสิทธิ) ในการสร้างพาธ นอกจากนั้น หากคุณเปลี่ยนเส้นทางไฟล์ที่แต่เดิมอยู่ที่พาธ *\data\tabsvc\* คุณจะต้องรักษาสิทธิ NetworkService เอาไว้ที่พาธตั้งต้น จะต้องรักษาสิทธินี้เอาไว้เนื่องจากบัญชีระบบ NerworkService นั้นจัดการกับการดำเนินการต่างๆ ด้วยตัวควบคุมการดูแลระบบ Tableau Server, บริการไฟล์ไคลเอนต์ Tableau Server Client File Service และบริการประสานการทำงาน Tableau Server

สิทธิสำหรับการสำรอง/กู้คืนตำแหน่งไฟล์

ต้องมีสิทธิ์สำหรับการสำรอง/กู้คืนตำแหน่งไฟล์

 • NetworkService: สิทธิ์อ่าน/เขียน/ดำเนิน
 • เรียกใช้งานในฐานะบัญชีบริการ: สิทธิ์อ่าน/เขียน/ดำเนินการ

ตำแหน่งเริ่มต้นของไฟล์ต่างๆ

ระหว่างการดำเนินการ tsm maintenance backup, restore, send-logs และ ziplogs และการดำเนินการ tsm sites export และ sites import Tableau Server ให้ใช้ตำแหน่งเริ่มต้นของไฟล์ที่สร้างหรือใช้โดยคำสั่งเหล่านี้

หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของพื้นที่ดิสก์สำหรับการสำรองข้อมูล Tableau Server โปรดดู การใช้พื้นที่ดิสก์สำหรับการสำรองข้อมูล

ตามค่าเริ่มต้น:

 • คำสั่ง tsm maintenance:

  • สำรองข้อมูล—ไฟล์สำรองข้อมูล .tsbak นั้นจะถูกสร้างขึ้นที่ตำแหน่งชั่วคราวในไดเรกทอรีของข้อมูลในโหนดเริ่มต้น และถูกบันทึกไว้ใน:

   <install drive>:<install\path>\data\tabsvc\files\backups

   ค่าเริ่มต้นคือ:

   C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups\

   แต่หากคุณติดตั้ง Tableau ไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น รายการนี้จะแตกต่างออกไป ตัวอย่างเช่น หากคุณติดตั้งไปที่ D:\Tableau Server ไฟล์สำรองข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ที่:

   D:\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups

   หมายเหตุ: คำสั่งสำรองข้อมูลบำรุงรักษา TSM นั้นไม่รองรับเส้นทางไฟล์ Microsoft Windows UNC (Universal Naming Convention) หรือที่เรียกว่า "พาธเครือข่าย" ( \\<computer name>\<folder>\<file name>) เป็นพาธที่ใช้เขียนไฟล์สำรองข้อมูล โปรดใช้พาธระบบไฟล์ที่มีอยู่แล้วแทน (<drive letter>:\<folder name\<file name>)

  • กู้คืน—กระบวนการกู้คืนจะกู้คืนไฟล์สำรองข้อมูลจาก:

   <install drive>:<install\path>\data\tabsvc\files\backups

   ค่าเริ่มต้นคือ:

   C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups\

   แต่หากคุณติดตั้ง Tableau ไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น รายการนี้จะแตกต่างออกไป ตัวอย่างเช่น หากคุณติดตั้งไปที่ D:\Tableau Server กระบวนการกู้คืนจะใช้ไฟล์สำรองข้อมูลใน:

   D:\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups

  • ส่งบันทึก—การส่งบันทึกจะส่งไฟล์บันทึกจาก:

   <install drive>:<install\path>\data\tabsvc\files\backups

   ค่าเริ่มต้นคือ:

   C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups\

   แต่หากคุณติดตั้ง Tableau ไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น รายการนี้จะแตกต่างออกไป ตัวอย่างเช่น หากคุณติดตั้งไปที่ D:\Tableau Server กระบวนการส่งบันทึกจะส่งไฟล์บันทึกจาก:

   D:\Tableau Server\data\tabsvc\files\backups

  • Ziplogs— ไฟล์ Ziplogs จะถูกสร้างขึ้นที่:

   <install drive>:<install\path>\data\tabsvc\files\log-archives

   ค่าเริ่มต้นคือ:

   C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\log-archives

   แต่หากคุณติดตั้ง Tableau ไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น รายการนี้จะแตกต่างออกไป ตัวอย่างเช่น หากคุณติดตั้งไปที่ D:\Tableau Server ไฟล์ Ziplogs จะถูกสร้างไว้ที่:

   D:\Tableau Server\data\tabsvc\files\log-archives

 • tsm sites

  • นำออก—ไฟล์ .zip ที่นำออกจะถูกสร้างไว้ที่ไดเรกทอรีต่อไปนี้:

   <install drive>:<install\path>\data\tabsvc\files\siteexports

   ค่าเริ่มต้นคือ:

   C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\siteexports

   แต่หากคุณติดตั้ง Tableau ไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น รายการนี้จะแตกต่างออกไป ตัวอย่างเช่น หากคุณติดตั้งไปที่ D:\Tableau Server ไฟล์ .zip ที่นำออกจะถูกสร้างไว้ที่:

   D:\Tableau Server\data\tabsvc\files\siteexports

  • นำเข้า—ระหว่างกระบวนการนำเข้า Tableau Server จะค้นหาไฟล์ที่:

   <install drive>:<install\path>\data\tabsvc\files\siteimports

   ค่าเริ่มต้นคือ:

   C:\ProgramData\Tableau\Tableau Server\data\tabsvc\files\siteimports

   แต่หากคุณติดตั้ง Tableau ไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น รายการนี้จะแตกต่างออกไป ตัวอย่างเช่น หากคุณติดตั้งไปที่ D:\Tableau Server กระบวนการนำเข้าจะค้นหาไฟล์ที่:

   D:\Tableau Server\data\tabsvc\files\siteimports

รับทราบตำแหน่งไฟล์ปัจจุบัน

คุณสามารถดูตำแหน่งไฟล์ปัจจุบันของคำสั่งที่ต้องการได้โดยใช้ tsm configuration get:

 • สำหรับคำสั่ง tsm maintenance:

  • สำรองข้อมูล กู้คืน และส่งบันทึก

   tsm configuration get -k basefilepath.backuprestore

  • Ziplogs:

   tsm configuration get -k basefilepath.log_archive

 • สำหรับคำสั่ง tsm sites:

  • ส่งออก

   tsm configuration get -k basefilepath.site_export.exports

  • นำเข้า

   tsm configuration get -k basefilepath.site_import.exports

เปลี่ยนตำแหน่งไฟล์ปัจจุบัน

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งไฟล์ที่ต้องการได้โดยใช้คำสั่ง tsm configuration set เพื่ออัปเดตตัวแปร basefilepath หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางไฟล์พื้นฐาน โปรดดู ตัวเลือกการกำหนดค่า tsm ที่ตั้งค่าไว้

การเปลี่ยนตัวแปร basefilepath จะไม่เปลี่ยนไฟล์ที่มีอยู่เดิมจากไดเรกทอรีเดิมไปยังไดเรกทอรีใหม่ หากคุณต้องการให้ไฟล์สำรองข้อมูล กู้คืน หรือบันทึก หรือไฟล์ที่นำออกหรือนำเข้าไปอยู่ในไดเรกทอรีใหม่ที่ระบุ คุณจะต้องโยกย้ายด้วยตนเอง คุณมีหน้าที่สร้างตำแหน่งใหม่และกำหนดสิทธิที่ถูกต้องเพื่อให้ TSM สามารถเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ที่จะถูกวางไว้ที่ตำแหน่งนั้นได้ และเพื่อให้ไดเรกทอรีนั้นมีไฟล์เหล่านั้น หากคุณเปลี่ยนเส้นทางไฟล์ต้นทางของการสำรองข้อมูล/กู้คืน คุณจะต้องรันคำสั่ง tsm maintenance validate-backup-basefilepath (มีให้ใช้งานในรุ่น 2022.1 เป็นต้นไป) เพื่อตรวจสอบว่าสิทธิได้ถูกตั้งค่าไว้ถูกต้องหรือไม่

คำสั่ง tsm maintenance backup จะรวมไฟล์สำรองข้อมูลไว้ในตำแหน่งชั่วคราวในไดเรกทอรีข้อมูลก่อนที่จะบันทึกไฟล์สำรองข้อมูลนั้นไปยังตำแหน่งที่ระบุโดยตัวแปร basefilepath.backuprestore การเปลี่ยนเส้นทางไฟล์ดั้งเดิมจะไม่ตรงผลกระทบไปยังตำแหน่งที่คำสั่ง tsm maintenance backup รวมไฟล์สำรองข้อมูล

คุณไม่สามารถระบุตำแหน่ง basefilepath.backuprestore ที่รูตของไดรฟ์ได้ จะต้องเป็นโฟลเดอร์เท่านั้น

 • สำหรับคำสั่ง tsm maintenance:

  • ในการแก้ไขไดเรกทอรีไฟล์สำรองข้อมูล กู้คืน หรือส่งบันทึก ให้รันคำสั่งต่อไปนี้:

   tsm configuration set -k basefilepath.backuprestore -v "<drive>:\new\directory\path"

  • ในการเปลี่ยนไดเรกทอรีของ Ziplogs:

   tsm configuration set -k basefilepath.log_archive -v "<drive>:\new\directory\path"

 • สำหรับคำสั่ง tsm sites:

  • ในการเปลี่ยนไดเรกทอรีของการนำออกไซต์:

   tsm configuration set -k basefilepath.site_export.exports -v "<drive>:\new\directory\path"

  • ในการเปลี่ยนไดเรกทอรีของการนำออกไซต์:

   tsm configuration set -k basefilepath.site_import.exports -v "<drive>:\new\directory\path"

หลังจากที่คุณเปลี่ยนตำแหน่งไฟล์ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้:

 1. ปรับใช้การเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการ

  tsm pending-changes apply

  หากการเปลี่ยนแปลงที่รอดำเนินการจำเป็นต้องรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ คำสั่ง pending-changes apply จะแสดงข้อความแจ้งเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าจะรีสตาร์ท โดยข้อความแจ้งนี้จะปรากฏขึ้นแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะหยุดทำงาน แต่ในกรณีนี้จะไม่มีการรีสตาร์ท คุณสามารถระงับข้อความแจ้งได้โดยใช้ตัวเลือก --ignore-prompt แต่การดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนลักษณะการรีสตาร์ท หากการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องใช้การรีสตาร์ท ระบบจะปรับใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นโดยไม่มีข้อความแจ้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู tsm pending-changes apply

 2. หยุด Tableau Server:

  tsm stop

 3. รีสตาร์ทตัวควบคุม TSM :

  net stop tabadmincontroller_0

  net start tabadmincontroller_0

 4. รอหลายนาทีเพื่อให้ตัวควบคุมรีสตาร์ท คุณสามารถยืนยันว่าตัวควบคุมได้รีสตาร์ทแล้วด้วยคำสั่งนี้:

  tsm status -v

  เมื่อคุณสามารถเรียกใช้คำสั่งนั้นได้ และตัวควบคุมการดูแลระบบ Tableau Server ถูกระบุว่า 'กำลังทำงาน' แปลว่าตัวควบคุมรีสตาร์ทแล้ว

 5. เริ่มต้น Tableau Server:

  tsm start

 

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ