ติดตั้ง Tableau Server ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการเชื่อมต่อ (ตัดขาดจากระบบเครือข่าย)

คุณสามารถติดตั้ง Tableau Server ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการเชื่อมต่อซึ่งไม่มีการเข้าถึงเครือข่ายภายนอกใดๆ สภาพแวดล้อมปราศจากการเชื่อมต่อเช่นนี้ หรือที่เรียกว่าตัดขาดจากระบบเครือข่าย เป็นสภาพแวดล้อมที่นิยมใช้เมื่อจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล หรือกันไม่ให้แฮ็กได้ สภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่ายจะไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ไม่มีการเข้าถึงเครือข่ายภายนอก ไม่มีการเข้าถึงภายนอกแบบไร้สาย ฯลฯ วิธีเดียวที่จะนำซอฟต์แวร์และข้อมูลเข้าหรือออกจากสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่ายได้คือการใช้สื่อแบบถอดได้ เช่น USB สติ๊ก หรือซีดีหรือดีวีดีแบบออปติคัล

การติดตั้ง Tableau Server ในสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่ายเป็นงานขั้นสูงสำหรับผู้ดูแลไอทีที่คุ้นเคยกับข้อควรระวังด้านความปลอดภัย แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และอันตรายแอบแฝงของการติดตั้งซอฟต์แวร์ในสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่าย

ฟีเจอร์ Tableau Server ต่อไปนี้จะไม่สามารถใช้งานได้หรือจะถูกลดความสามารถในการทำงานลงเป็นอย่างมากในสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่าย:

 • แผนที่Tableau Server ตามค่าเริ่มต้นแล้วจะใช้ข้อมูลแผนที่ที่โฮสต์ภายนอก ซึ่งตั้งแต่เวอร์ชัน 2020.4.0 เป็นต้นไป คุณจะสามารถกำหนดค่า Tableau Server ให้ใช้แผนที่ออฟไลน์ได้ ส่วนใน Tableau เวอร์ชันเก่า แผนที่จะไม่พร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่าย เว้นแต่ว่าคุณจะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แผนที่ลงในสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่ายของคุณด้วยเช่นกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการแสดงแผนที่ในสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่าย

 • การให้สิทธิ์อนุญาตTableau Server จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทำการเปิดใช้งานด้วยตนเองกับคีย์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

 • ข้อมูลภายนอก – ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่นอกสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่ายจะไม่พร้อมใช้งาน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เพื่อให้ติดตั้ง Tableau Server ในสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่ายได้ คุณจะต้องใช้สิ่งต่อไปนี้:

 • คอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้ซึ่งเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างจำกัดเพื่อให้คุณสามารถใช้ดาวน์โหลแพ็คเกจการติดตั้งและทรัพยากรที่ Tableau Server ต้องใช้ คอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้ต้องผ่านการสแกนและตรวจสอบว่าปราศจากไวรัสและมัลแวร์ใดๆ

 • สื่อแบบถอดได้ที่เชื่อถือได้ซึ่งคุณสามารถใช้ใส่ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดและนำไปถ่ายโอนลงในสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่าย สื่อแบบถอดได้ที่เชื่อถือได้ต้องเป็นสื่อแบบถอดได้ที่ใหม่และไม่เคยใช้มาก่อน รวมถึงจะต้องมาจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงดีหรือเป็นที่รู้จัก สื่อแบบถอดได้ที่เชื่อถือได้ต้องผ่านการสแกนและยืนยันว่าไม่มีไวรัสหรือมัลแวร์ใดๆ

 • สภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์และพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการติดตั้ง Tableau Server

การติดตั้ง Tableau Server บนคอมพิวเตอร์ Linux ที่ตัดขาดจากระบบเครือข่าย

วิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตั้ง Tableau Server บนคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่ายคือ ดำเนินการดังกล่าวก่อนที่คอมพิวเตอร์จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่าย หากไม่สามารถทำได้ คุณจะต้องดาวน์โหลดแพ็คเกจที่จำเป็นไปยังคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้นอกสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่าย:

 1. ในคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้ที่ไม่ได้ตัดขาดจากระบบเครือข่ายซึ่งมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ให้ดาวน์โหลดแพ็คเกจการติดตั้ง Tableau Server

 2. แยกข้อมูลรายการของแพ็คเกจย่อย:

  ใน Ubuntu:

  dpkg --field <debfile> Depends (ในที่นี้ <debfile> คือชื่อของแพ็คเกจ .deb ที่คุณดาวน์โหลดจาก Tableau)

  ตัวอย่างคำสั่ง:

  dpkg --field tableau-server-linux-1.deb Depends

  ตัวอย่างเอาต์พุต:

  ca-certificates, fontconfig, net-tools, bash-completion, ca-certificates-java, freeglut3, libegl1-mesa, libfreetype6, libgssapi-krb5-2, libxcomposite1, libxrender1, libxslt1.1, lsb-core

  ในการกระจายของ Linux แบบ RHEL และแบบคล้าย RHEL:

  yum -q deplist <RPM file> (ในที่นี้ <RPM file> คือแพ็คเกจ .rpm ที่คุณดาวน์โหลดจาก Tableau)

  ตัวอย่างคำสั่ง:

  yum -q deplist tableau-server-linux_1.rpm

  ตัวอย่างเอาต์พุต:
  package: tableau-server-10400.17.0703.1600.x86_64 10400-17.0703.1600
  dependency: /bin/sh
  provider: bash.x86_64 4.2.46-21.el7_3
  dependency: bash-completion
  provider: bash-completion.noarch 1:2.1-6.el7
  dependency: ca-certificates
  provider: ca-certificates.noarch 2017.2.14-70.1.el7_3
  dependency: fontconfig
  provider: fontconfig.x86_64 2.10.95-10.el7
  provider: fontconfig.i686 2.10.95-10.el7
  dependency: freeglut
  provider: freeglut.x86_64 2.8.1-3.el7
  provider: freeglut.i686 2.8.1-3.el7
  dependency: freetype
  provider: freetype.x86_64 2.4.11-12.el7
  provider: freetype.i686 2.4.11-12.el7
  dependency: krb5-libs
  provider: krb5-libs.x86_64 1.14.1-27.el7_3
  provider: krb5-libs.i686 1.14.1-27.el7_3
  dependency: libXcomposite
  provider: libXcomposite.x86_64 0.4.4-4.1.el7
  provider: libXcomposite.i686 0.4.4-4.1.el7
  dependency: libXrender
  provider: libXrender.x86_64 0.9.8-2.1.el7
  provider: libXrender.i686 0.9.8-2.1.el7
  dependency: libxslt
  provider: libxslt.x86_64 1.1.28-5.el7
  provider: libxslt.i686 1.1.28-5.el7
  dependency: mesa-libEGL
  provider: mesa-libEGL.x86_64 11.2.2-2.20160614.el7
  provider: mesa-libEGL.i686 11.2.2-2.20160614.el7
  dependency: net-tools
  provider: net-tools.x86_64 2.0-0.17.20131004git.el7
  dependency: redhat-lsb-core
  provider: redhat-lsb-core.x86_64 4.1-27.el7.centos.1
  provider: redhat-lsb-core.i686 4.1-27.el7.centos.1
            
 3. ดาวน์โหลดแพ็คเกจย่อยแต่ละรายการ:

  ใน Ubuntu:

  apt-get download <package1> <package2>…

  ในการกระจายของ Linux แบบ RHEL และแบบคล้าย RHEL:

  yumdownloader <package1> <package2>…

 4. ถ่ายโอนแพ็คเกจดังกล่าวไปยังสื่อแบบถอดได้

 5. ในคอมพิวเตอร์ที่ตัดขาดจากระบบเครือข่าย ให้ใส่สื่อแบบถอดได้ที่มีแพ็คเกจการติดตั้ง Tableau Server และแพ็คเกจย่อย จากนั้นเรียกใช้ตัวติดตั้ง

 6. หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์ Tableau Server ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปิดใช้งาน Tableau Server ในสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่าย

การเปิดใช้งาน Tableau Server ในสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่าย

เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ตัดขาดจากระบบเครือข่ายไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ต คุณจะต้องดำเนินขั้นตอนการเปิดใช้งาน Tableau Server ด้วยตัวเอง

ภาพรวมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานแบบออฟไลน์

การเปิดใช้งานออฟไลน์ของ Tableau Server มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. สร้างไฟล์คำขอเปิดใช้งานแบบออฟไลน์

 2. คัดลอกไฟล์คำขอเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ไปยังคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

 3. อัปโหลดไฟล์คำขอเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ไปยังเว็บไซต์เปิดใช้งาน Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 4. ดาวน์โหลดไฟล์ตอบกลับการเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ที่ได้รับจากเว็บไซต์ คุณจะใช้ไฟล์นี้เพื่อเปิดใช้งาน Tableau Server

การเปลี่ยนชื่อไฟล์การเปิดใช้งานแบบออฟไลน์

Tableau Server ตั้งแต่เวอร์ชัน 2023.1 เป็นต้นไป ระบบการให้สิทธิ์อนุญาตของ Tableau จะรองรับเทคโนโลยีการให้สิทธิ์อนุญาตพื้นฐาน 2 แบบ จากมุมมองด้านการดูแลระบบ ข้อแตกต่างของการกำหนดค่าเพียงอย่างเดียวระหว่าง 2 ระบบคือประเภทไฟล์ที่สร้างและนำไปใช้งานสำหรับการเปิดใช้งานแบบออฟไลน์ เทคโนโลยีการให้สิทธิ์อนุญาตนี้จะถูกกำหนดระหว่างการติดตั้ง Tableau Server ในครั้งแรก และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังการติดตั้ง

เราพูดถึงเทคโนโลยีการให้สิทธิ์อนุญาตเวอร์ชันเดิม (และยังคงรองรับ) ซึ่งเป็น FlexNet เทคโนโลยีเวอร์ชันล่าสุดมีชื่อว่า Server ATR หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเปิดใช้งาน Tableau Server ด้วยบริการให้สิทธิ์การใช้งาน (Authorization-To-Run (ATR)) ตารางต่อไปนี้จะอธิบายระบบการตั้งชื่อไฟล์สำหรับแต่ละเทคโนโลยี ตารางนี้ยังมีข้อมูลอ้างอิงทั่วไปด้วย

ชื่อไฟล์ทั่วไปชื่อไฟล์ ATR ของเซิร์ฟเวอร์ชื่อไฟล์ FlexNet
OfflineActivationRequestOfflineActivationRequestFile_yyyyMMdd.hhmmss.jsonTableauOfflineActivationRequest.tlq
OfflineActivationResponseOfflineActivationLicensingAtrs.zipactivation.tlf

หมายเหตุ: เนื่องจากเอกสารนี้รองรับ Tableau Server หลายเวอร์ชัน เราจะใช้การอ้างอิงชื่อไฟล์ทั่วไป (OfflineActivationRequest และ OfflineActivationResponse) สำหรับส่วนที่เหลือ คุณสามารถระบุเทคโนโลยีการให้สิทธิ์อนุญาตที่ Tableau Server ของคุณใช้งานได้ โดยแบ่งตามประเภทไฟล์ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนต่อๆ ไป

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบ Tableau Services Manager

 • หากต้องการเข้าสู่ระบบ Tableau Services Manager (TSM) ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  tsm login -u <username>

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

บัญชีที่คุณใช้เพื่อกำหนดค่าส่วนที่เหลือของการติดตั้งจะต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม tsmadmin ที่สร้างขึ้นในช่วงการเริ่มต้นทำงาน หากต้องการดูบัญชีผู้ใช้ในกลุ่ม tsmadmin ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

grep tsmadmin /etc/group

หากบัญชีผู้ใช้ไม่อยู่ในกลุ่มนั้น ให้เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเพิ่มผู้ใช้ในกลุ่ม tsmadmin:

sudo usermod -G tsmadmin -a <username>

หลังจากที่คุณเพิ่มผู้ใช้ไปยังกลุ่ม tsmadmin แล้ว ให้เรียกใช้คำสั่ง tsm login

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดประเภทการให้สิทธิ์อนุญาต Tableau Server

วิธีเปิดใช้งาน Tableau Server จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทการให้สิทธิ์อนุญาตที่คุณใช้ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อกำหนดประเภทการให้สิทธิ์อนุญาตซึ่งการปรับใช้ Tableau Server ของคุณได้รับการกำหนดค่าด้วย:

tsm configuration get -k serverauthorizationtorun.enabled

หากคำสั่งนี้แสดงผล true จากนั้นการปรับใช้ของคุณจะได้รับการกำหนดค่าด้วยประเภทการให้สิทธิ์อนุญาตของ ATR เซิร์ฟเวอร์

หากคำสั่งนี้แสดงผล false จากนั้นการปรับใช้ของคุณได้รับการกำหนดค่าด้วยประเภทการให้สิทธิ์อนุญาตแบบเดิม

ไปที่ขั้นตอนที่ 3 ที่ตรงกับประเภทการให้สิทธิ์อนุญาตของคุณ

ขั้นตอนที่ 3 (ประเภทการให้สิทธิ์อนุญาต ATR เซิร์ฟเวอร์) สร้างและคัดลอกเนื้อหา json ไปยังหน้าการเปิดใช้งาน

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้หากการปรับใช้ Tableau Server ได้รับการกำหนดค่าด้วยประเภทการให้สิทธิ์อนุญาต ATR เซิร์ฟเวอร์ หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้รับการกำหนดค่าด้วยประเภทการให้สิทธิ์อนุญาตแบบเดิม ให้ข้ามไปที่ส่วนต่อไปนี้

 1. ใน Tableau Server ของคุณในสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่าย ให้ใช้ TSM เพื่อรับไฟล์การเปิดใช้งานออฟไลน์ ที่ข้อความแจ้งคำสั่ง:

  tsm licenses get-offline-activation-file -k <product-key> -o <target-directory>

  ต้องมี <target-directory> คุณสามารถรับคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ใน พอร์ทัลลูกค้า Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 2. คัดลอกเนื้อหาไฟล์ JSON

 3. จากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไปที่เว็บไซต์การเปิดใช้งาน Tableau แบบออฟไลน์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) เลือกตัวเลือก B - ป้อนข้อมูลด้วยตนเองจากไฟล์การเปิดใช้งาน คัดลอกเนื้อหา JSON ลงในฟิลด์ที่ส่งคำขอ จากนั้นคลิกส่ง

 4. เว็บไซต์ควรจะแจ้งเตือนว่า The activation was successful. Please click here to download your activation file.

  ดาวน์โหลดไฟล์ OfflineActivationResponse จาก Tableau และดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 3 (ประเภทการให้สิทธิ์อนุญาตแบบเดิม) ถอดความข้อมูลจากระบบที่ตัดขาดจากระบบเครือข่ายไปยังเทมเพลตคำขอการเปิดใช้งาน

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้หากการปรับใช้ Tableau Server ได้รับการกำหนดค่าด้วยประเภทการให้สิทธิ์อนุญาตแบบเดิม หากเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้รับการกำหนดค่าด้วยประเภทการให้สิทธิ์อนุญาต ATR เซิร์ฟเวอร์ ให้ใช้ขั้นตอนข้างต้น

 1. ใน Tableau Server ของคุณในสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่าย ให้ใช้ TSM เพื่อรับไฟล์การเปิดใช้งานออฟไลน์ ที่ข้อความแจ้งคำสั่ง:

  tsm licenses get-offline-activation-file -k <product-key> -o <target-directory>

  ต้องมี <target-directory> คุณสามารถรับคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณได้ใน พอร์ทัลลูกค้า Tableau(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 2. หากคุณสามารถคัดลอกไฟล์คำขอออฟไลน์ (OfflineActivationRequest) จากไดเรกทอรีเป้าหมายไปยังคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 5

  มิฉะนั้น หากคุณไม่สามารถคัดลอกไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ให้ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอนที่ 3

 3. ดาวน์โหลดและเปิดไฟล์ server_linux.tlq(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่) ในโปรแกรมแก้ไขข้อความ XML เช่น Notepad++ ในคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

  คุณจะต้องจดบันทึกค่าที่แสดงในขั้นตอนที่ 4 จากคอมพิวเตอร์ที่ตัดขาดจากระบบเครือข่ายเพื่อคัดลอกไปยังเทมเพลตออฟไลน์ (server_linux.tlq)

 4. อัปเดตองค์ประกอบ XML ต่อไปนี้ในไฟล์ server_linux.tlq ที่เหมาะสมด้วยค่าสำหรับองค์ประกอบเดียวกันที่แสดงด้านล่างจากคอมพิวเตอร์ที่ตัดขาดจากระบบเครือข่าย

  ค่าของ Machine / Hash ทั้งหมดในไฟล์ .tlq เป็นค่า Hex อักขระที่ถูกต้องคือ 0 - 9 และ A - F เท่านั้น ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดสำหรับตัวอักษรใดๆ

  อย่าเพิ่มช่องว่างหรืออักขระขึ้นบรรทัดใหม่ และให้แก้ไขเฉพาะอักขระ "X" ที่พบในเทมเพลตเท่านั้น รูปแบบของไฟล์ต้องไม่เปลี่ยนแปลง

  บรรทัดที่ 2 - <EntitlementId>

  บรรทัดที่ 5 - <ClientVersion>

  บรรทัดที่ 5 - <RevisionType> (ค่านี้มีอยู่ในไฟล์ server_linux.tlq)

  บรรทัดที่ 5 - <MachineIdentifier> (ค่านี้มีอยู่ในไฟล์ server_linux.tlq)

  บรรทัดที่ 11 - <Value> (หากไม่มีค่า ให้ลบตัวยึดตำแหน่ง "X" โดยปล่อย <Value></Value> ทิ้งไว้)

  บรรทัดที่ 12 - <Value> (หากไม่มีค่า ให้ลบตัวยึดตำแหน่ง "X" โดยปล่อย <Value></Value> ทิ้งไว้)

  บรรทัดที่ 13 - <Value> (หากไม่มีค่า ให้ลบตัวยึดตำแหน่ง "X" โดยปล่อย <Value></Value> ทิ้งไว้)

  บรรทัดที่ 15 - <SequenceNumber>

  บรรทัดที่ 61 - <Hash>

 5. อัปโหลดไฟล์คำขอแบบออฟไลน์ (OfflineActivationRequest) หรือไฟล์เทมเพลตที่แก้ไขแล้ว (server_linux.tlq) ไปยังเว็บไซต์การเปิดใช้งาน Tableau ออฟไลน์(ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่)

 6. เว็บไซต์ควรจะแจ้งเตือนว่า The activation was successful. Please click here to download your activation file.

  ดาวน์โหลดไฟล์ OfflineActivationResponse และโอนไปยัง Tableau Server ของคุณ ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4 เริ่มต้นหรือเปิดใช้งานใบอนุญาตของคุณ

 1. ย้ายไฟล์ OfflineActivationResponse ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ตัดขาดจากระบบเครือข่ายโดยใช้สื่อแบบถอดได้ที่เชื่อถือได้ของคุณ

 2. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:

  tsm licenses activate -f <path-and-activation-file>

  คุณควรจะเห็นข้อความ “Activation successful.” ซึ่งบอกให้รู้ว่า Tableau Server เปิดใช้งานอยู่

การแสดงแผนที่ในสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่าย

ในสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่าย ตามค่าเริ่มต้นแล้ว แผนที่ใน Tableau Server จะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ คุณสามารถกำหนดค่า Tableau ให้ใช้แผนที่ภายในเครื่องในสภาพแวดล้อมที่ตัดขาดจากระบบเครือข่ายแทนได้โดยใช้ขั้นตอนด้านล่าง

กำหนดค่า Tableau Server เพื่อใช้แผนที่แบบออฟไลน์:

 1. เปิดข้อความแจ้งคำสั่งในฐานะผู้ดูแล

 2. กำหนดค่า Tableau ให้ใช้แผนที่ออฟไลน์ที่มีให้ใช้งานภายในเครื่อง:

  tsm configuration set -k vizqlserver.force_maps_to_offline -v true
  tsm pending-changes apply
ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณส่งข้อเสนอแนะของคุณเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ